« تصويبنامه هيأت واگذاري »


هيات واگذاري در جلسه مورخ 24/01/ 1388 موارد ذيل را تصويب نمودند :
1- قيمت پايه و شرايط واگذاري 100 درصد سهام شركت خدمات مهندسي خط و ابنيه فني راه آهن از شركتهاي زيرمجموعه وزارت راه و ترابري جهت واگذاري از طريق مزايده مطرح گرديد و پس از بحث و بررسي قيمت پايه هر سهم 5،295 ريال براساس ارزش روز خالص دارائيها جمعاً به ارزش 2.170.642.725.855 ريال و با شرايط نقد و اقساط بصورت 20 درصد نقد با مهلت پرداخت 20 روز كاري و مابقي اقساط طي 10 قسط بامدت بازپرداخت 5 ساله و با فاصله زماني شش ماه از يكديگر و پس از كسر 5% سهام دولت به عنوان سهام ترجيحي و 5% سهام دولت در شركت به عنوان سهام ساير مديران مطابق جداول پيوست مورد تصويب قرار گرفت.
2- قيمت پايه و شرايط واگذاري 99،96 درصد از سهام شركت ماشين سازي لرستان از شركتهاي زير مجموعه وزارت صنايع و معادن جهت واگذاري از طريق مزايده مطرح گرديد و پس از بحث و بررسي قيمت پايه هر سهم مبلغ 250 ريال براساس ميانگين ارزش اسمي و ارزش ويژه دفتري (صفر) و ارزش بازدهي (صفر) و ارزش روز خالص دارائيها (صفر) جمعاً به ارزش 34.112.153.000 ريال و با شرايط نقد و اقساط بصورت 10 درصد نقد با مهلت پرداخت 20 روز كاري و مابقي اقساط طي 20 قسط با مدت بازپرداخت 10 ساله و با فاصله زماني 6 ماه از يكديگر و پس از كسر 5% سهام دولت به عنوان سهام ترجيحي و 5% سهام دولت در شركت به عنوان سهام ساير مديران مطابق جداول پيوست مورد تصويب قرار گرفت . همچنين موضوع پرداخت مطالبات وزارت صنايع ومعادن از شركت مزبور توسط خريدار مطابق شرايط واگذاري ياد شده مورد موافقت قرارگرفت و مقرر گرديد موضوع در آگهي فروش درج شود .
3- پيشنهاد شركت مادر تخصصي ساتكاب درخصوص واگذاري شركتهاي مقره سازي ايران و توليدي كانال قطعات پيش ساخته بتـوني از طريق مـذاكره مطرح گرديد و پس از بحـث و بررسي به استنـاد تبصره (2) مـاده (20) قانون
اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي ج.ا.ا و اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي و باتوجه به عدم فروش شركتهاي مزبور در دو نوبت مزايده ، واگذاري شركتهاي مذكور از طريق مذاكره مورد تصويب قرار گرفت .
4- نامه شركت مادر تخصصي ساتكاب درخصوص اصلاح ساختار شركت مشانير به استناد بند(ب) ماده(19) قانون اصلاح موادي از قانون توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي ج.ا.ا و اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي و باتوجه به عدم فروش در مزايده مورخ 04/12/1387 مطرح گرديد و پس از بحث و بررسي فروش شركت مزبور با قيمت پايه مصوب قبلي و شرايط واگذاري نقد و اقساط بصورت 15% نقد و مابقي اقساط طي14 قسط با مدت بازپرداخت 7 ساله و با فاصله زماني شش ماه از يكديگر، از طريق مزايده براي نوبت دوم مورد تصويب قرار گرفت.
5- قيمت پايه و شرايط واگذاري 100 درصد از سهام شركت هليكوپتري ايران از شركتهاي زيرمجموعه وزارت نفت جهت واگذاري از طريق مزايده مطرح گرديد و پس از بحث و بررسي ارزش كل سهام قابل واگذاري به مبلغ 250، 1(يك هزار ودويست و پنجاه) ميليارد ريال با شرايط نقد و اقساط بصورت 15 درصد نقد با مهلت پرداخت 30 روز كاري و مابقي اقساط طي 16 قسط با مدت بازپرداخت 8 ساله و با فاصله زماني شش ماه از يكديگر و پس از كسر 5% سهام دولت به عنوان سهام ترجيحي و 5% سهام دولت در شركت به عنوان سهام ساير مديران مطابق جداول پيوست مورد تصويب قرار گرفت.
6- قيمت واگذاري 30% سهام بانك ملت بابت طرح توزيع سهام عدالت و 25% سهام آن بابت رد ديون دولت به سازمان تامين اجتماعي و صندوق بازنشستگي(20%) ، صندوق ذخيره فرهنگيان (1%) و صندوق بازنشستگي نيروهاي مسلح (4%) به ارزش هر سهم 1133.9ريال و همچنين قيمت واگذاري 1% سهام بانك مزبور بابت رد ديون دولت به آستان قدس رضوي به ارزش 1057 ريال مورد تصويب قرار گرفت .
7- پيشنهادات صندوق بيمه اجتماعي روستائيان و عشاير خريدار شركت فولاد خراسان مطرح گرديد و پس از بحث و بررسي ، امهال بازپرداخت اقساط بهاي مورد معامله از 5 سال به ده سال و افزايش تعداد اقساط به 20 قسط با فاصله زماني شش ماه از يكديگر مورد تصويب قرار گرفت.
8- برنامه زمان بندي واگذاري بنگاهها و فعاليتهاي گروههاي (1) و (2) موضوع ماده (2) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي ج.ا.ا و اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي قابل واگذاري به همراه ميزان و روش واگذاري در سال 1388 مطابق جداول پيوست مورد تصويب قرارگرفت. همچنين اعمال هرگونه تغيير در ميزان سهام قابل واگذاري بر اساس مستندات قانوني در آينده مورد موافقت قرارگرفت.
اين تصويبنامه در اجراي قسمت اخير ماده 39 قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي ج.ا.ا و اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي ابلاغ مي گـردد./

 

 

« تصويبنامه هيأت واگذاري »

هيات واگذاري در جلسه مورخ 14/02/ 1388 موارد ذيل را تصويب نمودند :
1- قيمت پايه و شرايط واگذاري 30 درصد سهام شركت حمل و نقل خدمات دريايي آبادان از شركتهاي زير مجموعه شركت مادر تخصصي بازرگاني دولتي ايران جهت واگذاري از طريق مزايده مطرح گرديد و پس از بحث و بررسي قيمت پايه هر سهم 349.218 ريال براساس ميانگين ارزش روز خالص دارائيها و ارزش ويژه دفتري جمعاً به ارزش 314.296.200.000 ريال و با شرايط نقد و اقساط بصورت 20 درصد نقد با مهلت پرداخت 20 روز كاري و مابقي اقساط طي 12 قسط با مدت بازپرداخت 6 ساله و با فاصله زماني شش ماه از يكديگر و پس از كسر 5% سهام ترجيحي و سهام ساير مديران متناسب با سهام دولت در شركت مزبور مطابق جداول پيوست مورد تصويب قرار گرفت . ضمناً مقرر گرديد وزارت بازرگاني حداكثر تا تاريخ 31/03/1388 نسبت به اخذ وكالت نامه از شركتهاي طريق القدس و شركت بين المللي بازرسي كالاي تجاري جهت واگذاري ميزان سهام متعلق به شركتهاي مذكور در شركت حمل و نقل خدمات دريايي آبادان با قيمت پايه و شرايط واگذاري مزبور اقدام نمايد و موضوع در آگهي مزايده درج گردد .
2- براساس مصوبات شماره 26105/ت31375ه و 26100/ت31375ه مورخ 01/05/1384 هيات محترم وزيران مقرر گرديد معادل ارزش دفتري (بهاي تمام شده) سرمايه گذاري شركت بين المللي بازرسي كالاي تجاري در شركتهاي غله و خدمات بازرگاني مناطق 12 و 32 (هريك معادل5%) منعكس در گزارش ارزيابي به حساب بدهي شركت بازرگاني دولتي ايران (حسابهاي دريافتني) منظور و سرمايه گذاريهاي مزبور در گزارش ارزيابي سهام حذف گردد .
3- قيمت واگذاري 85 درصد از سهام شركت ساختمانهاي آموزشي از شركتهاي زيرمجموعه وزارت آموزش و پـرورش جهت واگذاري به صندوق ذخيـره فـرهنگيان بـابت رد ديــون دولت مطرح گرديد و پس از بحث و بررسي ارزش هر سهم 847ر15 ريال براساس ميانگين ارزش روز خالص دارائيها و ارزش بازدهي (صفر) پس از كسر 5 درصد سهام ترجيحي مطابق جدول پيوست مورد تصويب قرار گرفت .
4- اصلاح قيمت و تعداد سهام 30 درصد از سهام شركت شهر صنعتي رشت بابت واگذاري در طرح توزيع سهام عدالت مطرح گرديد و پس از بحث و بررسي باتوجه به افزايش سرمايه در سال واگذاري ارزش هر سهم 124ر93 ريال براساس روش سودآوري و براي تعداد 194.850سهم معادل 30 درصد سهام شركت مزبور جمعاً به مبلغ 18.145.211.400 ريال مطابق جدول پيوست مورد تصويب قرار گرفت .
5- نامه شماره 52389/87 مورخ 20/12/1387 سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران درخصوص انحلال سه شركت صنايع فراساحل بوشهر ، كيميا گستر تفتان و ميل لنگ و ميل بادامك كاسپين از شركتهاي زيرمجموعه سازمان مزبور مطرح گرديد و پس از بحث و بررسي انحلال شركتهاي مزبور مورد تصويب قرار گـرفـت .
6- در اجراي بند 3-3 ماده (3) دستوالعمل « واگذاري سهام يا بنگاههاي قابل واگذاري از طريق مذاكره و ويژگيهاي لازم و نحوه انتخاب مديران و متخصصان در موارد واگذاري از اين طريق » مصوبه مورخ 19/11/1387 هيات واگذاري ، انتخاب آقايان سيد ابوالفضل فاطمي زاده و سيد جعفر مرعشي بعنوان دو نفر از اعضاي گروه مذاكره كننده مورد موافقت قرار گرفت .
7- درخواست انجمن سازندگان قطعات و مجموعه هاي خودرو جهت خريد سهام گروه صنعتي ايران خودرو مطرح گرديد و باتوجه به مفاد ماده (20) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي ج.ا.ا و اجراي سياستهاي كلي اصل (44) قانون اساسي واگذاري شركت گروه صنعتي ايران خودرو از طريق بورس مورد تصويب قرار گرفت .

8- گزارش بررسي وضعيت صنعت مس و شركت ملي صنايع مس ايران موضوع بند (7) تصويبنامه مورخ 21/12/1387 هيأت واگذاري مطرح گرديد و پس از بحث و بررسي باتوجه به مشكلات نقدينگي و عدم توانايي خريداران بلوكي
سهام شركت ملي صنايع مس ايران در پرداخت اقساط قراردادهاي فروش اقساطي سهام با امهال كليه اقساط به مدت شش ماه با احتساب سود فروش اقساطي مورد تصويب قرار گرفت .
9- درخواست خريدار شركت صنعتي دريايي ايران ( صدرا ) مبني بر بخشودگي جرائم تاخير تأديه اقساط مطرح گرديد و پس از بحث و بررسي با بخشودگي جرائم تاخير به مبلغ 237ر278ر434ر5 ريال مورد تصويب قرار گرفت .
10- قيمت پايه و شرايط واگذاري سهام تعداد 20 شركت از شركتهاي داراي سهام كمتر از 5% قابل واگذاري مطرح گرديد و پس از بحث و بررسي مقرر گرديد شركتهايي كه سهامداران آنها از دستگاهها و نهادهايي هستند كه بابت رد ديون از دولت طلبكارند بابت رد ديون مطابق قيمت پيوست به آنها واگذار شوند و درخصوص شركتهايي كه داراي نماد باز در بورس هستند با قيمت پايه و شرايط واگذاري مطابق جداول پيوست از طريق بورس و مابقي شركتهاي ليست پيوست با قيمت پايه و شرايط واگذاري مطابق جداول پيوست از طريق مزايده واگذار شوند .
اين تصويبنامه دراجراي قسمت اخير ماده 39 قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ج.ا.ا و اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي ابلاغ مي گـردد./

 

 

« تصويبنامه هيأت واگذاري »

