اساسنامه سازمان خصوصی سازی

اساسنامه سازمان خصوصی­سازی موضوع ماده (27) قانون اجرای سیاست­های کلی اصل (44) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

تصویب نامه شماره 260626/42733 مورخ 26/12/1388 هیأت وزیران

"با صلوات بر محمد و آل محمد"

وزارت امور اقتصادی و دارائی

 هیأت وزيران در جلسات مورخ 29/07/1388، 29/09/1388 و 2/12/1388 بنا به پيشنهاد شماره 13055 مورخ 19/02/1388وزارت امور اقتصادي و دارائي و به استناد ماده (27) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1387ـ ، اساسنامه سازمان خصوصي­سازي را به شرح زير تصويب نمود:

اساسنامه سازمان خصوصي­سازي موضوع ماده (27) قانون اجرای سیاست­های کلی اصل (44) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

فصل اول ـ كليات

ماده 1- سازمان خصوصي سازي كه در اين اساسنامه به اختصار "سازمان" ناميده مي­شود، وابسته به وزارت امور اقتصادي و دارائي و داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي و اداري بوده و به صورت شركت دولتی و طبق مقررات اين اساسنامه اداره مي­شود و در مواردي كه در اين اساسنامه پيش­بيني نشده است، تابع قوانین و مقررات مربوط مي باشد.

تبصره- با توجه به مفاد ماده (92) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1387ـ که از این پس در این اساسنامه "قانون" نامیده میشود، شمول قوانین و مقررات مغایر با قانون مذکور به سازمان، در مواردی که حکمی در قانون یاد شده برای آن تعیین شده است، مستلزم آن است که نام سازمان یا اصلاح مواد قانون مذکور در آنها ذکر گردد.

ماده 2ـ مرکز اصلي سازمان در تهران است و در صورت لزوم ميتواند با تصويب مجمع عمومي سازمان و با رعایت قوانین و مقررات مربوط، در استانها دفتر يا نمايندگي ايجاد نمايد.

ماده 3ـ سرمايه سازمان مبلغ دويست و هشتاد و هفت میلیارد و ششصد و چهل میلیون و هشتصد و سي و يك هزار و هشتصد و سي و پنج (287،640،831،835) ريال و صد در صد (100%) متعلق به دولت میباشد که تمامی آن پرداخت شده است.(1)

تبصره- افزايش سرمايه ياد شده صرفاً از محل تجديد ارزيابي دارايي‌ها موضوع بند (48) ماده واحده قانون بودجه سال 1392 كل كشور تأمين شده است.(2)

 

ماده 4ـ وظايف واختيارات سازمان به شرح زير است:

1ـ تهیه راهكارهاي تسهيل دستيابي به توسعه مشاركت عمومي جهت افزايش بهره­وري منابع مادي و انساني و ارائه آن به هیأت وزیران برای تصویب (3).

2ـ اعمال نمایندگی وزارت امور اقتصادی و دارائی در امر واگذاریها.

3ـ برنامه­ریزی واگذاری سهام شرکتها مشتمل بر شرایط و نحوه واگذاری سهام در چارچوب قوانین و مقررات مربوط پس از تصویب هیأت واگذاری.

 تبصره- در واگذاری سهام شرکتها، تدابیر لازم در راستای تنظیم بازار، تأمین کالا و خدمات، حفظ منافع عمومی و مدیریت و نظارت دولت با رعایت قوانین و مقررات اتخاذ گردد، به نحوی که مسئولیت تحقق موارد مذکور تا واگذاری کامل سهام شرکتها حسب مورد بر عهده وزارتخانه مربوط باشد.

4ـ تعیین بانکها، مؤسسات تأمین سرمایه و شرکتهای سرمایه­گذاری جهت تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید سهام.

5ـ شناسایی و انجام اقدامات اجرایی لازم برای تبدیل تصدیهای قابل واگذاری دولتی که در قالب غیر شرکتی اداره میشوند، به شخصیت حقوقی مناسب و انجام عملیات واگذاری آنها در اجرای ماده (19) قانون.

6ـ عرضه هرگونه سهام، سهم­الشرکه، حق تقدم ناشی از سهام و سهمالشرکه و حقوق مالکانه مربوط به بنگاههای موضوع ماده (86) قانون، پس از تصویب هیأت واگذاری.

