صفحه اصلي >  قوانین و مقررات > مقررات مرتبط با قانون اجرای سياست‌های کلی اصل ٤٤  > سایر مصوبات > دستورالعمل استفاده از خدمات بانك‌ها و شركت‌هاي تامين سرمايه 
 

دستورالعمل اجرائی موضوع ماده «22» قانون اجرای سیاست های كلی اصل (44) قانون اساسی (1)

تصویب نامه شماره 63/2/232706 مورخ 1388/02/06

 

بسمه تعالی

"با صلوات بر محمد و آل محمد"

وزارت امور اقتصادی و دارائی

 

 

ماده 1ـ در این دستورالعمل اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به كار رفته است:

الف-  قانون: قانون اجرای سیاست های كلی اصل چهل و چهارم «44» قانون اساسی.

ب ـ سهام: سهام شركت مورد واگذاری در چارچوب قانون.

ج ـ سازمان: سازمان خصوصی ‌سازی به عنوان نماینده قانونی ناشر و عرضه كننده سهام.

د -  انتشار و عرضه عمومی: صدور و عرضه سهام به عموم اعم از فروش تدریجی یا بلوكی از طریق بورس یا خارج از آن.

ه‍ - تعهد پذیره ‌نویسی و تعهد خرید سهام: تعهد شخص ثالث برای خرید تمام یا بخشی از سهامی كه ظرف مهلت عرضه عمومی تعیین شده در قرارداد به فروش نرسیده است.

و- مشاوران عرضه سهام: شركت ‌های تأمین سرمایه، بانك‌ ها، مؤسسات اعتباری و شركت‌ های سرمایه ‌گذاری كه تعهد پذیره ‌نویسی یا تعهد خرید سهام را برعهده می‌ گیرند.

ز- سایر مشاوران: اشخاص حقیقی یا حقوقی از جمله مؤسسات مشاوره مالی و سرمایه ‌گذاری موضوع قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانكی و كاهش هزینه ‌های طرح و تسریع در اجرای هزینه ‌های تولیدی و  افزایش منابع مالی و كارآیی بانك‌ ها - مصوب سال 1386 مجلس شورای اسلامی - مورد تأیید وزارت امور اقتصادی و دارائی و مؤسسات حسابرسی كه از مراجع صلاحیت‌ دار مجوز ارائه خدمات مشاوره ‌ای مالی دریافت نموده‌ اند.

ح‌- گزارش توجیهی: گزارش تحلیلی كه وضعیت شركت مورد واگذاری و صنعت مربوط را به تفصیل ارائه می ‌كند و شامل اظهارنظر در مورد قیمت سهام مورد واگذاری است.

ط ـ قرارداد: قرارداد موضوع جزء «6» بند «ب» ماده «40» قانون.

 

ماده 2: سازمان می‌ تواند برای انتشار و عرضه عمومی سهام از خدمات مشاوران عرضه سهام به منظور تعهد پذیره ‌نویسی و تعهد خرید تمام یا بخشی از سهام استفاده كند.

 

ماده 3: سازمان می ‌تواند از خدمات مشاوران عرضه سهام یا سایر مشاوران برای تهیه گزارش توجیهی، پیگیری انتشار و عرضه عمومی، مطالعات بازاریابی، ارزشیابی و بازاریابی فروش سهام با رعایت مقررات مربوط استفاده نماید.

 

ماده 4: پرداخت حق ‌الزحمه به مشاوران موضوع این دستورالعمل با پیشنهاد مدیرعامل سازمان و تصویب هیأت عامل سازمان به ترتیب زیر مجاز است:

1-تا سقف دویست و پنجاه (250) میلیون ریال برای تهیه گزارش توجیهی و انجام مطالعات بازاریابی سهام.

2- حداكثر مجموع حق ‌الزحمه قابل پرداخت برای ارزشیابی و بازاریابی فروش سهام مطابق جدول زیر:

 

ارزش سهام فروش رفته (در بازاریابی) یا قیمت ‌گذاری شده به میلیون ریال

ضریب حق‌الزحمه

حداكثر مبلغ حق ‌الزحمه نسبت به مازاد (میلیون ریال)

حداكثر مبلغ تجمعی حق ‌الزحمه (میلیون ریال)