هيات واگذاري در جلسه مورخ 26/02/ 1388 موارد ذيل را تصويب نمودند :
1- قيمت پايه و شرايط واگذاري 10درصدي سهام بلوكي بانك ملت جهت واگذاري در دو بلوك 5 درصدي از طريق بورس مطرح گرديد و پس از بحث و بررسي قيمت پايه هر سهم براساس قيمت تابلو بورس در روز عرضه معادل قيمت بسته شدن روز قبل از عرضه بشرط آنكه از مبلع 300ر1 ريال كمتر نباشد و با شرايط نقد و اقساط بصورت 20% نقد با مهلت پرداخت 30 روز كاري و مابقي اقساط طي 8 قسط با مدت بازپرداخت 4 ساله و با فاصله زماني شش ماه از يكديگر مطابق جداول پيوست مورد تصويب قرار گرفت .
2- قيمت پايه و شرايط واگذاري جديد شركت كشت و صنعت شهيد بهشتي جهت واگذاري از طريق مزايده مطرح گرديد و پس از بحث و بررسي قيمت پايه هر سهم 012ر122 ريال براساس ميانگين روشهاي جايگزيني ، ارزش دفتري و ارزش اسمي و با شرايط نقد و اقساط بصورت 15% نقد با مهلت پرداخت 30 روز كاري و مابقي اقساط طي 20 قسط با مدت بازپرداخت 10 ساله و با فاصله زماني شش ماه از يكديگرپس ازكسر 5 درصد سهام ترجيحي و 5 درصد سهام ساير مديران باتجربه و متخصص مطابق جداول پيوست مورد تصويب قرار گرفت .
3- قيمت پايه و شرايط واگذاري 05/9 درصد سهام بلوكي شركت پالايش نفت اصفهان جهت واگذاري از طريق بورس مطرح گرديد و پس از بحث و بررسي قيمت پايه هر سهم براساس قيمت تابلو بورس در روز عرضه معادل قيمت بسته شدن روز قبل از عرضه بشرط آنكه از مبلغ 015ر7 ريال كمتر نباشد و با شرايط نقد و اقساط بصورت 20 درصد نقد با مهلت پرداخت 30 روز كاري و مابقي اقساط طي 10 قسط با مدت بازپرداخت پنج ساله و با فاصله زماني شش ماه از يكديگر مطابق جداول پيوست مورد تصويب قرار گرفت .
4- قيمت پايه و شرايط واگذاري 6/89 درصد سهام بلوكي شركت پتروشيمي شيراز از شركتهاي زيرمجموعه وزارت نفت جهت واگذاري بصورت چهار بلوك 18 الي 25 درصدي از طريق بورس مطرح گرديد و پس از بحث و بررسي قيمت پايه هر سهم عرضه بلوكي اول براساس قيمت تابلو بورس در روز عرضه معادل قيمت بسته شدن روز قبل از عرضه بشرط آنكه از مبلغ 714 ريال كمتر نباشد و در ساير بلوكها قيمت تابلو بورس در روز عرضه به اضافه 20% و با شرايط نقد و اقساط بصورت 20 درصد نقد با مهلت پرداخت 30 روز كاري و مابقي اقساط طي 10 قسط با مدت بازپرداخت 5 ساله و با فاصله زماني شش ماه از يكديگر مطابق جداول پيوست مورد تصويب قرار گرفت . همچنين مقرر گرديد در صورتيكه سازمان خصوصي سازي پيشنهاد عرضه بيش از 50 درصدي از سهام شركت مزبور را داشته باشد قيمت پايه و شرايط واگذاري جديد آن در جلسه هيأت واگذاري جهت تصويب مطرح گــردد.
اين تصويبنامه دراجراي قسمت اخير ماده 39 قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ج.ا.ا و اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي ابلاغ مي گـردد./

 

 

« تصويبنامه هيأت واگذاري»

هيات واگذاري در جلسه مورخ 09/03/ 1388 موارد ذيل را تصويب نمودند :
1- قيمت پايه و شرايط واگذاري 09/33 درصد از سهام بلوكي شركت سرمايه گذاري پتروشيمي از شركتهاي زيرمجموعه وزارت نفت جهت واگذاري از طريق بورس مطرح گرديد و پس از بحث و بررسي قيمت پايه هر سهم براساس قيمت تابلو بورس در روز عرضه معادل قيمت بسته شدن روز قبل از عرضه بشرط آنكه از مبلغ 666 ريال كمتر نباشد و با شرايط نقد و اقساط بصورت 20 درصد نقد با مهلت پرداخت نقدي 20 روز كاري و مابقي اقساط شش ساله طي 12 قسط با فاصله زماني شش ماه از يكديگر پس از كسر 5 درصد سهام ترجيحي مورد تصويب قرار گرفت .
2- روش و ميزان سهام قابل واگذاري شركتهاي صنايع ملي پتروشيمي و ملي گاز ايران از شركتهاي زير مجموعه وزارت نفت در سال 1388 مطرح گرديد و پس از بحث و بررسي الحاق نام شركتهاي مزبور به بنگاههاي گروه (2) جداول پيوست مصوبه مورخ 24/01/1388 هيأت واگذاري جهت واگذاري در سه ماهه دوم سال 1388 مورد تصويب قرار گرفت .
3- اساسنامه شركت هواپيمايي هما به استناد بند (3) ماده (18) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراي سياستهاي كلي اصل (44) قانون اساسي مطرح گرديد و پس از بحث و بررسي مورد تصويب قرار گرفت .
4- قيمت 30 درصد از سهام بانك تجارت بابت واگذاري در طرح توزيع سهام عدالت مطرح گرديد و پس از بحث و بررسي قيمت هر سهم مبلغ 325ر1 ريال و جمعاً به ارزش 4.148.860.140.000 ريال مورد تصويب قرار گرفت .
5- در اجراي تبصره 2 ماده 20 قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراي سياستهاي كلي اصل (44) قانون اساسي، روش واگذاري شركتهاي قند شازند، روغن نباتي شيراز، رادياتور اتومبيل آرمكو و سيمان لوشان از طريق مذاكره مطرح گرديد و پس از بحث و بررسي مورد تصويب قرار گرفت . ضمناً با واگذاري شركت پالايش نمك طبي برليان از طريق مزايده مجدد و با قيمت قبلي و شرايط 15% نقد با مهلت پرداخت نقدي 20 روز كاري و مابقي اقساط پنج ساله و طي 10 قسط با فاصله زماني شش ماه از يكديگر مورد موافقت گرديد .
6- قيمت پايه تعداد 509.952 سهم از سهام بلوكي شركت مارگارين از شركتهاي زير مجموعه سازمان خصوصي سازي جهت واگذاري از طريق بورس مطرح گرديد و پس از بحث و بررسي قيمت پايه براساس قيمت تابلو بورس در روز عرضه معادل قيمت بسته شدن روز قبل از عرضه بصورت نقد مورد تصويب قرار گرفت .
7- قيمت پايه 09/0 درصد سهام شركت كاغذ سازي قائمشهر از شركتهاي زيرمجموعه سازمان خصوصي سازي جهت واگذاري از طريق مزايده مطرح گرديد و پس از بحث و بررسي قيمت پايه هر سهم به مبلغ 867ر2 ريال براساس ميانگين ارزش بازدهي(صفر) و ارزش روز خالص دارائيها و ارزش اسمي بصورت نقد مورد تصويب قرار گرفت.
8- موضوع اصلاح ساختار در شركت نساجي مازندران مطرح گرديد و پس از بحث و بررسي پرداخت مبلغ 000ر000ر000ر5 ريال توسط سازمان خصوصي سازي بابت قدرالسهم خود به شركت مزبور مورد تصويب قرار گرفت .
اين تصويبنامه دراجراي قسمت اخير ماده 39 قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ج.ا.ا و اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي ابلاغ مي گـردد./

 

 

« تصويبنامه هيأت واگذاري »


هيات واگذاري در جلسه مورخ 23/03/ 1388 موارد ذيل را تصويب نمودند :
1- قيمت پايه و شرايط واگذاري 100 درصد از سهام شركت سازمان توسعه راههاي ايران جهت واگذاري از طريق مزايده مطرح گرديد و پس از بحث و بررسي مقرر گرديد سازمان خصوصي سازي گزارش كارشناس رسمي دادگستري را براي نمايندگان وزارت راه و ترابري ارسال نمايد و پس از رفع موارد اختلاف بين نمايندگان سازمان خصوصي سازي و وزارت راه و ترابري ، موضوع جهت تصميم گيري در جلسه آتي هيات واگذاري مطرح گردد .
2- پيشنهاد شركت تعاوني توزيعي كاركنان شركت خدمات مهندسي خط و ابنيه فني مبني بر واگذاري شركت خدمات مهندسي خط و ابنيه فني از طريق اجاره به شرط تمليك به تعاوني مزبور مطرح گرديد و پس از بحث و بررسي ضمن رد پيشنهاد مزبور مقرر گرديد با قيمت پايه قبلي و با شرايط نقد و اقساط بصورت 15% نقد با مهلت بازپرداخت 20 روز كاري و مابقي اقساط شش ساله طي 12 قسط با فاصله زماني شش ماه از يكديگر از طريق مزايده مجدد آگهي و واگذار شود .
3- پيرو مصوبه مورخ 14/02/1388 هيـأت واگذاري ، قيمت پايه و شرايط واگذاري 90 درصد از سهام شركت بين المللي بازرسي كالاي تجاري از شركتهاي زير مجموعه وزارت بازرگاني جهت واگذاري از طريق مزايده مطرح گرديد و پس از بحث و بررسي مقرر گرديد چنانچه وزارت بازرگاني وكالتهاي مورد اشاره در بند (1) مصوبه مذكور را تا تاريخ 31/03/1388 اخذ ننمايد ، سازمان خصوصي سازي مجاز است شركت مزبور را با قيمت پايه هر سهم 185ر750ر599ر1 ريال براساس ارزش بازدهي جمعاً به مبلغ 250ر583ر887ر719 ريال و با شرايط نقد و اقساط بصورت 15 درصد نقد با مهلت پرداخت 20 روز كاري و مابقي اقساط 5 سـاله طي 10 قسط بـا فاصله زماني شش ماه از يكديگر مطـابق جداول پيوست از طريق مزايده واگذار نمايد.ضمناً در صورتيكه وزارت بازرگاني وكالتهاي فوق الذكر را تا تاريخ 31/03/1388 ارائه نمايد قيمت پايه و شرايط واگذاري جديد شركت مزبور جهت تصويب در هيات واگذاري مطرح خواهد گرديد.
4- موضوع انحلال شركتهاي بندر لوله و ساب ساحل از شركتهاي زير مجموعه شركت مادر تخصصي ساتكاب مطرح گرديد و پس از بحث و بررسي انحلال شركتهاي مذكور مورد تصويب قرار گرفت .
5- قيمت 40 درصد سهام بانك صادرات بابت واگذاري در طرح توزيع سهام عدالت مطرح گرديد و پس از بحث و بررسي قيمت هر سهم 024ر1 ريال مورد تصويب قرار گرفت .
6- موضوع ابطال مزايده و انتشار آگهي تجديد مزايده صد در صد از سهام شركت پتروپارس ليميتد با قيمت پايه كل سهام به مبلغ 00ر329ر749ر730ر1 ريال براساس قيمت پيشنهادي نفر دوم در مزايده و با شرايط واگذاري قبلي مصوب 13/12/1387 هيات واگذاري مطرح گرديد و پس از بحث و بررسي قيمت پايه و شرايط واگذاري مذكور مورد تصويب قرار نگرفت و مقرر گرديد سازمان خصوصي سازي با همكاري وزارت نفت نسبت به تعيين شرايط و اهليت مالي خريداران شركت مزبور و شركتهاي مشابه زيرمجموعه وزارت نفت اقدام و نتيجه را به هيات گزارش نمايد.
اين تصويبنامه دراجراي قسمت اخير ماده 39 قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ج.ا.ا و اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي ابلاغ مي گـردد./

 

 

« تصويبنامه هيأت واگذاري »


هيات واگذاري در جلسه مورخ 06/04/ 1388 موارد ذيل را تصويب نمودند :
1- قيمت پايه و شرايط واگذاري 10 درصد سهام بلوكي بانك صادرات ايران جهت واگذاري در دو بلوك 5 درصدي از طريق بورس مطرح گرديد و پس از بحث و بررسي قيمت پايه هر سهم براساس قيمت تابلو بورس در روز عرضه (معادل قيمت بسته شدن روز قبل از عرضه ) بشرط آنكه از مبلغ 1،234 ريال كمتر نباشد و با شرايط نقد و اقساط بصورت 25% نقد با مهلت پرداخت 30 روز كاري و مابقي اقساط طي 6 قسط با مدت بازپرداخت 3 ساله و با فاصله زماني 6 ماه از يكديگر مطابق جداول پيوست مورد تصويب قرار گرفت.
2- قيمت پايه و شرايط واگذاري 10 درصد سهام بلوكي بانك تجارت جهت واگذاري در دو بلوك 5 درصدي از طريق بورس مطرح گرديد و پس از بحث و بررسي قيمت پايه هر سهم براساس قيمت تابلو بورس در روز عرضه ( معادل قيمت بسته شدن روز قبل از عرضه ) بشرط آنكه از مبلغ 1،426 ريال كمتر نباشد و با شرايط نقد و اقساط بصورت 25% نقد با مهلت پرداخت 30 روز كاري و مابقي اقساط طي 6 قسط با مدت بازپرداخت 3 ساله و با فاصله زماني 6 ماه از يكديگر مطابق جداول پيوست مورد تصويب قرار گرفت. ضمناً طول مدت زمان اولين آگهي عرضه بانكهاي صادرات و تجارت تا عرضه در بورس حداقل 12 روز مورد موافقت قرار گرفت.
3- قيمت پايه و شرايط واگذاري 100 درصد سهام شركت سازمان توسعه راههاي ايران از شركتهاي زيرمجموعه وزارت راه و ترابري جهت واگذاري از طريق مزايده مطرح گرديد و پس از بحث و بررسي قيمت پايه هر سهم 22،012 ريال براساس ميانگين ارزش روز خالص دارائيها و ارزش ويژه دفتري جمعاً به ارزش 793،945،325،000 ريال و با شـرايط نقـد و اقسـاط بصـورت 25 درصد نقد با مهلت پرداخت 20 روز كـاري و مابقي اقساط طي 9 قسط با مدت بازپرداخت 5/4 ساله و با فاصله زماني شش ماه از يكديگر و پس از كسر 5 درصد سهام ترجيحي مطابق جداول پيوست مورد تصويب قرار گرفت .
4- شرايط و نحوه تخصيص سهام اقساطي به ساير مديران با تجربه ، متخصص و كارآمد در اجراي ماده 8 آيين نامه نحوه واگذاري سهام ترجيحي موضوع تصويبنامه شماره 210680/198898/2/63 مورخ 20/12/1387 شوراي عالي اجراي سياستهاي كلي اصل «44» قانون اساسي مطرح گرديد و پس از بحث و بررسي مطابق پيوست مورد تصويب قرار گرفت .
5- درخواست خريداران شركت فولاد مباركه اصفهان مبني بر امهال كليه اقساط از زمان سررسيد فروردين ماه 1388 به مدت شش ماه مطرح گرديد و پس ازبحث و بررسي مورد موافقت قرار نـگرفت .
6- موضوع انحلال شركتهاي صنايع جيرفت سلولز، زراعت چوب هامون و گلچين گستر آذر از شركتهاي زيرمجموعه شركت مادر تخصصي سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران مطرح گرديد و پس از بحث و بررسي ، انحلال شركتهاي مذكور در صورت منفي بودن ارزش خالص دارائيهاي آنها مورد تصويب قرار گرفت .
7- گزارش بررسي وضعيت شركت توليد تجهيزات سنگين – هپكو (سهامي خاص) و خريدار آن ، موضوع بند (8) مصوبه مورخ 05/08/1387 هيات واگذاري مطرح گرديد و پس از بحث و بررسي با توجه به مشكلات نقدينگي و عدم توانايي خريدار در پرداخت اقساط معوقه و به منظور مساعدت با خريدار ، امهال حداكثر سه ساله اقساط معوقه از زمان انجام معامله (28/11/1385)، بطوريكه خريدار كليه اقساط معوقه را حداكثر تا تاريخ 28/11/1388 پرداخت نمايد و با احتساب سود فروش اقساطي مورد تصويب قرار گرفت.
8- موضوع نامه شركت فولاد مباركه اصفهان درخصوص واگذاري سهام ترجيحي به تعدادي از شاغلين جديد با يك سال سابقه كار مطرح گرديد و پس از بحث و بررسي واگذاري سهام ترجيحي با قيمت جديد و مطابق آيين نامه جديد سهام ترجيحي مورد موافقت قرار گرفت .
9- موضوع نامه سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران درخصوص اولويت واگذاري شركت توليدي و صنعتي پايوند توس مطرح گرديد و پس از بحث و بررسي مورد موافقت قرار گرفت .

