اطلاعات تکمیلی برخی واگذاری‌ها

سازمان خصوصی‌سازی در راستا و ادامه سیاست تبیین فرآیند خصوصی‌سازی و اقناع افکار عمومی در زمینه واگذاری‌های انجام یافته در چارچوب سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری پیرامون اصل (44) قانون اساسی و قانون اجرای سیاست‌های مذکور، در قالب این بخش نسبت به انتشار و ارائه اطلاعات کامل و جامعی از برخی از واگذاریهای انجام پذیرفته که بنا به دلایلی حساسیت‌هائی را در جامعه به دنبال داشته است؛ اقدام می‌نماید. امید است این امر موجب رفع برخی از ابهامات و دربرگیرنده پاسخ بسیاری از سوالات باشد. البته در اینجا ذکر این نکته ضروری است که سازمان خصوصی‌سازی یک سازمان مجری و نه یک نهاد تصمیم گیر و سیاستگزار در زمینه خصوصی‌سازی می‌باشد و در این راستا صرفاً در چارچوب قوانین و مقررات موجود و بر مبنای شرح وظایف مصوب؛ نسبت به انجام خصوصی‌سازی اقدام می‌نماید.

با توجه به مفاد فوق، توضیحاتی به شرح زیر در زمینه این بخش ایفاد است:

  • اطلاعات مربوط به هر شرکت شامل سه بخش "گزارش واگذاری"، "مستندات مهم" و "پرسش و پاسخ‌" ، می‌باشد؛ که با کلیک بر روی هر عنوان گزارش تفصیلی و اطلاعات مربوط قابل مشاهده است.

  • با کلیک بر روی عنوان "گزارش واگذاری" برای هر شرکت، توضیحات تکمیلی و تفصیلی مرتبط با فرآیند "قبل"، "حین " و "پس" از واگذاری آن شرکت قابل مشاهده است.

  • با کلیک بر روی لینک "مستندات مهم" برای هر شرکت، مستنداتی همچون "مصوبات مربوط به واگذاری آن شرکت"، "مقررات مربوط به واگذاری"، "قرارداد واگذاری"، "برخی از مکاتبات مهم" و...، قابل مشاهده می‌باشد.

  • با کلیک بر روی لینک "پرسش و پاسخ" برای هر شرکت، برخی از سوالات و ابهامات مطرح شده درمیان عوام و خواص پیرامون فرآیند واگذاری آن شرکت، و پاسخ مربوطه مشاهده می شود. در این بخش امکان طرح سوال جدید و دریافت جواب به صورت سیستمی نیز وجود دارد.

چندرسانه‌ای