صفحه اصلي > بخش ویژه > فهرست بنگاه های قابل واگذاری به تفکیک استان محل فعالیت 
 
فهرست بنگاه هاي مشمول واگذاري در برنامه سال 1396 به تفكيك استان
شركتهاي استان اردبيل
رديف  نام شرکت مادر تخصصي/وزارتخانه  نام بنگاه محل فعاليت توضيحات
1  شهرك هاي كشاورزي  شركت كشت و صنعت دامپروري مغان پارس‌آباد  
2  شهرك هاي كشاورزي  ملي كشت و صنعت دامپروري پارس  پارس آباد   
شركتهاي استان اصفهان
رديف  نام شرکت مادر تخصصي/وزارتخانه  نام بنگاه محل فعاليت توضيحات
1 سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران توربین های بادی گسترش آترین اصفهان در جلسه مورخ 1396/05/07 هيأت محترم واگذاري  به استناد بند (و) ماده (19) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل (44) قانون اساسي با انحلال شركت «توربین های بادی گسترش آترین» موافقت شد. 
2 توليد نيروي برق حرارتي توليد نيروي برق اصفهان (مشتمل بر نيروگاههاي اصفهان و هسا)  اصفهان  
3 توليد نيروي برق حرارتي مديريت توليد  برق اصفهان اصفهان  
4 استانداري اصفهان شركت مهندسين مشاور طرخح و تحقيقات آب و فاضلاب اصفهان  
5  بازرگاني دولتي ايران  غله و خدمات بازرگاني منطقه 10 (1)  اصفهان  
 شركتهاي استان البرز
رديف  نام شرکت مادر تخصصي/وزارتخانه  نام بنگاه محل فعاليت توضيحات
1 مديريت توليد، انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير) تعميرات نيروگاهي ايران  كرج   
2  بازرگاني دولتي ايران  غله و خدمات بازرگاني منطقه 1(2)  كرج  
 شركتهاي استان ايلام
رديف  نام شرکت مادر تخصصي/وزارتخانه  نام بنگاه محل فعاليت توضيحات
1  ملي صنايع پتروشيمي  پتروشيمي دهلران سپهر دهلران  
2  بازرگاني دولتي ايران  غله و خدمات بازرگاني منطقه 9 (3)  ايلام   
 شركتهاي استان آذربايجان‌شرقي
رديف  نام شرکت مادر تخصصي/وزارتخانه  نام بنگاه محل فعاليت توضيحات
1 توليد نيروي برق حرارتي  توليد نيروي برق سهند (مشتمل بر نيروگاه سهند) تبريز  
2  ملي صنايع پتروشيمي  پتروشيمي تبريز تبريز  
3  بازرگاني دولتي ايران  غله و خدمات بازرگاني منطقه 8 (4)  تبريز  
4  سازمان توسعه ونوسازي معادن وصنايع معدني ايران  فولاد آذربايجان به همراه طرح توسعه فولاد ميانه ميانه  
 شركتهاي استان آذربايجان‌غربي
رديف  نام شرکت مادر تخصصي/وزارتخانه  نام بنگاه محل فعاليت توضيحات
1 توليد نيروي برق حرارتي توليد نيروي برق آذربايجان (مشتمل بر نيروگاههاي صوفيان و اروميه)  اروميه  
 شركتهاي استان بوشهر
رديف  نام شرکت مادر تخصصي/وزارتخانه  نام بنگاه محل فعاليت توضيحات
  سازمان انرژي اتمي ايران شركت بهره برداري نيروگاه اتمي بوشهر بوشهر در جلسه مورخ 1396/04/03 هيأت محترم واگذاري  با خروج شركتهاي زيرمجموعه سازمان انرژي اتمي، موافقت شد. 
1  بازرگاني دولتي ايران  غله و خدمات بازرگاني منطقه 3 (5) بوشهر  
 شركتهاي استان تهران
رديف  نام شرکت مادر تخصصي/وزارتخانه  نام بنگاه محل فعاليت توضيحات
1  سازمان توسعه ونوسازي معادن وصنايع معدني ايران  احداث صنعت تهران  
2  سازمان توسعه ونوسازي معادن وصنايع معدني ايران  بين المللي مهندسي ايريتك تهران  
3  سازمان توسعه ونوسازي معادن وصنايع معدني ايران  توسعه خدمات بازرگاني نورد ايران(انبارهاي نورد) تهران  
4  سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران  پيمانكاري عمومي گسترش انرژي نوين (جنكو) تهران  
  سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران دانش بافت البرز تهران در جلسه مورخ 1396/07/29 هیات محترم واگذاری با خروج این شرکت موافقت شد.
5  سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران  گسترش چراغ دانش تهران  
   سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران دريا دانش فناور پارس تهران در جلسه مورخ 1396/05/07 هيأت محترم واگذاري  به استناد بند (و) ماده (19) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل (44) قانون اساسي با انحلال شركت «دريا دانش فناور پارس» موافقت شد. 
6  سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران توربين توان گستر ايرانيان تهران  
7  سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران گسترش منيزيم آريا تهران  
8  سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران توليدي منيزيم گستر اريش تهران  
9  سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران بهينه گستر آريا طب تهران در جلسه مورخ 1396/04/03 هيأت محترم واگذاري  با درج نام اين شركت در فهرست گروه (1) بنگاههاي قابل واگذاري موافقت شد. 
10  سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران جداگر لرزه اي مبنا تهران  
11  ملي نفت ايران  پتروپارس تهران  
12  ملي نفت ايران  خدمات عمومي و بهداشتي صنعتي و خدمات درماني صنعت نفت تهران  
13 ملي گاز ايران ذخيره سازي گاز طبيعي تهران  
14  ملی گاز ایران  ملي صادرات گاز ايران  تهران   
  مديريت منابع اب ايران توسعه منابع آب و نيروي ايران تهران در جلسه مورخ 1396/07/29 هیأت محترم واگذاری با خروج این شركت از فهرست برنامه واگذاري سال 1396موافقت شد.
15 ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران توسعه صنايع پالايش نفت و داراييهاي زيرمجموعه آن تهران  
16 ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران پالايش نفت بهمن گنو تهران در جلسه مورخ 1396/05/07 هيأت محترم واگذاري  با درج نام اين شركت در فهرست گروه (1) بنگاههاي قابل واگذاري موافقت شد. 
