مصوبات هيات وزيران
تصويب نامه تنفيذ برخي مصوبات موضوع ماده 9 قانون برنامه چهارم توسعه
تصویب نامه تفويض اختيارتصويب آيين نامه‌هاي قانون به كارگروه اصل 138
اساسنامه بانک توسعه تعاون
آيين نامه اجرايي ماده 7 قانون اجرای اصل ٤٤
آیین نامه انطباق نظام هاي ارزيابي كيفيت
آیین نامه خرید خدمات مالی، فنی،مدیریتی از بخش غیر دولتی
آيين‌نامه نحوه تشكيل جلسات و چگونگي اتخاذ تصميمات هيئت داوري
آيين نامه نحوه تشكيل و نظارت بر شركتهاي تعاوني سهامي عام
آيين نامه نحوه طبقه بندي، تایید صورت مالی و بازاریابی بنگاهها
آيين نامه بلوک بندی شركت هاي تعاوني سهامي عام
آیین نامه نحوه هزینه کرد وجوه حاصل از واگذاری
تصویب نامه شفاف سازي برخی از مواد قانون اصل ٤٤
آيين نامه تبدیل وضعیت کارکنان شرکتها پس از انتقال وظایف حاکمیتی آ‌نها
آیین نامه تشخیص، انطباق و طبقه بندی فعالیتها و بنگاه
آيين‌نامه روش هاي واگذاري
اساسنامه صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون
اساسنامه سازمان خصوصی سازی
آيين نامه سرمايه گذاري خارجي در بورس و بازارهاي خارج از بورس
ايجاد تشكيلات مركز ملي رقابت
تصویب نامه سرمایه گذاری در فعالیت های گروه یک ماده(2)
آئين نامه تعيين ميزان جرايم نقدي در رويه هاي ضدرقابتي
آیین نامه نحوه برگزاری، اداره جلسات و اخذ تصمیم هیات تجدیدنظر
آیین نامه تبصره (5) بند (الف)ماده (3) قانون اصل (44)
آیین نامه نحوه تحقیق، رسیدگی به شکایات و اجرای آرای شورای رقابت