صفحه اصلي >  قوانین و مقررات > مقررات مرتبط با قانون اجرای سياست‌های کلی اصل ٤٤  > مصوبات هيات وزيران > آيين نامه نحوه طبقه بندی، تایید صورت مالی و بازاریابی بنگاه ها 
 

آیین‌نامه اجرایی نحوه طبقه ‌بندی بنگاه‌ها، تأیید صورت‌های مالی و بازاریابی بنگاه‌های مشمول واگذاری

تصویب نامه شماره: 99598/ت 41586 ك مورخ 1388/05/17 هیأت وزیران

 كمیسیون موضوع اصل 138 قانون اساسی

بسمه تعالی

"با صلوات بر محمد و آل محمد"

وزارت امور اقتصادی و دارایی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور

 

وزیران عضو كارگروه تصویب آیین‌نامه‌های مربوط به قانون اجرای سیاست‌های كلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، به استناد اصل یكصد و سی هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب نامه شماره 186084/ت 41633ﻫـ مورخ 1387/10/14 هیأت وزیران، بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی(1)، آیین‌نامه اجرایی «نحوه طبقه‌ بندی بنگاه‌ها، تایید صورت‌های مالی و بازاریابی بنگاه‌های مشمول واگذاری» را به شرح زیر تصویب نمودند:

 

«آیین‌نامه اجرایی نحوه طبقه ­بندی بنگاه‌ها، تایید صورت‌های مالی و بازاریابی بنگاه‌های مشمول واگذاری» موضوع ماده (17) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44)

فصل اول- نحوه طبقه‌بندی بنگاه‌های مشمول واگذاری

ماده 1- دستگاه‌های دولتی موضوع ماده (86) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست‌های كلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی موظفند به منظور واگذاری، ظرف شش ماه تمامی بنگاه‌های دولتی مشمول گروه‌های (1) و (2) ماده (2) قانون یادشده را در هر یك از بازارهای موضوع بندهای (11) الی (15) ماده (1) قانون یاد شده بر اساس اندازه بنگاه، فناوری، وضعیت مالی، روابط صنعتی، میزان حساسیت مصرف كننده نسبت به محصول تولیدی بنگاه و روابط مالی با دولت در چارچوب جدول موضوع ماده(3) این آیین­نامه طبقه ­بندی نمایند.

ماده 2- دستگاه‌های یاد شده در ماده (1) موظفند فهرست بنگاه‌های موضوع این ماده را به همراه فهرست حقوق و دارایی‌های مصرح در تبصره (1) بند (الف) ماده (3) قانون یادشده، متضمن پیشنهاد واگذاری آنها به همراه تعداد نیروی انسانی (تعداد قبل از اجرای مفاد ماده (16) قانون یاد شده توسط هیأت واگذاری)، فهرست اموال منقول و غیرمنقول، كلیه اطلاعات و مدارك لازم از جمله اساسنامه، اسناد احراز مالكیت دارایی‌ها و صورت‌های مالی حسابرسی شده سه سال آخر بنگاه ها را به وزارت امور اقتصادی و دارایی(2) ارایه نمایند.

ماده 3- طبقه‌بندی بنگاه‌های قابل واگذاری براساس صورت‌های مالی سه سال آخر و شاخص‌های مندرج در جدول زیر صورت می‌گیرد:

 

 

 
 

ردیف

عامل طبقه‌بندی

شاخص طبقه‌بندی

سطح شاخص

امتیاز

1

اندازه بنگاه

تعداد كاركنان فعال در بنگاه

كمتر از 100 نفر

20

100 تا 300 نفر

15

300 تا 500 نفر

10

500 تا 2500 نفر

5

2500 نفر و بیشتر

0

2

فناوری روز

سطح ‌فناوری محصولات

تولید محصول با فناوری متوسط یا بالا

10

تولید محصول با فناوری پایین

5

3

وضعیت مالی

نسبت سود عملیاتی به مجموع دارایی‌ها(سه سال آخر)

