سازمان خصوصي‌سازي در نظر دارد به منظور دستيابي به اهداف مترتب بر سياست‌هاي كلي اصل (44) قانون اساسي از جمله عدالت اجتماعي و بهبود درآمد خانوارها، شتاب بخشيدن به رشد اقتصاد ملي، ارتقاء كارايي، افزايش سطح اشتغال و ... نسبت به انجام مطالعات كاربردي- پژوهشي از طريق برون­سپاري اقدام نمايد. لذا از محققان، دانشجويان و تمامي نهادهاي پژوهشي تقاضا دارد در صورت تمايل به همكاري، طرحنامه‌هاي پژوهشي خود را پيرامون عناوين زير، از طريق پست الكترونيكي سازمان به نشاني research@ipo.ir و يا سامانه اجرايي تقاضا و عرضه پژوهش و فناوري (ساتع) به نشاني www.sate.atf.gov.ir  ارسال نمايند.

جهت کسب اطلاعات بیشتر، با شماره تلفن 19- 88089901  (داخلی 2627)، خانم سرمدي و (داخلي 2621) خانم خسروي، تماس حاصل فرمایید.

رديف

عنوان طرح

درخواست برای ارائه طرح‌نامه پژوهشی

Request for Proposal (RFP(

1

تبيين و استانداردسازي مفاهيم و تعاریف در زمينه مولدسازي داراييهاي دولت در ایران، منضم به بررسي تجارب جهاني در این خصوص

RFP

2

بررسي تطبيقي شيوه‌ها، ساز وكار و فرآيند اجرايي بازاريابي بين المللي جهت فروش سهام شركت‌هاي مشمول واگذاري و ارائه راهكارهاي اجرايي در اين خصوص (با تكيه بر استانداردسازي صورتهاي مالي، استفاده از حسابداران بين المللي و ....)

RFP

3

بررسي تأثير آزادسازي سهام عدالت بر گسترش و توسعه بازار سرمايه

RFP

4

استانداردسازي در حوزه آماده سازي بنگاه ها براي واگذاري؛ با توجه به تأثيرات اقتصادي، اجتماعي، امنيتي، انساني و منطقه اي واگذاري بنگاه‌ها

RFP

5

آسيب شناسي و عارضه يابي فرآيند اصلاح ساختار بنگاه ها در چارچوب مقررات موجود؛ منضم به راهكارهاي پيشنهادي.

RFP