صورتجلسه
هيأت عالي واگذاري


جلسه هيأت عالي واگذاري در ساعت 14 روز چهارشنبه مورخ 11/2/1387 با حضور كليه اعضاء در دفتر سرپرست وزارت امور اقتصادي و دارايي تشكيل گرديد و نسبت به موارد زير بررسي و اتخاذ تصميم به عمل آمد :
1. گزارش عملكرد واگذاري ها در سال جاري در اجراي ماده (20) آيين نامه ماده (15) قانون برنامه سوم توسعه ، تنفيذي در ماده (9) قانون برنامه چهارم توسعه توسط سازمان خصوصي سازي به استحضار اعضاء رسيد .
2. پيشنهاد قيمت پايه هر سهم براي عرضه بلوكي شركتهاي ملي صنايع مس ايران به ميزان 5%، فولاد خوزستان به ميزان 5/35% و فولاد خراسان به ميزان 63/40% به همراه ساير شرايط واگذاري به شرح جداول پيوست جهت واگذاري از طريق بورس مطرح شد و پس از بررسي مورد تصويب قرار گرفت تا سازمان خصوصي سازي نسبت به عرضه آن ها مطابق مقررات اقدام نمايد .
3. قيمت هاي پايه سهام به همراه شرايط واگذاري مربوط به 16 شركت غير بورسي مطرح و مقرر شد خلاصه اطلاعات جزئي شركتهايي كه قبلاً قيمت گذاري نشده و براي اولين بار براي فروش عرضه مي شوند در اختيار اعضاء قرار گيرد و قيمتهاي پايه پيشنهادي و ساير شرايط واگذاري اين شركت ها در جلسه بعدي هيات مجدداً مطرح و مورد اتخاذ تصميم واقع گردد .
4. موضوع تعيين قيمت پايه سهام شركت خدمات حمايتي كشاورزي مطرح شد و مقرر گرديد شركت مادر تخصصي ذيربط نسبت به توثيق دارايي ها براي پوشش بدهي هاي بانكي شركت مذكور اقدام كند و پس از تأمين وثيقه لازم جهت پوشش مطالبات بانك ها اقدامات واگذاري انجام گردد . در عين حال اتخاذ تصميم در مورد قيمت پايه سهام و ساير شرايط واگذاري شركت ياد شده به جلسه آتي هيأت موكول شد .
جلسه در ساعت 16 با ذكر صلوات خاتمه يافت .
 

 

 

صورتجلسه
هيأت عالي واگذاري


جلسه هيأت عالي واگذاري در ساعت 14 روز چهارشنبه مورخ 18/2/1387 با حضور كليه اعضاء و وزراي محترم جهاد كشاورزي و صنايع و معادن در دفتر سرپرست وزارت امور اقتصادي و دارايي تشكيل گرديد و نسبت به موارد زير بررسي و اتخاذ تصميم به عمل آمد :

1. گزارش عملكرد واگذاري ها در سال جاري در اجراي ماده (20) آيين نامه ماده (15) قانون برنامه سوم توسعه، تنفيذي در ماده (9) قانون برنامه چهارم توسعه توسط سازمان خصوصي سازي به استحضار اعضاء رسيد .
2. قيمتهاي پايه و شرايط واگذاري 14 شركت غير بورسي مطابق جداول پيوست شماره 1و2 مطرح و مورد تصويب قرار گرفت .
3. قيمت پايه و شرايط واگذاري شركت خدمات حمايتي كشاورزي مطرح و به شرح جداول پيوست شماره 3و4 به تصويب رسيد و مقرر شد شركت مادر تخصصي ذيربط در اسرع وقت نسبت به انتقال 3000 ميليارد ريال بدهي بانكي شركت به وزارت جهاد كشاورزي و تعيين تكليف توثيق يا پرداخت مبلغ 1000 ميليارد ريال باقيمانده بدهي معادل دو قسط سررسيد شده به سيستم بانكي اقدام نمايد . در اينصورت معادل 60% از سهام شركت از طريق مزايده محدود توسط سازمان خصوصي سازي قابل واگذاري خواهد بود .

