صفحه اصلي >  قوانين و مقررات > مقررات اجرایی اصل ٤٤قانون اساسی > مصوبات هيات وزيران > آیین نامه تشخیص، انطباق و طبقه بندی فعالیتها و بنگاه 
 

اجرايي "تشخيص، انطباق و طبقه‌بندي فعاليت‌ها و بنگاه‌هاي اقتصادي جمهوری اسلامی ایران با هر يك از سه گروه مصرح در ماده (2)"

تصويب نامه شماره  115320/ت43181 – ك مورخ 7/6/1388

كميسيون موضوع اصل 138 قانون اساسي

 

بسمه تعالي

با صلوات برمحمدوآل محمد

وزارت امور اقتصادي و دارايي

 

وزيران عضو كارگروه تصويب آيين نامه‌هاي مربوط به قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم  قانون اساسي– مصوب 1387 - به استناد ماده (2) قانون ياد شده و با رعايت تصويب‌نامه شماره 186084/ ت 41633 ﻫ مورخ 14/10/1387، آيين‌نامه اجرايي تشخيص، انطباق و طبقه‌بندي فعاليت‌ها و بنگاه‌هاي اقتصادي با هر يك از سه گروه اقتصادي مصرح در ماده (2) قانون ياد شده را به شرح زير تصويب نمودند:

 

آيين‌نامه اجرايي تشخيص، انطباق و طبقه‌بندي فعاليت‌ها و بنگاه‌هاي اقتصادي با هر يك از سه گروه اقتصادي مصرح در ماده(2) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل (44)) قانون اساسي

 

 

ماده 1 فعاليت‌ها و بنگاه‌هاي اقتصادي موضوع گروه سه ماده (2) اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي كه از اين پس در اين آيين نامه به اختصار قانون ناميده مي شود، مطابق بندهاي زير و به شرح جدول شماره (1) پيوست كه تاييد شده به مهر پيوست تصويب‌نامه هيات وزيران است عبارتند از:

الف شبكه‌هاي مادر مخابراتي و امور واگذاري بسامد (فركانس) شامل ايجاد، نگهداري، بهره‌برداري و توسعه شبكه‌هاي مادر مخابراتي كشور و تنظيم، مديريت وكنترل فضاي فركانسي كشور، تدوين مقررات و تصويب ضوابط، جداول و معيارهاي استفاده بهينه از فركانس و مدارهاي ماهواره‌اي و نظارت و حاكميت بر طيف و جدول ملي فركانس كشور كه منحصرا در اختيار دولت (سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي و شركت ارتباطات زيرساخت) است.

ب - شبكه‌هاي اصلي تجزيه و مبادلات و مديريت توزيع خدمات پايه پستي شامل وظايف و فعاليت‌هاي شركت پست جمهوري اسلامي ايران است كه ‌بايد به موجب تصويب‌نامه شماره 134567/ت39088ﻫ  مورخ 6/8/1387  توسط وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات از اين شركت منتزع و به سازمان خدمات پست دولتي منتقل شود.

ج توليدات محرمانه يا ضروري نظامي، انتظامي و امنيتي به تشخيص فرماندهي كل نيروهاي مسلح شامل  فعاليت‌ها و بنگاه‌هاي مصرح در جدول شماره (1) پيوست و آن دسته از فعاليت‌ها و بنگاه‌ها كه ظرف دو ماه پس از ابلاغ اين آيين‌نامه، به پيشنهاد مشترك وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و وزارت امور اقتصادي و دارايي و تصويب هيأت وزيران، به تأييد فرماندهي كل نيروهاي مسلح مي‌رسد.

تبصره-  وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح مكلف است ظرف مهلت ياد شده،  فهرست فعاليت‌ها و توليدات غير محرمانه و غير ضروري نظامي، انتظامي و امنيتي در شركت هاي زيرمجموعه خود و شركت هاي تابع را به منظور واگذاري تعيين و به تصويب هيأت وزيران برساند.  

د شركت ملي نفت ايران و شركت هاي استخراج و توليد نفت خام و گاز

معادن نفت و گاز

و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، بانك ملي ايران، بانك سپه، بانك صنعت و معدن، بانك توسعه صادرات ايران، بانك كشاورزي، بانك مسكن و بانك توسعه تعاون

ز- بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران و شركت بيمه ايران

ح- شبكه‌هاي اصلي انتقال برق

ط- سازمان هواپيمايي كشوري و سازمان بنادر و دريانوردي

ي- سدها و شبكه‌هاي بزرگ آبرساني

ك راديو و تلويزيون

ل- سازمان هاي توسعه اي موضوع تبصره (3) بند (الف) ماده (3) قانون

تبصره- به منظور اجراي مناسب اين ماده، آن دسته از فعاليت‌هاي اقتصادي كه به صورت بنگاه‌هاي اقتصادي اداره نمي‌شوند، بنا به پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و دارايي و وزارتخانه يا موسسه دولتي ذيربط در قالب شخصيت حقوقي مناسب ساماندهي خواهند شد.

