صفحه اصلي >  قوانین و مقررات > مقررات مرتبط با قانون اجرای سياست‌های کلی اصل ٤٤  > مصوبات هيات وزيران > آیين نامه تعيين ميزان جرايم نقدی در رويه های ضدرقابتی 
 

آیین‌نامه تعیین میزان جرایم نقدی متناسب با عمل ارتكابی در رویه‌های ضدرقابتی

تصویب­نامه شماره 270566/ت44490هـ  مورخ 1389/11/26
 

بسمه تعالی

"با صلوات بر محمد و آل محمد"

وزارت امور اقتصادی و دارایی

هیأت وزیران در جلسه مورخ 1389/11/10 باتوجه به نظر رئیس مجلس شورای اسلامی، موضوع نامه شماره 39197هـ/ب مورخ 1389/06/16 آیین‌نامه تعیین میزان جرایم نقدی متناسب با عمل ارتكابی در رویه‌های ضدرقابتی را به شرح زیر تصویب نمود:

 

«آیین‌نامه تعیین میزان جرایم نقدی متناسب با عمل ارتكابی در رویه‌های ضدرقابتی» موضوع بند (12) ماده (61)

 ماده 1- درصورت نقض ممنوعیت‌های موضوع ماده (45) قانون سیاست‌های كلی اصل (44) قانون اساسی، مرتكب یا مرتكبان به موجب بند (12) ماده (61) قانون یاد شده با حكم شورای رقابت و باتوجه به نوع عمل ارتكابی و میزان تاثیر آن به جریمه نقدی از ده میلیون (10/000/000) ریال تا یك میلیارد (1/000/000/000) ریال به شرح مندرج در ماده (3) محكوم خواهند شد.

ماده 2- احراز جنبه ضدرقابتی عمل ارتكابی با شورای رقابت است.

ماده 3- میزان جرایم نقدی متناسب با عمل ارتكابی توسط شورای رقابت بر مبنای عواملی نظیر اهمیت كمی و كیفی عمل ضد رقابت، میزان تاثیر منفی آن بر بازار، تعدد و تكرار عمل ارتكابی و زمان و مكان ارتكاب، به ترتیب بندهای ماده (45) قانون یادشده به شرح زیر تعیین می‌شود:

 1. بند (الف) حسب مورد جزء‌های (1) و (2) به میزان چهارصد میلیون تا هشتصد میلیون ریال و جزء (3) به میزان ششصد میلیون ریال تا یك میلیارد ریال
 2. بند (ب) به میزان سیصد میلیون ریال تا ششصد میلیون ریال
 3. بند (ج) به میزان یكصد میلیون ریال تا چهارصد میلیون ریال
 4. بند (د) حسب مورد جزء (1) به میزان ششصد میلیون ریال تا یك میلیارد ریال و جزء (2) به میزان یكصد میلیون ریال تا سیصد میلیون ریال
 5. بند (هـ) به میزان دویست میلیون ریال تا پانصد میلیون ریال
 6. بند (و) به میزان یكصد میلیون ریال تا چهارصد میلیون ریال
 7. بند (ز) به میزان ششصد میلیون ریال تا یك میلیارد ریال
 8. بند (ح) به میزان پانصد میلیون ریال تا هشتصد میلیون ریال
 9. بند (ط) حسب مورد جزء‌های (1) و (6) به میزان پانصد میلیون ریال تا هشتصد میلیون ریال و جزء‌های (2) و (3) به میزان ششصد میلیون ریال تا یك میلیارد ریال و جزء (4) به میزان یكصد میلیون ریال تا سیصد میلیون ریال و جزء (5) به میزان دویست میلیون ریال تا پانصد میلیون ریال
 10. بند (ی) به میزان دویست میلیون ریال تا پانصد میلیون ریال
 11. بند (ك) حسب مورد جزء (1) به میزان سیصد میلیون ریال تا ششصد میلیون ریال و جزء (2) به میزان ششصد میلیون ریال تا یك میلیاردریال و جزء (3) به میزان هشتصد میلیون ریال تا یك میلیارد ریال

تبصره- مبالغ جریمه‌های یاد شده با توجه به ماده (68) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت با پیشنهاد معاونت برنامه­ ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور هر سه سال یك بار قابل افزایش می‌باشد.

ماده 4- این تصویب ­نامه جایگزین تصویب­ نامه شماره 44490/28591 مورخ 1389/02/11 می‌شود.

 

 

محمدرضا رحیمی

معاون اول رئیس جمهور

 

 

/*انتهای پیام*/