7ـ انجام وظایف دبیرخانه هیأت واگذاری.

8ـ انجام سایر وظایفی که برای واگذاری سهام و خصوصی­سازی در چارچوب برنامه­های توسعه­ای کشور و قانون و سایر قوانین و مقررات مربوط، به سازمان محول شده یا می­شود.

9-  نظارت بر اجراي دقيق مفاد قراردادهاي مربوط به واگذاری(4)

10- نظارت و پشتيباني بعد از واگذاري براي تحقق اهداف واگذاري(5).

 فصل دوم ـ ارکان سازمان

ماده 5ـ سازمان داراي اركان زير است:

الف ـ مجمع عمومي

ب ـ هیأت عامل

ج ـ رئیس کل

د ـ بازرس قانوني (حسابرس)

ماده 6ـ مجمع عمومي سازمان مركب از وزير امور اقتصادي و دارائي (رئیس مجمع عمومی)، وزير دادگستري، وزير صنايع و معادن، وزیر تعاون، وزیر بازرگانی، وزیر نیرو، وزیر نفت، وزیر جهاد کشاورزی، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و معاون برنامه­ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور است.

ماده 7ـ جلسات مجامع عمومی سالیانه حداقل دو بار به صورت عادی، یک بار برای استماع و رسیدگی به گزارش هیأت عامل و بازرس (حسابرس) و سایر موضوعاتی که با رعایت قوانین و مقررات مربوط در دستور جلسه مجمع عمومی ذکر شده است و بار دوم برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به بودجه، برنامه­ها و خط مشی سال آتی سازمان و سایر موضوعاتی که با رعایت قوانین و مقررات مربوط در دستور جلسه مجمع عمومی عادی یا فوق­العاده قید شده است، بنا به نظر رئیس مجمع یا به تقاضای رئیس کل سازمان و یا بازرس قانونی (حسابرس) و با دعوت کتبی رئیس مجمع عمومی سازمان تشکیل می­شود و با حضور اکثریت اعضاء رسمیت می­یابد و تصمیمات اتخاذ شده در هر صورت با آراء موافق حداقل شش عضو از اعضاء معتبر است.

تبصره- دعوتنامه مجمع عمومی اعم از عادی یا فوق العاده با ذکر تاریخ و محل تشکیل و دستور جلسه حداقل ده روز قبل از تاریخ تشکیل مجمع عمومی به عمل خواهد آمد. سوابق مربوط به موضوعاتی که در دستور جلسه قرار دارد باید به همراه دعوتنامه برای اعضاء مجمع عمومی ارسال شود.

ماده 8ـ وظايف مجمع عمومي عادی عبارت است از:

1ـ نصب و عزل رئيس کل سازمان به ترتيب مقرر در اين اساسنامه.

2ـ بررسی، اظهار نظر و اتخاذ تصمیم نسبت به گزارش عملکرد سالانه، صورتهای مالی و بودجه پیشنهادی هیأت عامل.

3ـ انتخاب بازرس قانونی (حسابرس) و تعیین حق­الزحمه آن.

4ـ اتخاذ تصمیم درباره آئین­نامه­های مالی، معاملاتی و استخدامی سازمان و تغییرات آن، با رعایت قوانین و مقررات مربوط و ارائه پیشنهاد به هیأت وزیران برای تصویب.

5ـ تصویب سایر آئین­نامه­های سازمان و تغییرات آنها.

6ـ تعیین و تصویب خط مشی و برنامه­های کلان سازمان.

7ـ تصویب ساختار کلان و پستهای تشکیلاتی سازمان براساس مصوبات هیأت وزیران و ضوابط ابلاغی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور.

8ـ اتخاذ تصمیم درباره سایر موضوعاتی که طبق قوانین و مقررات مربوط در صلاحیت مجمع عمومی عادی سازمان می­باشد و در این اساسنامه ذکر نشده است.

ماده 9ـ وظایف و اختیارات مجمع عمومی فوق­العاده به شرح زیر است:

1ـ بررسی و تأیید پیشنهاد و تغییرات در مواد اساسنامه و ارائه آن به هیأت وزیران برای تصویب.