17  وزارت صنعت، معدن و تجارت  نمايشگاههاي بين المللي جمهوري اسلامي ايران تهران  
18  وزارت صنعت، معدن و تجارت  دخانیات ايران تهران  
19  وزارت صنعت، معدن و تجارت  صندوق حمايت از تحقيقات و توسعه صنايع الكترونيك ايران تهران  
20  وزارت صنعت، معدن و تجارت  صندوق ضمانت سرمايه گذاري صنايع كوچك تهران  
21  وزارت صنعت، معدن و تجارت  صندوق ضمانت صادرات ايران تهران  
  سازمان انرژي اتمي ايران توليد مواد اوليه و سوخت هسته اي ايران تهران در جلسه مورخ 1396/04/03 هيأت محترم واگذاري  با خروج شركتهاي زيرمجموعه سازمان انرژي اتمي، موافقت شد. 
  سازمان انرژي اتمي ايران شركت اكتشاف و تأمين مواد اوليه صنعت هسته اي ايران تهران در جلسه مورخ 1396/04/03 هيأت محترم واگذاري  با خروج شركتهاي زيرمجموعه سازمان انرژي اتمي، موافقت شد. 
  سازمان انرژي اتمي ايران شركت غني سازي اورانيوم ايران تهران در جلسه مورخ 1396/04/03 هيأت محترم واگذاري  با خروج شركتهاي زيرمجموعه سازمان انرژي اتمي، موافقت شد. 
  سازمان انرژي اتمي ايران شركت فراوري اورانيوم سوخت هسته اي تهران در جلسه مورخ 1396/04/03 هيأت محترم واگذاري  با خروج شركتهاي زيرمجموعه سازمان انرژي اتمي، موافقت شد. 
22 سازمان انرژي اتمي ايران شركت نيروگاههاي اتمي تهران در جلسه مورخ 1396/04/03 هيأت محترم واگذاري  با خروج شركتهاي زيرمجموعه سازمان انرژي اتمي، موافقت شد. 
23  سازمان ميراث فرهنگي وصنايع دستي وگردشگري  توسعه ايرانگردي و جهانگردي تهران  
24 توليد نيروي برق حرارتي مديريت توليد برق بعثت تهران  
25 توليد نيروي برق حرارتي نيروگاه بعثت (به صورت دارايي) تهران  
26  ساتكاب  سرمايه گذاري صنايع برق و آب صبا تهران  
27  ساتكاب  مهندسين مشاور مهاب قدس  تهران   
28  عمران و بهسازي شهري ايران  عمران و مسکن سازان ايران تهران  
29 مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني  مركز ملي شماره‌گذاري كالا و خدمات  تهران   
30 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ملي انفورماتيك ايران  تهران   
31 شركت سرمايه گذاريهاي خارجي بيمه اتكايي امين تهران  
32 وزارت امور اقتصادي و دارايي چاپخانه دولتي ايران  تهران   
  وزارت امور اقتصادي و دارايي ساختمانهاي متعلق به شركت «ساختمان و خدمات نوساز»  تهران  در جلسه مورخ 1396/04/03 هيأت محترم واگذاري  به استناد تصويبنامه شماره 16087/ ت 52418 ك مورخ 1396/02/16 كميسيون موضوع اصل 138 قانون اساسي  با انتقال مالكيت ساختمانهاي متعلق به شركت «ساختمان و خدمات نوساز» به سازمان حسابرسي موافقت شد. 
  وزارت امور اقتصادي و دارايي ساختمان متعلق به شركت «ساختمان و خدمات نوساز» واقع در بلوار آفريقاي تهران  تهران 
  وزارت امور اقتصادي و دارايي ساختمان متعلق به شركت «ساختمان و خدمات نوساز» واقع در خيابان فرمانيه تهران  تهران 
33  سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران انتشارات سروش تهران   
34  سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران تحقيق و توليد وسائل الكترونيك (تكتا) تهران   
35  سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران ساختماني و تأسيساتي ساراتل ايران تهران   
36  سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران صنايع چوب و فلز و پلاستيك - سيما چوب تهران   
 شركتهاي استان چهارمحال بختياري
رديف  نام شرکت مادر تخصصي/وزارتخانه  نام بنگاه محل فعاليت توضيحات
1 مديريت منابع آب ايران نيروگاه برق آبي كوهرنگ كوهرنگ  
  شركتهاي استان خراسان جنوبي
رديف  نام شرکت مادر تخصصي/وزارتخانه  نام بنگاه محل فعاليت توضيحات
1 توليد نيروي برق حرارتي توليد نيروي برق خراسان (مشتمل بر نيروگاههاي قائن و شهيد كاوه قائن)   قائن   
2  بازرگاني دولتي ايران  غله و خدمات بازرگاني منطقه 5 (6)  بيرجند  
  شركتهاي استان خراسان رضوي
رديف  نام شرکت مادر تخصصي/وزارتخانه  نام بنگاه محل فعاليت توضيحات
1 شهركهاي كشاورزي  پرورش كرم ابريشم ايران (7)  تربت حيدريه  
2  عمران و بهسازي شهري ايران  عمران و مسکن سازان ثامن  مشهد   
3  عمران و بهسازي شهري ايران  عمران و مسكن سازان شرق مشهد  
  شركتهاي استان خراسان شمالي
رديف  نام شرکت مادر تخصصي/وزارتخانه  نام بنگاه محل فعاليت توضيحات
1  سازمان توسعه ونوسازي معادن وصنايع معدني ايران  آلوميناي ايران (آلوميناي جاجرم) جاجرم  
2  سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران  لوله گستر اسفراين اسفراين  
3  سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران  مجتمع صنعتي اسفراين اسفراين  
  شركتهاي استان خوزستان
رديف  نام شرکت مادر تخصصي/وزارتخانه  نام بنگاه محل فعاليت توضيحات
1  ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران  پالايش نفت آبادان   آبادان   
