صفحه اصلي >  قوانين و مقررات > مقررات اجرایی اصل ٤٤قانون اساسی > مصوبات هيات واگذاري > نحوه تنظیم قراردادهای تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید سهام موسسات تامین  
 

«دستور العمل نحوه تنظيم قراردادهاي تعهد پذيره نويسي يا تعهد خريد سهام موسسات تامين سرمايه متضمن ضوابط پرداخت حق الزحمه  آنها» موضوع جزء (6) بند (ب)
ماده (40)
 
مصوب شماره : 223915 مورخ: 1388/01/18 
هيات واگذاري
 
بسمه تعالي
" با صلوات بر محمد و آل محمد"


مجلس شوراي اسلامي – وزارت امور اقتصادي و دارايي – معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري – وزارت دادگستري – اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران – اتاق تعاون جمهوري اسلامي ايران
 
هيات واگذاري در جلسه مورخ 21/12/1387 بنا به پيشنهاد سازمان خصوصي‌سازي، دستورالعمل موضوع جزء (6) بند (ب) ماده (40)  قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل (44) قانون اساسي، در خصوص«نحوه تنظيم قراردادهاي تعهد پذيره نويسي يا تعهد خريد سهام موسسات تامين سرمايه متضمن ضوابط پرداخت حق الزحمه آنها » را به شرح زير تصويب نمود:
 
دستور العمل نحوه تنظيم قراردادهاي تعهد پذيره نويسي يا تعهد خريد سهام موسسات تامين سرمايه متضمن ضوابط پرداخت حق الزحمه  آنها 
 
ماده 1) هدف و دامنه كاربرد:
 هدف اين دستور العمل، ايجاد اطمينان در خريداران سهام از سازمان خصوصي‌ سازي با استفاده از خدمات موسسات تامين سرمايه (عامل يا ضامن) در امر تعهد پذيره نويسي يا تعهد خريد سهام از طريق تنظيم قرارداد لازم متضمن تعهدات موسسات تامين سرمايه (عامل يا ضامن) و سازمان خصوصي سازي به صورت شفاف مي باشد.
تبصره) مراد از پذيره‌نويسي موضوع اين دستور العمل صرفاً تعهد پذيره‌نويسي سهام يا تعهد خريد سهام در عرضه عمومي سهام بنگاه‌هاي مشمول واگذاري بخش دولتي براي فروش به صورت تدريجي يا بلوكي از طريق بورس و خارج از بورس، مي‌باشد و پذيره نويسي براي تأسيس بنگاه، تأمين افزايش سرمايه و تأمين مالي طرحهاي سرمايه گذاري و تجاري و نظاير آن را در بر نمي‌گيرد.
 
ماده 2) تعاريف و مفاهيم:
در اين دستور العمل اصطلاحات زير در معاني مشروح به كار رفته است:
الف) قانون:

« قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي»
ب) سازمان (نماينده قانوني ناشر و عرضه‌كننده):
سازمان خصوصي‌سازي

ج) عرضه عمومي:
عرضه عمومي سهام بنگاه‌هاي مشمول واگذاري بخش دولتي براي فروش به صورت تدريجي يا بلوكي از طريق بورس و خارج از بورس

د) مؤسسات تأمين سرمايه (پذيره‌نويس يا ضامن يا عامل يا مشاور عرضه):
بانكها و مؤسسات اعتباري و شركتهاي تأمين سرمايه و سرمايه‌گذاري به استثناء آن دسته از شركت‌هاي سرمايه‌گذاري كه در قالب هولدينگ به امر شركت داري می‌پردازند؛ و حسب مورد از سوي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران يا سازمان بورس و اوراق بهادار يا شوراي عالي بورس اوراق بهادار مجوز فعاليت دريافت نموده باشند و عمليات اجرايي مربوط به پذيره‌نويسي سهام موضوع اين دستورالعمل (شامل تعهد پذيره‌نويسي و تعهد خريد سهام) را از طرف نماينده قانوني ناشر به عهده مي‌گيرند.

د) پذيره‌نويسي:
فرآيند خريد سهام از ناشر و يا نمايندة قانوني آن و تعهد پرداخت وجه كامل آن ؛ و يا تعهد خريد سهام بنگاههاي مشمول واگذاري، طبق قرارداد

 هـ) تعهد خريد سهام و تعهد پذيره‌نويسي:
تعهد شخص ثالث (پذيره‌نويس) براي خريد سهامي است كه ظرف مهلت عرضه عمومي ذكر شده در قرارداد، به فروش نرسد.

و) متعهد پذيره‌نويسي:
هرشخصي كه خريد سهام پذيره‌نويسي نشده را ظرف مهلت مقرر تعهد و تضمين مي‌كند.

ز) اعلاميه پذيره‌نويسي:
اعلاميه‌اي كه از طريق آن اطلاعات مربوط به سهام بنگاه‌هاي مشمول واگذاري بخش دولتي، توسط نماينده قانوني ناشر و عرضه‌كننده سهام قابل پذيره‌نويسي، در اختيار عموم قرار مي‌گيرد.

ط) بازار ثانويه:
بازاري است كه سهام پس از عرضه اوليه، در آن مورد داد و ستد قرار مي‌گيرد.

 ي) قرارداد:
مراد قرارداد پذيره نويسي مندرج در اين دستور العمل است كه حقوق و الزامات "سازمان" و "پذيره‌نويس" يا "پذيره‌نويسان" را در فروش سهام موضوع قرارداد در عرضه عمومي سهام مشخص مي‌كند.

