صفحه اصلي >  قوانين و مقررات > مقررات اجرایی اصل ٤٤قانون اساسی > شورای عالی اجراي سياستهاي كلي اصل44 قانون اساسي > تصويب نامه احراز و پايش اهليت مديريتي در واگذاري سهام و شركت 
 

تصويب نامه "احراز و پايش اهليت مديريتي در واگذاري سهام و شركت هاي مورد واگذاري"

مصوب شماره 120696/2/63 مورخ 1388/08/16
شوراي عالي اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي
بسمه تعالي


با صلوات برمحمد و آل محمد
وزارت امور اقتصادي و داراييشوراي عالي اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي در جلسه مورخ 18/07/1388، بنابه پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد ماده(42) قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي، بر احراز و پايش اهليت مديريتي در واگذاري سهام و شركت هاي مورد واگذاري به عنوان يك سياست و خط مشي كلي در واگذاري ها تاكيد و مقرر نمود، هيات واگذاري شيوه هاي اجرايي آن را در چارچوب دستورالعمل بند(الف) ماده(21) و جزء(4) بند (ب) ماده (40) قانون ياد شده تعيين و اعلام نمايد.سيد شمس الدين حسيني     
وزير امور اقتصادي و دارايي و دبير شورا