2  ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران پالايش نفت خوزستان آبادان  
3 توليد نيروي برق حرارتي توليد نيروي برق رامين (مشتمل بر نيروگاه رامين)  اهواز   
4 توليد نيروي برق حرارتي مديريت توليد نيروي برق اهواز (نيروگاه رامين)  اهواز   
5 توليد نيروي برق حرارتي نيروگاه ماهشهر (به صورت دارايي) ماهشهر  
6  ملي نفت ايران  توسعه پتروايران (8)  اهواز   
7  مديريت منابع آب ايران  مديريت و بهره برداري از سد و نيروگاه شهيد عباسپور  مسجدسليمان   
8  وزارت جهادكشاورزي   توسعه نيشكر و صنايع جانبي  (9)  اهواز  
9  بازرگاني دولتي ايران  غله و خدمات بازرگاني منطقه 4 اهواز  
  شركتهاي استان زنجان
رديف  نام شرکت مادر تخصصي/وزارتخانه  نام بنگاه محل فعاليت توضيحات
1  بازرگاني دولتي ايران  غله و خدمات بازرگاني منطقه 14  زنجان   
  شركتهاي استان سمنان
رديف  نام شرکت مادر تخصصي/وزارتخانه  نام بنگاه محل فعاليت توضيحات
1 توليد نيروي برق حرارتي توليد نيروي برق شاهرود (مشتمل بر نيروگاه شاهرود)   شاهرود   
2  بازرگاني دولتي ايران  غله و خدمات بازرگاني منطقه 2 (10)  سمنان   
  شركتهاي استان سيستان و بلوچستان
رديف  نام شرکت مادر تخصصي/وزارتخانه  نام بنگاه محل فعاليت توضيحات
1 توليد نيروي برق حرارتي نيروگاه بمپور (به صورت دارايي) ايرانشهر  
2 توليد نيروي برق حرارتي مديريت توليد برق نيروگاههاي استان سيستان و بلوچستان زاهدان  
3  بازرگاني دولتي ايران  غله و خدمات بازرگاني منطقه 11  زاهدان   
4 توليد نيروي برق حرارتي توليد نيروي برق زاهدان (مشتمل بر نيروگاههاي ايرانشهر، زاهدان و كنارك)  زاهدان   
  شركتهاي استان فارس
رديف  نام شرکت مادر تخصصي/وزارتخانه  نام بنگاه محل فعاليت توضيحات
1  سازمان توسعه ونوسازي معادن وصنايع معدني ايران  مجتمع صنايع آلومينيوم جنوب  لامرد  
2 ملي صنايع پتروشيمي پتروشيمي فيروز آباد فيروزآباد   
3 توليد نيروي برق حرارتي توليد نيروي برق فارس (مشتمل بر نيروگاههاي شيراز، كنگان و بوشهر) (11)  شيراز   
4 ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران پالايش پارس فرآيند شيراز شيراز  
5  عمران و بهسازي شهري ايران  عمران و مسکن سازان استان فارس  شيراز   
 شركتهاي استان كرمان
رديف  نام شرکت مادر تخصصي/وزارتخانه  نام بنگاه محل فعاليت توضيحات
1 توليد نيروي برق حرارتي نيروگاه زرند (به صورت دارايي) زرند  
2  بازرگاني دولتي ايران  غله و خدمات بازرگاني منطقه 6 (12)  كرمان  
  شركتهاي استان كرمانشاه
رديف  نام شرکت مادر تخصصي/وزارتخانه  نام بنگاه محل فعاليت توضيحات
1 توليد نيروي برق حرارتي  توليد نيروي برق بيستون (مشتمل بر نيروگاه بيستون) كرمانشاه  
2 سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران پاك مايه كرمانشاه كرمانشاه  
  شركتهاي استان گلستان
رديف  نام شرکت مادر تخصصي/وزارتخانه  نام بنگاه محل فعاليت توضيحات
1  عمران و بهسازي شهري ايران  عمران و مسکن سازان استان گلستان  گرگان   
  شركتهاي استان گيلان
رديف  نام شرکت مادر تخصصي/وزارتخانه  نام بنگاه محل فعاليت توضيحات
1 مديريت توليد، انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير) توليد نيروي برق سبز منجيل (مشتمل بر نيروگاه سبز منجيل)  منجيل   
2 توليد نيروي برق حرارتي مديريت توليد نيروي برق لوشان (شهيد بهشتي) لوشان  
3 توليد نيروي برق حرارتي توليد نيروي برق لوشان (مشتمل بر نيروگاه شهيدبهشتي لوشان)  لوشان   
4  شهرك هاي كشاورزي   كشاورزي و دامپروري سفيدرود رشت  
  شركتهاي استان لرستان
رديف  نام شرکت مادر تخصصي/وزارتخانه  نام بنگاه محل فعاليت توضيحات
1  بازرگاني دولتي ايران  غله و خدمات بازرگاني منطقه 12  خرم‌آباد   
  شركتهاي استان مركزي
رديف  نام شرکت مادر تخصصي/وزارتخانه  نام بنگاه محل فعاليت توضيحات
1  ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران  پالايش نفت امام خميني(شازند اراك)  شازند   
2 توليد نيروي برق حرارتي توليد نيروي برق شازند (مشتمل بر نيروگاه شازند) شازند  
3 توليد نيروي برق حرارتي مديريت توليد برق شازند  شازند  
  شركتهاي استان هرمزگان
رديف  نام شرکت مادر تخصصي/وزارتخانه  نام بنگاه محل فعاليت توضيحات
1 توليد نيروي برق حرارتي توليد نيروي برق بندر عباس (مشتمل بر نيروگاه بندرعباس)  بندرعباس   
2 توليد نيروي برق حرارتي مديريت توليد نيروي برق هرمزگان بندرعباس  
3 سازمان منطقه آزاد تجاری-صنعتی کیش هواپيمايي كيش كيش در جلسه مورخ 1396/07/29 هیأت محترم واگذاری با درج عنوان شرکت در فهرست موارد مشمول واگذاری موافقت شد.
4 سازمان منطقه آزاد تجاری-صنعتی کیش آب و برق كيش كيش در جلسه مورخ 1396/07/29 هیأت محترم واگذاری با درج عنوان شرکت در فهرست موارد مشمول واگذاری موافقت شد.
