صفحه اصلي > بخش ویژه > فهرست بنگاه های قابل واگذاری به تفکیک استان محل فعالیت 
 
فهرست بنگاه هاي مشمول واگذاري در برنامه سال 1396 به تفكيك استان
شركتهاي استان اردبيل
رديف  نام شرکت مادر تخصصي/وزارتخانه  نام بنگاه محل فعاليت توضيحات
1  شهرك هاي كشاورزي  شركت كشت و صنعت دامپروري مغان پارس‌آباد  
2  شهرك هاي كشاورزي  ملي كشت و صنعت دامپروري پارس  پارس آباد   
شركتهاي استان اصفهان
رديف  نام شرکت مادر تخصصي/وزارتخانه  نام بنگاه محل فعاليت توضيحات
1 سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران توربین های بادی گسترش آترین اصفهان در جلسه مورخ 1396/05/07 هيأت محترم واگذاري  به استناد بند (و) ماده (19) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل (44) قانون اساسي با انحلال شركت «توربین های بادی گسترش آترین» موافقت شد. 
2 توليد نيروي برق حرارتي توليد نيروي برق اصفهان (مشتمل بر نيروگاههاي اصفهان و هسا)  اصفهان  
3 توليد نيروي برق حرارتي مديريت توليد  برق اصفهان اصفهان  
4 استانداري اصفهان شركت مهندسين مشاور طرخح و تحقيقات آب و فاضلاب اصفهان  
5  بازرگاني دولتي ايران  غله و خدمات بازرگاني منطقه 10 (1)  اصفهان  
 شركتهاي استان البرز
رديف  نام شرکت مادر تخصصي/وزارتخانه  نام بنگاه محل فعاليت توضيحات
1 مديريت توليد، انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير) تعميرات نيروگاهي ايران  كرج   
2  بازرگاني دولتي ايران  غله و خدمات بازرگاني منطقه 1(2)  كرج  
 شركتهاي استان ايلام
رديف  نام شرکت مادر تخصصي/وزارتخانه  نام بنگاه محل فعاليت توضيحات
1  ملي صنايع پتروشيمي  پتروشيمي دهلران سپهر دهلران  
2  بازرگاني دولتي ايران  غله و خدمات بازرگاني منطقه 9 (3)  ايلام   
 شركتهاي استان آذربايجان‌شرقي
رديف  نام شرکت مادر تخصصي/وزارتخانه  نام بنگاه محل فعاليت توضيحات
1 توليد نيروي برق حرارتي  توليد نيروي برق سهند (مشتمل بر نيروگاه سهند) تبريز  
2  ملي صنايع پتروشيمي  پتروشيمي تبريز تبريز  
3  بازرگاني دولتي ايران  غله و خدمات بازرگاني منطقه 8 (4)  تبريز  
4  سازمان توسعه ونوسازي معادن وصنايع معدني ايران  فولاد آذربايجان به همراه طرح توسعه فولاد ميانه ميانه  
 شركتهاي استان آذربايجان‌غربي
رديف  نام شرکت مادر تخصصي/وزارتخانه  نام بنگاه محل فعاليت توضيحات
1 توليد نيروي برق حرارتي توليد نيروي برق آذربايجان (مشتمل بر نيروگاههاي صوفيان و اروميه)  اروميه  
 شركتهاي استان بوشهر
رديف  نام شرکت مادر تخصصي/وزارتخانه  نام بنگاه محل فعاليت توضيحات
  سازمان انرژي اتمي ايران شركت بهره برداري نيروگاه اتمي بوشهر بوشهر در جلسه مورخ 1396/04/03 هيأت محترم واگذاري  با خروج شركتهاي زيرمجموعه سازمان انرژي اتمي، موافقت شد. 
1  بازرگاني دولتي ايران  غله و خدمات بازرگاني منطقه 3 (5) بوشهر  
 شركتهاي استان تهران
رديف  نام شرکت مادر تخصصي/وزارتخانه  نام بنگاه محل فعاليت توضيحات
1  سازمان توسعه ونوسازي معادن وصنايع معدني ايران  احداث صنعت تهران  
2  سازمان توسعه ونوسازي معادن وصنايع معدني ايران  بين المللي مهندسي ايريتك تهران  
3  سازمان توسعه ونوسازي معادن وصنايع معدني ايران  توسعه خدمات بازرگاني نورد ايران(انبارهاي نورد) تهران  
4  سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران  پيمانكاري عمومي گسترش انرژي نوين (جنكو) تهران  
5 سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران دانش بافت البرز تهران  
6  سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران  گسترش چراغ دانش تهران  
   سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران دريا دانش فناور پارس تهران در جلسه مورخ 1396/05/07 هيأت محترم واگذاري  به استناد بند (و) ماده (19) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل (44) قانون اساسي با انحلال شركت «دريا دانش فناور پارس» موافقت شد. 
7  سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران توربين توان گستر ايرانيان تهران  
8  سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران گسترش منيزيم آريا تهران  
9  سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران توليدي منيزيم گستر اريش تهران  
10  سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران بهينه گستر آريا طب تهران در جلسه مورخ 1396/04/03 هيأت محترم واگذاري  با درج نام اين شركت در فهرست گروه (1) بنگاههاي قابل واگذاري موافقت شد. 
11  سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران جداگر لرزه اي مبنا تهران  
12  ملي نفت ايران  پتروپارس تهران  
13  ملي نفت ايران  خدمات عمومي و بهداشتي صنعتي و خدمات درماني صنعت نفت تهران  
14 ملي گاز ايران ذخيره سازي گاز طبيعي تهران  
15  ملی گاز ایران  ملي صادرات گاز ايران  تهران   
16 مديريت منابع اب ايران توسعه منابع اب و نيروي ايران تهران  
17 ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران توسعه صنايع پالايش نفت و داراييهاي زيرمجموعه آن تهران  
18 ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران پالايش نفت بهمن گنو تهران در جلسه مورخ 1396/05/07 هيأت محترم واگذاري  با درج نام اين شركت در فهرست گروه (1) بنگاههاي قابل واگذاري موافقت شد. 
