«آگهی اطلاعات مربوط به واگذاری سهام/بنگاه مديريتی و كنترلی»

آگهی ماده 23، 18 اسفند ماه 97

سازمان خصوصی‌سازی در راستای اجرای ماده 23 قانون اجراي سياست های كلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی، اطلاعات مربوط به واگذاری سهام/بنگاه مديريتی و كنترلی را به شرح فایل پیوست اعلام می نمايد.

کشت و صنعت و دامپروری مغان، جایگاه سوخت شماره (3) شیراز، انبار غله ماسور، زمین سردخانه چابهار، ساختمان اداری و انبار میبد – منطقه (10)، ساختمان اداری و انبار ابرکوه – منطقه (10)، سیلوی مهاباد- منطقه (8)، سیلوی اهواز- منطقه (4)

کلمات کلیدی

فایل ها