  شركتهاي استان همدان
رديف  نام شرکت مادر تخصصي/وزارتخانه  نام بنگاه محل فعاليت توضيحات
1  ملي صنايع پتروشيمي  پتروشيمي هگمتانه همدان  
2  ملي صنايع پتروشيمي  صنايع پتروشيمي ابن سينا همدان همدان  
  شركتهاي استان يزد
رديف  نام شرکت مادر تخصصي/وزارتخانه  نام بنگاه محل فعاليت توضيحات
1 توليد نيروي برق حرارتي توليد نيروي برق يزد (مشتمل بر نيروگاههاي سيكل تركيبي و گازي يزد)  يزد   
2 توليد نيروي برق حرارتي مديريت توليد برق يزد  يزد   
3 وزارت جهاد کشاورزی گوشت يزد  يزد   
  شركتهاي فعال در سطح كشور
رديف  نام شرکت مادر تخصصي/وزارتخانه  نام بنگاه محل فعاليت توضيحات
1 سازمان ميراث فرهنگي وصنايع دستي وگردشگري توسعه گردشگري ايران سطح كشور  
2  خدمات كشاورزي  خدمات حمايتي کشاورزي سطح كشور  
3  توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور  كليه اموال و داراييهاي مربوط به فعاليتهاي غيرحاكميتي و همچنين بنگاههاي زيرمجموعه شركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور سطح كشور  
3-1  توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور  پيست اسكي ديزين تهران  
3-2  توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور  پيست اسكي شمشك تهران  
3-3  توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور  تنيس استقلال تهران- ميدان ونك تهران  
3-4  توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور  زمين ابن بابويه شهرري شهرري  
3-5  توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور  سواركاري اروميه- روستاي تكيه اردشاهي اروميه  
3-6  توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور  سواركاري اصفهان- كمربندي شرق اصفهان اصفهان  
3-7  توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور  سواركاري آق قلا- كيلومتر 2 جاده مرزي تركمنستان گلستان  
3-8  توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور  سواركاري بندر تركمن- نرسيده به جاده كردكوي گلستان- بندر تركمن  
3-9  توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور  سواركاري بيجار- شهرك فرهنگيان  كردستان- بيجار  
3-10  توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور  سواركاري بيجار2- شهرك فرهنگيان  كردستان- بيجار  
3-11  توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور  سواركاري خرم آباد لرستان- خرم آباد  
3-12  توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور  سواركاري خوزستان- دشت آزادگان خوزستان  
3-13  توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور  سواركاري رشت- پيربازار رشت  
3-14  توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور  سواركاري سنندج- بلوار توحيد سنندج  
3-15  توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور  سواركاري شهدا تهران- اتوبان اسبدواني تهران  
3-16  توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور  سواركاري كرمانشاه- جنب پارك شاهد كرمانشاه  
3-17  توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور  سواركاري گنبد و مجموعه سواركاري گنبد- روبروي روستاي حاجي آباد گلستان- گنبد  
3-18  توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور  سواركاري مشهد- به طرف شهرك صنعتي طوس مشهد  
3-19  توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور  سواركاري نوروزآباد- تهران بزرگراه فتح تهران  
3-20  توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور  سواركاري هفت باغ كرمان- ميدان اول هفت باغ علوي كرمان  
3-21  توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور  سواركاري همدان- روستاي وركانه همدان  
3-22  توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور  سواركاري يزد- صفائيه يزد  
3-23  توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور  مجتمع تجاري ورزشي اطلس كرمان- ميدان وليعصر كرمان  
3-24  توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور  مجتمع تجاري ورزشي نگين اردبيل- ميدان ورزش اردبيل  
3-25  توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور  مجتمع تفريحي- اقامتي امام رضا (ع) رامسر رامسر  
3-26  توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور  ورزشگاه سليمي كيا كرمان- ميدان وليعصر كرمان  
3-27  توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور  هتل شطرنج تهران- خيابان دكتر فاطمي تهران  
3-28  توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور  مجموعه ورزشي آزادي تهران- اتوبان تهران كرج تهران  
3-29  توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور  مجموعه ورزشي كشوري تهران- ميدان مادر تهران  
3-30  توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور  مجموعه ورزشي انقلاب تهران - ابتداي اتوبان نيايش تهران  
3-31  توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور  مجموعه ورزشي شيرودي تهران- پايين‌تر از ميدان هفت تير تهران  
3-32  توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور  مجموعه ورزشي كبكانيان تهران - پايين‌تر از ميدان هفت تير تهران  
3-33  توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور  مجموعه ورزشي شهيد رجائي قزوين  قزوين  
4  وزارت جهاد كشاورزي   سازمان مركزي تعاوني روستائي ايران سطح كشور  
5  وزارت جهاد كشاورزي   شركت پشتيباني امور دام كشور به همراه كليه اموال و داراييهاي مربوط به فعاليتهاي   غيرحاكميتي و همچنين بنگاههاي زيرمجموعه آن  سطح كشور  
5-1  وزارت جهاد كشاورزي  كشتارگاه سنتي سابق (جنب هوانيروز)- استان اصفهان  اصفهان  
5-2  وزارت جهاد كشاورزي  ميدان دام محمدآباد- استان اصفهان  اصفهان  
5-3  وزارت جهاد كشاورزي  انبار علوفه مركزي- استان اصفهان  اصفهان  
5-4  وزارت جهاد كشاورزي  انبار گورت- استان اصفهان  اصفهان  
5-5  وزارت جهاد كشاورزي  سردخانه 2000 تني بلوار پژوهش- استان ايلام ايلام  
5-6  وزارت جهاد كشاورزي  انبار علوفه سبزي‌آباد- استان ايلام ايلام  
5-7  وزارت جهاد كشاورزي  سردخانه جاده فرودگاه تبريز- استان آذربايجان شرقي تبريز  
5-8  وزارت جهاد كشاورزي  انبار مايان- استان آذربايجان شرقي  آذربايجان شرقي  
5-9  وزارت جهاد كشاورزي  سردخانه اروميه جاده سلماس- استان آذربايجان غربي اروميه  
5-10  وزارت جهاد كشاورزي  انبار جاده سلماس- استان آذربايجان غربي سلماس  
