سایر مصوبات
اجازه نامه اعمال اختيارات مرتبط با واگذاري بنگاه‌ها
آئين‌نامه نحوه تاسيس و اداره بانك‌ها و موسسات مالي و اعتباري غير دولتي
بخشنامه ممنوعيت اعضاي مرتبط با امر واگذاري در خريداري سهام
بخشنامه موضوع ماده (2) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (44)
دستورالعمل ويژگي‌ها، شرايط و ضوابط انتخاب كارشناسان قيمت گذاري
دستورالعمل استفاده از خدمات بانك‌ها و شركت‌هاي تامين سرمايه
دستورالعمل برگزاري و نحوه اداره جلسات هيات نظارت بر مقررات زدايي
دستورالعمل نحوه برگزاري جلسات كميسيون تخصصي شوراي عالي اصل 44
آیین‌نامه شرايط عمومي بيمه‌نامه مسئوليت مسئولان و مجريان امر واگذاري
تصويب نامه سرمایه گذاری در فعالیت‌های گروه ١ماده ٢ قانون
حمايت قضايي در سرمايه گذاري در قوه قضاييه
دستورالعمل تشكيل و اداره جلسات شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصي
دستورالعمل شناسايي و مشمولان طرح سهام عدالت به زنان سرپرست خانوار
دستورالعمل و چارچوب نحوه انجام کار و ارائه گزارش قیمت‌گذاری