مزايده

ماشین سازی تبریز- ریخته گری ماشین سازی تبریز -املاک ایل گلی

1397/11/24

اطلاعات مربوط به عرضه

آگهی عرضه
آگهی نوبت اول
آگهی نوبت دوم
آگهی اصلاحی
اسناد عرضه
فرم شرکت در مزایده
رضایت نامه
فرم حضور در مزایده
بیانیه عرضه
اطلاعات بنگاه/دارایی
اساسنامه
صورت مالی
گزارش هیأت مدیره
سایر اطلاعات قابل توجه
نمونه قرارداد
وکالتنامه محضری
-
شرایط و نحوه واگذاری سهام ترجیحی
نامه عرضه سهام ترجیحی
آیین نامه واگذاری سهام ترجیحی
مراحل واگذاری سهام ترجیحی
سوالات متداول سهام ترجیحی
کلمات کلیدی

چندرسانه‌ای