4. با قيمت پايه براساس ارزش روز خالص دارييها و ساير شرايط واگذاري شركت كشت و صنعت شهيد رجايي به شرح جداول پيوست 3و4 موافقت شد . همچنين مقرر شد موافقت هيأت وزيران در خصوص خروج آن شركت از بند (1) تصويبنامه شماره 69470/ت37927هـ مورخ 2/5/86 اخذ گردد و پس از آن سازمان خصوصي سازي نسبت به عرضه سهام شركت اقدام نمايد .
5. قيمتهاي سهام شركتهاي جداول پيوست شماره 5و6 جهت واگذاري در قالب رد ديون دولت مورد موافقت قرار گرفت .
6. با عرضه مجدد سه شركت گوشت فارس ، پارس نيرو و كشت و صنعت شهريار به نحوي كه قيمت پايه دو شركت اول با 15% كاهش نسبت به عرضه قبل و شركت سوم با همان قيمت مصوب قبلي آگهي شود، مطابق جداول پيوست شماره 7و8 موافقت شد .
7. مطابق بند (ب) ماده (14) قانون برنامه سوم توسعه تنفيذي در ماده (9) قانون برنامه چهارم توسعه و به استناد بند (6) تصويبنامه شماره 196946/ت39192هـ مورخ 4/12/86 هيأت وزيران ، برنامه زماني ماهانه واگذاري شركتها براي فروش در سال 1387 به شرح پيوست مورد تصويب قرار گرفت و مقرر شد ساير شركتهايي كه شرايط واگذاري در سال 1387 را داشته باشند و يا هرگونه اصلاحات لازم نيز طي فهرستهاي متمم جهت تصويب به هيأت ارائه شوند .
8. در هر مورد كه شركتهاي قيمت گذاري شده درطرح سهام عدالت جهت عقد قرارداد واگذاري به «شركتهاي سرمايه گذاري استاني» مصوب شده اند، منظور عقد قرارداد واگذاري به «شركت كارگزاري سهام عدالت» بوده است .
جلسه در ساعت 16:20 با ذكر صلوات خاتمه يافت .

 

 

 

صورتجلسه
هيأت عالي واگذاري


جلسه هيأت عالي واگذاري در ساعت 14 روز چهارشنبه مورخ 25/2/1387 با حضور كليه اعضاء در دفتر سرپرست وزارت امور اقتصادي و دارايي تشكيل گرديد و نسبت به موارد زير بررسي و اتخاذ تصميم به عمل آمد :
1. اصلاح ماده (2) و ماده (3) آيين نامه بند (هـ) ماده (14) قانون برنامه سوم توسعه تنفيذي در ماده (9) قانون برنامه چهارم توسعه مطرح شد و به شرح زير مورد موافقت قرار گرفت تا جهت تصويب نهايي به هيأت محترم وزيران پيشنهاد گردد . همچنين مقرر شد نحوه اجراي آن نيز متعاقباً و در قالب يك دستورالعمل در هيأت مطرح و مورد تصويب قرار گيرد .
ماده 2.«ثمن معامله در فروش اقساطي عبارت است از رقمي كه حسب مورد در بورس اوراق بهادار تهران طبق مقررات مربوط نهايي مي شود و يا رقم حداكثري كه متقاضيان در مزايده پيشنهاد مي نمايند به اضافه سود فروش اقساطي كه در هر مورد توسط هيأت عالي واگذاري تعيين خواهد شد.»
اصلاح ماده 3. عبارت « وسود فروش اقساطي» بعد از عبارت «حداكثر زمان پرداخت اقساط» به سطر چهارم ماده (3) اضافه مي شود .
2. نامه وزارت نفت در مورد واگذاري يك جاي شركت ملي گاز ايران به عوض شركتهاي زير مجموعه و استاني آن مطرح و مقرر شد سازمان خصوصي سازي با همكاري وزارت نفت نسبت به بررسي موضوع و ارائه برنامه عملي آماده سازي اين شركت ها به منظور تصميم گيري جهت واگذاري آن ها اقدام نمايد و نتيجه را تا چهار ماه آينده به هيأت عالي واگذاري ارايه نمايد .
3. موضوع واگذاري شركتهاي زير مجموعه شركت مخابرات ايران در قالب شركت مادر تخصصي مخابرات ايران مطرح شد و هيأت تصريح نمود شركتهاي مخابرات استاني و ساير شركتهاي زير مجموعه شركت مخابرات ايران در سال جاري به عنوان شركت هاي قابل واگذاري مندرج در برنامه زماني سال 1387 قرار دارند و مشمول مفاد بند (ج) ماده (7) قانون برنامه چهارم توسعه خواهند بود .
4. موضوع تعلق تخفيف به خريداران شركت قدس نيرو در اجراي ماده (9) آيين نامه بند (و) ماده (14) قانون برنامه سوم توسعه تنفيذي در ماده (9) قانون برنامه چهارم توسعه توسط سازمان خصوصي سازي پيشنهاد گرديد و مورد تصويب قرار نگرفت .
جلسه در ساعت 15:30 با ذكر صلوات خاتمه يافت .
 

