صفحه اصلي >  قوانين و مقررات > مقررات اجرایی اصل ٤٤قانون اساسی > شورای عالی اجراي سياستهاي كلي اصل44 قانون اساسي 
 

 شورای عالی اجراي سياستهاي كلي اصل44 قانون اساسي
تعيين سهم بهينه بخش هاي دولتي و غيردولتي در فعاليت هاي راه و راه آهن
آئین نامه نحوه اداره و اخذ تصميمات شوراي عالي اجراي اصل44
تصویبنامه سياست ها و خط مشي هاي اجرايي براي تحقق اهداف اصل44
تصويب نامه احراز و پايش اهليت مديريتي در واگذاري سهام و شركت
آيين نامه اجرايي شيوه هاي قيمت گذاري بنگاه ها
آيين نامه نحوه هزينه كرد اعتبارات مربوط به تشويق كاركنان سازمان خصوصي
آيين‌نامه اجرايي نظام اقساطي واگذاري
آيين‌نامه اجرايي توزيع سهام عدالت
ضوابط نحوه انجام اصلاح ساختار بنگا ه ها
مصوبه اولین جلسه شورای عالی اصل 44
مصوبه سومین جلسه شورای عالی اصل 44
مصوبه چهارمین جلسه شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون
مصوبه پنجمین جلسه شورای عالی اصل 44
مصوبه ششمین جلسه شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون
مصوبه هفتمین جلسه شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون
مصوبه هشتمین جلسه شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون
آيين‌نامه اجرايي نحوه واگذاري سهام ترجيحي
نظام‌نامه فعاليت¬هاي فرهنگي- تبليغاتي در امر واگذاري ها
تصويب نامه سازماندهي فعاليت‌هاي فرهنگي– تبليغاتي
شاخص های اجرایی بند (5) ماده (42) قانون
اصلاح تبصره (1) ماده (3) و ماده (7) آئین نامه نظام اقساطی واگذاری
تصویب نامه شماره63/1170906 مورخ 93/08/21 شورا
تصويب نامه شماره 138937 مورخ 25/07/1394 شورا
تصويب نامه شماره 60586مورخ 95/04/06
تصويب نامه شماره 167979مورخ 1395/09/14 شورا
تصويب نامه شماره ۲۴۵۳۰۵ مورخ ۹۵/۱۲/۱۸ شورا