5-11  وزارت جهاد كشاورزي  انبار روباز اروميه شهرك صنعتي فاز1- استان آذربايجان غربي اروميه  
5-12  وزارت جهاد كشاورزي  انبار غني آباد- استان تهران تهران  
5-13  وزارت جهاد كشاورزي  كارخانه خوراك دام سعيدآباد شهريار- استان تهران تهران  
5-14  وزارت جهاد كشاورزي  سردخانه خيابان وفادار تهرانپارس- استان تهران تهران  
5-15  وزارت جهاد كشاورزي  سردخانه شهيد كرمي- استان تهران تهران  
5-16  وزارت جهاد كشاورزي  سردخانه هشتم شهريور كيلومتر 8 جاده كرج- استان تهران تهران  
5-17  وزارت جهاد كشاورزي  فروشگاه شماره 1 ملاصدرا- استان تهران (دفتر مركزي) تهران  
5-18  وزارت جهاد كشاورزي  فروشگاه پاسداران- استان تهران (دفتر مركزي) تهران  
5-19  وزارت جهاد كشاورزي  فروشگاه شهرآرا- استان تهران (دفتر مركزي) تهران  
5-20  وزارت جهاد كشاورزي  فروشگاه گلوبندك- استان تهران (دفتر مركزي) تهران  
5-21  وزارت جهاد كشاورزي  فروشگاه علي‌آباد- استان تهران (دفتر مركزي) تهران  
5-22  وزارت جهاد كشاورزي  فروشگاه كميل- استان تهران (دفتر مركزي) تهران  
5-23  وزارت جهاد كشاورزي  فروشگاه حشمتيه- استان تهران (دفتر مركزي) تهران  
5-24  وزارت جهاد كشاورزي  فروشگاه تهران نو- استان تهران (دفتر مركزي) تهران  
5-25  وزارت جهاد كشاورزي  كشتارگاه صنعتي جونقان- استان چهارمحال و بختياري  جونقان چهارمحال و بختياري  
5-26  وزارت جهاد كشاورزي  سردخانه موقوفه آستان قدس رضوي ابتداي جاده نيشابور- استان خراسان رضوي نيشابور  
5-27  وزارت جهاد كشاورزي  انباري سه راه خرمشهر- استان خوزستان خرمشهر  
5-28  وزارت جهاد كشاورزي  سردخانه 5 مهر- استان خوزستان خوزستان  
5-29  وزارت جهاد كشاورزي  سردخانه آبادان- كارون اهواز- استان خوزستان اهواز  
5-30  وزارت جهاد كشاورزي   شركت فرآوري مواد پروتئيني بهبهان- استان خوزستان بهبهان  
5-31  وزارت جهاد كشاورزي  كارخانه خوراك دام- استان سيستان و بلوچستان سيستان و بلوچستان  
5-32  وزارت جهاد كشاورزي  فرآوري مواد پروتئيني سيستان و بلوچستان سيستان و بلوچستان  
5-33  وزارت جهاد كشاورزي  انبار كيلومتر 20 فسا به شيراز- استان فارس شيراز  
5-34  وزارت جهاد كشاورزي  انبار كيلومتر 5 جاده شيراز به اصفهان- استان فارس شيراز  
5-35  وزارت جهاد كشاورزي  سردخانه بلوار مدرس شيراز- استان فارس شيراز  
5-36  وزارت جهاد كشاورزي  كشتارگاه آباده- استان فارس اباده  
5-37  وزارت جهاد كشاورزي  انبار شهيد بابايي-استان قزوين قزوين  
5-38  وزارت جهاد كشاورزي  سهام شركت مواد پروتئيني كردستان- استان كردستان كردستان  
5-39  وزارت جهاد كشاورزي  انبار بلوار شهيد صدوقي كرمان- استان كرمان كرمان  
5-40  وزارت جهاد كشاورزي  مجتمع سيلوهاي ذخيره علوفه انبار بيستون - استان كرمانشاه كرمانشاه  
5-41  وزارت جهاد كشاورزي  سردخانه دولتي بيستون- استان كرمانشاه كرمانشاه  
5-42  وزارت جهاد كشاورزي  انباري و ساختمانهاي شهرك شهيد بهشتي-استان گلستان شهرك شهيد بهشتي گلستان  
5-43  وزارت جهاد كشاورزي  انبار كمربندي كمال وند خرم آباد- لرستان  خرم آباد- لرستان  
5-44  وزارت جهاد كشاورزي  انبار شيرگاه انباري- استان مازندران  مازندران  
5-45  وزارت جهاد كشاورزي  انبار ساري جاده جويبار- استان مازندران  جويبار  
5-46  وزارت جهاد كشاورزي  سردخانه بوعلي- استان همدان  همدان  
5-47  وزارت جهاد كشاورزي  مجتمع انباري علوفه- استان همدان  همدان  
5-48  وزارت جهاد كشاورزي  سردخانه دولتي نهاوند- استان همدان نهاوند  
5-49  وزارت جهاد كشاورزي  بسته بندي و توزيع گوشت و تخم مرغ _  
5-50  وزارت جهاد كشاورزي  شركت فرآوري مواد پروتئيني يزد- استان يزد يزد  
5-51  وزارت جهاد كشاورزي  مهمانسرا اروميه خيابان عطايي- استان آذربايجان غربي اروميه  
5-52  وزارت جهاد كشاورزي  ساختمان اداري چهارراه جانبازان سنندج- استان كردستان سنندج  
5-53  وزارت جهاد كشاورزي  يك واحد مسكوني بلوار شهيد عباس‌پور كرمان- استان كرمان كرمان  
5-54  وزارت جهاد كشاورزي  يك واحد مسكوني بلوار شهيد عباس‌پور كرمان- استان كرمان كرمان  
5-55  وزارت جهاد كشاورزي  يك واحد مسكوني بلوار شهيد عباس‌پور كرمان- استان كرمان كرمان  
5-56  وزارت جهاد كشاورزي  يك واحد مسكوني بلوار شهيد عباس‌پور كرمان- استان كرمان كرمان  
5-57  وزارت جهاد كشاورزي  يك واحد مسكوني بلوار شهيد عباس‌پور كرمان- استان كرمان كرمان  
5-58  وزارت جهاد كشاورزي  ساختمان اداري خيابان بهمنيار كرمان- استان كرمان كرمان  
5-59  وزارت جهاد كشاورزي  ساختمان اداري خيابان 22 بهمن- استان كرمانشاه كرمانشاه  
5-60  وزارت جهاد كشاورزي  مأمورسراي صدف- استان كرمانشاه كرمانشاه  
5-61  وزارت جهاد كشاورزي  ساختمان اداري تبريز راه آهن- استان آذربايجان شرقي تبريز  
5-62  وزارت جهاد كشاورزي  آپارتمان مسكوني تبريز- استان آذربايجان شرقي تبريز  
5-63  وزارت جهاد كشاورزي  مهمانسرا خيابان راه‌آهن تبريز- استان آذربايجان شرقي تبريز  
5-64  وزارت جهاد كشاورزي  ساختمان اداري ميدان امام حسين- استان يزد يزد  
5-65  وزارت جهاد كشاورزي  زمين محصور شهرستان صدوق چرخاب- استان يزد يزد  
5-66  وزارت جهاد كشاورزي  مهمانسرا خيابان 52 متري امام شهر- استان يزد يزد  
5-67  وزارت جهاد كشاورزي  ساختمان اداري خيابان جمهوري- استان زنجان زنجان  
5-68  وزارت جهاد كشاورزي  ساختمان مسكوني خيابان فرهنگ ساري- استان مازندران ساري  
5-69  وزارت جهاد كشاورزي  يك واحد ويلا شهرك دريا كنار بابلسر- استان مازندران بابلسر  
5-70  وزارت جهاد كشاورزي  يك واحد ويلا شهرك دريا كنار بابلسر- استان مازندران بابلسر  
5-71  وزارت جهاد كشاورزي  يك واحد ويلا شهرك دريا كنار بابلسر- استان مازندران بابلسر  
5-72  وزارت جهاد كشاورزي  يك واحد ويلا شهرك دريا كنار بابلسر- استان مازندران بابلسر  
5-73  وزارت جهاد كشاورزي  يك واحد ويلا شهرك دريا كنار بابلسر- استان مازندران بابلسر  
5-74  وزارت جهاد كشاورزي  يك واحد ويلا شهرك دريا كنار بابلسر- استان مازندران بابلسر  
5-75  وزارت جهاد كشاورزي  زمين ساري ميدان امام- استان مازندران ساري  
5-76  وزارت جهاد كشاورزي   ساختمان مسكوني خيابان فرهنگ -47 استان مازندران  مازندران  
5-77  وزارت جهاد كشاورزي  زمين محصور كوهدشت- استان لرستان كوهدشت لرستان  
5-78  وزارت جهاد كشاورزي  ساختمان اداري خرم آباد خيابان انقلاب- استان لرستان خرم آباد  
5-79  وزارت جهاد كشاورزي     سهام شركت در ميدان دام زاهدان- استان سيستان و بلوچستان زاهدان  