ده درصد بیشتر

10

كمتر از ده درصد

5

سود یا زیان خالص

سوددهی در سه سال مالی قبل از واگذاری

10

زیان‌دهی در سه سال مالی قبل از واگذاری

0

4

روابط صنعتی

وضعیت بازار داده یا ستانده

بازار داده و ستانده رقابتی است

30

حداقل یكی از بازار داده یا ستانده رقابتی است

20

بازار داده و ستانده انحصاری است

10

5

میزان حساسیت مصرف كننده

قیمت‌گذاری مواد اولیه یا محصولات

قیمت‌گذاری مواد اولیه و محصولات توسط دولت انجام نمی‌شود

10

حداقل قیمت‌گذاری مواد اولیه یا محصولات توسط دولت انجام نمی‌شود

5

قیمت‌گذاری مواد اولیه و محصولات توسط دولت انجام می‌شود

0

6

روابط مالی با دولت

استفاده از منابع عمومی برای سرمایه‌گذاری‌های جدید یا فعالیت‌های جاری

از منابع عمومی استفاده نمی‌كند

10

از منابع عمومی استفاده می‌كند

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تبصره 1- بنگاه‌های دولتی كه جمع امتیاز آن‌ها بر اساس جدول یاد شده بیشتر باشد، در واگذاری اولویت خواهند داشت.

تبصره 2- اولویت موضوع تبصره (1) یاد شده حسب شرایط زمان واگذاری، با پیشنهاد سازمان خصوصی ­سازی و تصویب هیأت واگذاری قابل تغییر است.

فصل دوم- نحوه تأیید صورت‌های مالی بنگاه‌های مشمول واگذاری

ماده 4- دستگاه‌های دولتی موضوع ماده(86) قانون یادشده موظفند اطلاعات و مدارك بنگاه‌های مشمول واگذاری از جمله گزارش فعالیت موضوع ماده (232) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت –مصوب 1327- صورتجلسات مجامع عمومی و گزارش نحوه پیگیری تكالیف مجامع عمومی یادشده، صورت‌های مالی حسابرسی شده مصوب سه سال قبل این بنگاه­ها به همراه یادداشت‌های توضیحی آنها و نیز گزارش‌های حسابرسی مربوط را ظرف یك هفته از تاریخ تصویب نام بنگاه برای واگذاری در هیأت واگذاری، برای تأیید به سازمان خصوصی ­سازی ارایه نمایند. سازمان خصوصی ­سازی در صورتیكه اطلاعات مندرج در گزارش حسابرس (بازرس قانونی) مربوط به آخرین سال مالی بنگاه را كافی نداند، ظرف یك ماه، از طریق سازمان حسابرسی یا حسابداران عضو جامعه حسابداران رسمی برای انجام حسابرسی موردی در خصوص ماهیت اقلام ترازنامه از جمله كفایت ذخیره احتساب شده بابت پاداش پایان خدمت كاركنان، ذخایر مالیاتی و همچنین بدهی‌های بانكی و بیمه تامین اجتماعی، اقدام نموده و پس از تایید گزارش حسابرسی موردی، صورت‌های یادشده را ملاك ارایه اطلاعات به خریداران و سایر مراجع قرار می‌دهد.

ماده 5- مدیران بنگاه‌هایی كه واگذاری آن‌ها به تصویب هیأت واگذاری رسیده است تا شش ماه پس از زمان ارزیابی سهام و تصویب قیمت آن و همچنین در فاصله زمانی قطعی شدن فروش تا تحویل بنگاه به خریدار، مجاز به اتخاذ تصمیمات و انجام اقداماتی كه آثار مالی تعیین كننده و با اهمیت بر صورت ­های مالی بنگاه دارند (از جمله كاهش یا افزایش قیمت محصول، فروش اموال غیر منقول و دارایی‌های غیر جاری بنگاه، ایجاد هرگونه تعهد بلندمدت مالی و یا حقوقی و نظایر آن) نیستند. در صورت اتخاذ اینگونه تصمیمات، افراد یاد شده به صورت تضامنی مسئول جبران خسارت وارده به بنگاه خواهند بود. موارد استثناء از حكم این ماده با تایید سازمان خصوصی ­سازی مجاز است.

ماده 6- سازمان خصوصی ­سازی موظف است آگهی عرضه سهام بنگاه‌های یاد شده، شامل موارد مندرج در مواد (7) و (8) این آیین ­نامه را در پایگاه اطلاع­ رسانی اینترنتی خود منتشر نماید. درج خلاصه ­ای از آگهی فوق، شامل نام بنگاه مورد واگذاری، درصد سهام یا دارایی مورد واگذاری، روش واگذاری، ارزش پایه معامله، میزان بخش نقدی و اقساطی معامله و زمان برگزاری مزایده، حداقل در دو روزنامه كثیرالانتشار و در صورت لزوم از طریق سایر رسانه ­های گروهی برای اطلاع عموم ضروری می­باشد. سایر موارد قابل درج در آگهی روزنامه منوط به پیشنهاد سازمان خصوصی سازی و تصویب هیأت واگذاری می‌باشد. انتشار آگهی حداقل در دو نوبت و با فاصله حداكثر ده روز و با ذكر روش واگذاری انجام می‌پذیرد. عرضه سهام حداقل بیست روز پس از انتشار اولین آگهی در روزنامه مجاز خواهد بود.(3)