ك) حق الزحمه:
مراد حق‌الزحمه اي است كه در دستور العمل اجرايي ماده (22) قانون به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي رسيده است.

ل) انتشار:
انتشار عبارت است از صدور سهام براي عرضة عمومي

م) دستگاه نظارت:
نمايندة وزارت امور اقتصادي و دارايي است كه نماينده آن با حكم وزير امور اقتصادي و دارايي امر نظارت بر اجراي صحيح قرارداد موضوع اين دستورالعمل را به عهده دارد.

ن) پذيره نويس:
شخص ثالثي كه خريد سهامي كه ظرف مهلت پذيره نويسي به فروش نرسد را تعهد كرده است و حسب مورد نقش رهبري، مديريت و هماهنگي امر پذيره نويسي را بعهده دارد.

س) نامه فراغت:
نامه‌اي است كه نماينده پذيره‌نويسان از حسابدار مستقل داير بر مستقل بودن حسابدار شركت، انطباق صورت‌هاي مالي با بيانيه ثبت و اميدنامه و اظهارنظر حرفه‌اي در مورد صورتهاي ميان دوره‌اي حسابرسي نشده شركت از حيث منطبق بودن صورتهاي مزبور بر الزامات حسابرسي و سوابق 5 سال پيش شركت با بيانيه ثبت دريافت مي كند.

ع) خالص عرضه براي عموم:
سهامي كه در دسترس عموم براي سرمايه‌گذاري مي‌باشد.

ف) اميدنامه (گزارش توجيهي):
گزارش اطلاعات تفصيلي است كه اهداف، ساختار سازماني، سهامداران، اسامي هيات مديره، ترازنامه، اقلام با اهميت صورتهاي مالي، تعهدات و بدهی‌ها، معاملات با اشخاص وابسته، ريسكهاي خريداران، چگونگي سودآوري، برنامه هاي آينده، جزئيات سرمايه گذاريهاي آتي و ساير اطلاعات مفيد ديگر و نام مشاور پذيرش، مجوز مجمع عمومي براي عرضه عمومي سهام و نام حسابرس را دربر دارد و توسط سازمان براي هر مورد عرضه عمومي سهام به صورت تدريجي و بلوكي، تهيه مي‌شود.

 ص)بيانيه ثبت:
مجموعه فرم‌ها، اطلاعات و اسناد و مداركي است كه در مرحله تقاضاي ثبت شركت به سازمان بورس و اوراق بهادار داده مي‌شود.
 
 
 
ماده 3) اقدامات پيش نياز:
الف) چارچوب مندرج در اين دستورالعمل ملاك تدوين و انعقاد قرارداد پذيره نويسي عرضه عمومي سهام (شامل تعهد پذيره نويسي و تعهد خريد سهام) براي شركتهاي مشمول واگذاري كه از سوي سازمان سهام آنها عرضه مي گردد، مي باشد.

تبصره: اصلاح چارچوب قرارداد فوق‌الذكر منوط به ارائه پيشنهاد مشترك توسط سازمان و سازمان بورس و اوراق بهادار خواهد بود.

ج) سازمان پس از انتخاب مشاور عرضه و يا ساير مشاوران حسب مورد و نياز در چارچوب مفاد دستورالعمل اجرايي ماده (22) قانون و به منظور فراهم كردن مقدمات لازم براي واگذاري سهام و پس از پذيرش و تأييد نهايي بيانيه ثبت در كميسيون اوراق بهادار مشروط بر آنكه قيمت فروش سهام معين و بازاريابي آن نيز جهت عرضه انجام شده باشد، با ارسال نامه فراغت به نماينده پذيره‌نويسان از سوي حسابرس مستقل شركت موافقت و سپس اقدام به انعقاد قراردادي با حداقل اطلاعات مندرج در «قرارداد پذيره‌نويسي» موضوع اين دستورالعمل، متضمن تعهد پذيره‌نويسي (تعهد خريد سهام) مي‌نمايد.

د) در خصوص عرضه عمومي سهام از طريق بورس، سازمان مجاز است تعهد پذيره‌نويس را نسبت به 100% ارزش سهام مورد واگذاري در عرضه عمومي و يا صرفاً معادل آن بخش از سهام كه توسط اشخاص حقيقي ظرف مدتي كه براي تجهيز متقاضيان[1] در سامانه مجازي معاملاتي بورس ثبت نام به عمل آمده، طي قرارداد پذيره نويسي اخذ و با توجه به تبصره زير مبلغ ضمانتنامه را در قرارداد پيش‌بيني نمايد.

تبصره) سازمان مكلف است در هريك از موارد فوق، 20% تعهد پذيره‌نويس را در قالب ضمانتنامه بانكي معتبر كه تا يك هفته پس از خاتمه امر پذيره‌نويسي (مهلت پذيره‌نويسي) داراي اعتبار است، اخذ و استرداد آن را موكول به خاتمه قرارداد و با نظر دستگاه نظارت نمايد. ارسال يك نسخه كپي ضمانتنامه از سوي سازمان به طور مكتوب جهت سازمان بورس و اوراق بهادار به منظور فراهم آوردن امكان نظارت مزبور بر امر پذيره‌نويسي، الزامي مي‌باشد.

هـ) سازمان مي‌‌تواند از كليه پذيره‌نويساني كه در اجراي اين دستورالعمل با وي قرارداد منعقد مي‌نمايند، درخواست قرارداد بيمه مسئوليت حرفه‌اي در حد تعهدات آنها نمايد.
 
 


   سيد شمس الدين حسيني 
وزير امور اقتصادي و دارايي و رييس هيات