10- موضوع نامه شركت ساتكاب درخصوص اصلاح ساختار شركت مشانير مطرح گرديد و پس از بحث و بررسي، اصلاح ساختار شركت مزبور توسط شركت ساتكاب مورد موافقت قرار گرفت .
11- موضوع تعيين روش واگذاري سهام شركت زهكشي زرينه رود از شركتهاي زير مجموعه وزارت نيرو از طريق مذاكره مطرح گرديد و پس از بحث و بررسي مقرر گرديد سازمان خصوصي سازي با همكاري وزارت نيرو نسبت به بررسي چگونگي واگذاري شركتهاي شبكه بهره برداري و زهكشي اقدام و نتيجه را تا پايان شهريور ماه سال جاري به هيات گزارش نمايد .
12- موضوع نامه وزارت نفت درخصوص پيشنهاد واگذاري 60 درصد از سهام شر كت ملي حفاري ايران به شركت تعاوني سهام عام كاركنان شركت مزبور مطرح گرديد و پس از بحث و بررسي مقرر گرديد درخصوص نحوه واگذاري شركت مزبور، سازمان خصوصي سازي با همكاري وزارت نفت موضوع را بررسي و نتيجه را به انضمام طرح پيشنهادي جهت تصميم گيري نهايي به هيات گزارش نمايـد .
13- موضوع نامه شركت ساختماني و شهرسازي واوان درخصوص اصلاح نام آن شركت در برنامه واگذاري سال 1388 مطرح گرديد و پس از بحث و بررسي اصلاح نام شركت شهرك واوان به شركت ساختماني و شهرسازي واوان در فهرست واگذاري سال 1388 مورد موافقت قرار گرفت .
14- موضوع نامه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي درخصوص حذف نام سازمان چاپ و انتشارات از فهرست شركتهاي قابل واگذاري در سال 1388 مطرح گرديد و پس از بحث و بررسي تصميم گيري به جلسه آتي موكول گرديد .
اين تصويبنامه دراجراي قسمت اخير ماده 39 قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ج.ا.ا و اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي ابلاغ مي گـردد./

 

 

« تصويبنامه هيأت واگذاري »


هيات واگذاري در جلسه مورخ 10/05/ 1388 موارد ذيل را تصويب نمودند :
1- قيمت پايه و شرايط واگذاري دو مرحلهاي 50 درصد بعلاوه يك سهم از سهام شركت مخابرات ايران جهت واگذاري از طريق بورس بصورت بلوكي مطرح گرديد و پس از بحث و بررسي قيمت پايه هر سهم براساس قيمت تابلو بورس در روز عرضه معادل قيمت بسته شدن روز قبل از عرضه بشرط آنكه از مبلغ 3.400 ريال كمتر نباشد و با شرايط واگذاري بصورت 20 درصد نقد با مهلت پرداخت 30 روز كاري و مابقي اقساط 8 ساله طي 16 قسط به فاصله شش ماه از يكديگر مطابق جداول پيوست مورد تصويب قرار گرفت . ضمناً مقرر گرديد سازمان خصوصي سازي در مرحله اول نسبت به انجام فراخوان جهت تائيد صلاحيت و اهليت خريداران اقدام نمايد . مهلت متقاضيان جهت شركت در فراخوان يك ماه مي باشد و يك هفته پس از پايان مهلت فراخوان سهام مزبور در بورس با قيمت پايه و شرايط واگذاري مذكور عرضه خواهد شد .
2- موضوع اصلاح اساسنامه شركت آزمايشگاه فني و مكانيك خاك مطرح گرديد و پس از بحث و بررسي به استناد بند (3) ماده (18) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ج.ا.ا و اجراي سياستهاي كلي اصل (44) قانون اساسي اصلاحيه اساسنامه شركت مذكور مورد تصويب قرار گرفت .
3- پيرو جلسه مورخ 06/04/1388 هيأت واگذاري درخصوص درخواست وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مبني بر حذف نام سازمان چاپ و انتشارات از فهرست شركتهاي قابل واگذاري سال 1388 مطرح گرديد و پس از بحث و بررسي حذف نام سازمان مزبور از فهرست شركتهاي قابل واگذاري سال 1388 مورد تصويب قرار گرفت .
4- موضوع تعيين روش واگذاري سهام شركت كشت و صنعت شهيد بهشتي از شركتهاي زير مجموعه وزارت جهاد و كشاورزي از طريق مذاكره مطرح گرديد و پس از بحث و بررسي واگذاري شركت مذكور از طريق مذاكره مورد تصويب قرار گرفت .
اين تصويبنامه دراجراي قسمت اخير ماده 39 قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ج.ا.ا و اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي ابلاغ مي گـردد./

 

 

« تصويبنامه هيأت واگذاري »


يكصدو چهلمين جلسه هيأت واگذاري رأس ساعت -/10 صبح روز شنبه مورخ 14/06/1388 در محل دفتر وزیر امور اقتصادی و دارایی تشكيل گرديد و پس از بحث و بررسي موارد ذيل تصويب گرديد :
1- قيمت پايه و شرايط واگذاري 48/35 درصد از سهام شركت ايران ترانسفو از شركتهاي زير مجموعه وزارت نيرو جهت واگذاري بصورت بلوكي از طريق بورس مطرح گرديد و پس از بحث و بررسي قيمت پايه هر سهم براساس قيمت تابلو بورس در روز عرضه معادل قيمت بسته شدن روز قبل از عرضه بشرط آنكه از مبلغ 9.122ريال كمتر نباشد و با شرايط نقد و اقساط بصورت 20 درصد نقد با مهلت پرداخت 20 روز كاري و مابقي اقساط 5/3 ساله طي 7 قسط با فاصله زماني شش ماه از يكديگر مطابق جداول پيوست مورد تصويب قرار گرفت .
2- قيمت پايه و شرايط واگذاري جديد شركت خط و ابنيه فني راه آهن از شركتهاي زيرمجموعه وزارت راه و ترابري جهت عرضه مجدد مطرح گرديد و پس از بحث و بررسي و باتوجه به برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه عملكرد سال 1387 و مصوبات مجمع، قيمت پايه براساس ميانگين ارزش ويژه دفتري و ارزش روز خالص داراييهاي كارشناسي شده قبل از برگزاري مجمع و با شرايط نقد و اقساط بصورت 10 درصد نقد با مهلت پرداخت 30 روز كاري و مابقي اقساط 10 ساله طي 20 قسط با فاصله زماني شش ماه از يكديگر مورد تصويب قرار گرفت .
3- قيمت پايه و شرايط واگذاري جديد شركت سازمان توسعه راههاي ايران از شركتهاي زير مجموعه وزارت راه و ترابري جهت عرضه مجدد مطرح گرديد و پس از بحث و بررسي و باتوجه به برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه عملكرد سال 1387 و مصوبات مجمع، قيمت پايه براساس ميانگين روشهاي جايگزيني ، بازدهي و ارزش ويژه دفتري كارشناسي شده قبل از برگزاري مجمع و با شرايط نقد و اقساط بصورت 15% نقد با مهلت پرداخت 30 روز كاري و مابقي اقساط شش ساله طي 12 قسط با فاصله زماني شش ماه از يكديگر مورد تصويب قرار گرفت.
4- قيمت پايه و شرايط واگذاري جـديد 90 درصـد سهـام شركت بيـن المللي بـازرسي تجاري ايران از شركتهاي زيرمجموعه وزارت بازرگاني جهت عرضه مجدد مطرح گرديد و پس از بحث و بررسي و باتوجه به برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه عملكرد سال 1387 و مصوبات مجمع، با كاهش 10 درصد قيمت مصوب قبلي كارشناسي شده قبل از برگزاري مجمع و با شرايط نقد و اقساط بصورت 10 درصد نقد با مهلت پرداخت 30 روز كاري و مابقي اقساط 8 ساله طي 16 قسط با فاصله زماني شش ماه از يكديگر مورد تصويب قرار گرفت .
5- قيمت پايه و شرايط واگذاري جديد 30 درصد از سهام شركت خدمات حمل و نقل دريايي آبادان از شركتهاي زيرمجموعه وزارت بازرگاني مطرح گرديد و پس از بحث و بررسي و باتوجه به برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه عملكرد سال 1387 و مصوبات مجمع، با كاهش 10 درصد قيمت پايه مصوب قبلي كارشناسي شده قبل از برگزاري مجمع و با شرايط نقد و اقساط بصورت10 درصد نقد با مهلت پرداخت 30 روز كاري و مابقي اقساط 8 ساله طي 16 قسط با فاصله زماني شش ماه از يكديگر مورد تصويب قرار گرفت .
6- قيمت پايه و شرايط واگذاري 042/9 درصد سهام شركت پالايش نفت اصفهان از شركتهاي زير مجموعه وزارت نفت جهت واگذاري بصورت بلوكي از طريق بورس مطرح گرديد و پس از بحث و بررسي قيمت پايه هر سهم براساس قيمت تابلو بورس در روز عرضه معادل قيمت بسته شدن روز قبل از عرضه بشرط آنكه از مبلغ 7.918 ريال كمتر نباشد و با شرايط نقد و اقساط بصورت 20 درصد نقد با مهلت پرداخت 30 روز كاري و مابقي اقساط 5 ساله طي 10 قسط و با فاصله زماني شش ماه از يكديگر مطابق جداول پيوست مورد تصويب قرار گرفت./

 

 

« تصويبنامه هيأت واگذاري »

هيات واگذاري در جلسه مورخ 04/07/ 1388 موارد ذيل را تصويب نمودند :
1- قيمت پايه و شرايط واگذاري 36/0 درصد از سهام شركت سيمان داراب از شركتهاي زير مجموعه وزارت صنايع و معادن جهت واگذاري بصورت بلوكي از طريق بورس مطرح گرديد و پس از بحث و بررسي قيمت پايه براساس قيمت تابلو بورس در روز عرضه معادل قيمت بسته شدن روز قبل از عرضه بشرط آنكه از مبلغ 6.137 ريال كمتر نباشد و بصورت نقد مطابق جدول پيوست مورد تصويب قرار گرفت .
2- قيمت پايه و شرايط واگذاري 15 درصد از سهام شركت دندش كار از شركتهاي زير مجموعه وزارت صنايع و معادن جهت واگذاري از طريق مزايده مطرح گرديد و پس از بحث و بررسي قيمت پايه هر سهم 282.242 ريال براساس ارزش روز خالص دارائيها و بصورت نقد مطابق جدول پيوست مورد تصويب قرار گرفت .
3- قيمت پايه و شرايط واگذاري 49 درصد از سهام شركت پلي استر لرستان از شركتهاي زيرمجموعه وزارت صنايع و معادن جهت واگذاري از طريق مزايده مطرح گرديد و پس از بحث و بررسي قيمت پايه هر سهم 1.000 ريال براساس ارزش اسمي و با شرايط نقد و اقساط بصورت 20 درصد نقد با مهلت پرداخت 20 روز كاري و مابقي اقساط 6 ساله طي 12 قسط با فاصله زماني شش ماه از يكديگر و پس از كسر 5 درصد سهام متعلق به دولت بابت سهام ترجيحي مطابق جداول پيوست مورد تصويب قرار گرفت .
4- قيمت پايه واگذاري02/0 درصد از سهام شركت مهندسي و اجراي طرحهاي كشاورزي و 0059/0 درصد از سهام شركت كارخانجات توليدي بهمن از شركتهاي زير مجموعه وزارت صنايع و معادن جهت واگذاري از طريق مزايده مطرح گرديد و پس از بحث و بررسي قيمت پايه هر سهم يك (1) ريال و بصورت نقد مورد تصويب قرار گرفت .
5- موضوع اصلاح بندهاي 1-3 و 2-3 اساسنامه شركت نيمه هادي عماد از شركتهاي زير مجموعه وزارت صنايع و معادن مطرح گرديد و پس از بحث و بررسي مطابق پيوست مورد تصويب قرار گرفت .
6- موضوع درخواست شركت ملي صنايع مس ايران جهت واگذاري سهام ترجيحي به تعدادي از افراد واجد شرايط مطرح گرديد و پس از بحث و بررسي ، اختصاص سهام ترجيحي به افراد مذكور مورد موافقت قرار نگرفت.
7- قيمت پـايـه و شـرايط واگـذاري جديد 09/33 درصد از سهام شـركت سرمايـه گـذاري پتـروشيمي از شركتهاي زيرمجموعه وزارت نفت جهت واگذاري بصورت بلوكي از طريق بورس مطرح گرديد و پس از بحث و بررسي قيمت پايه براساس قيمت تابلو بورس در روز عرضه معادل قيمت بسته شدن روز قبل از عرضه بشرط آنكه از مبلغ 578 ريال كمتر نباشد و با شرايط نقد و اقساط بصورت 20 درصد نقد با مهلت پرداخت 20 روز كاري و مابقي اقساط شش ساله طي 12 قسط با فاصله زماني شش ماه از يكديگر و پس از كسر 5 درصد سهام متعلق به دولت بابت سهام ترجيحي، مطابق جداول پيوست مورد تصويب قرار گرفت. ضمناً مقرر گرديد در صورت عدم فروش، سهام مزبور با قيمت تابلو بورس بابت رد ديــون دولت (بودجه سال 1388) به سازمان تامين اجتماعي واگذار گردد .
8- قيمت پايه و شرايط واگذاري 51 درصد سهام شركت حفاري شمال از شركتهاي زير مجموعه وزارت نفت جهت واگذاري بصورت بلوكي از طريق بورس مطرح گرديد و پس از بحث و بررسي با واگذاري حداكثر 20 درصد از سهام بلوكي شركت مزبور با قيمت پايه براساس قيمت تابلو بورس در روز عرضه معادل قيمت بسته شدن روز قبل از عرضه بشرط آنكه از مبلغ 2.423 ريال كمتر نباشد و با شرايط نقد و اقساط بصورت 25 درصد نقد با مهلت پرداخت 30 روز كاري و مابقي اقساط سه ساله در شش قسط با فاصله زماني شش ماه از يكديگر مطابق جداول پيوست مورد تصويب قرار گرفت .
9- قيمت پايه و شرايط واگذاري 51 درصد از سهام شركت بازرگاني پتروشيمي از شركتهاي زيرمجموعه وزارت نفت جهت واگذاري از طريق مزايده مطرح گرديد و پس از بحث و بررسي با واگذاري 55 درصد سهام بلوكي شركت مزبور با قيمت پايه هر سهم 51.810 ريال براساس ارزش بازدهي با شرايط نقد و اقساط بصورت 30 درصد نقد با مهلت پرداخت 20 روز كاري و مابقي اقساط سه ساله طي 6 قسط با فاصله زماني شش ماه از يكديگر و پس از كسر 5 درصد سهام ترجيحي مطابق جداول پيوست مورد تصويب قرار گرفت .
10- موضوع تفويض فروش تدريجي سهام با توجه به شرايط بازار به سازمان خصوصي سازي مطرح گرديد و پس از بحث و بررسي مورد تصويب قرار گرفـت .
اين تصويبنامه دراجراي قسمت اخير ماده 39 قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ج.ا.ا و اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي ابلاغ مي گـردد./

