آیین‌نامه اجرایی نحوه بلوك­ بندی در شركت‌های تعاونی سهامی عام

تصویب نامه شماره104175/ت43080ك مورخ 1388/05/24

 كمیسیون موضوع اصل 138 قانون اساسی

بسمه تعالی

"با صلوات بر محمد و آل محمد"

وزارت تعاون- وزارت امور اقتصادی و دارایی

وزیران عضو كارگروه تصویب آیین‌نامه‌های مربوط به قانون اجرای سیاست‌های كلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی - مصوب 1387 - به استناد اصل یكصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب نامه شماره 186084/ت41633ﻫ مورخ 1387/10/14 ، آیین‌نامه اجرایی نحوه بلوك­ بندی در شركت‌های تعاونی سهامی عام را به شرح زیر تصویب نمودند:

     «آیین‌نامه اجرایی نحوه بلوك بندی در شركت‌های تعاونی سهامی عام»

 ماده 1- واژه‌ها و اصطلاحات زیر در این آیین‌نامه، در معانی مشروح مربوط به كار برده می‌شوند:

 1. قانون: قانون اجرای سیاست‌های كلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی.
 2. شركت تعاونی سهامی عام: نوعی شركت سهامی عام كه با رعایت قانون تجارت و محدودیت‌های مذكور در قانون تشكیل می‌شود و از این به بعد در این آیین‌نامه «شركت» نامیده می‌شود.
 3. سهامدار : هر شخص حقیقی یا حقوقی صاحب سهم در شركت.
 4. سهامدار خرد : هر سهامدار كه میزان سهام مستقیم و غیر مستقیم او از یك صدم درصد كل سهام شركت بیشتر نباشد.
 5. بلوك: چند سهامدار كه در قالب یك گروه، داوطلبانه حق حضور و اعمال رأی خود در مجمع عمومی را به یك نماینده تفویض می‌كنند.
 6. بلوك بندی: ایجاد گروه‌‌های چند نفره داوطلبانه از سهامداران برای انتخاب نماینده و تفویض حق حضور و اعمال رأی در مجمع عمومی در خصوص شركت‌های موضوع بند (5) ماده (12).
 7. كاركنان شركت: كاركنان بیمه شده ­ای كه در شركت یا واحدهای زیر مجموعه آن به هر عنوان در مقابل دریافت حق ‌السعی اعم از مزد، حقوق، سود سهم و سایر مزایا به درخواست شركت كار می‌كنند.
 8. تشریفات بلوك بندی:  اقداماتی كه برای ایجاد بلوك‌ ها وانتخاب نمایندگان مربوط انجام می‌گیرد.
 9. مقام دعوت كننده: مقاماتی كه بر اساس قانون تجارت مجاز یا موظف به دعوت مجامع عمومی هستند.

ماده 2- پیش از برگزاری هر مجمع عمومی، تشریفات بلوك بندی باید انجام شده و انتخاب نمایندگان بلوك ­ها تعیین تكلیف شده باشد. نتایج بلوك­ بندی تا دو سال معتبر است.

تبصره-  برگزاری مجمع عمومی مؤسس برای آن دسته از شركت‌هایی كه در زمان تاسیس بیش از پانصد نفر سهامدار داشته باشند نیز با بلوك­ بندی و براساس طرح اساسنامه تهیه شده از سوی هیأت مؤسس خواهد بود.

ماده 3- انتخابات بلوك ­ها به یكی از روش‌های برگزاری جلسه و استقرار صندوق رأی امكان ­پذیر است و هیأت مدیره با رعایت صرفه و صلاح شركت و رعایت تسهیل حضور گسترده سهامداران خرد، روش مناسب را اعمال خواهد كرد.

تبصره 1- در هر دو روش، محل­ های انتخابات بلوك­ ها باید متناسب با مراكز تجمع سكونت سهامداران تعیین شود و برای كاركنان نیز مراكز تجمع اشتغال آن‌ها ملاك است.

تبصره 2- در صورت فراهم شدن زمینه‌های لازم، استفاده از روش‌های دیگر نظیر روش رایانه‌ای با رعایت مقررات مربوط مجاز است.