5-80  وزارت جهاد كشاورزي  ملك فضاي اداري موقوفه آستان قدس بلوار فردوسي مشهد- استان خراسان رضوي مشهد  
5-81  وزارت جهاد كشاورزي  ملك مسكوني موقوفه آستان قدس بلوار خيام مشهد- استان خراسان رضوي مشهد  
5-82  وزارت جهاد كشاورزي  ملك مسكوني قاسم آباد مشهد- استان خراسان رضوي مشهد  
5-83  وزارت جهاد كشاورزي  ملك مسكوني خيابان راهنمايي مشهد- استان خراسان رضوي مشهد  
5-84  وزارت جهاد كشاورزي   ملك مسكوني تجاري موقوفه آستان قدس خيابان امام رضا مشهد- استان خراسان رضوي مشهد  
5-85  وزارت جهاد كشاورزي   ملك فضاي اداري موقوفه آستان قدس بلوار فردوسي مشهد- استان خراسان رضوي مشهد  
5-86  وزارت جهاد كشاورزي  ملك مسكوني موقوفه آستان قدس بلوار خيام مشهد -47 استان خراسان رضوي مشهد  
5-87  وزارت جهاد كشاورزي  ملك مزروعي كيلومتر 45 جاده نيشابور مشهد- استان خراسان رضوي  مشهد  
5-88  وزارت جهاد كشاورزي  ملك مسكوني بخش يك اهواز- استان خوزستان اهواز  
5-89  وزارت جهاد كشاورزي  ملك مسكوني خيابان ادهم اهواز- استان خوزستان اهواز  
5-90  وزارت جهاد كشاورزي   ملك مسكوني بازرگاني سلحشور اهواز -47 استان خوزستان اهواز  
5-91  وزارت جهاد كشاورزي  زمين مقابل استاديوم اهواز- استان خوزستان اهواز  
5-92  وزارت جهاد كشاورزي  ملك مسكوني سه راه خرمشهر -47 استان خوزستان خرمشهر  
5-93  وزارت جهاد كشاورزي     زمين جاده اهواز انديمشك- استان خوزستان انديمشك   
5-94  وزارت جهاد كشاورزي  سهام شركت فرآوري بهبهان- استان خوزستان بهبهان  
5-95  وزارت جهاد كشاورزي   سهام شركت فرآوري اهواز- استان خوزستان اهواز  
5-96  وزارت جهاد كشاورزي  آپارتمان خيابان فاطمي- استان تهران تهران  
5-97  وزارت جهاد كشاورزي  ساختمان اداري خيابان توحيد- استان اصفهان اصفهان  
5-98  وزارت جهاد كشاورزي  مهمانسرا خيابان آپادانا- استان اصفهان اصفهان  
5-99  وزارت جهاد كشاورزي  مهمانسرا خيابان آبشار- استان اصفهان اصفهان  
5-100  وزارت جهاد كشاورزي  ساختمان اداري بلوار چمران- استان فارس شيراز  
5-101  وزارت جهاد كشاورزي  مهمانسرا خيابان خاك‌شناسي- استان فارس شيراز  
5-102  وزارت جهاد كشاورزي  3 واحد مهمانسرا شيراز گلدشت معالي‌آباد- استان فارس شيراز  
5-103  وزارت جهاد كشاورزي   4 واحد آپارتمان ملكي ستارخان- استان تهران (دفتر مركزي) تهران  
6 وزارت جهاد کشاورزی سيلوهاي متعلق به شركتهاي غله و خدمات بازرگاني مناطق 1 تا 14 سطح كشور  
6-1 وزارت جهاد کشاورزی سيلوي تهران  - استان تهران (مرتبط با شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه 1) تهران  
6-1 وزارت جهاد کشاورزی سيلوي ورامين - استان تهران (مرتبط با شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه 1) تهران  
6-1 وزارت جهاد کشاورزی سيلوي گرگان - استان گلستان (مرتبط با منطقه 2) گلستان  
6-1 وزارت جهاد کشاورزی سيلوي داراب - استان فارس (مرتبط با شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه 3) داراب  
6-1 وزارت جهاد کشاورزی سيلوي قديم شيراز - استان فارس (مرتبط با شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه 3) شيراز  
6-1 وزارت جهاد کشاورزی سيلوي  قديم اهواز - استان خوزستان (مرتبط با شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه 4) اهواز  
6-1 وزارت جهاد کشاورزی  سيلوي بهبهان - استان خوزستان (مرتبط با شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه 4) بهبهان  
6-1 وزارت جهاد کشاورزی سيلوي شوشتر - استان خوزستان (مرتبط با شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه 4) شوشتر  
6-1 وزارت جهاد کشاورزی سيلوي بيرجند - خراسان جنوبي (مرتبط با شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه 5) بيرجند  
6-1 وزارت جهاد کشاورزی سيلوي تربت حيدريه - خراسان رضوي (مرتبط با شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه 5) تربت حيدريه  
6-1 وزارت جهاد کشاورزی سيلوي سبزوار- خراسان رضوي (مرتبط با منطقه 5) سبزوار  
6-1 وزارت جهاد کشاورزی سيلوي قوچان - خراسان رضوي (مرتبط با شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه 5) قوچان  
6-1 وزارت جهاد کشاورزی سيلوي فلزي ارزوئيه بافت - استان كرمان (مرتبط با شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه 6) بافت  
6-1 وزارت جهاد کشاورزی سيلوي قديم كرمان - استان كرمان (مرتبط با منطقه 6) كرمان  
6-1 وزارت جهاد کشاورزی  سيلوي اردبيل - استان اردبيل (مرتبط با شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه 7) اردبيل  
6-1 وزارت جهاد کشاورزی سيلوي شماره يك تبريز- آذربايجان شرقي (مرتبط با شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه 8) تبريز  
6-1 وزارت جهاد کشاورزی سيلوي اهر - آذربايجان شرقي (مرتبط با شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه 8) اهر  
6-1 وزارت جهاد کشاورزی سيلوي ميانه - آذربايجان شرقي (مرتبط با شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه 8) ميانه  
6-1 وزارت جهاد کشاورزی سيلوي شماره دو تبريز -آذربايجان شرقي (مرتبط با شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه 8) تبريز  
6-1 وزارت جهاد کشاورزی سيلوي مراغه - آذربايجان شرقي (مرتبط با شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه 8) مراغه  
6-1 وزارت جهاد کشاورزی سيلوي مهاباد- آذربايجان شرقي (مرتبط با شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه 8) مهاباد  
6-1 وزارت جهاد کشاورزی سيلوي قديم كرمانشاه - استان كرمانشاه (مرتبط با شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه 9) كرمانشاه  
6-1 وزارت جهاد کشاورزی سيلوي كنگاور -استان كرمانشاه (مرتبط با شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه 9) كنگاور كرمانشاه  
6-1 وزارت جهاد کشاورزی سيلوي قديم سنقر- استان كرمانشاه (مرتبط با شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه 9) سنقر كرمانشاه  
6-1 وزارت جهاد کشاورزی سيلوي شماره يك اصفهان- استان اصفهان (مرتبط با شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه 10) اصفهان  
6-1 وزارت جهاد کشاورزی سيلوي قديم زاهدان- استان سيستان و بلوچستان (مرتبط با شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه 11) زاهدان  
6-1 وزارت جهاد کشاورزی سيلوي قديم بروجرد - استان لرستان (مرتبط با شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه 12) بروجرد  