 

 

« تصويبنامه هيأت واگذاري »

يكصدو چهل و دومين جلسه هيأت واگذاري رأس ساعت 10 صبح روز شنبه مورخ 18/07/1388 در محل دفتر وزیر امور اقتصادی و دارایی تشكيل گرديد و پس از بحث و بررسي موارد ذيل تصويب گرديد :
1- قيمت پايه و شرايط واگذاري 49 درصد سهام شركت خدمات كيفيت آريا اس. جي. اس از شركتهاي زير مجموعه وزارت نفت جهت واگذاري از طريق مزايده مطرح گرديد و پس از بحث و بررسي قيمت پايه هر سهم 661.714 ريال براساس ارزش بازدهي و با شرايط نقد و اقساط بصورت 30 درصد نقد و مابقي اقساط دو ساله در 4 قسط با فاصله زماني شش ماه از يكديگر پس از كسر 45/2 درصد سهام ترجيحي مطابق جداول پيوست مورد تصويب قرار گرفت .
2- قيمت پايه و شرايط واگذاري 7/34 درصد سهام شركت پتروشيمي جم از شركتهاي زيرمجموعه وزارت نفت جهت واگذاري از طريق مزايده مطرح گرديد و پس از بحث و بررسي تصميم گيري به جلسه آتي هيات واگذاري موكول گرديد .
3- قيمت 15 درصد سهام شركت پتروشيمي جم بابت واگذاري در طرح توزيع سهام عدالت مطرح گرديد و پس از بحث و بررسي قيمت هر سهم مبلغ 2.324 ريال جمعاً به ارزش 1.673.277.676.000 ريال مطابق جدول پيوست مورد تصويب قرار گرفت .
4- قيمت پايه وشرايط واگذاري 6/89 درصد سهام شركت پتروشيمي شيراز از شركتهاي زيرمجموعه وزارت نفت جهت واگذاري از طريق بورس مطرح گرديد و پس از بحث و بررسي مقرر گرديد حداكثرسه ماه آينده پس از رفع ابهام درخصوص تعيين تكليف قيمت محصولات شركت مجدداً جهت تصميم گيري درجلسه هيأت واگذاري مطرح شود .
5- نامه وزارت ارتباطات و فن آوري اطلاعات درخصوص بررسي و ابلاغ اساسنامه شركتهاي مخابرات استاني و شركت ارتباطات سيار ايران مطرح گرديد و پس از بحث و بررسي باتوجه به خصوصي شدن شركت مخابرات ايران، تغيير و اصلاح اساسنامه آن شركت از اختيارات هيأت واگذاري نبوده لذا موضوع از دستور كار خارج گرديد ، ضمناً مقرر گرديد كميته اي متشكل از نمايندگان وزارت دادگستري، سازمان خصوصي سازي، وزارت ارتباطات و فن آوري اطلاعات و شركت بورس نسبت به بررسي موارد ابهام در واگذاري شركت مخابرات ايران اقدام و نتيجه را به هيأت واگذاري گزارش نمايند .
6- موضوع اصلاح مصوبه شماره 161681 مورخ 08/10/1387 هيأت واگذاري درخصوص تشكيل هلدينگ پتروشيمي باتوجه به مصوبه جديد هيأت وزيران مبني بر واگذاري 40 درصد شركت ملي صنايع پتروشيمي در طرح توزيع سهام عدالت مطرح گرديد و پس از بحث و بررسي موارد ذيل مورد تصويب قرار گرفت :


الف – با تشكيل هلدينگ موافقت گرديد .
ب - اصلاح اساسنامه پتروشيمي خليج فارس جهت ايجاد هلدينگ پتروشيمي مورد موافقت قرار گرفت .
ج – واگذاري 100 درصد هلدينگ مزبور مورد موافقت قرار گرفت .
د - درخصوص شركتهاي تشكيل دهنده هلدينگ مقرر گرديد كميته اي با حضور نمايندگان سازمان خصوصي سازي، وزارت نفت، اتاق بازرگاني و صنايع معادن ايران، اتاق تعاون ج.ا.ا و شركت بورس تشكيل ، موضوع بررسي و نتيجه جهت تصميم گيري نهايي به هيأت گزارش گردد .


7- قيمت پايه واگذاري 20 درصد سهام مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران (مپنا) از شركتهاي زيرمجموعه وزارت نيرو جهت واگذاري بصورت بلوكي از طریق بورس مطرح گرديد و پس از بحث و بررسي قيمت پايه هر سهم براساس قيمت تابلو بورس در روز عرضه معادل قيمت بسته شدن روز قبل از عرضه به اضافه 20 درصد بشرط آنكه از مبلغ 2.706 ريال كمتر نباشد و با شرايط نقد و اقساط بصورت 20 درصد نقد با مهلت پرداخت نقدي 20 روز كاري و مابقي اقساط 4 ساله در هشت قسط با فاصله زماني شش ماه از يكديگر مطابق جداول پيوست مورد تصويب قرار گرفت .
8- قيمت پايه و شرايط واگذاري 54/48 درصد سهام شركت فولاد ميبد از شركتهاي زيرمجموعه وزارت صنايع و معادن جهت واگذاري از طريق مزايده مطرح گرديد و پس از بحث و بررسي قيمت پايه هر سهم 1.351 ريال براساس ارزش روز خالص داراييها و با شرايط نقد و اقساط بصورت 20 درصد نقد و مابقي اقساط سه ساله در 6 قسط مطابق جداول پيوست پس از كسر 427/2 درصد سهام ترجيحي مورد تصويب قرار گرفت .
9- موضوع تعيين نرخ كارمزد سهام ترجيحي به ميزان 2 درصد بصورت ساده مطرح گرديد و پس از بحث و بررسی مورد تصويب قرار گرفت .
اين تصويبنامه دراجراي قسمت اخير ماده 39 قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ج.ا.ا و اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي ابلاغ مي گـردد./

 

 

« تصويبنامه هيأت واگذاري »

يكصدو چهل و سومين جلسه هيأت واگذاري رأس ساعت 10 صبح روز شنبه مورخ 02/08/1388 در محل دفتر وزیر امور اقتصادی و دارایی تشكيل گرديد و پس از بحث و بررسي موارد ذيل تصويب گرديد :
1- موضوع اصلاح آيين نامه نحوه واگذاري سهام ترجيحي مطرح گرديد و پس از بحث و بررسي مقرر گرديد تبصره ذيل ماده « 5 » حذف و تبصره ذيل به ماده « 4 » اضافه گردد .
تبصره : اختصاص سهام عدالت به مديران، كاركنان بازنشستگان بنگاههاي مشمول واگذاري و ساير مديران با تجربه، متخصص و كارآمد كه واجد شرايط دريافت سهام ترجيحي هستند مجاز نمي باشد، ضمناً آندسته از افراد واجد شرايط دريافت سهام ترجيحي كه قبلاً سهام عدالت دريافت نموده اند مجاز به خريد سهام ترجيحي نيستند.
2- موضوع گزارش وضعيت عدم پرداخت اقساط سهام ترجيحي (بشرح پيوست) مطرح گرديد و پس از بحث و بررسي مقرر گرديد سهام ترجيحي اين كاركنان كه اقساط را پرداخت نكرده اند طي آگهي به بالاترين پيشنهاد به مزايده گذاشته شود .
3- پس از طرح و بررسي، موضوع بخشودگي هزينه هاي دادرسي شركت قدس نيرو مقرر گرديد، باتوجه به حل و فصل اصل خواسته خارج از دادگاه هزينه هاي دادرسي شركت فوق الذكر بخشوده گردد .
4- پس از طرح و بررسي موضوع چگونگي وثيقه گذاري داراييهاي شركتهاي واگذار شده جهت دريافت تسهيلات ، مقرر گرديد سازمان خصوصي سازي پس از بـررسي مجدد حقوقي، راه كار مناسب در جلسه آينده هيـأت واگذاري مطرح گردد .
5- موضوع استعلام بند (3) ماده (16) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه و ... درخصوص مفهوم و قلمرو كاركنان دولت مطرح و پس از بحث و بررسي مقرر گرديد لفظ كاركنان دولت شامل كاركنان رسمي، پيماني و قراردادي مستمر بيش از يكسال كه مشمول قانون كار باشند، اطلاق گردد و مشمول قراردادهاي فصلي نمي گردد . موضوع جزء (ج) بند (51) قانون بودجه سال 1388 درخصوص مفهوم و قلمرو لفظ كاركنان دولت مطرح گرديد و مقرر گرديد، ضمن خارج نمودن موضوع فوق از دستور هيات واگذاري، سازمان خصوصي سازي موضوع را بررسي و اتخاذ تصميم نمايد .
6- موضوع وضعيت شركت زيــاران مطرح گرديد و پس از بحث و بررسي مقرر گرديد دادخواست فسخ قرارداد از طرف سازمان به هيأت داوري داده شود و خارج از نوبت در هيأت مذكور طرح گردد، در صورتيكه هيأت داوري رأي به فسخ قرارداد دهد، مالكيت به سازمان خصوصي سازي باز گردد و سپس براي اصلاح ساختار اقدام شود .
7- پس از طرح و بررسي موضوع گزارش كميته مذاكره كننده درخصوص شركتهاي سيمان لوشان، مقره سازي ايران، كشت و صنعت شهيد بهشتي و آرمكو با واگذاري شركت كشت و صنعت شهيد بهشتي به دليل طولاني بـودن زمـان بـازپرداخت ثمـن معـامله مـوافقت نگرديـد، واگـذاري 18/36 درصد سهام شركت مقـره سـازي ايـران بـه مبلغ 27.135.960.000 ريال با شرايط 20 درصد نقد ظرف مدت 30 روز كاري و 80 درصد باقيمانده در 10 قسط مساوي 6 ماهه ظرف 5 سال به شركت سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران موافقت گرديد در ضمن مقرر گرديد در قرارداد فروش، نقل و انتقال نهايي منوط به پرداخت طلب شركت مادرتخصصي گردد . واگذاري شركت سيمان لوشان پس از بحث و بررسي مورد موافقت قرار نگرفت و به بررسي بيشتر توسط سازمان خصوصي سازي موكول گرديد تا در هفته بعد هيأت واگذاري طرح گردد .
اين تصويبنامه دراجراي قسمت اخير ماده 39 قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ج.ا.ا و اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي ابلاغ مي گـردد./

 

 

« تصويبنامه هيأت واگذاري »

يكصدوچهل و چهارمين جلسه هيأت واگذاري رأس ساعت 10 صبح روز شنبه مورخ 09/08/1388 در محل دفتر وزیر امور اقتصادی و دارایی تشكيل گرديد و پس از بحث و بررسي موارد ذيل تصويب گرديد :
1- موضوع تعلق سود عملكرد سال مالي منتهي به 29/12/86 شركت فولاد مباركه به صندوق ذخيره فرهنگيان مطرح و پس از بحث و بررسي مقرر گرديد ، باتوجه به وضوح قانون تجارت درخصوص پرداخت سود مصوب به سهامداران در تاريخ مجمع عمومي عادي ساليانه صرفاً تصريح گردد :
با استناد به ماده 90 و240 قانون تجارت در موارديكه سهام قبل از مجمع بابت ردديون واگذار مي گردد سود به سهامداران جديد در تاريخ مجمع تعلق مي گيرد .
2- پس از بحث و بررسي درخصوص اصلاح ماده «1» اساسنامه موضوع فعاليت شركت توسعه حمل و نقل ريلي گسترش اصلاح ماده فوق به شرح پيوست مورد موافقت قرار گرفت .
3- نتيجه كارگروه درخصوص تعيين شركتهاي زير مجموعه هلدينگ پتروشيمي خليج فارس مطرح و پس از بحث و بررسي مقرر گرديد ضمن تهيه گزارش توضيحي درخصوص معيارهاي انتخاب شركتها از بين 24 شركت پيشنهادي درهلدينگ پتروشيمي خليج فارس 12 شركت (بشرح پيوست) شامل پتروشيمي مبين، مديريت توسعه صنايع پتروشيمي، پتروشيمي بينالملل، عمليات غير صنعتي پتروشيمي، عمليات غيرصنعتي پازارگاد، پتروشيمي برزويه، پتروشيمي بندر امام، پتروشيمي بوعلي سينا، پتروشمي فجر، پتروشيمي خوزستان، پتروشيمي پارس و بازرگاني پتروشيمي ايران زيرمجموعه هلدينگ باقي بمانند و هلدينگ فوق به صورت 100 درصد واگذار گردد.
4- قيمت و شرايط واگذاري 09/33 درصد شركت سرمايه گذاري پتروشيمي مطرح و پس از بحث وبررسي معادل قيمت تابلو بورس در روز عرضه بشرط آنكه از مبلغ 578 ريال كمتر نباشد و با شرايط 20 درصد نقد و بازپرداخت بخش اقساطي در طي 6 سال و با فاصله 6 ماه به تصويب رسيد .
اين تصويبنامه دراجراي قسمت اخير ماده 39 قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ج.ا.ا و اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي ابلاغ مي گـردد./

