جدول بنگاه های دارای اولویت عرضه و سایر بنگاه های مشمول واگذاری در این صفحه قابل مشاهده است.

توجه: اطلاعات مندرج در این صفحه (فیلم و خلاصه اطلاعات) صرفا جنبه اطلاع‌رسانی داشته و متقاضیان می‌بایست برای تصمیم‌گیری جهت خرید هریک از بنگاه‌ها، به بررسی‌ها‌ و ارزیابی‌های فنی و مالی خود اتکا نمایند. (جهت مرتب سازی بر اساس عناوین ستون ها، بر روی عنوان ستون مورد نظر کلیک کنید)


رديف گروه مادر تخصصی / دستگاه ذیربط  ▾ نام شرکت درصد سهام موضوع فعالیت / نوع دارایی استان شهر آخرین وضعیت مستندات
{{$index+1}} {{o.A}} {{o.B}} {{o.C}} {{o.D}} {{o.E}} {{o.F}} {{o.G}} {{o.H}} دانلود اطلاعات

نکته 1: کلیه سهام خرد زیر 5 درصد مربوط به بنگاههای واگذار شده در سالهای گذشته، در صورت شناسائی، مشمول واگذاری خواهد بود.
نکته 2: درصد سهام قابل واگذاری مندرج در جدول فوق، براساس اطلاعات موجود احصاء گردیده است. چنانچه براساس اطلاعات تکمیلی، مشخص گردد که میزان سهام متعلق به دولت در این بنگاهها متفاوت است،کل سهام قابل واگذاری متعلق به دولت در این بنگاهها مشمول واگذاری خواهد بود.

رديف شرکت مادرتخصصی ▾ نام بنگاه/دارایی گروه درصد واگذاری
{{$index+1}} {{o.A}} {{o.B}} {{o.C}} {{o.D}}

نکته: درخصوص واگذاری اموال و دارایی ها، مقرر شد سازمان خصوصی سازی جلسه ای را با نمایندگان شرکتهای مادرتخصصی و مدیران شرکت های مربوطه برگزار و پس از بررسی های کارشناسی نسبت به واگذاری آن‌دسته از اموال و دارایی های مذکور که دارای اسناد و مدارک قابل قبول باشند و از هر لحاظ شرایط لازم برای واگذاری را داشته باشند احصاء و پس از تنظیم صورتجلسه با اشخاص مزبور نسبت به انجام فرایند واگذاری آنها از طریق بورس کالا و یا هر بازار دیگری به تشخیص سازمان بورس و اوراق بهادار با رعایت مقررات مربوطه و تصویب هیات واگذاری اقدام نماید.

رديف گروه مادر تخصصی / دستگاه ذیربط  ▾ نام شرکت درصد سهام موضوع فعالیت استان شهر
{{$index+1}} {{m.A}} {{m.B}} {{m.C}} {{m.D}} {{m.E}} {{m.F}} {{m.G}}

نکته 1: کلیه سهام خرد زیر 5 درصد مربوط به بنگاههای واگذار شده در سالهای گذشته، در صورت شناسائی، مشمول واگذاری خواهد بود.
نکته 2: درصد سهام قابل واگذاری مندرج در جدول فوق، براساس اطلاعات موجود احصاء گردیده است. چنانچه براساس اطلاعات تکمیلی، مشخص گردد که میزان سهام متعلق به دولت در این بنگاهها متفاوت است،کل سهام قابل واگذاری متعلق به دولت در این بنگاهها مشمول واگذاری خواهد بود.