صفحه اصلي >  قوانين و مقررات > مقررات اجرایی اصل ٤٤قانون اساسی > شورای عالی اجراي سياستهاي كلي اصل44 قانون اساسي > آئین نامه نحوه اداره و اخذ تصميمات شوراي عالي اجراي اصل44 
 

آيين نامه اجرايي" نحوه اداره و اخذ تصميمات شوراي عالي اجراي سياست هاي كلي اصل(44) قانون اساسي"، موضوع تبصره (1) ماده(41)
 
مصوب شماره 188986/2/63 مورخ1387/11/23
شوراي عالي اجراي سياست هاي كلي اصل (44)قانون اساسي
 
بسمه تعالي
با صلوات برمحمد و آل محمد
وزارت امور اقتصادي و دارايي


اعضاي مذكور در بندهاي (1) الي (6) شوراي عالي اجراي سياستهاي كلي اصل (44) قانون اساسي موضوع ماده (41) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراي سياستهاي كلي اصل (44) قانون اساسي در جلسه مورخ 26/8/1387بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد تبصره (1) ماده (41) قانون ياد شده، آيين نامه نحوه اداره و اخذ تصميمات شوراي عالي اجراي سياستهاي كلي اصل (44) قانون اساسي را به شرح زير تصويب نمودند:
 
آيين نامه اجرايي"نحوه اداره و اخذ تصميمات شوراي عالي اجراي سياست هاي كلي اصل(44) قانون اساسي"
 
ماده 1- شوراي عالي اجراي سياستهاي كلي اصل (44) قانون اساسي كه دراين آيين نامه به اختصار "شورا " ناميده مي شود، در صورت داشتن موضوع قابل رسيدگي و دستور جلسه، حداقل هر سه ماه يك بار تشكيل مي شود.
تبصره – در موارد نياز برگزاري جلسات فوق العاده بنا به تشخيص رييس شورا مجاز است.
ماده 2 - رياست شورا بر عهده رييس جمهور و در غياب ايشان بر عهده معاون اول رييس جمهور است.
ماده 3 - جلسات شورا با حضور حداقل دو سوم اعضاءرسميت مي يابد و تصميمات آن با راي اكثريت حاضرين متضمن نظر موافق دوسوم اعضاي حاضر بندهاي (1) تا (6) ماده (41) قانون، معتبر است.
ماده 4 - مصوبات شورا توسط وزير امور اقتصادي و دارايي (دبير شورا) ابلاغ مي شود.وزير
 امور اقتصادي و دارايي سخنگوي شورا نيز است.
ماده 5 - دعوت از اعضاء حداقل يك هفته قبل از تشكيل جلسات شورا با امضاي دبير شورا به عمل
مي آيد. دستورجلسات و مستندات مربوط به همراه دعوت نامه براي اعضاءارسال مي شود.
ماده 6 - پيشنهاد هريك از اعضاي شورا براي درج در دستور جلسات در صورت تاييد دوسوم اعضاء حاضر شورا، در كميسيون فرعي شورا موضوع ماده (10) اين آيين نامه بررسي مي شود و نظر كميسيون به شورا منعكس مي شود.
ماده 7 - اعضاي شورا و دستگاه هاي ذيربط موظفند در صورت ارائه پيشنهاد براي طرح در شورا، دلايل توجيهي، مدارك و گزارشهاي مربوط را به دبيرخانه شورا ارايه نمايند.
ماده 8 - دبيرخانه شورا در وزارت امور اقتصادي و دارايي مستقر و وظايف آن به شرح زير است:
1-   تهيه پيش نويس نهايي مقررات اجرايي شامل آيين نامه ها،دستورالعمل ها، نظام نامه ها و ضوابط در ارتباط با وظايف و اختيارات شورا و ارايه آن ها به شورا براي تصويب.
2-      پيشنهاد خط مشي اجرايي سالانه شورا و ارايه آن ها به شورا براي اتخاذ تصميم.
3-      بررسي و تهيه گزارشات كارشناسي و تحليلي مورد نياز براي طرح در شورا حسب لزوم با استفاده از خدمات مشاوره اي.
4-      تهيه مفاد دستور جلسات و تنظيم دعوتنامه تشكيل جلسات شورا و صورتجلسات مربوط.
5-      تنظيم مصوبات شورا براي ابلاغ توسط دبير شورا.
6-      ايجاد و به هنگام سازي بانك اطلاعات مصوبات و تصميمات شورا.
7-      تدوين برنامه هاي فرهنگي - تبليغاتي در چار چوب سياستهاي كلي اصل (44) قانون اساسي و پيشنهاد به شورا.
8-   تدوين شاخص هاي اجرايي پايش و نظارت تحقق اهداف سياستهاي كلي اصل (44) قانون اساسي و پيشنهاد آن ها به شورا براي تصويب.
9-   پي گيري امور محوله به دستگاه هاي اجرايي در راستاي مصوبات شورا و تهيه گزارش هاي پايش لازم در اين خصوص براي ارايه به شورا.
10- انجام ساير امور محوله از سوي شورا، رييس ويادبيرآن.
ماده 9 - دبير شورا مجاز است با هماهنگي رييس شورا از كارشناسان و مسئولان ذيربط براي شركت در جلسات شورا دعوت نمايد.
ماده 10 - دبيرخانه شورا مي تواند به منظور بررسي موارد ارجاعي، كميسيون فرعي تشكيل دهد. دستورالعمل نحوه تشكيل و اداره جلسات اين كميسيون به تصويب اعضاي آن خواهد رسيد.


 
سيد شمس الدين حسيني
وزير امور اقتصادي و دارايي و دبير شورا