 

 

« تصويبنامه هيأت واگذاري »


يكصدو چهل و پنجمين جلسه هيأت واگذاري رأس ساعت -/9 صبح روز شنبه مورخ 23/08/1388 در محل دفتر وزیر امور اقتصادی و دارایی تشكيل گرديد و پس از بحث و بررسي موارد ذيل تصويب گرديد :
1- پيشنهاد واگذاري ملي حفاري ايران از طريق مذاكره مطرح گرديد و پس از بحث و بررسي با واگذاري از طريق مذاكره موافقت نگرديد و مقرر گرديد از طريق بورس عرضه گردد . همچنين مقرر گرديد كارگروهي در خصوص واگذاريها و محدوديتهاي عرضه شركتهاي زيرمجموعه وزارت نفت تشكيل و نتيجه به هيات ارائه گردد .
2- پس از طرح و بررسي نامه بانك مركزي ج.ا.ا درخصوص پيشنهاد عضويت در هيأت واگذاري مقرر گرديد، باتوجه به اينكه تصميم گيري در خصوص عضويت در هيأت واگذاري از وظايف هيأت مذكور نيست از دستور كار خارج گردد. همچنين مقرر گرديد كارگروهي درخصوص چگونگي انتقال تعهدات دولت به بخش خصوصي با حضور نمايندگان هيات و بانك مركزي تشكيل و نتيجه به هيات ارائه گردد .
3- مقرر گرديد وثيقه گذاري دارائيهاي شركتهاي واگذار شده بمنظور دريافت وام با نظارت و اخذ مجوز از سازمان خصوصي سازي صورت گيرد و در قراردادهاي واگذاري نقل و انتقال قطعي سهام شركت منوط به ايفاي تعهدات توسط خريدار و يا امضاي تفاهم نامه با بستانكاران درخصوص انتقال تعهد از دولت به بخش خصوصي باشد. همچنين مقرر گرديد گزارشي درخصوص نحوه نظارت بعد از واگذاريها توسط سازمان خصوصي سازي تهيه و به هيأت ارائه گردد.
4- قيمت پايه و شرايط واگذاري 48 درصد سهام شركت آب و برق كيش مطرح و پس از بحث و بررسي ضمن افشاء دو مورد اول مابه التفاوت يارانه پرداختي توسط دولت در سال 1388 علاوه بر يارانه پرداختي براي سال 1387 متعلق به سهامداران قبل از واگذاري مي باشد دوم يك دستگاه بويلر متعلق به وزارت نيرو به صورت اماني در اختيار شركت آب و برق كيش مي باشد كه تاكنون تعيين تكليف نگرديده است و با قيمت پايه هر سهم 9.782.945 ريال به مبلغ 723.155.294.400 ريال با شرايط نقد و اقساط به صورت 20 درصد حداقل بخش نقدي ثمن معامله و 4 سال حداكثر دوره بازپرداخت اقساط مورد تصويب قرار گرفت . همچنين مقرر گرديد موضوع واگذاري شركتهاي زيرمجموعه سازمان منطقه آزاد كيش بررسي و به هيأت ارائه گردد .
5- موضوع چگونگي واگذاري شركتهاي زهكشي و بهره برداري از شبكه هاي آبياري زيرمجموعه وزارت نيرو مطرح و مقرر گرديد از دستور كار هيات خارج و وزارتخانه ذيربط پس از بررسي بيشتر راهكار ديگري درخصوص واگذاري اين شركتها ارائه نمايد .
6- قيمت و شرايط واگذاري 9/99 درصد سهام شركت عاجكو مطرح و پس از بحث و بررسي با قيمت پايه هر سهم 6.715.840 ريـال معـادل ميـانگين ارزش روز خـالص دارائيـها و ارزش ويـژه دفتـري برابر صـفر بـه مبلـغ 13.418.248.320 ريال با شرايط نقد و اقساط بصورت 40 درصد نقد و حداكثر دوره بازپرداخت 2 سال به فواصل 6 ماه به تصويب رسيد .
7- موضوع واگذاري شركت حمل و نقل دريايي آبادان از طريق مذاكره مطرح و مقرر گرديد درصورت بررسي و توافق واگذاري اين شركت از طريق ردديون، قيمت پايه سهام آن شركت در جلسه آينده هيأت طرح گردد و درصورت عدم حصول نتيجه در واگذاري از طريق ردديون، واگذاري از طريق مذاكره پيشنهاد و مورد بررسي قرار گيرد.
اين تصويبنامه دراجراي قسمت اخير ماده 39 قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ج.ا.ا و اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي ابلاغ مي گـردد./

 

 

« تصويبنامه هيأت واگذاري »


يكصدو چهل و ششمين جلسه هيأت واگذاري رأس ساعت -/9 صبح روز شنبه مورخ 21/09/1388 در محل دفتر وزیر امور اقتصادی و دارایی تشكيل گرديد و پس از بحث و بررسي موارد ذيل تصويب گرديد :
1- قيمت پايه و شرايط 4 درصد بانك ملت بصورت بلوكي مطرح و پس از بحث و بررسي ، قيمت پايه هر سهم به نرخ تابلو در روز قبل از عرضه به اضافه 15% به شرط آنكه از مبلغ 1.400 ريال كمتر نباشد با شرايط 25% نقد و مابقي طي مدت 4 سال مورد تصويب قرار گرفت .
2- موضوع عرضه مجدد شركتهاي زير مطرح و بشرح زير اتخاذ تصميم گرديد :
1-2- عرضه مجدد شركت مهندسي و اجراي طرحهاي كشاورزي مطرح و با پيشنهاد عرضه مجدد به قيمت يك ريال مورد موافقت قرار گرفت .
2-2- پيشنهاد عرضه مجدد شركت دندش كار به قيمت پايه معادل ميانگين ارزش روز خالص دارائيها و ارزش بازدهي (صفر) به مبلغ 141.121 ريال مورد موافقت قرار گرفت .
3-2- عرضه مجدد شركت پلي استر لرستان مطرح و بعنوان آخرين مرتبه ، كاهش 20 درصدي قيمت عرضه قبلي بشرط آنكه با خريدار درخصوص ادامه فعاليت شركت مذاكره گردد، مورد موافقت قرار گرفت .
4-2- عرضه مجدد شركت خدمات كيفيت آريا اس.جي.اس با قيمت پايه معادل ميانگين ارزش روز خالص دارائيها و ارزش بازدهي به مبلغ 448.064ريال و شرايط پرداخت 30 درصد نقد و مابقي طي 2 سال مورد موافقت قرار گرفت .
5-2- واگـذاري 33.09 درصـد شركت سرمـايه گذاري پتروشيمي، 30 درصد خدمات حمل و نقل دريايي آبادان و 90% بين المللي بازرسي كالاي تجاري (بابت ردديون به سازمان تأمين اجتماعي) مطرح و مورد موافقت قرار گرفت .
6-2- عرضه مجدد شركت مهندسي خدمات خط و ابنيه راه آهن از طريق مذاكره، مطرح و مورد موافقت قرار گرفت .
3- موضوع اصلاح اساسنامه شركت مهاب قدس مطرح و مقرر گرديد اصلاحات پيشنهادي در جلسه مجمع فوق العاده شركت مهاب قدس مطرح و با حضور نماينده دولت اعمال رأي گردد ، در صورت توافق با بخش خصوصي، توافق مذكور مورد تائيد هيأت واگذاري است در غير اينصورت موضوع در جلسه هيأت واگذاري مطرح گردد .
4- اساسنامه شركت ملي گاز ايران مطرح و مورد تصويب قرار گرفت .
اين تصويبنامه دراجراي قسمت اخير ماده 39 قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ج.ا.ا و اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي ابلاغ مي گـردد./

 

 

« تصويبنامه هيأت واگذاري »


يكصدو چهل و هفتمين جلسه هيأت واگذاري رأس ساعت -/10 صبح روز شنبه مورخ 28/09/1388 در محل دفتر وزیر امور اقتصادی و دارایی تشكيل گرديد و پس از بحث و بررسي موارد ذيل تصويب گرديد :
1- قيمت پايه و شرايط واگذاري 48/10 درصد سهام شركت پيستون ايران از طريق مزايده مطرح و به قيمت پايه هر سهم معادل 10.000 ريال به مبلغ 5.453.130.000 ريال با شرايط نقد مورد تصويب قرار گرفت .
2- موضوع تصويبنامه شماره 149022/ت43521هـ مورخ 12/07/1388 هيأت محترم وزيران درخصوص حذف تعدادي از شركتهاي زيرمجموعه وزارت مسكن مطرح و پس از بحث و بررسي، موضوع از دستور جلسه خارج و مقرر شد پس از بررسي بيشتر در جلسات بعد مطرح گردد .
3- موضوع اصلاح ساختار شركتهاي توزيع نيروي برق ايران مطرح و پس از بحث و بررسي مقرر گرديد ظرف مدت حداكثر 9ماه آتي اصلاح ساختار صورت گيرد و حداكثر تا پايان دي ماه، برنامه اصلاح ساختار و نتيجه نهايي اين برنامه با همكاري سازمان خصوصي سازي به هيأت ارائه گردد .
4- موضوع واگذاري سهام شركتهاي زير بابت ردديون دولت مطرح و به شرح ذيل (پس از كسر سهام ترجيحي) مورد تصويب قرار گرفت :


- واگـذاري 92/72% سهام شركت مـاشين سـازي اراك بابت انتقال سهام ردديون به استناد تصويبنامه شماره 123936/ت43320ن مورخ 21/06/1388 نمايندگان ويژه رئيس جمهور بـا قيمت هـر سهم معادل نرخ تـابلــو در تاريخ 24/09/1388 به مبلغ 952 ريال به اضافه 20% معادل 1.143 ريال به مبلغ 450.054 ميليون ريال به صندوق ذخيره فرهنگيان مورد موافقت قرار گرفت.
- واگذاري 68/25% سهام شركت روغن نباتي شيراز بابت انتقال سهام ردديون به استناد تصويبنامه شماره 123936/ت43320ن مورخ 21/06/1388 نمايندگان ويژه رئيس جمهوربا قيمت هر سهم معادل 8/19.796 ريال به مبلغ 7/99.163 ميليون ريال به صندوق ذخيره فرهنگيان مورد موافقت قرار گرفت .
- واگذاري 49% سهام توليد كانال پيش ساخته و قطعات بتني گيــلان بابت انتقال سهام ردديون به استناد تصويبنامه شماره 123936/ت43320ن مورخ 21/06/1388 نمايندگان ويژه رئيس جمهور با قيمت هر سهم معادل 3.849.823 ريال به مبلغ 1.886 ميليون ريال به صندوق ذخيره فرهنگيان مورد موافقت قرار گرفت .
- واگذاري 49% سهام شركت بهره برداري از شبكه هاي آبياري و زهكشي زرينه رود بابت انتقال سهام ردديون به استناد تصويبنامه شماره 123936/ت43320ن مورخ 21/06/1388 نمايندگان ويژه رئيس جمهور به قيمت هر سهم معادل2.722.501 ريال به مبلغ 4/133 ميليون ريال به صندوق ذخيره فرهنگيان مورد موافقت قرار گرفت .
- واگذاري 86/39% سهام شركت قنـد كـرج بابت انتقال سهام ردديـون بـه استـناد تصـويبنـامه شماره 123936/ت43320ن مورخ 21/06/1388 نمايندگان ويژه رئيس جمهور به قيمت هر سهم معادل 95.470 ريال به مبلغ 228.303 ميليون ريال به صندوق فرهنگيان مورد موافقت قرار گرفت .
- تصويب قيمت 10% سهام شركت حفاري شمال بابت ردديون به جلسه بعد موكول گرديد .
- واگـذاري 20% سهام شركت بيمـه البـرز بـابت انتقـال سهـام ردديــون بـه استنـاد تصـويبنامه شماره 210333/ت39389هـ مورخ 25/12/1386 هيأت وزيران با قيمت هر سهم معادل 7.743 ريال به مبلغ 402.636 ميليون ريال به سازمان تامين اجتماعي، صندوق بازنشستگي، صندوق بازنشستگي نيروهاي مسلح، صندوق ذخيره فرهنگيان و 20% به آستان قدس رضوي بابت انتقال سهام ردديون به استناد تصويبنامه شماره 245288/ت4222هـ مورخ 27/12/1387 نمايندگان ويژه رئيس جمهوربا قيمت فوق الذكر مورد موافقت قرار گرفت .
- واگـذاري 100% سهـام شـركت پتـروشيمي خراسان بابت انتقال سهام ردديـون بـه استـناد تصـويبنـامه شمـاره 210333/ت39389هـ مورخ 25/12/1386 هيأت وزيران به قيمت هر سهم معادل 1.763 ريال به مبلغ 3.155.614.856.000 ميليون ريال تركيبي از روش بازدهي و ارزش روز خالص دارائيها مورد موافقت قرار گرفت .
- واگذاري 2 درصد بانك تجارت بابت انتقال سهام ردديون به استناد تصويبنامه شماره 131133/ت43356ن مورخ 01/07/1388 نمايندگان ويژه رئيس جمهور به قيمت هر سهم معادل 1.517 ريال به مبلغ 316.670 ميليون ريال به آستان قدس رضوي مورد موافقت قرار گرفت .
- واگذاري 86/16% سهـام قنـد شـازنـد بـابت انتقـال سهـام ردديــون بـه استنـاد تصـويبنـامه شمـاره 131133/ت43356ن مورخ 01/07/1388 نمايندگان ويژه رئيس جمهور به قيمت هر سهم معادل 4/32.166 ريال به مبلغ 22.127 ميليون ريال به آستان قدس رضوي مورد موافقت قرار گرفت .