19  وزارت صنعت، معدن و تجارت  نمايشگاههاي بين المللي جمهوري اسلامي ايران تهران  
20  وزارت صنعت، معدن و تجارت  دخانیات ايران تهران  
21  وزارت صنعت، معدن و تجارت  صندوق حمايت از تحقيقات و توسعه صنايع الكترونيك ايران تهران  
22  وزارت صنعت، معدن و تجارت  صندوق ضمانت سرمايه گذاري صنايع كوچك تهران  
23  وزارت صنعت، معدن و تجارت  صندوق ضمانت صادرات ايران تهران  
  سازمان انرژي اتمي ايران توليد مواد اوليه و سوخت هسته اي ايران تهران در جلسه مورخ 1396/04/03 هيأت محترم واگذاري  با خروج شركتهاي زيرمجموعه سازمان انرژي اتمي، موافقت شد. 
  سازمان انرژي اتمي ايران شركت اكتشاف و تأمين مواد اوليه صنعت هسته اي ايران تهران در جلسه مورخ 1396/04/03 هيأت محترم واگذاري  با خروج شركتهاي زيرمجموعه سازمان انرژي اتمي، موافقت شد. 
  سازمان انرژي اتمي ايران شركت غني سازي اورانيوم ايران تهران در جلسه مورخ 1396/04/03 هيأت محترم واگذاري  با خروج شركتهاي زيرمجموعه سازمان انرژي اتمي، موافقت شد. 
  سازمان انرژي اتمي ايران شركت فراوري اورانيوم سوخت هسته اي تهران در جلسه مورخ 1396/04/03 هيأت محترم واگذاري  با خروج شركتهاي زيرمجموعه سازمان انرژي اتمي، موافقت شد. 
24 سازمان انرژي اتمي ايران شركت نيروگاههاي اتمي تهران در جلسه مورخ 1396/04/03 هيأت محترم واگذاري  با خروج شركتهاي زيرمجموعه سازمان انرژي اتمي، موافقت شد. 
25  سازمان ميراث فرهنگي وصنايع دستي وگردشگري  توسعه ايرانگردي و جهانگردي تهران  
26 توليد نيروي برق حرارتي مديريت توليد برق بعثت تهران  
27 توليد نيروي برق حرارتي نيروگاه بعثت (به صورت دارايي) تهران  
28  ساتكاب  سرمايه گذاري صنايع برق و آب صبا تهران  
29  ساتكاب  مهندسين مشاور مهاب قدس  تهران   
30  عمران و بهسازي شهري ايران  عمران و مسکن سازان ايران تهران  
31 مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني  مركز ملي شماره‌گذاري كالا و خدمات  تهران   
32 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ملي انفورماتيك ايران  تهران   
33 شركت سرمايه گذاريهاي خارجي بيمه اتكايي امين تهران  
34 وزارت امور اقتصادي و دارايي چاپخانه دولتي ايران  تهران   
  وزارت امور اقتصادي و دارايي ساختمانهاي متعلق به شركت «ساختمان و خدمات نوساز»  تهران  در جلسه مورخ 1396/04/03 هيأت محترم واگذاري  به استناد تصويبنامه شماره 16087/ ت 52418 ك مورخ 1396/02/16 كميسيون موضوع اصل 138 قانون اساسي  با انتقال مالكيت ساختمانهاي متعلق به شركت «ساختمان و خدمات نوساز» به سازمان حسابرسي موافقت شد. 
  وزارت امور اقتصادي و دارايي ساختمان متعلق به شركت «ساختمان و خدمات نوساز» واقع در بلوار آفريقاي تهران  تهران 
  وزارت امور اقتصادي و دارايي ساختمان متعلق به شركت «ساختمان و خدمات نوساز» واقع در خيابان فرمانيه تهران  تهران 
35  سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران انتشارات سروش تهران   
36  سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران تحقيق و توليد وسائل الكترونيك (تكتا) تهران   
37  سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران ساختماني و تأسيساتي ساراتل ايران تهران   
38  سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران صنايع چوب و فلز و پلاستيك - سيما چوب تهران   
 شركتهاي استان چهارمحال بختياري
رديف  نام شرکت مادر تخصصي/وزارتخانه  نام بنگاه محل فعاليت توضيحات
1 مديريت منابع آب ايران نيروگاه برق آبي كوهرنگ كوهرنگ  
  شركتهاي استان خراسان جنوبي
رديف  نام شرکت مادر تخصصي/وزارتخانه  نام بنگاه محل فعاليت توضيحات
1 توليد نيروي برق حرارتي توليد نيروي برق خراسان (مشتمل بر نيروگاههاي قائن و شهيد كاوه قائن)   قائن   
2  بازرگاني دولتي ايران  غله و خدمات بازرگاني منطقه 5 (6)  بيرجند  
  شركتهاي استان خراسان رضوي
رديف  نام شرکت مادر تخصصي/وزارتخانه  نام بنگاه محل فعاليت توضيحات
1 شهركهاي كشاورزي  پرورش كرم ابريشم ايران (7)  تربت حيدريه  
2  عمران و بهسازي شهري ايران  عمران و مسکن سازان ثامن  مشهد   
3  عمران و بهسازي شهري ايران  عمران و مسكن سازان شرق مشهد  
  شركتهاي استان خراسان شمالي
رديف  نام شرکت مادر تخصصي/وزارتخانه  نام بنگاه محل فعاليت توضيحات
1  سازمان توسعه ونوسازي معادن وصنايع معدني ايران  آلوميناي ايران (آلوميناي جاجرم) جاجرم  
2  سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران  لوله گستر اسفراين اسفراين  
3  سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران  مجتمع صنعتي اسفراين اسفراين  
  شركتهاي استان خوزستان
رديف  نام شرکت مادر تخصصي/وزارتخانه  نام بنگاه محل فعاليت توضيحات
1  ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران  پالايش نفت آبادان   آبادان   
2  ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران پالايش نفت خوزستان آبادان  
3 توليد نيروي برق حرارتي توليد نيروي برق رامين (مشتمل بر نيروگاه رامين)  اهواز   
4 توليد نيروي برق حرارتي مديريت توليد نيروي برق اهواز (نيروگاه رامين)  اهواز   
5 توليد نيروي برق حرارتي نيروگاه ماهشهر (به صورت دارايي) ماهشهر  
6  ملي نفت ايران  توسعه پتروايران (8)  اهواز   
7  مديريت منابع آب ايران  مديريت و بهره برداري از سد و نيروگاه شهيد عباسپور  مسجدسليمان   
8  وزارت جهادكشاورزي   توسعه نيشكر و صنايع جانبي  (9)  اهواز  
9  بازرگاني دولتي ايران  غله و خدمات بازرگاني منطقه 4 اهواز  
