- آمار تحقق اهداف بودجه ای دانلود
1 - آمار عملکرد سالانه ارزش واگذاری سهام و دارایی بنگاه های مشمول واگذاری (به قیمت جاری) دانلود
2 - آمار تفکیکی واگذاری دانلود

چندرسانه‌ای