5- مقرر گرديد مباحث مطرح شده در هيأت واگذاري محرمانه تلقي گردد و فقط مصوبات آن به اطلاع عموم برسد .
6- مقرر گرديد در هنگام طرح و تصويب قيمت پايه سهام شركتهاي مورد واگذاري، گزارشي از دارائيهاي شركتها كه در مالكيت آنها نمي باشد اما در جريان فعاليت شركت مورد استفاده قرار مي گيرد، به هيأت ارائه گردد تا در اتخاذ تصميم ، مد نظر قرار گيرد .
اين تصويبنامه دراجراي قسمت اخير ماده 39 قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ج.ا.ا و اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي ابلاغ مي گـردد./

 

 

« تصويبنامه هيأت واگذاري »


يكصدو چهل و هشتمين جلسه هيأت واگذاري رأس ساعت -/10 صبح روز شنبه مورخ 12/10/1388 در محل دفتر وزیر امور اقتصادی و دارایی تشكيل گرديد و پس از بحث و بررسي موارد ذيل تصويب گرديد :
1- قيمت پايه و شرايط واگذاري 5 درصد بانك تجارت بصورت بلوكي مطرح و پس از بحث و بررسي ، قيمت پايه معادل نرخ تابلو بورس در روز عرضه به اضافه 20 درصد به شرط آنكه از مبلغ 1.458 ريال كمتر نباشد با شرايط 20 درصد نقد و حداكثر دوره پرداخت 4 سال مورد موافقت قرار گرفت . مقرر گرديد آگهي واگذاري بانك تجارت پس از عرضه بانك ملت صورت گيرد .
2- قيمت پايه و شرايط واگذاري 48 درصد روي مهدي آباد مطرح و پس از بحث و بررسي مقرر گرديد از دستور خارج تا تعيين تكليف نهايي توسط وزارت صنايع حداكثر تا دو ماه آينده در هيأت واگذاري مطرح گردد .
3- قيمت پايه و شرايط واگذاري 10 درصد شركت آهن و فولاد غدير ايرانيان از شركتهاي زيرمجموعه شركت مادرتخصصي سازمان توسعه معادن و صنايع معدني ايران جهت واگذاري از طريق مزايده مطرح و مقرر گرديد با قيمت 2.078 ريال براساس ارزش روز خالص دارائيها، با شرايط نقد پس از افتتاح و بهره برداري شركت عرضه گردد. مشروط به اينكه بهرهبرداري و افتتاح حداكثر تا يك ماه آينده صورت گيرد .
4- قيمت پايه و شرايط واگذاري 49 درصد فولاد زاگرس از شركتهاي زيرمجموعه شركت مادرتخصصي سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران جهت واگذاري از طريق مزايده مطرح و قيمت پايه به مبلغ 1.532ريال (ميانگين ارزشهاي اسمي، ارزش ويژه دفتري (معادل صفر) و ارزش روز خالص دارائيها با شرايط 20 درصد نقد و حداكثر دوره بازپرداخت 4 سال مورد موافقت قرار گرفت .
5- قيمت پايه و شرايط واگذاري 40 درصد شركت آهنگري پودر مشهد از شركتهاي زيرمجموعه شركت مادرتخصصي سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران جهت واگذاري از طريق مزايده مطرح و قيمت پايه به مبلغ 289 ريال (ميانگين ارزش ويژه دفتري و ارزش روز خالص دارائيها) معادل 9/3467 ميليون ريال با شرايط نقد مورد موافقت قرار گرفت .
6- قيمت پايه و شرايط واگذاري شركت بين المللي توسعه و مهندسي پارس (پيدكو) از شركتهاي زيرمجموعه شركت مادرتخصصي سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران جهت واگذاري از طريق مزايده مطرح و قيمت پايه به مبلغ 919 ريال (ارزش روز خالص دارائيها) معادل 102.009 ميليون ريال با شرايط 30 درصد نقد و حداكثر دوره بازپرداخت 3 سال مورد موافقت قرار گرفت .
7- قيمت پايه و شرايط واگذاري 100 درصد شركت مس مزرعه از شركتهاي زيرمجموعه شركت مادرتخصصي سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران جهت واگذاري از طريق مزايده مطرح و قيمت پايه به مبلغ 49.853 ريال (ارزش روز خالص دارائيها) معادل 8/20.399 ميليون ريال با شرايط نقد مورد موافقت قرار گرفت .
8- قيمت پايه و شرايط واگذاري 45 درصد شركت پايانه احداث از شركتهاي زيرمجموعه شركت مادرتخصصي سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران جهت واگذاري از طريق مزايده مطرح و قيمت پايه به مبلغ 383 ريال (ارزش دفتري) معادل 13.788 ميليون ريال و شرايط 30 درصد نقد و حداكثر دوره بازپرداخت 2 سال مورد موافقت قرار گرفت .
9- مقرر گرديد در جلسات آينده هيأت واگذاري براي سه شركت سرمايه گذاري رنا، سايپا و ايران خودرو 3 بلوك مديريتي جهت تصويب قيمت پايه مطرح گردد و شركتهاي چادرملو و گل گهر تا جلسه آينده تعيين تكليف گردند .
10- موضوع اصلاح ماده (2) اساسنامه موضوع فعاليت شركت ماشين سازي پارس مطرح و به شرح جدول پيوست مورد موافقت قرار گرفت .
11- موضوع تغيير روش واگذاري سه شركت فولاد آذربايجان، ديزل سنگين و آلوميناي ايران از شركتهاي زيرمجموعه
وزارت صنايع از طريق فرابورس مورد موافقت قرار گرفت .
12- مصوبه كميسيون كارگري شركت زيـــاران مطرح و مقرر گرديد ابتدا موافقت شـوراي تـأمين استان گرفته شود و سپس در جلسه هيأت واگذاري مطرح گردد .
13- مقرر گرديد از حضور اشخاص حقيقي و حقوقي كه داراي بدهي اقساط معوقه ناشي از خريد قبلي سهام ميباشند يا
بعبارتي خريداراني كه بدهي سررسيد شده گذشته دارند از حضور در رقابت خريد سهام عرضه شده منع گـردند و اين
موضوع در آگهي واگذاري درج گردد .
اين تصويبنامه دراجراي قسمت اخير ماده 39 قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ج.ا.ا و اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي ابلاغ مي گـردد./

 

 

« تصويبنامه هيأت واگذاري »


يكصدو چهل و نهمين جلسه هيأت واگذاري رأس ساعت -/10 صبح روز شنبه مورخ 19/10/1388 در محل دفتر وزیر امور اقتصادی و دارایی تشكيل گرديد و پس از بحث و بررسي موارد ذيل تصويب گرديد :
1- قيمت پايه و شرايط واگذاري 52/37 درصد شركت توكاريل مطرح و پس از بحث و بررسي مقرر گرديد، ظرف مدت يك هفته سازمان خصوصي سازي در جلسه اي با حضور نمايندگان شركت مادرتخصصي راه آهن جمهوري اسلامي ايران، وزارت دادگستري، معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري و شركت توكاريل درخصوص اختلاف نرخ بارنامه هاي صادره بررسيهاي لازم صورت پذيرد و نتيجه به هيأت واگذاري اعلام گردد .
2- قيمت پايه و شرايط واگذاري 85/42 درصد سهام شركت واگن پارس از شركتهاي زيرمجموعه شركتهاي مادر تخصصي راه آهن جمهوري اسلامي ايران و سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران جهت واگذاري از طريق مزايده مطرح و پس از بحث و بررسي با قيمت پايه به مبلغ 4.590 ريال (به روش ارزش روز خالص دارائيها) جمعاً معادل 3/978، 90 ميليون ريال با شرايط 20 درصد نقد و بازپرداخت بخش اقساطي به مدت 2 سال مورد تصويب قرار گرفت .
3- قيمت پايه و شرايط واگذاري 35 درصد شركت ايران ترانيكس از شركتهاي زيرمجموعه شركت مادرتخصصي بازرگاني دولتي ايران جهت واگذاري از طريق مزايده مطرح و پس از بحث و بررسي، ارزش كل سهام قابل واگذاري به مبلغ 5/308 ميليون ريال بصورت نقد مورد موافقت قرار گرفت .
4- قيمت پايه و شرايط واگذاري دو بلوك 8 درصد بيمه آسيا از طريق بورس مطرح و پس از بحث و بررسي، مقرر گرديد عرضه به صورت تدريجي صورت گيرد .
5- قيمت پايه و شرايط واگذاري 35 درصد سهام شركت خدمات مشاوره و تأمين مالي ايــدرو از شركتهاي زيرمجموعه شركت مادرتخصصي سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران جهت واگذاري از طريق مزايده مطرح و پس از بحث و بررسي، قيمت پايه هر سهم به مبلغ 17.010ريال (ارزش ويژه دفتري) معادل 7/976، 2 ميليون ريال بصورت نقد مورد موافقت قرار گرفت .
6- قيمت پايه و شرايط واگذاري 49 درصد سهام شركت مهندسي ساخت و تأسيسات دريايي ايران از شركتهاي زيرمجموعه شركت مادرتخصصي سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران جهت واگذاري از طريق مزايده مطرح و پس از بحث و بررسي، قيمت پايه هر سهم به مبلغ 302.519 ريال (تركيبي از ارزش ويژه دفتري و ارزش روز خالص دارائيها) معادل 1.283.709 ميليون ريال با شرايط 20 درصد نقد و حداكثر دوره بازپرداخت بخش اقساطي 3 سال مورد موافقت قرار گرفت .
7- قيمت پايه و شرايط واگذاري 51 درصد سهام شركت گسترش صنايع قائـن از شركتهاي زيرمجموعه شركت مادرتخصصي سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران جهت واگذاري از طريق مزايده مطرح و پس از بحث و بررسي، قيمت پايه به مبلغ 1.048 ريال (ارزش روز خالص دارائيها) معادل 6/689 ،10 ميليون ريال با شرايط 40 درصد نقد و دوره بازپرداخت 2 سال مورد موافقت قرار گرفت .
8- مقرر گرديد در تمامي مواردي كه سهم دولت در شركتهاي قابل واگذاري زير 50 درصد است و شركت راكــد و مشكل نيروي انساني نيز ندارد سازمان خصوصي سازي ضمن حضور در مجامع فوق العاده اين شركتها، داراي حق رأي انحلال مي باشد و همچنين مقرر گرديد پس از تصويب در مجمع فوق العاده، ليست اين شركتها به هيأت واگذاري ارائه گردد .
9- موضوع انحلال 16 شركت زيرمجموعه سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران (به شرح پيوست) و شركت فنآوري آب و محيط زيست زيرمجموعه ساتكــاب مطرح و مورد تصويب قرار گرفت .
اين تصويبنامه دراجراي قسمت اخير ماده 39 قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ج.ا.ا و اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي ابلاغ مي گـردد./

 

 

« تصويبنامه هيأت واگذاري »


يكصدو پنجاهمين جلسه هيأت واگذاري رأس ساعت -/10 صبح روز شنبه مورخ 03/11/1388 در محل دفتر وزیر امور اقتصادی و دارایی تشكيل گرديد و پس از بحث و بررسي موارد ذيل تصويب گرديد :
1- قيمت پايه و شرايط واگذاري 100 درصد شركت گروه هتلهاي همــا زيرمجموعه وزارت راه و ترابري مطرح و پس از بحث و بررسي مقرر گرديد :
- در شرايط واگذاري قيد مي شود نام تجاري هتل همـا فروخته نخواهد شد و خريدار چنانچه بخواهد از نام هما استفاده نمايد بايد با مجوز هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران باشد درغيراينصورت بايد با نام ديگري فعاليت نمايد .
- واگذاري مجموعه هتلهاي هما مورد تصويب قرار گرفت، درخصوص قيمت گذاري هيأتي متشكل از سازمان حسابرسي، سازمان خصوصي سازي، شركت گروه هتلهـاي همـا، وزارت راه و تـرابـري و نماينـدگان هيأت واگذاري تعيين گردد تا ضمن منظور نمودن هتل شماره 1 مشهد در قيمت، مجدداً در مورد قيمت گروه هتلهاي هما اعمال نظر گردد . در اين راستا اتاق بازرگاني نيز درخصوص بازاريابي فعاليت نمايد .
- گزارشي درخصوص شركت هتلهاي هما و ابعاد واگذاري آن همراه با قيمت ارائه گردد .
2- قيمت پايه و شرايط واگذاري 10 درصد شركت حفاري شمال زيرمجموعه وزارت نفت مطرح و پس از بحث و بررسي مقرر گرديد، در دو هفته آينده مطرح گردد .
اين تصويبنامه دراجراي قسمت اخير ماده 39 قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ج.ا.ا و اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي ابلاغ مي گـردد./

 

 

« تصويبنامه هيأت واگذاري »