ماده 2- فعاليت‌ها و بنگاه‌هاي اقتصادي موضوع گروه دو ماده (2) قانون، مطابق بندهاي زير و به شرح جدول شماره (2) پيوست كه تاييد شده به مهر پيوست تصويب نامه هيات وزيران است، عبارتند از:

الف- صنايع بزرگ و صنايع مادر شامل فعاليت‌ها، بنگاه‌ها و صنايعي كه به تشخيص هيات واگذاري داراي حداقل يكي از ويژگي‌هاي زير باشند:

1-  داراي سرمايه كلان (بيش تر از هزار ميليارد (000ر000ر000ر000ر1) ريال) باشند.

2-  داراي نيروي كار فراوان (بيش تر از دوهزار و پانصد نفر) باشند.

3-  داراي دانش فني بالا (بخش خصوصي به تنهايي قادر به تامين يا خريد اين دانش نباشد)باشند.

4-  داراي ظرفيت توليد بالا (بيش تر از سي درصد نياز كشور) باشند.

5- ساير صنايع به آنها وابسته باشند (توليدكننده مواد خام اوليه از مواد معدني يا ذخاير زيرزميني باشند).

ب معادن بزرگ شامل معادن و يا ذخاير معدني كشور كه در اجراي ماده (12) قانون معادن مصوب 1377-، بزرگ تشخيص داده شده‌اند (موضوع تصويب نامه شماره 25176ت22581ﻫ مورخ 15/6/1379) و يا داراي ويژگي‌هاي موجود در جدول زير هستند.

«جدول معادن و ذخاير معدني بزرگ كشور»

رديف

ماده معدني

ميزان فلز يا اكسيد محتوي با توجه به ذخيره قطعي

1

سنگ آهن

بيش تر از 150 ميليون تن Fe

2

زغال سنگ حرارتي

بيش تر از 150 ميليون تن زغال

3

زغال سنگ كك شده

بيش تر از 100 ميليون تن زغال

4

سنگ مس

بيش تر از 5 ميليون تن Cr203

5

سنگ مس

بيش تر از 4 ميليون تن CU

6

سنگ سرب و روي

بيش تر از 2 ميليون تن مجموعاً Zn & pb

7

سنگ تيتانيوم

بيش تر از 1 ميليون تن TIO2

8

املاح معدني و تبخيري (به استثناي نمك طعام)

بيش تر از 1 ميليون تن كاني خالص

9

سنگ نقره

بيش تر از 500 تن Ag

10

سنگ طلا

بيش تر از 100 تن Au

 

ج- بانك‌هاي تجاري شامل بانك ملت، بانك تجارت، بانك صادرات ايران، بانك رفاه كارگران و پست بانك ايران

د – شركت‌هاي بيمه شامل بيمه البرز، بيمه آسيا و بيمه دانا

ﻫ- بنگاه‌هاي فعال در زمينه هواپيمايي، بنادر و كشتيراني، راه و راه آهن و بازرگاني خارجي

و ساير فعاليت‌ها و بنگاه‌هاي اقتصادي و مواردي كه در حوزه انحصارات طبيعي يا قانوني، يا حمايت‌هاي خاص قرار دارند.

ماده3 فعاليت‌ها و بنگاه‌هاي اقتصادي موضوع گروه يك ماده (2) قانون و خارج از مواد (1) و (2) اين آيين‌نامه كه در جدول شماره (3) پيوست كه تاييد شده به مهر پيوست تصويب نامه هيات وزيران است، تعيين مي‌شوند.

ماده4- شركت‌هاي مادر تخصصي داراي شركت‌هاي زيرمجموعه كه به شكل يكجا واگذار نمي‌شوند، پس از واگذاري تمامي شركت‌هاي زيرمجموعه، براساس احكام اين آيين نامه توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي و وزارتخانه ذيربط تعيين تكليف خواهند شد.

ماده5- شركت‌هايي كه ناشي از مشاركت سازمان‌هاي توسعه‌اي و براساس تبصره (3) بند (الف) ماده (3) قانون ايجاد مي‌شوند و همچنين ساير فعاليت‌ها و بنگاه‌هاي اقتصادي كه در جداول شماره (1) تا (3) پيوست اين آيين نامه درج نشده‌اند، براساس احكام و طبقه‌بندي‌هاي اين آيين نامه توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي و وزارتخانه ذيربط تعيين تكليف خواهند شد.

                                                               محمود احمدي نژاد

                                                                  رييس جمهور      

   دانلود فایل : جداول پیوست- آئین نامه           حجم فایل 288 KB