مصوبات هيات وزيران
آيين نامه اجرايي ماده 7 قانون اجرای اصل ٤٤
اساسنامه سازمان خصوصی سازی
آیین نامه انطباق نظام هاي ارزيابي كيفيت
آیین نامه نحوه هزینه کرد وجود حاصل از واگذاری
آیین نامه تشخیص، انطباق و طبقه بندی فعالیتها و بنگاه
آیین نامه خرید خدمات مالی، فنی،مدیریتی از بخش غیر دولتی
آيين‌نامه نحوه تشكيل جلسات و چگونگي اتخاذ تصميمات هيئت داوري
آيين نامه تبدیل وضعیت کارکنان شرکتها پس از انتقال وظایف حاکمیتی آ‌نها
آيين نامه نحوه تشكيل و نظارت بر شركتهاي تعاوني سهامي عام
آيين نامه نحوه طبقه بندي بنگاهها
آيين نامه بلوک بندی شركت هاي تعاوني سهامي عام
آئين نامه تعيين ميزان جرايم نقدي متناسب با عمل دررويه هاي ضدرقابتي
آيين نامه سرمايه گذاري خارجي در بورسها و بازارهاي خارج از بورس
آيين‌نامه روش هاي واگذاري
ايجاد تشكيلات مركز ملي رقابت
تفويض اختيارتصويب آيين نامه‌هاي قانون به كارگروه اصل 138 قانون اساسی
تصویب نامه شفاف سازي برخی از مواد قانون اصل ٤٤
تصويب نامه تنفيذ برخي مصوبات،آيين نامه ها و دستورالعمل ها
آیین نامه نحوه برگزاری،اد نظرداره جلسات و اخذ تصمیم هیات تجدی
اساسنامه بانک توسعه تعاون
اساسنامه صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون
آیین نامه تبصره (5)اصلاحی بند (الف)ماده (3) قانون اصل (44)