يكصدو پنجاه و يكمين جلسه هيأت واگذاري رأس ساعت 30/9 صبح روز شنبه مورخ 10/11/1388 در محل دفتر وزیر امور اقتصادی و دارایی تشكيل گرديد و پس از بحث و بررسي موارد ذيل تصويب گرديد :
1- قيمت پايه و شرايط واگذاري 100 درصد از سهام شركت پرس ايران از شركتهاي زيرمجموعه سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران جهت واگذاري از طريق مزايده مطرح گرديد و پس از بحث و بررسي باقيمت پايه هر سهم يك ريال بصورت نقد مورد تصويب قرار گرفت .
2- قيمت پايه و شرايط واگذاري 43 درصد از سهام شركت توسعه صنايع گاز توليد لنگرود از شركتهاي زيرمجموعه سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران جهت واگذاري از طريق مزايده مطرح گرديد و پس از بحث و بررسي قيمت پايه هر سهم 852 ريال (براساس ارزش روز خالص دارائيها) جمعاً معادل 20.448 ميليون ريال با شرايط 40 درصد نقد و حداكثر دوره بازپرداخت 2 سال مورد تصويب قرار گرفت .
3- قيمت پايه و شرايط واگذاري 60 درصـد از سهـام شركت تحقيقـات و كاربـرد مـواد معـدني ايـران از شركتهاي زيرمجموعه سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران جهت واگذاري از طريق مزايده مطرح گرديد و پس از بحث و بررسي، مقرر گرديد درخصوص واگذاري 100% شركت پس از مذاكره با دانشگاه تهران اقدام گردد و در صورت عدم موافقت وزير علوم و تحقيقات، 60% شركت با قيمت پايه هر سهم 54.372.500 ريال(به روش ميانگين ارزش بازدهي و ارزش روز خالص دارائيها) جمعاً معادل 35/3262 ميليون ريال بصورت نقد مورد موافقت قرار گرفت.
4- قيمت پايه و شرايط واگذاري 40 درصد سهام شركت شبكه مبادلات غيربورسي سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران مطرح و پس از بحث و بررسي، مقرر گرديد با قيمت پايه هر سهم 1.500 ريال معادل30.000 ميليون ريال با شرايط 50 درصد نقد و 50 درصد مابقي شش ماه بعد بازپرداخت گردد، فروش شركت پس از تغيير نام و اصلاح اساسنامه صورت گيرد .
5- قيمت پايه و شرايط واگذاري شركت گسترش صنايع پايين دستي پتروشيمي زيرمجموعه سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران(53 درصد) و ملي صنايع پتروشيمي (47درصد) مطرح و پس از بحث و بررسي، باتوجه به نظر كارشناس رسمي دادگستري مبني بر اينكه شركت فاقد ارزش مبادلاتي است قيمت پايه هر سهم معادل يك ريال مورد تصويب قرار گرفت.
6- موضوع نامه شماره 3667/3/88/ص پ مورخ 24/09/1388 صندوق بازنشستگي شركت ملي صنايع مس ايران درخصوص برخورداري مستمري بگيران شركت مذكور از سهام ترجيحي مطرح و پس از بحث و بررسي، مقرر گرديد باتوجه به اينكه اتخاذ تصميم در مورد فوق الذكر از وظايف هيأت واگذاري نيست از دستور كار هيأت خارج گردد .
7- موضوع انحلال شركت پلي استرلرستان مطرح و پس از بحث و بررسي، مقرر گرديد با همان قيمت قبلي كه در مصوبه شماره 171759/132/2/88/هـ مورخ 23/10/1388مورد تصويب قرار گرفت به مزايده گذاشته شود .
8- موضوع پيشنهاد شركت صنايع سيمان نهاوند درخصوص واگذاري حق تقدمهاي خريد سهام بابت سهام ترجيحي به آن دسته از كارگران كه سهام ترجيحي به آنها تعلق نگرفته است مطرح و پس از بحث وبررسي، مقرر گرديد، باتوجه به اينكه تصويب آئين نامه سهام ترجيحي در شوراي عالي اجراي سياستهاي كلي اصل (44) صورت گرفته، مورد فوق از دستور كار هيأت واگذاري خارج و تفسير مواد آئين نامه فوق الذكر به شوراي عالي اصل (44) ارجاع گردد .
9- موضوع اصلاح اساسنامه شركت واگن پارس مطرح و بشرح جدول پيوست مورد تصويب قرار گرفت .
10- موضوع واگذاري حق تقدم شركت فولاد كاوه جنوب كيش زيرمجموعه وزارت صنايع و معادن ايران از طريق ارائه وكالت به شركت مادرتخصصي و تعيين روش قيمت گذاري حق تقدم سهام ناشي از افزايش سرمايه اين شركت مطرح و پس از بحث و بررسي، مقرر گرديد، حق تقدم شركت مذكور قيمت گذاري و عرضه گردد و در مورد كليه شركتهاي قابل واگذاري مقرر گرديد وزارت امور اقتصادي و دارايي دستورالعملي به منظور حضور نمايندگان در مجمع فوق العاده تهيه و ارائه نمايد .
11- موضوع شركت الحاق سهند تبريز درخصوص انتقال و واگذاري كليه حقوق مرتبط برحصه خريدار در شركت
ليفتراك سازي سهند به آن شركت مطرح و با انتقال كليه ديون و تعهدات خريدار قبلي به خريدار جديد با شرايط قبلي ضمن اخذ تضامين و وثايق معتبر موافقت گرديد.
12- قيمت پايه و شرايط واگذاري 52/37 درصد سهام شركت توكاريل زيرمجموعه وزارت راه و ترابري از طريق مزايده مطرح و پس از بحث وبررسي مقرر گرديد، ضمن افشاء مسئله مطالبات شركت راه آهن ج.ا.ا. ناشي از اضافه نرخ بارنامههاي صادره از شركت توكاريل، قيمت پايه هر سهم 1423ريال با احتساب قيمت حق تقدم ناشي از افزايش سرمايه (به روش ميانگين ارزش روز خالص دارائيها وارزش بازدهي به اضافه 5/99 ريال) جمعاً معادل 348.635 ميليون ريال با شرايط 20 درصد نقد و حداكثر دوره بازپرداخت طي 3 سال مورد موافقت قرار گرفت .
13- قيمت پايه و شرايط واگذاري 49 درصد شركت پتروشيمي مرجان زيرمجموعه ملي صنايع پتروشيمي مطرح و پس از بحث و بررسي مقرر گرديد ابتدا تائيديه اي درخصوص واگذاري زميني به مساحت 08/7 هكتار در فاز دوم عسلويه به
قيمت كارشناسي به شركت پتروشيمي مرجان، توسط سازمان خصوصي سازي از ملي صنايع پتروشيمي دريافت گردد و قيمت پايه هر سهم 421 ريال (به روش ارزش روز خالص دارائيها) جمعاً معادل 20.629 ميليون ريال با شرايط 50% نقد و 50% مابقي شش ماه بعد بازپرداخت گردد .
14- قيمت پايه 10 درصد سهام شركت حفاري شمال زيرمجموعه وزارت نفت بابت انتقال سهام ردديون به استناد تصويبنامه شماره 210333/ت39389هـ مورخ 25/12/1386 هيأت وزيران مطرح و پس از بحث و بررسي مقرر گرديد، با قيمت پايه 2.000 ريال و ارزش كل معادل521.081 ميليون ريال مورد موافقت قرار گرفت .
اين تصويبنامه دراجراي قسمت اخير ماده 39 قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ج.ا.ا و اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي ابلاغ مي گـردد./

 

 

« تصويبنامه هيأت واگذاري »


يكصدو پنجاه و دومين جلسه هيأت واگذاري رأس ساعت 30/9 صبح روز شنبه مورخ 17/11/1388 در محل دفتر وزیر امور اقتصادی و دارایی تشكيل گرديد و پس از بحث و بررسي موارد ذيل تصويب گرديد :
1- موضوع واگذاري روزنامه رسمي ج.ا.ا. به بخش تعاوني و يا خصوصي مطرح و پس از بحث و بررسي مقرر گرديد، از دستور كار هيأت واگذاري خارج و باتوجه به ارتباط موضوع به كميسيون موضوع اصل 138 قانون اساسي به آن كميسيون ارجاع گردد .
2- موضوع اتخاذ تصميم درخصوص نحوه ارزيابي شركتهاي بزرگي كه درصد بالايي از سهام آنها بابت سهام عدالت واگذار گرديده، مطرح و پس از بحث و بررسي، مقرر گرديد شركتهايي كه مشمول اين موضوع مي گردند با روشهايي كه امكان پذير است قيمتگذاري و مورد به مورد در جلسه هيأت واگذاري مطرح گردند .
3- موضوع پيش نويس دستورالعمل اجرايي روش انتخاب مشتريان استراتژيك و احراز و پايش اهليت مديريتي مطرح و پس از بحث و بررسي به شرح پيوست اصلاح گرديد و مقرر گرديد كميته اي پنج نفره شامل نمايندگان سازمان خصوصي سازي، وزارت دادگستري، سازمان بورس و اوراق بهادار، اتاق تعاون و اتاق بازرگاني درصورت لزوم متن را اصلاح نمايند .
اين تصويبنامه دراجراي قسمت اخير ماده 39 قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ج.ا.ا و اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي ابلاغ مي گـردد./

 

 

« تصويبنامه هيأت واگذاري »


يكصدو پنجاه و سومين جلسه هيأت واگذاري رأس ساعت 30/9 صبح روز شنبه مورخ 01/12/1388 در محل دفتر وزیر امور اقتصادی و دارایی تشكيل گرديد و پس از بحث و بررسي موارد ذيل تصويب گرديد :
1- پس از طرح موضوع شركتهاي زيرمجموعه شركت ملي نفت ايران مقرر گرديد :

- پترو پارس با شرط اهليت مديريت واگذار گردد.
- شركت مهندسي و ساختمان صنايع نفت به صورت مزايده واگذار گردد .
- شركت خدمات رفاهي نفت از طريق مزايده واگذار گردد .
- شركت خدمات ترابري و پشتيباني نفت از طريق مزايده واگذار گردد .
- شركت خدمات مهندسي و تجهيزات صنعتي توربين جنوب از طريق مزايده واگذار گردد .
- شركت پيرا حفاري ايران از طريق مزايده واگذار گردد .
- براي واگذاري چهار شركت پيراحفاري، خدمات مهندسي وتجهيزات صنعتي توربين جنوب، خدمات ترابري و پشتيباني نفت و خدمات رفاهي نفت پيشنهاد شركت ملي نفت بشرح زير در واگذاري ملحوظ نظر باشد.
- « درصورت واگذاري اخذ تضمين هاي لازم جهت دوام فعاليت و ارائه خدمات در قالب قراردادهاي بلند مدت (5 ساله) از هر دو طرف پيش بيني و درج گردد »
- شركت پشتيباني ساخت و تهيه كالاي نفت تهران، ضمن اصلاح اساسنامه درخصوص كدينگ، از طريق مزايده واگذار گردد.
- 60%باقي مانده سهم دولت در شركت ملي حفاري ايران، از طريق بورس عرضه گردد .

2- قيمت پايه شركت پتروشيمي جم زيرمجموعه شركت ملي صنايع پتروشيمي بابت سهام عدالت و ردديون دولت موضوع مصوبه شماره 197542/ت543737 مورخ 09/10/1388 هيأت وزيران مطرح و پس از بحث و بررسي، قيمت پايه هر سهم 5122 ريال مورد موافقت قرار گرفت .
3- قيمت پايه شركت پتروشيمي مــارون زيرمجموعه شركت ملي صنايع پتروشيمي بابت سهام عدالت و ردديون دولت موضوع مصوبه شماره 210333/ت539389 مورخ 25/12/1386 و مصوبه شماره 35095/ت539916 مورخ 07/03/1388 هيأت وزيران مطرح و پس از بحث و بررسي قيمت پايه هر سهم 6042 ريال مورد موافقت قرار گرفت.
4- موضوع صورتجلسه كارگروه واگذاري از طريق مذاكره شركت خدمات مهندسي خط و ابنيه فني راه آهن مطرح و پس از بحث و بررسي با شركت آهن و فولاد لوشان بعنوان برنده مذاكره موافقت گرديد .
5- موضوع تصويبنامه شماره 149022/ت43521هـ مورخ 12/07/1388 هيأت محترم وزيران درخصوص حذف تعدادي از شركتهاي زيرمجموعه وزارت مسكن و شهرسازي مطرح و پس از بحث وبررسي، مقرر گرديد از دستور كار هيأت واگــذاري خارج گردد .
اين تصويبنامه دراجراي قسمت اخير ماده 39 قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ج.ا.ا و اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي ابلاغ مي گـردد./

 

 

« تصويبنامه هيأت واگذاري »


يكصدو پنجاه و چهارمين جلسه هيأت واگذاري رأس ساعت 30/9 صبح روز شنبه مورخ 08/12/1388 در محل دفتر وزیر امور اقتصادی و دارایی تشكيل گرديد و پس از بحث و بررسي موارد ذيل تصويب گرديد :
1- قيمت پايه 14/6 درصد سهام بانك رفاه جهت واگذاري بابت ردديون به سازمان تامين اجتماعي موضوع مصوبه شماره 26580/ت42471هـ مورخ 09/02/1388 مطرح و پس از بحث و بررسي با قيمت پايه به مبلغ 7.521 ريال (به روش P/E) جمعاً معادل 74/413203 ميليون ريال مصوب گرديد . همچنين مقرر گرديد مفاد ماده (5) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در واگذاري توسط سازمان خصوصي سازي ملحوظ نظر قرار گيرد .
2- موضوع تفويض اختيار به هيات واگذاري به منظور ارائه مجوز عرضه عمومي بنگاههاي مشمول واگذاري در بورسهاي خارجي مطرح و با توجه به صراحت قانون در تبصره (1) ماده 20 قانون اجراي سياستهاي كلي اصل 44 مبني بر صلاحيت شوراي عالي اجراي سياستهاي كلي اصل 44 در اتخاذ تصميم براي عرضه سهام در بورسهاي خارجي، موضوع فوق از دستور كار هيأت واگذاري خارج گرديد .
3- موضوع عدم فروش شركتهاي زير مطرح و به شرح زير اتخاذ تصميم گرديد :

- عرضه مجدد 48 درصد شركت آب و برق كيش زيرمجموعه وزارت نيرو با قيمت پايه معادل 15 درصد كاهش در قيمت آگهي قبلي و شرايط 15 درصد نقد و مابقي اقساط 5 ساله مورد موافقت قرار گرفت .
- عرضه مجدد شركت سردخانه زراعي عاجكو زيرمجموعه وزارت بازرگاني مطرح و با 20درصد كاهش در قيمت پايه قبلي و با شرايط بازپرداخت مطابق آگهي قبلي مورد موافقت قرار گرفت .
- عرضه مجدد 49 درصد شركت خدمات كيفيت آريا اس.جي.اس زيرمجموعه شركت ملي صنايع پتروشيمي بابت ردديون مطرح و پس از بحث و بررسي به منظور بررسي بيشتر از دستور كار خارج گرديد .
- عرضه مجدد 48/10 درصد شركت پيستون ايران زيرمجموعه سازمان خصوصي سازي مطرح و پس از بحث و بررسي مقرر گرديد باتوجه به اينكه چهار بار به مزايده گذاشته شده است از طريق مذاكره عرضه گـردد

4- موضوع واگذاري درصد جذب نشده سهام ترجيحي شركت مپنا به كاركنان مطرح و پس از بحث و بررسي مورد موافقت قرار نگرفت و مقرر گرديد بصورت تدريجي در بورس عرضه گردد .
5- صورتجلسه كميته اصلاح ساختار شركتهاي توزيع زيرمجموعه وزارت نيرو مطرح و پس از بحث و بررسي مقرر گرديد :

- تصريح گردد در كليه موارد قانون سياستهاي اصل 44 نسبت به ساير قوانين و مقررات مغاير حاكم است .
- واگذاريها مورد به مورد با اولويت واگذاري از طريق اجاره، اجاره به شرط تمليك و پيمان مديريت به هيأت واگذاري با تاكيد بر تامين شرايط رقابتي لازم، پيشنهاد و در صورت تائيد مصوب گردد .
- وزارت نيرو در راستاي مصوب قبل مورخ 28/09/1388 در صورت لزوم اصلاح ساختار شركتهاي توزيع را در دستور كار خود قـرار دهـد .

