پاسخ مطلب مندرج در خبرگزاری تسنیم

واگذاری ها مطابق قانون انجام می شود

پاسخ به مطالب منتشر شده در تاریخ 25 آبان 1399

1- بند (1): مطابق با بند «ج» سياستهای كلی ابلاغی مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) پيرامون اصل «44» قانون اساسی موضوع سياست هاي كلی توسعه بخش های غيردولتی از طريق واگذاری فعاليت ها و بنگاه های دولتي، فعاليت ها و بنگاه های اقتصادی مستثنی از امر واگذاری مشخص شده اند، که بر این اساس شرکت های مندرج در بند (1) تصویب نامه شماره 42583/ت57831ﻫ مورخ 23/04/1399 مشمول اين امر نمی باشند، همچنین وفق ماده (2) قانون اجرای سیاست های کلی اصل «44» قانون اساسی و آيين نامه اجرايی آن، فعاليت های اقتصادی در كشور به سه گروه تقسيم می شوند، كه در اين خصوص تنها فعاليت های مربوط به گروه (3) غير قابل واگذاری و به استناد بند «ج» ماده (3) قانون ياد شده، منحصراً سرمایه گذاری، مالکیت و مدیریت در فعالیت ها و بنگاه های مشمول این گروه، در اختیار دولت می باشد. از سوی دیگر بر اساس پیوست مصوبه مورخ 1/02/1399 هیأت واگذاری نام شرکت های مندرج در بند (1) مصوبه یاد شده در فهرست شرکت های مشمول واگذاری درج گردیده و می بایست تا پایان سال جاری به بخش غیردولتی واگذار گردد. ضمن آنکه مطابق بند (6) مصوبه شماره 42583/ت57831ﻫ مورخ 23/04/1399 هیأت محترم وزیران، "سازمان تأمین اجتماعی مکلف است مازاد بر هفده درصد سهام خود در شرکت های موضوع این تصویب نامه را به صورت مرحله ای و حداکثر تا پایان سال 1399 به بخش غیردولتی واگذار نماید،" از اینرو با مالکیت 17 درصد از سوی سازمان مزبور هیچ گونه انحصاری در اداره شرکت های یاد شده به وجود نخواهد آمد.

2- بند (2): همانگونه که در بند (1) اشاره شد مطابق با بند (6) مصوبه یاد شده و اصلاحیه آن به شرح مصوبه شماره 62409/ت57966ﻫ مورخ 04/06/1399، "سازمان تأمین اجتماعی بر اساس هماهنگی صورت گرفته قبل از تصویب نامه مورخ 23/04/1399، مکلف است مازاد بر هفده درصد سهام خود در شرکت های موضوع این تصویب نامه را به صورت مرحله ای و حداکثر تا پایان سال 1399 به بخش غیر دولتی واگذار نماید. چنانچه در مهلت مقرر این امر محقق نگردد وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان خصوصی سازی) مجاز است رأساً نسبت به واگذاری مازاد بر هفده درصد (17%) سهام مذکور اقدام نماید و منابع حاصل از فروش را پس از کسر هزینه های مترتب بر واگذاری به حساب سازمان مزبور پرداخت نمایند" از اینرو مطابق با بند فوق، صرفاً 17 درصد از سهام شرکت های مذکور در مالکیت سازمان تأمین اجتماعی خواهد بود و مابقی آن یا از سوی سازمان مزبور و یا سازمان خصوصی سازی به بخش غیر دولتی واگذار می گردد و از طرف دیگر با عنایت به این موضوع که عمده شرکت های مندرج در بند (1) مصوبه مزبور هیأت وزیران، شرکت های بورسی و یا در مرحله پذیرش و عرضه از طریق بازار سرمایه قرار دارند، لذا در اجرای بند (6) مصوبه فوق، مازاد بر 17 درصد سهام واگذار شده شرکت های مزبور به سازمان تأمین اجتماعی، از طریق بازار سرمایه واگذار خواهد گردید و اهداف سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی از جمله گسترش مالکیت در سطح عموم به منظور تأمین عدالت اجتماعی، افزایش سهم بخش خصوصی و تعاونی و .... محقق خواهد شد

3- بندهای (3)، (4)، (5) ، (7)، (8) و (10):  مصوبه شماره 42583/ت57831ﻫ مورخ 23/04/1399 هیأت محترم وزیران در چارچوب وظایف و اختیارات قانونی هیأت مزبور و ناشی از صلاحیت اختیاری حاصل از اصل (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با استناد به بند (و) تبصره (2) ماده واحده قانون بودجه سال 1399 کل کشور تصویب شده است و مطابق با موازین و اختیارات قانونی صادر و مغایرتی با قانون ندارد.