  شركتهاي استان زنجان
رديف  نام شرکت مادر تخصصي/وزارتخانه  نام بنگاه محل فعاليت توضيحات
1  بازرگاني دولتي ايران  غله و خدمات بازرگاني منطقه 14  زنجان   
  شركتهاي استان سمنان
رديف  نام شرکت مادر تخصصي/وزارتخانه  نام بنگاه محل فعاليت توضيحات
1 توليد نيروي برق حرارتي توليد نيروي برق شاهرود (مشتمل بر نيروگاه شاهرود)   شاهرود   
2  بازرگاني دولتي ايران  غله و خدمات بازرگاني منطقه 2 (10)  سمنان   
  شركتهاي استان سيستان و بلوچستان
رديف  نام شرکت مادر تخصصي/وزارتخانه  نام بنگاه محل فعاليت توضيحات
1 توليد نيروي برق حرارتي نيروگاه بمپور (به صورت دارايي) ايرانشهر  
2 توليد نيروي برق حرارتي مديريت توليد برق نيروگاههاي استان سيستان و بلوچستان زاهدان  
3  بازرگاني دولتي ايران  غله و خدمات بازرگاني منطقه 11  زاهدان   
4 توليد نيروي برق حرارتي توليد نيروي برق زاهدان (مشتمل بر نيروگاههاي ايرانشهر، زاهدان و كنارك)  زاهدان   
  شركتهاي استان فارس
رديف  نام شرکت مادر تخصصي/وزارتخانه  نام بنگاه محل فعاليت توضيحات
1  سازمان توسعه ونوسازي معادن وصنايع معدني ايران  مجتمع صنايع آلومينيوم جنوب  لامرد  
2 ملي صنايع پتروشيمي پتروشيمي فيروز آباد فيروزآباد   
3 توليد نيروي برق حرارتي توليد نيروي برق فارس (مشتمل بر نيروگاههاي شيراز، كنگان و بوشهر) (11)  شيراز   
4 ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران پالايش پارس فرآيند شيراز شيراز  
5  عمران و بهسازي شهري ايران  عمران و مسکن سازان استان فارس  شيراز   
 شركتهاي استان كرمان
رديف  نام شرکت مادر تخصصي/وزارتخانه  نام بنگاه محل فعاليت توضيحات
1 توليد نيروي برق حرارتي نيروگاه زرند (به صورت دارايي) زرند  
2  بازرگاني دولتي ايران  غله و خدمات بازرگاني منطقه 6 (12)  كرمان  
  شركتهاي استان كرمانشاه
رديف  نام شرکت مادر تخصصي/وزارتخانه  نام بنگاه محل فعاليت توضيحات
1 توليد نيروي برق حرارتي  توليد نيروي برق بيستون (مشتمل بر نيروگاه بيستون) كرمانشاه  
2 سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران پاك مايه كرمانشاه كرمانشاه  
  شركتهاي استان گلستان
رديف  نام شرکت مادر تخصصي/وزارتخانه  نام بنگاه محل فعاليت توضيحات
1  عمران و بهسازي شهري ايران  عمران و مسکن سازان استان گلستان  گرگان   
  شركتهاي استان گيلان
رديف  نام شرکت مادر تخصصي/وزارتخانه  نام بنگاه محل فعاليت توضيحات
1 مديريت توليد، انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير) توليد نيروي برق سبز منجيل (مشتمل بر نيروگاه سبز منجيل)  منجيل   
2 توليد نيروي برق حرارتي مديريت توليد نيروي برق لوشان (شهيد بهشتي) لوشان  
3 توليد نيروي برق حرارتي توليد نيروي برق لوشان (مشتمل بر نيروگاه شهيدبهشتي لوشان)  لوشان   
4  شهرك هاي كشاورزي   كشاورزي و دامپروري سفيدرود رشت  
  شركتهاي استان لرستان
رديف  نام شرکت مادر تخصصي/وزارتخانه  نام بنگاه محل فعاليت توضيحات
1  بازرگاني دولتي ايران  غله و خدمات بازرگاني منطقه 12  خرم‌آباد   
  شركتهاي استان مركزي
رديف  نام شرکت مادر تخصصي/وزارتخانه  نام بنگاه محل فعاليت توضيحات
1  ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران  پالايش نفت امام خميني(شازند اراك)  شازند   
2 توليد نيروي برق حرارتي توليد نيروي برق شازند (مشتمل بر نيروگاه شازند) شازند  
3 توليد نيروي برق حرارتي مديريت توليد برق شازند  شازند  
  شركتهاي استان هرمزگان
رديف  نام شرکت مادر تخصصي/وزارتخانه  نام بنگاه محل فعاليت توضيحات
1 توليد نيروي برق حرارتي توليد نيروي برق بندر عباس (مشتمل بر نيروگاه بندرعباس)  بندرعباس   
2 توليد نيروي برق حرارتي مديريت توليد نيروي برق هرمزگان بندرعباس  
  شركتهاي استان همدان
رديف  نام شرکت مادر تخصصي/وزارتخانه  نام بنگاه محل فعاليت توضيحات
1  ملي صنايع پتروشيمي  پتروشيمي هگمتانه همدان  
2  ملي صنايع پتروشيمي  صنايع پتروشيمي ابن سينا همدان همدان  
  شركتهاي استان يزد
رديف  نام شرکت مادر تخصصي/وزارتخانه  نام بنگاه محل فعاليت توضيحات
1 توليد نيروي برق حرارتي توليد نيروي برق يزد (مشتمل بر نيروگاههاي سيكل تركيبي و گازي يزد)  يزد   
2 توليد نيروي برق حرارتي مديريت توليد برق يزد  يزد   
3 وزارت جهاد کشاورزی گوشت يزد  يزد   
  شركتهاي فعال در سطح كشور
رديف  نام شرکت مادر تخصصي/وزارتخانه  نام بنگاه محل فعاليت توضيحات
1 سازمان ميراث فرهنگي وصنايع دستي وگردشگري توسعه گردشگري ايران سطح كشور  
2  خدمات كشاورزي  خدمات حمايتي کشاورزي سطح كشور  
3  توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور  كليه اموال و داراييهاي مربوط به فعاليتهاي غيرحاكميتي و همچنين بنگاههاي زيرمجموعه شركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور سطح كشور  
3-1  توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور  پيست اسكي ديزين تهران  
3-2  توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور  پيست اسكي شمشك تهران  
3-3  توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور  تنيس استقلال تهران- ميدان ونك تهران  
3-4  توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور  زمين ابن بابويه شهرري شهرري  
3-5  توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور  سواركاري اروميه- روستاي تكيه اردشاهي اروميه  
3-6  توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور  سواركاري اصفهان- كمربندي شرق اصفهان اصفهان  