2ـ اتخاذ تصمیم نسبت به افزایش و کاهش سرمایه سازمان و پیشنهاد به هیأت وزیران برای تصویب.

3ـ بررسی و تأیید پیشنهاد انحلال سازمان و ارائه آن به مراجع قانونی ذیربط.

ماده 10ـ هیأت عامل سازمان از رئیس کل (معاون وزیر امور اقتصادی و دارائی) و چهار عضو که به طور موظف انجام وظیفه خواهند نمود، تشکیل می­شود. ریاست هیأت عامل بر عهده رئیس کل است.

تبصره 1- رئیس کل همتراز مقامات موضوع بند "د" ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب 1386ـ و سایر اعضاء هیأت عامل همتراز مقامات بند "ﻫـ" ماده یاد شده می­باشند.

تبصره 2- اعضاء هیأت عامل با پیشنهاد رئیس کل و موافقت و حکم وزیر امور اقتصادی و دارائی منصوب می­شوند.

تبصره 3- رئیس کل می­تواند اعضاء هیأت عامل را به عنوان معاونان سازمان منصوب نماید.

ماده 11ـ رئيس کل سازمان به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارائی و تصویب مجمع عمومی و با حکم وزیر امور اقتصادی و دارائی منصوب میشود و انتخاب مجدد وی بلامانع است.

ماده 12ـ اعضاء هیأت عامل برای مدت چهار سال تعیین میشوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است. در پایان دوره و تا تعیین جانشین، اعضاء هیأت عامل مسئولیت ادامه کار و انجام وظایف مربوط را به عهده خواهند داشت.

ماده 13ـ درصورت استعفاء، بازنشستگي، فوت و يا به هر دليل ديگري كه ادامه همكاري هر يك از اعضاء هیأت عامل ميسر نباشد، حداكثر ظرف يك ماه و با رعايت ترتيبات مقرر در ماده (11)، جانشين وي تعيين و منصوب مي‌شود.

ماده 14ـ جلسات هیأت عامل با حضور اكثريت اعضاء رسميت خواهد يافت. رياست جلسات با رئیس کل ميباشد و تصميمات آن با رأي حداقل سه نفر از اعضاء معتبر است.

ماده 15ـ تصميمات هیأت عامل در صورتجلسه­اي ثبت و به امضاء اعضاي حاضر در جلسه خواهد رسيد. مسئوليت ابلاغ و پيگيري مصوبات هیأت عامل با رئیس کل است.

ماده 16ـ هیأت عامل برای انجام هرگونه عملیات و معاملاتی که مربوط به موضوع فعالیت سازمان بوده و اتخاذ تصمیم درباره آنها در حیطه وظایف مجامع عمومی قرار نگرفته باشد، با رعایت قوانین و مقررات مربوط، دارای اختیارات کامل است.

ماده17ـ وظایف و اختیارات هیأت عامل به شرح زیر تعیین می­شود:

1ـ رسیدگی و تأیید بودجه و گزارش عملکرد سالانه سازمان و صورتهای مالی سازمان و ارائه آن به مجمع عمومی عادی.

2ـ بررسی و پیشنهاد اصلاح یا تغییر مواد اساسنامه به مجمع عمومی فوق­العاده جهت اتخاذ تصمیم با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

3ـ بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد صلح و سازش در دعاوی و ارجاع به داوری و تعیین داور و همچنین استرداد دعوا با رعایت اصل یکصد و سی و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

4ـ تأیید آئین­نامه­های مالی، معاملاتی و استخدامی و سایر آئین­نامه­های سازمان و ارائه آن به مجمع عمومی برای اتخاذ تصمیم با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

5ـ تأیید برنامه و ضوابط لازم برای عقد قرارداد و استفاده از خدمات فنی و تخصصی کارشناسان، اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی دولتی و یا غیردولتی به شکل ساعتی و کار معین.

۶ـ پیشنهاد خط مشی و برنامه­های کلان سازمان به مجمع عمومی.

۷ـ تصویب برنامه عملیاتی سازمان با رعایت قوانین و مقررات مربوط و برنامه­های کلان سازمان.

۸ـ تصویب حسابرسی داخلی نسبت به عملیات، معاملات و تمامی فعالیت­های سازمان.