كمتر از 500

0/006

3

3

از 500 تا 1/000 نسبت به مازاد

0/003

15

18

از 1/000تا 5/000نسبت به مازاد

0/005

20

38

از 5/000 تا 10/000 نسبت به مازاد

0/001

5

43

از 10/000تا 100/000 نسبت به مازاد

0/0005

45

88

از 100/000 تا 500/000 نسبت به مازاد

0/0003

120

208

از 500/000 تا 1/000/000 نسبت به مازاد

0/0003

50

258

1/000/000و بیشتر نسبت به مازاد

0/00005

242

500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3- حداكثر مجموع حق‌ الزحمه قابل پرداخت برای تعهد پذیره‌ نویسی یا تعهد خرید سهام مطابق جدول زیر:

ارزش فروش سهام تعهد شده (میلیون ریال)

حق ‌الزحمه

(ریال ـ درصد)

حداكثر مبلغ حق ‌الزحمه (میلیون ریال)

حداكثر مبلغ تجمعی حق‌ الزحمه (میلیون ریال)

كمتر از 100

3/000/000

3

3

از 100 تا 1/000 نسبت به مازاد

7 درصد

63

66

از 1/000 تا 50/000 نسبت به مازاد

5 درصد

2/445

2/511

از 50/000 تا 500/000 نسبت به مازاد

3 درصد

13/467

15/978

500/000 و بیشتر نسبت به مازاد

1 درصد

14/022

30/000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تبصره 1: حق ‌الزحمه موضوع بند «1» این ماده صرفاً در مورد سهام قابل واگذاری به ارزش بیش از پنجاه میلیارد ریال قابل پرداخت خواهد بود.

تبصره 2: در صورت عقد قرارداد تعهد پذیره ‌نویسی یا تعهد خرید سهام سازمان مجاز به عقد قرارداد و پرداخت حق ‌الزحمه ارزشیابی و بازاریابی سهام نخواهد بود.

تبصره 3: سازمان، مشاور عرضه سهام و سایر مشاوران مكلفند در مورد هر یك از خدمات موضوع مواد «2» و «3» این دستورالعمل، زمان ‌بندی انجام تعهدات و ارائه خدمات و همچنین تكالیف و حدود مسئولیت ‌های هر یك از طرفین را براساس توافق در متن قرارداد مربوط قید نمایند.مشاور مكلف است نوع و نحوه اقدامات موضوع قرارداد را به روشنی مشخص و آن ‌ها را بر اساس استانداردهای علمی انجام دهد. عدم ایفای این تعهدات حسب مورد موجب تعلق جرائم منطبق با قرارداد خواهد بود.

تبصره 4: سازمان می ‌تواند از كلیه مشاورانی كه در اجرای این دستورالعمل با وی قرارداد منعقد می ‌نمایند،‌در حد تعهدات آنها قرارداد بیمه مسئولیت حرفه ‌ای درخواست نماید.

 

ماده 5-  انتخاب مشاور با رعایت آئین ‌نامه معاملاتی سازمان خصوصی ‌سازی به عهده هیأت انتخاب مشاوران است كه با تركیب زیر تعیین می ‌شوند:

الف: مدیر عامل و اعضای هیأت عامل سازمان.

ب: نماینده وزارت امور اقتصادی و دارائی.

ج: كارشناس متخصص در زمینه فعالیت بنگاه مورد واگذاری و نوع خدمات موردنظر به انتخاب سازمان.

 

ماده 6-  هیأت انتخاب مشاوران وظایف زیر را برعهده دارد:

  1. بررسی و ارزیابی فنی پیشنهاد مشاوران متقاضی انجام خدمات موضوع این دستورالعمل.
  2. ارزیابی پیشنهادهای مالی حسب مورد در چارچوب ضوابط پرداخت حق‌الزحمه موضوع این دستورالعمل.

ماده 7ـ سازمان موظف است اعتبارات مورد نیاز موضوع این دستورالعمل را همه ساله در بودجه خود پیش ‌بینی نموده و به منظور تصویب مجمع عمومی سازمان اقدامات لازم را معمول دارد.

 

ماده 8ـ این دستورالعمل در هشت ماده و چهار تبصره به تصویب رسیده است.

 

سیدشمس ‌الدین حسینی

 

[1]. دستورالعمل استفاده از خدمات بانک ­ها و شرکت­ های تأمین سرمایه و سرمایه ­گذاری جهت تعهد پذیره ­نویسی یا تعهد خرید سهام، موضوع ابلاغیه شماره 9/35907 مورخ 1395/02/07 وزیر امور اقتصادی و دارائی جایگزین این دستورالعمل شده است.

/*انتهای پیام*/