3-7  توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور  سواركاري آق قلا- كيلومتر 2 جاده مرزي تركمنستان گلستان  
3-8  توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور  سواركاري بندر تركمن- نرسيده به جاده كردكوي گلستان- بندر تركمن  
3-9  توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور  سواركاري بيجار- شهرك فرهنگيان  كردستان- بيجار  
3-10  توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور  سواركاري بيجار2- شهرك فرهنگيان  كردستان- بيجار  
3-11  توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور  سواركاري خرم آباد لرستان- خرم آباد  
3-12  توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور  سواركاري خوزستان- دشت آزادگان خوزستان  
3-13  توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور  سواركاري رشت- پيربازار رشت  
3-14  توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور  سواركاري سنندج- بلوار توحيد سنندج  
3-15  توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور  سواركاري شهدا تهران- اتوبان اسبدواني تهران  
3-16  توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور  سواركاري كرمانشاه- جنب پارك شاهد كرمانشاه  
3-17  توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور  سواركاري گنبد و مجموعه سواركاري گنبد- روبروي روستاي حاجي آباد گلستان- گنبد  
3-18  توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور  سواركاري مشهد- به طرف شهرك صنعتي طوس مشهد  
3-19  توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور  سواركاري نوروزآباد- تهران بزرگراه فتح تهران  
3-20  توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور  سواركاري هفت باغ كرمان- ميدان اول هفت باغ علوي كرمان  
3-21  توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور  سواركاري همدان- روستاي وركانه همدان  
3-22  توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور  سواركاري يزد- صفائيه يزد  
3-23  توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور  مجتمع تجاري ورزشي اطلس كرمان- ميدان وليعصر كرمان  
3-24  توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور  مجتمع تجاري ورزشي نگين اردبيل- ميدان ورزش اردبيل  
3-25  توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور  مجتمع تفريحي- اقامتي امام رضا (ع) رامسر رامسر  
3-26  توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور  ورزشگاه سليمي كيا كرمان- ميدان وليعصر كرمان  
3-27  توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور  هتل شطرنج تهران- خيابان دكتر فاطمي تهران  
3-28  توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور  مجموعه ورزشي آزادي تهران- اتوبان تهران كرج تهران  
3-29  توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور  مجموعه ورزشي كشوري تهران- ميدان مادر تهران  
3-30  توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور  مجموعه ورزشي انقلاب تهران - ابتداي اتوبان نيايش تهران  
3-31  توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور  مجموعه ورزشي شيرودي تهران- پايين‌تر از ميدان هفت تير تهران  
3-32  توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور  مجموعه ورزشي كبكانيان تهران - پايين‌تر از ميدان هفت تير تهران  
3-33  توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور  مجموعه ورزشي شهيد رجائي قزوين  قزوين  
4  وزارت جهاد كشاورزي   سازمان مركزي تعاوني روستائي ايران سطح كشور  
5  وزارت جهاد كشاورزي   شركت پشتيباني امور دام كشور به همراه كليه اموال و داراييهاي مربوط به فعاليتهاي   غيرحاكميتي و همچنين بنگاههاي زيرمجموعه آن  سطح كشور  
5-1  وزارت جهاد كشاورزي  كشتارگاه سنتي سابق (جنب هوانيروز)- استان اصفهان  اصفهان  
5-2  وزارت جهاد كشاورزي  ميدان دام محمدآباد- استان اصفهان  اصفهان  
5-3  وزارت جهاد كشاورزي  انبار علوفه مركزي- استان اصفهان  اصفهان  
5-4  وزارت جهاد كشاورزي  انبار گورت- استان اصفهان  اصفهان  
5-5  وزارت جهاد كشاورزي  سردخانه 2000 تني بلوار پژوهش- استان ايلام ايلام  
5-6  وزارت جهاد كشاورزي  انبار علوفه سبزي‌آباد- استان ايلام ايلام  
5-7  وزارت جهاد كشاورزي  سردخانه جاده فرودگاه تبريز- استان آذربايجان شرقي تبريز  
5-8  وزارت جهاد كشاورزي  انبار مايان- استان آذربايجان شرقي  آذربايجان شرقي  
5-9  وزارت جهاد كشاورزي  سردخانه اروميه جاده سلماس- استان آذربايجان غربي اروميه  
5-10  وزارت جهاد كشاورزي  انبار جاده سلماس- استان آذربايجان غربي سلماس  
5-11  وزارت جهاد كشاورزي  انبار روباز اروميه شهرك صنعتي فاز1- استان آذربايجان غربي اروميه  
5-12  وزارت جهاد كشاورزي  انبار غني آباد- استان تهران تهران  
5-13  وزارت جهاد كشاورزي  كارخانه خوراك دام سعيدآباد شهريار- استان تهران تهران  
5-14  وزارت جهاد كشاورزي  سردخانه خيابان وفادار تهرانپارس- استان تهران تهران  
5-15  وزارت جهاد كشاورزي  سردخانه شهيد كرمي- استان تهران تهران  
5-16  وزارت جهاد كشاورزي  سردخانه هشتم شهريور كيلومتر 8 جاده كرج- استان تهران تهران  
5-17  وزارت جهاد كشاورزي  فروشگاه شماره 1 ملاصدرا- استان تهران (دفتر مركزي) تهران  
5-18  وزارت جهاد كشاورزي  فروشگاه پاسداران- استان تهران (دفتر مركزي) تهران  