6- قيمت پايه و شرايط واگذاري شركت 40 درصد سهام شركت سمندريل زيرمجموعه وزارت راه و ترابري مطرح و پس از بحث و بررسي، با قيمت پايه هر سهم به مبلغ 1.942 ريال (به روش ارزش روز خالص دارائيها) جمعاً معادل 77.680 ميليون ريال با شرايط 30 درصد نقد و حداكثر دوره بازپرداخت 3 سال مورد موافقت قرار گرفت .
7- قيمت پايه و شرايط واگذاري 49 درصد سهام شركت فولادريل جنوب زيرمجموعه وزارت راه وترابري مطرح و پس از بحث و بررسي، با قيمت پايه هر سهم به مبلغ 2.395 ريال (به روش ارزش روز خالص دارائيها) جمعاً به مبلغ 469.420 ميليون ريال و با شرايط 15درصد نقد و بازپرداخت 4 سال مورد موافقت قرار گرفت .
اين تصويبنامه دراجراي قسمت اخير ماده 39 قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ج.ا.ا و اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي ابلاغ مي گـردد./

 

 

« تصويبنامه هيأت واگذاري »


يكصدو پنجاه و پنجمين جلسه هيأت واگذاري رأس ساعت 30/9 صبح روز شنبه مورخ 15/12/1388 در محل دفتر وزیر امور اقتصادی و دارایی تشكيل گرديد و پس از بحث و بررسي موارد ذيل تصويب گرديد :
1- قيمت پايه و شرايط واگذاري 25 درصد سهام شركت الگانت سمنان زيرمجموعه سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران مطرح و پس از بحث وبررسي، با قيمت پايه هر سهم به مبلغ 954.758 ريال (به روش ارزش روز خالص دارائيها) جمعاً معادل 4/4296 ميليون ريال با شرايط نقد به روش مزايده مورد موافقت قرار گرفت .
2- قيمت پايه و شرايط واگذاري 100 درصد سهام شركت مهندسين مشاور صنعتي ايران زيرمجموعه سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران مطرح و پس از بحث و بررسي و با قيمت پايه هر سهم به مبلغ 30.710 ريال (به روش ارزش روز خالص دارائيها) جمعاً معادل 70.633 ميليون ريال با شرايط 20 درصد نقد و بازپرداخت 4 سال در 8 قسط 6 ماهه به روش مزايده موافقت گرديد .
3- قيمت پايه و شرايط واگذاري 40 درصد سهام كارگاز سيستم زيرمجموعه سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران مطرح و پس از بحث و بررسي، با قيمت پايه 1.005 ريال (به روش ارزش روز خالص دارائيها) جمعاً معادل 36.582 ميليون ريال با شرايط 60 درصد نقد و بازپرداخت 1 ساله در 2 قسط 6 ماهه از طريق مزايده مورد موافقت قرار گرفت .
4- قيمت پايه و شرايط واگذاري 45 درصد سهام شركت كارخانجات نساجي فردوس زيرمجموعه سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران مطرح و پس از بحث و بررسي، با قيمت پايه هر سهم به مبلغ 288 ريال (ميانگين ارزش روز خالص دارائيها و ارزش ويژه دفتري « معادل صفر » ) جمعاً معادل 4.881 ميليون ريال با شرايط نقد از طريق مزايده مورد موافقت قرار گرفت .
5- قيمت پايه و شرايط واگذاري 40 درصد سهام شركت گسترش چراغ دانش زيرمجموعه سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران مطرح پس از بحث و بررسي، با قيمت پايه هر سهم به مبلغ 668 ريال (به ارزش ميانگين ارزش روز خالص دارائيها و ارزش ويژه دفتري) جمعاً معادل 13.360 ميليون ريال با شرايط 30 درصد نقد و بازپرداخت 2 ساله طي 4 قسط 6 ماهه به روش مزايده مورد موافقت قرار گرفت .
6- قيمت پايه و شرايط واگذاري 100 درصد سهام شركت ماشينهاي الكتريكي جويــن زيرمجموعه سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران مطرح و پس از بحـث و بـررسي مقـرر گرديـد، سازمان گسترش و نـوسازي صنـايع ايـران برنامههاي پيشنهادي اصلاح ساختار شركت را حداكثر تا يك ماه ديگر به هيأت واگذاري ارائه نمايد در غيراينصورت مجدداً قيمت پيشنهادي سازمان خصوصي سازي مطرح گردد .
7- قيمت پايه و شرايط واگذاري 100 درصد سهام شركت فني مهندسي نوين معدن زيرمجموعه سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران از طريق مزايده مطرح و پس از بحث و بررسي، با قيمت پايه هر سهم 9.300.885 ريال (ميانگين ارزش روز خالص دارائيها، ارزش ويژه دفتري و ارزش بازدهي) جمعاً معادل 9.300.885 ميليون ريال با شرايط 50 درصد نقد و بازپرداخت مابقي 2 ساله طي 4 قسط 6 ماهه مورد موافقت قرار گرفت .
8- قيمت پايه و شرايط واگذاري 40 درصد سهام شركت گروه صنعتي ايدرولندرا زيرمجموعه سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران از طريق مزايده مطرح و پس از بحث و بررسي، قيمت پايه هر سهم به مبلغ 334 يال (به روش ميانگين ارزش روز خالص دارائيها «0»، ارزش ويژه دفتري «0» و ارزش اسمي) جمعاً معادل 6/2805 ميليون ريال به صورت نقد مورد موافقت قرار گرفت .
9- قيمت پايه و شرايط واگذاري 51 درصد سهام شركت گسترش صنايع قائــن زيرمجموعه سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران از طريق مزايده مطرح و پس از بحث و بررسي، با قيمت پايه هر سهم به مبلغ 1.032 ريال (به روش ارزش روز خالص دارائيها) جمعاً معادل 6/15.789 ميليون ريال با شرايط 40 درصد نقد و بازپرداخت مابقي 2 ساله در 4 قسط 6 ماهه مورد موافقت قرار گرفت .
10- قيمت پايه و شرايط واگذاري 6/99 درصد سهام موسسه آموزشي و پژوهشي وزارت صنايع و معادن زيرمجموعه سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران مطرح و ارزش كل سهم الشركه قابل واگذاري معادل 98/26223 ميليون ريال (ارزش روز خالص دارائيها) و با شرايط 30 درصد نقد و بازپرداخت مابقي 3 ساله 6 قسط 6 ماهه از طريق مزايده مورد موافقت قرار گرفت .
11- قيمت پايه و شرايط واگذاري 5/22 درصد سهام شركت سنگ آهن گهرزمين زيرمجموعه سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران مطرح و پس از بحث و بررسي، با قيمت پايه هر سهم به مبلغ 3292 ريال (به روش ارزش روز خالص دارائيها) جمعاً معادل 222.210 ميليون ريال با شرايط 25 درصد نقد و بازپرداخت مابقي در طي 4 سال و 8 قسط 6 ماهه از طريق مزايده مورد موافقت قرار گرفت .
12- قيمت پايه و شرايط واگذاري 40 درصد سهام شركت توسعه صنايع غذايي بم زيرمجموعه سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران مطرح و پس از بحث و بررسي، با قيمت پايه هر سهم به مبلغ 1.284 ريال (به روش ميانگين ارزش روز خالص دارائيها و ارزش ويژه دفتري) جمعاً 12.840 ميليون ريال با شرايط 70 درصد نقد و 30 درصد دو قسط 6 ماهه از طريق مزايده مورد موافقت قرار گرفت .
13- قيمت پايه و شرايط واگذاري 100 درصد سهام شركت مس شهر بابك زيرمجموعه سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران مطرح و پس از بحث و بررسي، مقرر شد با رعايت ماده 18 قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه و سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي مبني بر اعمال حقوق مالكيت از سوي وزارت امور اقتصادي و دارايي، مدير تصفيه از سوي سازمان خصوصي سازي انتخاب و وجوه حاصل از تصفيه به خزانه واريز شود و باتوجه به زيان ده بودن شركت در طي سه سال گذشته و عدم فعاليت شركت با پيشنهاد انحلال شركت موافقت گرديد .
14- نامه سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران درخصوص درخواست اخذ تأئيد به منظور تأسيس شركت جديد با مشاركت بخش غيردولتي مطرح و پس از بحث و بررسي، مقرر گرديد باتوجه به اينكه موضوع فوق خارج از حيطــه تصميمات هيأت واگذاري است از دستور كار خارج گرديد .
15- نامه هواپيمايي ايران ايرتور درخصوص روش واگذاري آن شركت از طريق بازار فرابورس مطرح و پس از بحث و بررسي، مقرر گرديد در جلسات آتي، شركت ايران ايرتور گزارش اصلاح ساختار خود را ارائـه دهند، تا مجدداً در اين خصوص تصميم گيري شود .
اين تصويبنامه دراجراي قسمت اخير ماده 39 قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ج.ا.ا و اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي ابلاغ مي گـردد./

 

 

« تصويبنامه هيأت واگذاري »


يكصدو پنجاه و ششمين جلسه هيأت واگذاري رأس ساعت 30/9 صبح روز شنبه مورخ 22/12/1388 در محل دفتر وزیر امور اقتصادی و دارایی تشكيل گرديد و پس از بحث و بررسي موارد ذيل تصويب گرديد :
1- موضوع اصلاح موادي از آئين نامه نظام اقساطي واگذاري و نحوه دريافت بهاي حقوق قابل واگذاري موضوع جزء (2) بند (الف) ماده (40) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي مطرح و پس از بحث و بررسي مقرر گرديد :

- در بند (2) ماده (6 ) بعد از كلمه هزينه دادرسي، واژه داوري (از جمله حق الوكاله) اضافه شود .
- در بند (2) ماده (6) مصوب شد هر ماه 5/1 درصد نسبت به مانده مطالبات سررسيد شده از تاريخ سررسيد و حال شدن بدهي تا زمان وصول آن جريمه تأخير تأديـه اخذ شود .
- عدم پرداخت دو قسط متوالي (بگونه اي كه از يك سال بيشتر نشود) در متن پيشنهادي ماده (7) جايگزين عدم پرداخت سه قسط گـردد .
- اصلاح بند (ب) ماده (10) دستورالعمل موضوع جزء (4) بند (ب) ماده 40 قانون اصلاح موادي از قانون برنامه جهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ضمن هماهنگي با نماينده وزارت دادگستري نهايي گردد .
- موارد خاص درخصوص نحوه پرداخت و تعيين جريمه تأخير تأديـه در هيأت واگذاري تصميم گيري شود .

2- قيمت پايه و شرايط واگذاري 100 درصد سهام شركت فرش ايران زيرمجموعه وزارت بازرگاني مطرح و پس از بحث و بررسي، مقرر گرديد :

- فرشهاي موزه اي (حدود 100 تخته) از اموال شركت خارج گردد و جزء اموال عمومي در محل مقرر در قانون نگهداري گردد و يا طبق ضوابط واگذار شود .
- كميته اي متشكل از نمايندگان شركت فرش، سازمان خصوصي سازي و نماينده اموال دولتي كار انتقال اين دارائيها را انجام دهند .
- عرضه شركت بعد از تاريخ 31/2/1389 صورت گيرد .
- حسابرس مقيم از طرف سازمان خصوصي سازي براي حضور مستمر بدون داشتن حق دخالت در شركت انتخاب گردد . موضوع فوق در آگهي عرضه افشاء گـردد .
- قيمت پايه به روش ارزش روز خالص دارائيها بعد از اصلاح و خارج ساختن ارزش فرشهاي موزه اي با شرايط 20 درصد نقد و حداكثر دوره بازپرداخت 6 ساله در طي 12 قسط 6 ماهه مورد موافقت قرار گرفت .

3- فهرست واگذاري35 شركت گروه (2) و 489 شركت گروه (1) به شرط آنكه در پيوست قانون بودجه سال 1389 آمده باشد مورد تصويب قرار گرفت .
4- گزارش اصلاح ساختار شركت ايران ايرتور از شركتهاي زيرمجموعه وزارت راه و ترابري مطرح و پس از بحث و بررسي مقرر گرديد واگذاري از طريق مزايده انجام شود اما عرضه تا 31/3/1389 به تأخير بيافتد .
5- قيمت پايه 20 درصد سهام بيمه آسيا زيرمجموعه وزارت امور اقتصادي و دارايي بابت ردديــون موضوع مصوبه شماره 210333/ت39389هـ مورخ 25/12/1386 هيأت محترم وزيران مطرح و پس از بحث و بررسي، با قيمت پايه معادل قيمت روز در تاريخ 22/12/1388 با احتساب 10 درصد تخفيف مورد موافقت قرار گرفت .
6- موضوع شكايت شركت نويد زرشيمي خريدار پتروشيمي اميركبير مطرح و مقرر شد فعلاً از دستور كار خارج گردد و گزارش كاملتري به هيأت واگذاري ارائه گردد .
7- موضوع استمهال بدهيهاي شركت توسعه پتــرو ايران مطرح و مقرر شد بافرض اينكه قرارداد انتقال مالكيت در روز انجام معامله صورت گرفته و سود شركت به خريدار تعلق مي گيرد يك قسط از بدهيهاي معوقه، امهال گــردد .
اين تصويبنامه دراجراي قسمت اخير ماده 39 قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ج.ا.ا و اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي ابلاغ مي گـردد./