۹ـ تعیین امضاهای مجاز یکی از اعضاء هیأت عامل موضوع ماده (۲۰) این اساسنامه.

۱۰ـ بررسی و پیشنهاد ساختار کلان سازمان و سقف پستهای سازمانی و برنامه جذب و تعدیل نیروهای انسانی و ارائه آن به مجمع عمومی.

۱۱ـ تأیید مطالبات مشکوک­الوصول و بررسی و پیشنهاد درباره مطالبات لاوصول برای اتخاذ تصمیم به مجمع عمومی.

۱۲ـ تأیید و انتشار گزارش­های ادواری از فعالیت­های سازمان.

ماده ۱۸ـ رئیس کل که سمت معاون وزیر امور اقتصادی و دارائی را نیز خواهد داشت، بالاترین مقام اجرایی سازمان است و در حدود قوانین و مقررات مربوط و مفاد این اساسنامه، دارای وظایف و اختیارات زیر می­باشد:

۱ـ اجرای مصوبات و تصمیمات هیأت واگذاری، مجمع عمومی و هیأت عامل.

۲ـ تهیه و پیشنهاد بودجه سالانه به مجمع عمومی پس از تأیید هیأت عامل.

۳ـ تهیه و تنظیم برنامه عملیاتی سازمان و ارائه آن به هیأت عامل.

۴ـ تهیه صورت­های مالی سازمان و ارائه آن به حسابرس (بازرس قانونی) پس از تأیید هیأت عامل جهت طرح در مجمع عمومی.

۵ـ تهیه و پیشنهاد آئیننامه­های مالی، معاملاتی و استخدامی و سایر آئیننامه­های سازمان برای تأیید به هیأت عامل.

۶ـ انجام وظایف دبیرخانه هیأت واگذاری.

۷ـ معرفی امضاهای مجاز سازمان به مراجع ذیربط.

۸ـ نظارت بر حسن اجرای آئین­نامه­های سازمان و انجام اقدامات لازم برای حسن اداره امور سازمان در چارچوب قوانین و مقررات مربوط.

۹ـ نصب و عزل و ارتقاء کارکنان سازمان، تعیین حقوق، مزایا و دستمزد، پاداش، تشویق و تنبیه آنها براساس قوانین و مقررات مربوط.

۱۰ـ تهیه دستورالعمل­ها و روش­های اجرایی در چارچوب مقررات و آئین­نامه­ها و ابلاغ به واحدهای ذیربط.

۱۱ـ بررسی و پیشنهاد ساختار کلان سازمان و سقف پست­های سازمانی و برنامه جذب و تعدیل نیروهای انسانی مربوط به مراجع قانونی ذیصلاح.

۱۲ـ عقد قرارداد جهت واگذاری سهام شرکت­های مشمول واگذاری در بازارهای داخلی و خارجی براساس مصوبات هیأت واگذاری.

۱۳ـ عقد قرارداد با بانک­ها، مؤسسات تأمین سرمایه و شرکت­های سرمایه­گذاری جهت تعهد پذیره­نویسی یا تعهد خرید سهام و استفاده از خدمات آنها.

۱۴ـ وصول وجوه حاصل از واگذاری­ها در چارچوب مقررات قانونی.

۱۵ـ تدوین و اجرای برنامه­های آموزشی مورد نیاز کارکنان سازمان و سایر دست اندرکاران خصوصی­سازی در زمینه واگذاری بنگاه­ها، توزیع سهام عدالت و همچنین مشارکت با رسانه­های ارتباط جمعی به منظور تهیه برنامه­های توجیهی و آگاهی عمومی در این خصوص.

۱۶ـ تنظیم و انتشار گزارش ادواری.

۱۷ـ انجام سایر وظایف سازمان که در چارچوب قوانین واگذاری سهام به سازمان واگذار شده است.

تبصره- رئیس کل به مسئولیت خود می­تواند بخشی از وظایف خود را به هر یک از اعضاء هیأت عامل و کارکنان سازمان تفویض نماید.