5-19  وزارت جهاد كشاورزي  فروشگاه شهرآرا- استان تهران (دفتر مركزي) تهران  
5-20  وزارت جهاد كشاورزي  فروشگاه گلوبندك- استان تهران (دفتر مركزي) تهران  
5-21  وزارت جهاد كشاورزي  فروشگاه علي‌آباد- استان تهران (دفتر مركزي) تهران  
5-22  وزارت جهاد كشاورزي  فروشگاه كميل- استان تهران (دفتر مركزي) تهران  
5-23  وزارت جهاد كشاورزي  فروشگاه حشمتيه- استان تهران (دفتر مركزي) تهران  
5-24  وزارت جهاد كشاورزي  فروشگاه تهران نو- استان تهران (دفتر مركزي) تهران  
5-25  وزارت جهاد كشاورزي  كشتارگاه صنعتي جونقان- استان چهارمحال و بختياري  جونقان چهارمحال و بختياري  
5-26  وزارت جهاد كشاورزي  سردخانه موقوفه آستان قدس رضوي ابتداي جاده نيشابور- استان خراسان رضوي نيشابور  
5-27  وزارت جهاد كشاورزي  انباري سه راه خرمشهر- استان خوزستان خرمشهر  
5-28  وزارت جهاد كشاورزي  سردخانه 5 مهر- استان خوزستان خوزستان  
5-29  وزارت جهاد كشاورزي  سردخانه آبادان- كارون اهواز- استان خوزستان اهواز  
5-30  وزارت جهاد كشاورزي   شركت فرآوري مواد پروتئيني بهبهان- استان خوزستان بهبهان  
5-31  وزارت جهاد كشاورزي  كارخانه خوراك دام- استان سيستان و بلوچستان سيستان و بلوچستان  
5-32  وزارت جهاد كشاورزي  فرآوري مواد پروتئيني سيستان و بلوچستان سيستان و بلوچستان  
5-33  وزارت جهاد كشاورزي  انبار كيلومتر 20 فسا به شيراز- استان فارس شيراز  
5-34  وزارت جهاد كشاورزي  انبار كيلومتر 5 جاده شيراز به اصفهان- استان فارس شيراز  
5-35  وزارت جهاد كشاورزي  سردخانه بلوار مدرس شيراز- استان فارس شيراز  
5-36  وزارت جهاد كشاورزي  كشتارگاه آباده- استان فارس اباده  
5-37  وزارت جهاد كشاورزي  انبار شهيد بابايي-استان قزوين قزوين  
5-38  وزارت جهاد كشاورزي  سهام شركت مواد پروتئيني كردستان- استان كردستان كردستان  
5-39  وزارت جهاد كشاورزي  انبار بلوار شهيد صدوقي كرمان- استان كرمان كرمان  
5-40  وزارت جهاد كشاورزي  مجتمع سيلوهاي ذخيره علوفه انبار بيستون - استان كرمانشاه كرمانشاه  
5-41  وزارت جهاد كشاورزي  سردخانه دولتي بيستون- استان كرمانشاه كرمانشاه  
5-42  وزارت جهاد كشاورزي  انباري و ساختمانهاي شهرك شهيد بهشتي-استان گلستان شهرك شهيد بهشتي گلستان  
5-43  وزارت جهاد كشاورزي  انبار كمربندي كمال وند خرم آباد- لرستان  خرم آباد- لرستان  
5-44  وزارت جهاد كشاورزي  انبار شيرگاه انباري- استان مازندران  مازندران  
5-45  وزارت جهاد كشاورزي  انبار ساري جاده جويبار- استان مازندران  جويبار  
5-46  وزارت جهاد كشاورزي  سردخانه بوعلي- استان همدان  همدان  
5-47  وزارت جهاد كشاورزي  مجتمع انباري علوفه- استان همدان  همدان  
5-48  وزارت جهاد كشاورزي  سردخانه دولتي نهاوند- استان همدان نهاوند  
5-49  وزارت جهاد كشاورزي  بسته بندي و توزيع گوشت و تخم مرغ _  
5-50  وزارت جهاد كشاورزي  شركت فرآوري مواد پروتئيني يزد- استان يزد يزد  
5-51  وزارت جهاد كشاورزي  مهمانسرا اروميه خيابان عطايي- استان آذربايجان غربي اروميه  
5-52  وزارت جهاد كشاورزي  ساختمان اداري چهارراه جانبازان سنندج- استان كردستان سنندج  
5-53  وزارت جهاد كشاورزي  يك واحد مسكوني بلوار شهيد عباس‌پور كرمان- استان كرمان كرمان  
5-54  وزارت جهاد كشاورزي  يك واحد مسكوني بلوار شهيد عباس‌پور كرمان- استان كرمان كرمان  
5-55  وزارت جهاد كشاورزي  يك واحد مسكوني بلوار شهيد عباس‌پور كرمان- استان كرمان كرمان  
5-56  وزارت جهاد كشاورزي  يك واحد مسكوني بلوار شهيد عباس‌پور كرمان- استان كرمان كرمان  
5-57  وزارت جهاد كشاورزي  يك واحد مسكوني بلوار شهيد عباس‌پور كرمان- استان كرمان كرمان  
5-58  وزارت جهاد كشاورزي  ساختمان اداري خيابان بهمنيار كرمان- استان كرمان كرمان  
5-59  وزارت جهاد كشاورزي  ساختمان اداري خيابان 22 بهمن- استان كرمانشاه كرمانشاه  
5-60  وزارت جهاد كشاورزي  مأمورسراي صدف- استان كرمانشاه كرمانشاه  
5-61  وزارت جهاد كشاورزي  ساختمان اداري تبريز راه آهن- استان آذربايجان شرقي تبريز  
5-62  وزارت جهاد كشاورزي  آپارتمان مسكوني تبريز- استان آذربايجان شرقي تبريز  
5-63  وزارت جهاد كشاورزي  مهمانسرا خيابان راه‌آهن تبريز- استان آذربايجان شرقي تبريز  
5-64  وزارت جهاد كشاورزي  ساختمان اداري ميدان امام حسين- استان يزد يزد  
5-65  وزارت جهاد كشاورزي  زمين محصور شهرستان صدوق چرخاب- استان يزد يزد  
5-66  وزارت جهاد كشاورزي  مهمانسرا خيابان 52 متري امام شهر- استان يزد يزد  
5-67  وزارت جهاد كشاورزي  ساختمان اداري خيابان جمهوري- استان زنجان زنجان  
5-68  وزارت جهاد كشاورزي  ساختمان مسكوني خيابان فرهنگ ساري- استان مازندران ساري  
5-69  وزارت جهاد كشاورزي  يك واحد ويلا شهرك دريا كنار بابلسر- استان مازندران بابلسر  
5-70  وزارت جهاد كشاورزي  يك واحد ويلا شهرك دريا كنار بابلسر- استان مازندران بابلسر  
5-71  وزارت جهاد كشاورزي  يك واحد ويلا شهرك دريا كنار بابلسر- استان مازندران بابلسر  
5-72  وزارت جهاد كشاورزي  يك واحد ويلا شهرك دريا كنار بابلسر- استان مازندران بابلسر  
5-73  وزارت جهاد كشاورزي  يك واحد ويلا شهرك دريا كنار بابلسر- استان مازندران بابلسر  
5-74  وزارت جهاد كشاورزي  يك واحد ويلا شهرك دريا كنار بابلسر- استان مازندران بابلسر  
5-75  وزارت جهاد كشاورزي  زمين ساري ميدان امام- استان مازندران ساري  
5-76  وزارت جهاد كشاورزي   ساختمان مسكوني خيابان فرهنگ -47 استان مازندران  مازندران  