6-1 وزارت جهاد کشاورزی سيلوي قديم خرم آباد - استان لرستان (مرتبط با شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه 12) خرم آباد  
6-1 وزارت جهاد کشاورزی سيلوي قديم ازنا - استان لرستان (مرتبط با شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه 12) ازنا لرستان  
6-1 وزارت جهاد کشاورزی سيلوي بيجار - استان همدان (مرتبط با شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه 13) بيجار  
6-1 وزارت جهاد کشاورزی سيلوي فلزي همدان (مرتبط با شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه 13) همدان  
6-1 وزارت جهاد کشاورزی سيلوي قديم همدان (مرتبط با شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه 13) همدان   
6-1 وزارت جهاد کشاورزی سيلوي نهاوند (مرتبط با شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه 13) نهاوند  
6-1 وزارت جهاد کشاورزی سيلوي قديم سقز- استان كردستان (مرتبط با شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه 13) سقز  
7 ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران جايگاههاي سوخت متعلق به شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران سطح كشور  
7-1 ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران جايگاه سوخت شماره (1) اصفهان - استان اصفهان  اصفهان  
7-2 ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران جايگاه سوخت شماره (4) اصفهان - استان اصفهان  اصفهان  
7-3 ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران جایگاه CNG سان آرای شمالی - استان اصفهان  اصفهان  
7-4 ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران جایگاه CNG سان آرای جنوبی - استان اصفهان  اصفهان  
7-5 ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران جایگاه CNG مشکات شرقی - استان اصفهان  اصفهان  
7-6 ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران جایگاه CNG مشکات غربی - استان اصفهان  اصفهان  
7-7 ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران جایگاه CNG اریسمان - استان اصفهان  اصفهان  
7-8 ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران جایگاه CNG قلعه شور - استان اصفهان  اصفهان  
7-9 ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران جايگاه سوخت شركتي كرج - استان البرز البرز  
7-10 ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران جايگاه سوخت اميديه - استان خوزستان خوزستان  
7-11 ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران جايگاه سوخت مسجد سليمان - استان خوزستان مسجد سليمان  
7-12 ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران جايگاه سوخت شوشتر - استان خوزستان شوشتر  
7-13 ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران جايگاه سوخت شماره(1) آبادان - استان  خوزستان آبادان  
7-14 ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران جايگاه سوخت شماره (1) زاهدان - استان سيستان و بلوچستان زاهدان  
7-15 ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران جايگاه سوخت خوي - استان آذربايجان غربي خوي  
7-16 ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران جايگاه سوخت شماره 1 ماكو - استان آذربايجان غربي ماكو  
7-17 ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران جايگاه سوخت سوادكوه (آلاشت) - استان مازندران سوادكوه  
7-18 ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران جايگاه سوخت شهيد اسماعيلي ساري -استان مازندران ساري  
7-19 ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران جايگاه سوخت بهشهر - استان مازندران بهشهر  
7-20 ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران جايگاه سوخت شماره (2) بروجرد -استان لرستان بروجرد  
7-21 ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران جايگاه سوخت شماره(3) خرم آباد - استان لرستان خرم آباد  
7-22 ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران جايگاه سوخت بندر خمير - استان هرمزگان بندر خمير هرمزگان  
7-23 ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران جايگاه سوخت لاوان - استان هرمزگان لاوان هرمزگان  
7-24 ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران جايگاه سوخت شماره (3) بندرعباس- استان هرمزگان بندرعباس  
7-25 ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران جايگاه سوخت شرکتی شماره (17) - استان تهران تهران  
7-26 ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران جايگاه سوخت شرکتی شماره (29) - استان تهران تهران  
7-27 ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران جايگاه سوخت  شركتي شماره 14 - استان تهران تهران  
7-28 ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران جايگاه سوخت شماره (2)  - استان فارس فارس  
7-29 ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران جايگاه سوخت خرم بيد - استان فارس  خرم بيد فارس  
7-30 ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران  جايگاه سوخت 5 اهواز - استان خوزستان  اهواز  
7-31 ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران  جايگاه سوخت CNG اهواز -استان خوزستان  اهواز  
7-32 ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران  جايگاه سوخت زيوه - استان آذربايجان غربي   زيوه آذربايجان غربي  
7-33 ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران  جايگاه سوخت 16 تهران -استان تهران تهران  
7-34 ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران جايگاه سوخت  11 تهران - استان تهران تهران  
7-35 ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران  جايگاه سوخت 37 تهران - استان تهران تهران  
7-36 ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران  جايگاه سوخت لردگان- استان چهارمحال و بختياري لردگان چهارمحال و بختياري  
7-37 ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران جايگاه سوخت شهر دير - استان بوشهر دير بوشهر  
7-38 ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران جايگاه سوخت شماره (2) زاهدان- استان سيستان و بلوچستان زاهدان در جلسه مورخ 1396/05/07 هيأت محترم واگذاري  با اضافه نمودن نام 12 جايگاه سوخت به فهرست بنگاههاي قابل واگذاري سال 1396 موافقت شد. 
