حسن علی قنبری ممان

حسن علی قنبری ممان

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی

رئیس سازمان خصوصی سازی

حسن علائی

حسن علائی

عضو هیات عامل و معاون واگذاری سهام و بنگاه ها

ابوالقاسم شمسی جامخانه

ابوالقاسم شمسی جامخانه

عضو هیات عامل و معاون شرکت ها و قیمت گذاری بنگاه ها

محمد امین یوسفی

محمد امین یوسفی

عضو هیات عامل و معاون نظارت، امور حقوقی و قراردادها

سید حسین دشتی

سید حسین دشتی

عضو هیات عامل و معاون برنامه ریزی، توسعه منابع و امور پشتیبانی

چندرسانه‌ای