5-77  وزارت جهاد كشاورزي  زمين محصور كوهدشت- استان لرستان كوهدشت لرستان  
5-78  وزارت جهاد كشاورزي  ساختمان اداري خرم آباد خيابان انقلاب- استان لرستان خرم آباد  
5-79  وزارت جهاد كشاورزي     سهام شركت در ميدان دام زاهدان- استان سيستان و بلوچستان زاهدان  
5-80  وزارت جهاد كشاورزي  ملك فضاي اداري موقوفه آستان قدس بلوار فردوسي مشهد- استان خراسان رضوي مشهد  
5-81  وزارت جهاد كشاورزي  ملك مسكوني موقوفه آستان قدس بلوار خيام مشهد- استان خراسان رضوي مشهد  
5-82  وزارت جهاد كشاورزي  ملك مسكوني قاسم آباد مشهد- استان خراسان رضوي مشهد  
5-83  وزارت جهاد كشاورزي  ملك مسكوني خيابان راهنمايي مشهد- استان خراسان رضوي مشهد  
5-84  وزارت جهاد كشاورزي   ملك مسكوني تجاري موقوفه آستان قدس خيابان امام رضا مشهد- استان خراسان رضوي مشهد  
5-85  وزارت جهاد كشاورزي   ملك فضاي اداري موقوفه آستان قدس بلوار فردوسي مشهد- استان خراسان رضوي مشهد  
5-86  وزارت جهاد كشاورزي  ملك مسكوني موقوفه آستان قدس بلوار خيام مشهد -47 استان خراسان رضوي مشهد  
5-87  وزارت جهاد كشاورزي  ملك مزروعي كيلومتر 45 جاده نيشابور مشهد- استان خراسان رضوي  مشهد  
5-88  وزارت جهاد كشاورزي  ملك مسكوني بخش يك اهواز- استان خوزستان اهواز  
5-89  وزارت جهاد كشاورزي  ملك مسكوني خيابان ادهم اهواز- استان خوزستان اهواز  
5-90  وزارت جهاد كشاورزي   ملك مسكوني بازرگاني سلحشور اهواز -47 استان خوزستان اهواز  
5-91  وزارت جهاد كشاورزي  زمين مقابل استاديوم اهواز- استان خوزستان اهواز  
5-92  وزارت جهاد كشاورزي  ملك مسكوني سه راه خرمشهر -47 استان خوزستان خرمشهر  
5-93  وزارت جهاد كشاورزي     زمين جاده اهواز – انديمشك- استان خوزستان انديمشك   
5-94  وزارت جهاد كشاورزي  سهام شركت فرآوري بهبهان- استان خوزستان بهبهان  
5-95  وزارت جهاد كشاورزي   سهام شركت فرآوري اهواز- استان خوزستان اهواز  
5-96  وزارت جهاد كشاورزي  آپارتمان خيابان فاطمي- استان تهران تهران  
5-97  وزارت جهاد كشاورزي  ساختمان اداري خيابان توحيد- استان اصفهان اصفهان  
5-98  وزارت جهاد كشاورزي  مهمانسرا خيابان آپادانا- استان اصفهان اصفهان  
5-99  وزارت جهاد كشاورزي  مهمانسرا خيابان آبشار- استان اصفهان اصفهان  
5-100  وزارت جهاد كشاورزي  ساختمان اداري بلوار چمران- استان فارس شيراز  
5-101  وزارت جهاد كشاورزي  مهمانسرا خيابان خاك‌شناسي- استان فارس شيراز  
5-102  وزارت جهاد كشاورزي  3 واحد مهمانسرا شيراز گلدشت معالي‌آباد- استان فارس شيراز  
5-103  وزارت جهاد كشاورزي   4 واحد آپارتمان ملكي ستارخان- استان تهران (دفتر مركزي) تهران  
6 وزارت جهاد کشاورزی سيلوهاي متعلق به شركتهاي غله و خدمات بازرگاني مناطق 1 تا 14 سطح كشور  
6-1 وزارت جهاد کشاورزی سيلوي تهران  - استان تهران (مرتبط با شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه 1) تهران  
6-1 وزارت جهاد کشاورزی سيلوي ورامين - استان تهران (مرتبط با شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه 1) تهران  
6-1 وزارت جهاد کشاورزی سيلوي گرگان - استان گلستان (مرتبط با منطقه 2) گلستان  
6-1 وزارت جهاد کشاورزی سيلوي داراب - استان فارس (مرتبط با شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه 3) داراب  
6-1 وزارت جهاد کشاورزی سيلوي قديم شيراز - استان فارس (مرتبط با شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه 3) شيراز  
6-1 وزارت جهاد کشاورزی سيلوي  قديم اهواز - استان خوزستان (مرتبط با شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه 4) اهواز  
6-1 وزارت جهاد کشاورزی  سيلوي بهبهان - استان خوزستان (مرتبط با شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه 4) بهبهان  
6-1 وزارت جهاد کشاورزی سيلوي شوشتر - استان خوزستان (مرتبط با شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه 4) شوشتر  
6-1 وزارت جهاد کشاورزی سيلوي بيرجند - خراسان جنوبي (مرتبط با شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه 5) بيرجند  
6-1 وزارت جهاد کشاورزی سيلوي تربت حيدريه - خراسان رضوي (مرتبط با شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه 5) تربت حيدريه  
6-1 وزارت جهاد کشاورزی سيلوي سبزوار- خراسان رضوي (مرتبط با منطقه 5) سبزوار  
6-1 وزارت جهاد کشاورزی سيلوي قوچان - خراسان رضوي (مرتبط با شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه 5) قوچان  
6-1 وزارت جهاد کشاورزی سيلوي فلزي ارزوئيه بافت - استان كرمان (مرتبط با شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه 6) بافت  
6-1 وزارت جهاد کشاورزی سيلوي قديم كرمان - استان كرمان (مرتبط با منطقه 6) كرمان  
6-1 وزارت جهاد کشاورزی  سيلوي اردبيل - استان اردبيل (مرتبط با شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه 7) اردبيل  
6-1 وزارت جهاد کشاورزی سيلوي شماره يك تبريز- آذربايجان شرقي (مرتبط با شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه 8) تبريز  
6-1 وزارت جهاد کشاورزی سيلوي اهر - آذربايجان شرقي (مرتبط با شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه 8) اهر  
6-1 وزارت جهاد کشاورزی سيلوي ميانه - آذربايجان شرقي (مرتبط با شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه 8) ميانه  
6-1 وزارت جهاد کشاورزی سيلوي شماره دو تبريز -آذربايجان شرقي (مرتبط با شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه 8) تبريز  