7-39 ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران جايگاه سوخت ساحلي آبادان - استان خوزستان آبادان
7-40 ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران جايگاه سوخت مياندوآب- استان آذربايجان غربي مياندوآب
7-41 ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران جايگاه سوخت واقع در خيابان دماوند تهران- استان تهران تهران
7-42 ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران جايگاه سوخت نساء- استان البرز البرز
7-43 ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران جايگاه سوخت ميناب- استان هرمزگان ميناب
7-44 ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران جايگاه سوخت شماره (42) تهران- استان تهران تهران
7-45 ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران جايگاه سوخت خلخال- استان اردبيل خلخال
7-46 ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران جايگاه CNG تفت- استان يزد تفت
7-47 ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران جايگاه CNG ابركوه- استان يزد ابركوه
7-48 ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران جايگاه CNG  ياسوج- استان كهكيلويه و بويراحمد ياسوج
7-49 ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران جايگاه CNG  منجرموئي- استان چهارمحال و بختياري منجرموئي
7-50 ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران جايگاه سوخت ابركوه- استان يزد يزد در جلسه مورخ 1396/07/29 هيأت محترم واگذاري با اضافه نمودن نام داراييها مذكور به فهرست بنگاههاي قابل واگذاري سال 1396 موافقت شد. 
7-51 ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران جايگاه سوخت شماره (5) اصفهان - استان اصفهان اصفهان
7-52 ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران جایگاه سوخت بیرجند-استان خراسان جنوبی خراسان جنوبي
7-53 ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران زمین جایگاه سوخت عباس آباد- استان سمنان سمنان
7-54 ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران زمین واقع در شهرستان دامغان-استان سمنان سمنان
8 سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران زمين جايگاه سوخت واقع در خيابان دماوند تهران- استان تهران تهران
8-1 سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران شهر صنعتي كرمانشاه كرمانشاه  
8-2 سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران شركت تعاوني پيشگامان كوير يزد يزد  
8-3 سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران شهرك صنعتي فيروزكوه فيروزكوه  
8-4 سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران نمايشگاه بين المللي خوزستان اهواز  
8-5 سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران نمايشگاههاي صنعتي و بازرگاني استان سمنان سمنان  
9 وزارت راه و شهرسازي آزمايشگاه فني و مكانيك خاك سطح كشور  
  وزارت راه و شهرسازي هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران سطح كشور در جلسه مورخ 1396/05/07 هيأت محترم واگذاري  با خروج موقت شركت هواپيمايي ج.ا.ا تا پايان سال 1396 از فهرست واگذاريها، به منظور تكميل اصلاح ساختار ، موافقت شد. 
10 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران سهامي سرمايه گذاري ملي ايران (سما) سطح كشور  
11 سازمان خصوصي سازي  سهام اصالتي باقيمانده سازمان خصوصي سازي سطح كشور  
11-1 سازمان خصوصي سازي  اسفنج شیروان خراسان شمالي- شیروان  
11-2 سازمان خصوصي سازي  روغن نباتی جهان زنجان  
11-3 سازمان خصوصي سازي  کشت و صنعت شهريار شهريار  
11-4 سازمان خصوصي سازي  لوازم برق اتومبیل _  
11-5 سازمان خصوصي سازي  مخمل و ابریشم کاشان  کاشان  
11-6 سازمان خصوصي سازي  نساجی مازندران مازندران  
11-7 سازمان خصوصي سازي  قند دزفول  دزفول  
12 وزارت صنعت، معدن و تجارت 77 تخته فرش متعلق به شركت فرش ايران سطح كشور  
(1) محدوده فعاليت شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه (10) به جز اصفهان، شهرهاي شهركرد و يزد نيز ميباشد.
(2) محدوده فعاليت شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه (1) به جز كرج، شهرهاي قم، تهران و اراك نيز ميباشد.
(3)  محدوده فعاليت شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه (9) به جز ايلام، شهركرمانشاه نيز ميباشد.
(4) محدوده فعاليت شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه (8) به جز تبريز، شهر اروميه نيز ميباشد.
(5) محدوده فعاليت شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه (3) به جز بوشهر، شهرهاي ياسوج و شيراز نيز ميباشد.
(6) محدوده فعاليت شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه (5) به جز بيرجند، شهرهاي بجنورد و مشهد نيز ميباشد.
(7) محدوده فعاليت شركت پرورش كرم ابريشم به جز تربت حيدريه، شهرهاي رشت و ساري نيز ميباشد.
(8) محدوده فعاليت شركت توسعه پترو ايران به جز اهواز،  عسلويه و جزاير لاوان، قشم، عسلويه و  خارك نيز ميباشد.
(9) محدوده فعاليت شركت توسعه نيشكر و صنايع جانبي به جز اهواز، شهر تهران نيز ميباشد.
(10) محدوده فعاليت شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه (2) به جز سمنان، شهرهاي ساري و گرگان نيز ميباشد.
(11) محدوده فعاليت شركت مديريت توليد نيروي برق فارس به جز كازرون و جهرم، شهرهاي كنگان و بوشهر نيز ميباشد.
(12) محدوده فعاليت شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه (6) به جز كرمان، شهر بندرعباس نيز ميباشد.