ماده 4- در اساسنامه هر شركت، روش بلوك ­بندی تعیین و درج خواهد شد. بر این اساس بلوك ­بندی با رعایت ضوابط زیر صورت خواهد گرفت و در هر بلوك، هر سهامدار به میزان سهام خود حق رای دارد:

 1. تعداد سهامداران هر بلوك نباید كمتر از پنجاه نفر شخص حقیقی یا نماینده شخص حقوقی باشد.
 2. سهام هر بلوك نباید از ده درصد كل سهام شركت بیشتر شود.
 3. در روش برگزاری جلسه، تعداد سهامداران هر بلوك حداكثر پانصد شخص حقیقی یا نماینده شخص حقوقی خواهد بود.
 4. سهامداران در هر بلوك با رعایت نسبت‌های زیر عضویت می‌یابند:
  • دارندگان یك سهم تا دویست سهم
  • دارندگان دویست و یك سهم تا چهل هزار سهم
  • دارندگان چهل هزار و یك سهم تا چهار صد هزار سهم
  • دارندگان چهار صد هزار و یك سهم و بالاتر

تبصره- در صورتی كه دارندگان سهام در هر یك از گروه‌های بند (4) كمتر از پنجاه  نفر شخص حقیقی یا نماینده شخص حقوقی باشند، سهامداران برای تشكیل بلوك در گروه بعدی شركت خواهند نمود.

ماده 5- حضور سهامدار در مجمع عمومی شركت در صورتی مجاز است كه در تشریفات انتخابات بلوك ها به عنوان عضو حاضر شركت نكرده باشد. هر سهامدار حداكثر می‌تواند در یك بلوك شركت نماید و رای سهامداران هر بلوك از طریق نماینده آن بلوك در مجمع عمومی اعمال خواهد شد، ولی سهامداران از سایر حقوق مربوط به سهامداری از جمله داوطلبی عضویت در هیأت مدیره برخوردار خواهند بود.

ماده 6- هر بلوك تنها یك نماینده تعیین می‌كند و داوطلب نمایندگی هر بلوك باید عضو همان بلوك باشد. نماینده منتخب هر بلوك به میزان مجموع سهام سهامداران حاضر در آن بلوك از حق رأی در مجمع عمومی شركت برخوردار است.

ماده 7- هزینه‌های انجام تشریفات بلوك ­بندی و انتخابات نمایندگان بلوك ­ها به عهده شركت است.

ماده 8- داوطلبان نمایندگی باید حداكثر پنج روز قبل از رأی‌گیری با حضور در شركت یا محل‌هایی كه از قبل تعیین و طی آگهی دعوت به اطلاع سهامداران رسیده است، برای نمایندگی بلوك مربوط ثبت نام نمایند.

ماده 9- تعدادی از سهامداران با میزان سهام حداكثر ده درصد از كل سهام شركت كه به طور دسته جمعی بر روی یك نماینده توافق داشته باشند، می‌توانند قبل از شروع برگزاری انتخابات بلوك ها با مراجعه به شركت یا نمایندگی‌های رسمی شركت و تكمیل فرم‌های مخصوص نزد هیأت مدیره یا مقام دعوت كننده (حسب مورد) یا نمایندگان آن‌ها، نماینده خود را حضوری انتخاب نمایند. هیأت مدیره یا مقام دعوت ­كننده پس از تكمیل فرم‌ها، اسامی سهامداران مذكور را از بلوك‌های موجود حذف خواهد كرد.

تبصره فرم‌های مذكور مشتمل بر مشخصات دقیق شناسنامه‌ای، شماره ملی، تعداد سهام، امضاء و اثر انگشت سهامداران مربوط خواهد بود.

 ماده 10- در روش انتخاب نماینده از طریق برگزاری جلسه، نحوه دعوت سهامداران، تشكیل جلسه و انتخاب نماینده هر بلوك به طریقی كه در اساسنامه شركت برای مجامع عمومی قید شده است، خواهد بود.

ماده 11- در روش انتخاب نماینده از طریق استقرار صندوق رای ، مقام دعوت­ كننده باید تمهیدات لازم را پیش­ بینی نموده و محل ‌استقرار صندوق‌ها را تعیین و طی آگهی دعوت به اطلاع سهامداران برساند.

تبصره- بازرس شركت بر تمامی مراحل رای‌گیری نظارت خواهد داشت.

ماده 12- مقام دعوت كننده مكلف است حداقل یك روز قبل از رأی‌گیری، موارد زیر را آماده و تحویل نماینده خود در هر حوزه انتخابیه نماید:

الف- برگه‌‌های رأی تایید شده به مهر شركت به تعداد سهامداران هر بلوك.

ب- صندوق رأی .

ج- فرم‌های شمارش آراء تایید شده به مهرشركت .

د- اسامی سهامداران هر بلوك شامل مشخصات شناسنامه‌ای، شماره سهامدار، تعداد سهام و شماره ملی.

هـ- اسامی داوطلبان نمایندگی شامل مشخصات شناسنامه‌ای ، شماره سهامدار، تعداد سهام و شماره ملی.

 ماده 13- شركت‌های موضوع این بخش مكلفند نسبت به صدور دفترچه رأی برای سهامداران بلوك ‌ها اقدام و در زمان اخذ رأی، محل مورد نظر در دفترچه را با درج تاریخ، به مهر مخصوصی تایید نمایند.