6-1 وزارت جهاد کشاورزی سيلوي مراغه - آذربايجان شرقي (مرتبط با شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه 8) مراغه  
6-1 وزارت جهاد کشاورزی سيلوي مهاباد- آذربايجان شرقي (مرتبط با شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه 8) مهاباد  
6-1 وزارت جهاد کشاورزی سيلوي قديم كرمانشاه - استان كرمانشاه (مرتبط با شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه 9) كرمانشاه  
6-1 وزارت جهاد کشاورزی سيلوي كنگاور -استان كرمانشاه (مرتبط با شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه 9) كنگاور كرمانشاه  
6-1 وزارت جهاد کشاورزی سيلوي قديم سنقر- استان كرمانشاه (مرتبط با شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه 9) سنقر كرمانشاه  
6-1 وزارت جهاد کشاورزی سيلوي شماره يك اصفهان- استان اصفهان (مرتبط با شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه 10) اصفهان  
6-1 وزارت جهاد کشاورزی سيلوي قديم زاهدان- استان سيستان و بلوچستان (مرتبط با شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه 11) زاهدان  
6-1 وزارت جهاد کشاورزی سيلوي قديم بروجرد - استان لرستان (مرتبط با شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه 12) بروجرد  
6-1 وزارت جهاد کشاورزی سيلوي قديم خرم آباد - استان لرستان (مرتبط با شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه 12) خرم آباد  
6-1 وزارت جهاد کشاورزی سيلوي قديم ازنا - استان لرستان (مرتبط با شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه 12) ازنا لرستان  
6-1 وزارت جهاد کشاورزی سيلوي بيجار - استان همدان (مرتبط با شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه 13) بيجار  
6-1 وزارت جهاد کشاورزی سيلوي فلزي همدان (مرتبط با شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه 13) همدان  
6-1 وزارت جهاد کشاورزی سيلوي قديم همدان (مرتبط با شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه 13) همدان   
6-1 وزارت جهاد کشاورزی سيلوي نهاوند (مرتبط با شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه 13) نهاوند  
6-1 وزارت جهاد کشاورزی سيلوي قديم سقز- استان كردستان (مرتبط با شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه 13) سقز  
7 ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران جايگاههاي سوخت متعلق به شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران سطح كشور  
7-1 ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران جايگاه سوخت شماره (1) اصفهان - استان اصفهان  اصفهان  
7-2 ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران جايگاه سوخت شماره (4) اصفهان - استان اصفهان  اصفهان  
7-3 ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران جایگاه CNG سان آرای شمالی - استان اصفهان  اصفهان  
7-4 ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران جایگاه CNG سان آرای جنوبی - استان اصفهان  اصفهان  
7-5 ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران جایگاه CNG مشکات شرقی - استان اصفهان  اصفهان  
7-6 ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران جایگاه CNG مشکات غربی - استان اصفهان  اصفهان  
7-7 ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران جایگاه CNG اریسمان - استان اصفهان  اصفهان  
7-8 ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران جایگاه CNG قلعه شور - استان اصفهان  اصفهان  
7-9 ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران جايگاه سوخت شركتي كرج - استان البرز البرز  
7-10 ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران جايگاه سوخت اميديه - استان خوزستان خوزستان  
7-11 ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران جايگاه سوخت مسجد سليمان - استان خوزستان مسجد سليمان  
7-12 ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران جايگاه سوخت شوشتر - استان خوزستان شوشتر  
7-13 ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران جايگاه سوخت شماره(1) آبادان - استان  خوزستان آبادان  
7-14 ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران جايگاه سوخت شماره (1) زاهدان - استان سيستان و بلوچستان زاهدان  
7-15 ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران جايگاه سوخت خوي - استان آذربايجان غربي خوي  
7-16 ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران جايگاه سوخت شماره 1 ماكو - استان آذربايجان غربي ماكو  
7-17 ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران جايگاه سوخت سوادكوه (آلاشت) - استان مازندران سوادكوه  
7-18 ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران جايگاه سوخت شهيد اسماعيلي ساري -استان مازندران ساري  
7-19 ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران جايگاه سوخت بهشهر - استان مازندران بهشهر  
7-20 ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران جايگاه سوخت شماره (2) بروجرد -استان لرستان بروجرد  
7-21 ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران جايگاه سوخت شماره(3) خرم آباد - استان لرستان خرم آباد  
7-22 ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران جايگاه سوخت بندر خمير - استان هرمزگان بندر خمير هرمزگان  