ماده ۱۹ـ رئیس کل نماینده قانونی سازمان در تمامی مراجع اداری و قضائی است و برای دفاع از حقوق سازمان و تعقیب دعاوی و طرح آن اعم از کیفری، حقوقی و اداری دارای هرگونه حقوق و اختیارات قانونی با حق توکیل است. رئیس کل می­تواند پس از اخذ نظر هیأت عامل با رعایت اصل (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نسبت به ارجاع موارد به داوری اقدام کند.

ماده ۲۰ـ تمامی چک­ها و اسناد و اوراق مالی و قراردادها و اسناد تعهدآور سازمان باید به امضاء رئیس کل یا نماینده مجاز وی و یکی از اعضاء هیأت عامل به انتخاب هیأت عامل برسد. تمامی چکها علاوه بر امضاء اشخاص یاد شده به امضاء ذیحساب و مهر سازمان نیز خواهد رسید.

ماده ۲۱ـ سازمان دارای بازرس قانونی (حسابرس) خواهد بود که با رعایت قوانین و مقررات و تصویب مجمع عمومی برای مدت یک سال انتخاب می­شود و تا زمانی که جانشین وی انتخاب نشده باشد، به وظایف خود ادامه خواهد داد.

ماده ۲۲ـ وظایف بازرس قانونی (حسابرس) طبق قوانین و مقررات مربوط خواهد بود.

 فصل سوم ـ سایر مقررات

ماده ۲۳ـ سازمان موظف است در اجرای ماده (۲۹) قانون اجرای سیاست­های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی ـ مصوب ۱۳۸۷ـ وجوه حاصل از واگذاری را به حساب خاصی نزد خزانه­داری کل واریز نماید.

ماده ۲۴ـ سال مالی سازمان از ابتدای فروردین هر سال شروع و تا پایان اسفند همان سال می­باشد.

ماده ۲۵ـ هزینه­های سازمان از محل درآمدها و سایر منابع از قبیل حق­العمل دریافتی و کارمزد فروش سهام با رعایت ماده (۳۹) قانون محاسبات عمومی کشور و در حدود بودجه مصوب مجلس شورای اسلامی تأمین می­گردد.

ماده ۲۶ـ نحوه تأمین و محاسبه درآمدهای سازمان براساس دستورالعملی خواهد بود که به پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت واگذاری در چارچوب قوانین و مقررات خواهد رسید.

ماده ۲۷ـ به سازمان خصوصي‌سازي اجازه داده مي‌شود مازاد سود ويژه سالانه خود را پس از كسر ماليات و سود سهام در چارچوب قوانين و مقررات، به عنوان مانده نقل به سال بعد نگهداري نموده و در صورتي كه عمليات سالانه آن در اجراي ماده "۲۵" منجر به زيان گردد، زيان حاصله را پس از احتساب ذخاير استهلاك سال با تأييد مجمع عمومي از محل آن جبران نمايد.(۶)

تبصره- سازمان موظف است در مورد وضع اندوخته قانونی طبق حکم ماده (۱۳۵) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوب ۱۳۶۶- و تبصره آن اقدام کند.

این اساسنامه به موجب نامه­های شماره ۳۶۴۵۹/۳۰/۸۸ مورخ ۱۹/۸/۱۳۸۸، شماره 37163/30/88 مورخ 01/11/1388 و شماره 37572/30/88 مورخ 12/12/1388 شورای نگهبان به تأیید شورای یاد شده رسیده است.

محمدرضا رحیمی

معاون اول رئیس جمهور

 

  1. اصلاح شده به موجب مصوبه شماره 17578/ت49917 هـ مورخ 23/11/1392 هيأت وزيران
  2. اضافه شده به موجب تبصره ماده (3) اساسنامه سازمان خصوصي‌سازي به موجب مصوب جلسه مورخ 10/02/1393 هيأت وزيران
  3. اصلاحی به موجب مصوبه شماره 10040/61 مورخ 07/12/1393 هيأت وزيران
  4. اصلاحي به موجب مصوبه شماره 40561/ت54196ﻫ مورخ 11/04/1396 هيأت وزيران
  5. اصلاحي به موجب مصوبه شماره 40561/ت54196ﻫ مورخ 11/04/1396 هيأت وزيران
  6. اصلاح ماده "27" اساسنامه سازمان خصوصي‌سازي به موجب مصوبه شماره 10040/61 مورخ 07/12/1393 هيأت وزيران