حسن علائی

حسن علائی

سرپرست سازمان خصوصی سازی

عضو هیات عامل و معاون واگذاری سهام و بنگاه ها

ابوالقاسم شمسی جامخانه

ابوالقاسم شمسی جامخانه

عضو هیات عامل و معاون شرکت ها و قیمت گذاری بنگاه ها

سید محمد حسینی

سید محمد حسینی

عضو هیات عامل و معاون نظارت، امور حقوقی و قراردادها

سید حسین دشتی

سید حسین دشتی

عضو هیات عامل و معاون برنامه ریزی، توسعه منابع و امور پشتیبانی

چندرسانه‌ای