آیین‌نامه اجرایی ماده (33) در خصوص انطباق نظام‌های ارزیابی كیفیت با استانداردهای بین ‌المللی و اعمال تدریجی و قانونمند آن در بنگاه‌های اقتصادی

تصویب نامه شماره 109124/ت43180ك مورخ 1388/05/28

كمیسیون موضوع اصل 138 قانون اساسی


بسمه تعالی

"با صلوات بر محمد و آل محمد"

وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت صنایع و معادن- معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور- معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور

 

وزیران عضو كارگروه تصویب آیین‌نامه‌های مربوط به قانون اجرای سیاست‌های كلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی -مصوب 1387- به استناد ماده (33) قانون مذكور و با رعایت تصویب‌نامه شماره 186084/ ت41633ﻫ مورخ 1387/10/14، آیین‌نامه اجرایی ماده(33) قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب نمودند:

 

آیین‌نامه اجرایی ماده (33) قانون اجرای سیاست‌های كلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی

 ماده 1  در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به كار می‌روند:

الف- سازمان: موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران.

ب- ارزیابی كیفیت: انطباق محصول، خدمت، فرآیند، سیستم و بنگاه با الزامات تعیین شده كه شامل آزمون، بازرسی، صدور گواهی و  تایید صلاحیت بنگاه‌ها می‌شود.

پ- نظام ارزیابی كیفیت: مقررات، روش های اجرایی و مدیریتی كه برای ارزیابی كیفیت به كار می‌رود.

ت- نظام تایید صلاحیت: مرجع تایید صلاحیت، موسسه ارزیابی كیفیت و مجموعه مقررات و ضوابطی كه در نظام ارزیابی كیفیت تعیین شده است.مسئولیت این نظام بر عهده سازمان است.

ث- مرجع تایید صلاحیت: مرجعی كه بر اساس استانداردها و ضوابط بین ­المللی توسط سازمان به رسمیت شناخته شده و با داشتن ساختاری كه متضمن استقلال عمل و بی‌طرفی آن است، تایید صلاحیت موسسات ارزیابی كیفیت و نظارت بر فعالیت‌های آن‌ها را برعهده دارد.

ج- موسسه ارزیابی كیفیت: موسسه‌ای كه بر اساس شاخص‌های تعیین شده توسط سازمان، صلاحیت آن توسط مرجع تایید صلاحیت گواهی شده باشد.

ماده 2سازمان مكلف است ظرف دو سال پس از ابلاغ این آیین‌نامه، حداقل هشتاد درصد از استانداردهای ملی مرتبط با نظام ارزیابی كیفیت را مطابق با استانداردهای بین ­المللی بازنگری، تدوین و ابلاغ نماید.

تبصره بقیه استانداردهای ملی ظرف دو سال پس از اجرای تكلیف یاد شده باید توسط سازمان بازنگری، تدوین و ابلاغ شود.

ماده 3 - سازمان مكلف است پس از ابلاغ استانداردهای ملی، ظرف دو سال نسبت به اعمال تدریجی و قانونمند استانداردهای یاد شده در بنگاه‌های اقتصادی اقدام نماید.

ماده 4 بنگاه‌های اقتصادی مكلفند نظام ارزیابی كیفیت را در چارچوب زمان‌بندی مقرر در این آیین‌نامه رعایت نمایند.

تبصره-  سازمان مكلف است ظرف سه ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه، نسبت به اطلاع‌رسانی لازم از طریق سامانه‌های اطلاع‌رسانی اقدام نماید.

ماده 5 - رعایت مقررات و ضوابط موضوع این آیین‌نامه، در مورد كالاهای وارداتی و بنگاه‌های خارجی كه در ایران فعالیت می‌نمایند، الزامی است.

ماده6 تمامی دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات كشوری و بنگاه‌های اقتصادی مكلفند به منظور اجرای دقیق مفاد این آیین‌نامه همكاری لازم را با سازمان انجام دهند.

ماده 7به منظور تقویت نظام تایید صلاحیت، معاونت برنامه ­ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور مكلفنند ضمن پیش ­بینی اعتبارات مورد نیاز در قوانین بودجه سنواتی، بنا به پیشنهاد سازمان نسبت به بازنگری و اصلاح ساختار آن متناسب با استانداردها و ضوابط بین ­المللی اقدام نمایند.

ماده 8 سازمان مسئول نظارت بر حسن اجرای این آیین‌نامه بوده و مكلف است گزارش عملكرد این آیین‌نامه را هر شش ماه یك بار به هیأت وزیران ارایه نماید.

 

محمود احمدی نژاد

رئیس جمهور

 

/*انتهای پیام*/