ماده 7- در مواردی كه واگذاری سهام از طریق بورس اوراق بهادار صورت می‌گیرد، درج اطلاعات زیر در آگهی ضروری است:

 1. نام و موضوع فعالیت شركت.
 2. تعداد سهام قابل واگذاری و درصد آن نسبت به كل سهام شركت.
 3. اعلام تركیب سهامداران عمده.
 4. تعیین محل دریافت فرم‌ها و اطلاعات مربوط.
 5. اعلام تاریخ شروع عرضه سهام در بورس اوراق بهادار.
 6. اعلام قیمت پایه سهام قابل واگذاری.
 7. اعلام آمادگی برای بازدید واحد مورد واگذاری توسط متقاضیان خرید.
 8. اعلام میزان پیش دریافت نقدی،‌ زمان‌بندی و شرایط اقساط و تضمین‌های لازم برای وصول مطالبات در مواردی كه واگذاری سهام با رعایت مفاد آیین ‌نامه مربوط به صورت نقد و اقساط صورت می‌گیرد.
 9. اعلام مشوق‌های مالی و غیر مالی برای خریداران و چگونگی اخذ تعهدات و اعطای تخفیفات به خریداران.
 10. اعلام تعداد و شرایط واگذاری سهام ترجیحی به مدیران و كاركنان همان بنگاه و سایر مدیران متخصص و با تجربه.
 11. اعلام اینكه نقل و انتقال سهام در چارچوب قرارداد بوده و شركت در مزایده به معنی اطلاع كامل و رعایت و قبول شرایط مندرج در آن است.
 12. اعلام مبلغ سپرده شركت در مزایده از طریق بورس، حسب ضوابط بورس اوراق بهادار.

ماده 8- در مواردی كه واگذاری سهام از طریق مزایده صورت می‌گیرد، درج موارد زیر در آگهی ضروری است:

 1. كلیه موارد مندرج در بندهای ماده (7) به استثنای بند (5) آن.
 2. اعلام مهلت و چگونگی تسلیم پیشنهادها.
 3. اعلام مبلغ سپرده شركت در مزایده به میزان سه درصد (3%) قیمت پایه.
 4. اعلام اینكه متقاضیان باید پیشنهاد خود را به صورت روشن و مشخص و در مهلت مقرر در پاكت لاك‌ و مهر شده تسلیم نمایند.
 5. اعلام تاریخ جلسه گشایش پاكت‌های واصل شده پیشنهادی و اینكه در جلسه مذكور حضور پیشنهاد‌ دهندگان آزاد است.
 6. اعلام اولویت بخش تعاون در شرایط یكسان.

ماده 9- سازمان خصوصی ­سازی به منظور تسهیل در فروش بنگاه‌های مشمول واگذاری، می‌تواند رأساً و یا با استفاده از مشاوران حقیقی و حقوقی داخلی یا خارجی و مؤسسات تأمین سرمایه با رعایت بندهای زیر بازاریابی نماید:

 1. جمع ‌آوری، طبقه ­بندی،‌ تجزیه و تحلیل و تهیه گزارش‌ لازم در مورد بنگاه و صنعت مشتمل بر اطلاعات وضعیت فنی، نیروی انسانی، حقوقی و مالی بنگاه.
 2. ایجاد امكان دسترسی یكسان به اطلاعات مورد نیاز برای عموم در داخل و خارج از كشور.

ماده 10- گزارش نحوه اجرای این آیین ­نامه توسط دستگاه­های مندرج در ماده یك یاد شده، هر شش ماه یكبار توسط سازمان خصوصی ‌سازی تهیه و از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی به شورای عالی اجرای سیاست‌های كلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی ارایه خواهد شد.

 

محمود احمدی نژاد

رئیس جمهور

[1]. اصلاحی به موجب تصویب­نامه شماره 232527/ت45854هـ مورخ 1389/10/15 هیأت وزیران

[1]. اصلاحی به موجب تصویب­نامه شماره 232527/ت45854هـ مورخ 1389/10/15 هیأت وزیران

[1]. اصلاحی به موجب تصویب­نامه شماره 12142/ت52736ﻫ مورخ 1395/02/05 هیأت وزیران

 

/*انتهای پیام*/