ماده 14- در روش استقرار صندوق رای، مدت رأی‌گیری حداقل سه و حداكثر شش ساعت است و با تشخیص مقام دعوت ­كننده تا سه ساعت قابل تمدید است. سهامداران یا وكلای رسمی آن‌ها با در دست داشتن مدارك شناسایی معتبر و دفترچه مخصوص رأی به حوزه مربوط مراجعه و پس از احراز هویت و تطبیق با فهرست اسامی سهامداران و امضای آن، رأی خود را در برگه‌های مربوط اعمال می‌نمایند.

تبصره - چنانچه پیش از پایان مهلت رأی‌گیری، تمامی سهامداران طبق فهرست مربوط، رای خود را اعمال نموده باشند، نماینده مقام دعوت­ كننده می تواند مطابق ماده (15) اقدام كند.

ماده 15- در تمامی روش‌های انتخابات بلوك­ ها، برگزاری تشریفات انتخابات حداكثر ظرف پانزده روز خاتمه یابد.

ماده 16- در تمامی روش‌های انتخابات بلوك­ ها، برگه­‌های رأی باید متضمن تعرفه سهامدار شامل مشخصات دقیق شناسنامه‌ای، شماره ملی، تعداد سهام، امضاء و اثر انگشت سهامدار ذی ربط باشد.

ماده 17- پس از پایان مدت رأی‌گیری، صندوق رأی با نظارت بازرس شركت توسط نماینده مقام دعوت كننده بازگشایی و پس از شمارش تمامی برگه‌های رأی، لاك و مهر خواهد شد. نتیجه رأی‌گیری پس از مشخص شدن باید ظرف یك ساعت با ارسال نمابر و یا از طریق پست الكترونیكی به اداره كل تعاون و مقام دعوت كننده اطلاع داده شود؛ سپس در فرم‌های شمارش آراء ثبت و صورتجلسه‌ای دایر بر جریان رأی‌گیری و نتیجه با ذكر مشخصات شناسنامه‌ای و شماره ملی داوطلبان و تعداد آرای مربوط تنظیم و با امضای بازرس شركت تسلیم مقام دعوت كننده شود .

تبصره - دارندگان آرای بیشتر به ترتیب، نماینده اصلی و نماینده علی ­البدل شركت خواهند بود.

ماده 18- هر ذینفع می‌تواند طی مدت پنج روزكاری پس از برگزاری انتخاب نماینده هر بلوك با ارائه مستندات، شكایت خود را از نحوه برگزاری انتخابات و نتایج حاصل شده به اداره كل تعاون استان مربوطه تسلیم نماید. وزارت تعاون ظرف ده روزكاری از پایان مهلت شكایات، ضمن رسیدگی نظر خود را اعلام می‌كند و در صورت تشخیص وقوع تخلف موثر، ضمن ابطال انتخابات بلوك، دستور تكرار انتخاب نماینده بلوك مورد شكایت را صادر می‌نماید.

ماده 19- انتخابات در بلوك­ هایی كه انتخابات آن‌ها ابطال می‌شود یا به هر دلیل با وجود رسیدن به نصاب لازم امكان برگزاری انتخابات در آن­ها میسر نمی‌شود، تكرار خواهد شد، مگر اینكه مجموع سهم بلوك‌های یاد شده از یك سوم كل سهام شركت كمتر بوده و تا برگزاری مجمع عمومی شركت، فرصت كافی برای تجدید انتخابات بلوك ­ها وجود نداشته باشد. در این صورت سهامداران بلوك­ های مذكور می‌توانند شخصا در مجمع عمومی شركت نمایند و انتخابات بلوك­ ها به بعد از برگزاری مجمع عمومی موكول خواهد شد، ولی چنانچه زمان كافی برای انتخابات بلوك ­ها وجود داشته باشد یا مجموع سهام بلوك­ های مذكور معادل یك سوم كل سهام شركت یا بیشتر باشد، انتخابات باید قبل از برگزاری هرگونه مجمع عمومی تجدید شود، به طوری كه در زمان دعوت تشكیل مجمع عمومی، نمایندگان آن بلوك ­ها انتخاب یا تعیین تكلیف شده باشند.

ماده 20- در صورت فوت، استعفاء یا ممنوعیت قانونی هر یك از نمایندگان، مقام دعوت كننده مجمع عمومی از نماینده علی‌البدل همان حوزه دعوت خواهد كرد كه در جلسه مجمع عمومی حضور یابد.

 ماده 21- در تشریفات برگزاری انتخابات بلوك­ ها آنچه كه در این آیین‌نامه پیش­ بینی نشده است، بر اساس مقررات اساسنامه هر شركت خواهد بود.

 

 

محمود احمدی نژاد

رئیس جمهور

 

/*انتهای پیام*/