علیرضا صالح

علیرضا صالح

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل سازمان

ابوالقاسم شمسی جامخانه

ابوالقاسم شمسی جامخانه

عضو هیات عامل و معاون شرکت ها و قیمت گذاری بنگاه ها

سید محمد حسینی

سید محمد حسینی

عضو هیات عامل و معاون نظارت، امور حقوقی و قراردادها

حسن علائی

حسن علائی

عضو هیات عامل و معاون واگذاری سهام و بنگاه ها

سید حسین دشتی

سید حسین دشتی

عضو هیات عامل و معاون برنامه ریزی، توسعه منابع و امور پشتیبانی