7-23 ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران جايگاه سوخت لاوان - استان هرمزگان لاوان هرمزگان  
7-24 ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران جايگاه سوخت شماره (3) بندرعباس- استان هرمزگان بندرعباس  
7-25 ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران جايگاه سوخت شرکتی شماره (17) - استان تهران تهران  
7-26 ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران جايگاه سوخت شرکتی شماره (29) - استان تهران تهران  
7-27 ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران جايگاه سوخت  شركتي شماره 14 - استان تهران تهران  
7-28 ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران جايگاه سوخت شماره (2)  - استان فارس فارس  
7-29 ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران جايگاه سوخت خرم بيد - استان فارس  خرم بيد فارس  
7-30 ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران  جايگاه سوخت 5 اهواز - استان خوزستان  اهواز  
7-31 ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران  جايگاه سوخت CNG اهواز -استان خوزستان  اهواز  
7-32 ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران  جايگاه سوخت زيوه - استان آذربايجان غربي   زيوه آذربايجان غربي  
7-33 ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران  جايگاه سوخت 16 تهران -استان تهران تهران  
7-34 ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران جايگاه سوخت  11 تهران - استان تهران تهران  
7-35 ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران  جايگاه سوخت 37 تهران - استان تهران تهران  
7-36 ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران  جايگاه سوخت لردگان- استان چهارمحال و بختياري لردگان چهارمحال و بختياري  
7-37 ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران جايگاه سوخت شهر دير - استان بوشهر دير بوشهر  
7-38 ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران جايگاه سوخت شماره (2) زاهدان- استان سيستان و بلوچستان زاهدان در جلسه مورخ 1396/05/07 هيأت محترم واگذاري  با اضافه نمودن نام 12 جايگاه سوخت به فهرست بنگاههاي قابل واگذاري سال 1396 موافقت شد. 
7-39 ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران جايگاه سوخت ساحلي آبادان - استان خوزستان آبادان
7-40 ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران جايگاه سوخت مياندوآب- استان آذربايجان غربي مياندوآب
7-41 ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران جايگاه سوخت واقع در خيابان دماوند تهران- استان تهران تهران
7-42 ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران جايگاه سوخت نساء- استان البرز البرز
7-43 ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران جايگاه سوخت ميناب- استان هرمزگان ميناب
7-44 ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران جايگاه سوخت شماره (42) تهران- استان تهران تهران
7-45 ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران جايگاه سوخت خلخال- استان اردبيل خلخال
7-46 ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران جايگاه CNG تفت- استان يزد تفت
7-47 ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران جايگاه CNG ابركوه- استان يزد ابركوه
7-48 ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران جايگاه CNG  ياسوج- استان كهكيلويه و بويراحمد ياسوج
7-49 ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران جايگاه CNG  منجرموئي- استان چهارمحال و بختياري منجرموئي
7-50 ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران جايگاهسوخت - استان چهارمحال و بختياري يزد  
8 سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران فعاليتهاي قابل واگذاري واحدهاي تابعه استاني سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران سطح كشور  
8-1 سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران شهر صنعتي كرمانشاه كرمانشاه  
8-2 سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران شركت تعاوني پيشگامان كوير يزد يزد  
8-3 سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران شهرك صنعتي فيروزكوه فيروزكوه  
8-4 سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران نمايشگاه بين المللي خوزستان اهواز  
8-5 سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران نمايشگاههاي صنعتي و بازرگاني استان سمنان سمنان  
9 وزارت راه و شهرسازي آزمايشگاه فني و مكانيك خاك سطح كشور  
  وزارت راه و شهرسازي هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران سطح كشور در جلسه مورخ 1396/05/07 هيأت محترم واگذاري  با خروج موقت شركت هواپيمايي ج.ا.ا تا پايان سال 1396 از فهرست واگذاريها، به منظور تكميل اصلاح ساختار ، موافقت شد. 
10 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران سهامي سرمايه گذاري ملي ايران (سما) سطح كشور  
11 سازمان خصوصي سازي  سهام اصالتي باقيمانده سازمان خصوصي سازي سطح كشور  
11-1 سازمان خصوصي سازي  اسفنج شیروان خراسان شمالي- شیروان  
11-2 سازمان خصوصي سازي  روغن نباتی جهان زنجان  
11-3 سازمان خصوصي سازي  کشت و صنعت شهريار شهريار  
11-4 سازمان خصوصي سازي  لوازم برق اتومبیل _  
11-5 سازمان خصوصي سازي  مخمل و ابریشم کاشان  کاشان  
11-6 سازمان خصوصي سازي  نساجی مازندران