4- بند (6): مصوبه یاد شده هیأت وزیران با رعایت ماده (4) قانون اجرای سیاست¬های کلی اصل (44) صادر شده است.

5- بند (9): همانگونه که در بند (1) فوق عنوان گردید؛ بر اساس فهرست پیوست مصوبه مورخ 1/02/1399 هیأت محترم واگذاری، نام شرکت¬های مندرج در بند (1) مصوبه یاد شده در فهرست شرکت‌های مشمول واگذاری درج گردیده و سازمان خصوصی سازی در اجرای تکالیف قانونی ملزم به واگذاری شرکت های مذکور تا پایان سال جاری می باشد و در اجرای مصوبه مورخ 01/02/1399 هیأت محترم واگذاری و به استناد به بند (و) تبصره (2) ماده واحده قانون بودجه سال 1399 کل کشور، بخشی از سهام شرکتهای مذکور وفق مصوبه شماره 42583/ت57831ﻫ مورخ 23/04/1399 هیأت محترم وزیران، بابت رد دیون دولت به سازمان تأمین اجتماعی تخصیص یافته است لذا این سازمان به عنوان مجری مصوبات دولت و هیأت واگذاری، ملزم به انجام اقدامات لازم و قانونی در اجرای آنها می باشد.

اضافه می نماید مطابق بند 2 تصویب نامه شماره 42583/ت57831ﻫ مورخ 23/04/1399 و بند (1) تصویب نامه مصوبه شماره 62409/ت57966ﻫ مورخ 04/06/1399 هیأت وزیران،" قیمت نهایی سهام شرکت های موضوع تصویب نامه های فوق مطابق با آیین نامه اجرایی شیوه های قیمت گذاری بنگاه ها مصوب مورخ 20/12/1387 شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی و تصویب هیأت واگذاری تعیین می گردد. سازمان خصوصی سازی موظف است حداکثر تا تاریخ 20/12/1399، قیمت سهام شرکت های یاد شده را مطابق آیین نامه مذکور جهت تصویب به هیأت واگذاری ارائه نماید. "بنابراین ارزش سهام شرکت های موضوع تصویب نامه‌های فوق، بر اساس روش های مندرج در آیین نامه قیمت گذاری و پس از تصویب هیأت واگذاری تعیین خواهد گردید و قیمت مصوب هیأت واگذاری، مبنای انعقاد قرارداد قطعی واگذاری قرار خواهد گرفت. از اینرو قیمت گذاری و واگذاری سهام شرکت های فوق دقیقاً مطابق با مقررات و موازین قانونی صورت خواهد پذیرفت.

یادآور می شود وفق بند (3) تصویب نامه شماره 42583/ت57831ﻫ مورخ 23/04/1399 و بند (2) تصویب نامه مصوبه شماره 62409/ت57966ﻫ مورخ 04/06/1399 هیأت وزیران "چنانچه ارزش قطعی سهام، بیش از ارزش برآوردی باشد و از عملکرد سقف مبلغ مندرج در بند (و) تبصره (2) ماده واحده قانون بودجه سال 1399 کل کشور بیشتر گردد، حسب مورد تعدیلات لازم با پیشنهاد سازمان خصوصی سازی و تصویب کمیسیونی مرکب از وزرای امور اقتصادی و دارایی، دادگستری و تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعمال خواهد شد" لذا با استناد به مفاد بندهای یاد شده تا تصویب قیمت نهایی توسط هیأت محترم واگذاری، امکان تغییر در فهرست شرکت ها، درصد و ارزش سهام تخصیص یافته هر یک از آنها به سازمان مزبور وجود دارد و واگذاری قطعی سهام شرکت های مزبور به سازمان تأمین اجتماعی، بر مبنای ارزش برآوردی مندرج در مصوبه مذکور هیأت وزیران صورت نخواهد پذیرفت.

نازنین همتیان
تهیه کننده:

نازنین همتیان

0 نظر برای این مقاله وجود دارد

نظر دهید

متن درون تصویر امنیتی را وارد نمائید:

متن درون تصویر را در جعبه متن زیر وارد نمائید *

چندرسانه‌ای