 

 

« مصوبه هيأت عالي واگذاري »


جلسه هيأت عالي واگذاري در ساعت 30/14 روز چهارشنبه مورخ 22/03/1387 با حضور كليه اعضاء و وزير جهاد كشاورزي در دفتر سرپرست وزارت امور اقتصادي و دارايي تشكيل گرديد و پس از تلاوت آياتي از قرآن كريم موارد زير مطرح و مورد تصويب قرار گرفت :

1- با واگذاري سهام شركت كشت و صنعت جيرفت به روش مزايده محدود در سال 1387 به تشكلهاي استاني و ساير اشخاص واجد شرايط استان كرمان كه از سوي وزارت جهاد كشاورزي تعيين و پيشنهاد مي گردند و به تاييد هيات مي رسند موافقت شد و مقرر گرديد در صورت عدم وجود متقاضي خريد و عدم حصول نتيجه از روش مذكور ، سهام مزبور از طريق مزايده عمومي واگذار شود . مراتب پس از تصويب هيات محترم وزيران و اعلام واجدين شرايط ، توسط سازمان خصوصي سازي اقدام گردد .
2- اسامي شش تشكل پيشنهادي وزارت جهاد كشاورزي براي دعوت به مزايده محدود عرضه سهام شركت خدمات حمايتي كشاورزي تصويب گرديد و مقرر شد پس از اخذ موافقت معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهوري در مورد درخواست وزارت جهاد كشاورزي راجع به انتقال بدهي بانكي شركت ياد شده به وزارت جهاد كشاورزي ، عرضه سهام از سوي سازمان خصوصي سازي به روش مزايده محدود انجام شود .
3- اصلاح قيمت و ميزان سهام تعدادي از شركتهاي مورد واگذاري در طرح توزيع سهام عدالت مطابق جداول پيوست و به شرح زير به تصويب رسيد و مقرر شد به شركت كارگزاري سهام عدالت واگذار شوند.

- با واگذاري 24 درصد از سهام شركت كشتيراني جمهوري اسلامي ايران به قيمت عرضه اوليه (كشف قيمت سهام در بورس ) به ارزش هر سهم 2500 ريال موافقت گرديد .
- با واگذاري 92/8 درصد سهام شركت ملي صنايع مس ايران معوض شركت كشتيراني جمهوري اسلامي ايران به قيمت عرضه اوليه (كشف قيمت سهام در بورس) به ارزش هر سهم 3703 ريال در مورخ 15/11/85 موافقت شد
- با واگذاري سهام شركت ايران خودرو با سرمايه جديد و به قيمت هر سهم 1700 ريال براساس تابلو بورس در مورخ 30/10/86 (بازگشائي نماد شركت پس از افزايش سرمايه) موافقت شد .
- باواگذاري سهام شركت پارس سوئيج براساس قيمت تابلو بورس در مورخ 21/03/1387 به ازاء هر سهم 1699 ريال موافقت شد

4- قيمت هر سهم شركت نساجي و نخريسي خسروي خراسان بابت رد ديون سال 1386 دولت به آستان قدس رضوي به مبلغ 2122 ريال مورد تصويب واقع شد .
5- با استمهال مجدد 9 روز كاري براي خريدار سهام شركت كنتورسازي ايران جهت تاديه ثمن نقدي معامله وفق تبصره (1) ماده (3) آئين نامه فروش اقساطي سهام بدون احتساب و مطالبه سود فروش اقساطي حصه مذكور موافقت و مقرر شد منوط به اينكه به تصويب هيات عامل سازمان خصوصي سازي رسيده باشد، اعمال شود .
6- نظر هيات در مورد اشخاص موضوع مفاد ماده (3) آئين نامه سهام ترجيحي به شرح ذيل است :
« اشخاص واجد شرايط دريافت سهام ترجيحي عبارتند از كليه افرادي كه در زمان واگذاري سهام ترجيحي در شركت مورد واگذاري مشغول بكار بوده و داراي حداقل يك سال سابقه كار و پرداخت حق بيمه ولو بصورت غيرمستمر توسط شركت مورد واگذاري باشند. »
جلسه در ساعت 16 با ذكر صلوات خاتمه يافت .
 

 

 

صورتجلسه
هيأت عالي واگذاري


جلسه هيأت عالي واگذاري در تاريخ 04/04/1387 با حضور كليه اعضاء و وزير صنايع و معادن در دفتر سرپرست وزارت امور اقتصادي و دارايي تشكيل گرديد و موارد زير مورد تصويب قرار گرفت :
« قيمت سهام قابل واگذاري تعداد (4) شركت مندرج در جدول پيوست براساس مفاد تصويب نامه شماره 35095/ت 39916 هـ مورخ 07/03/1387 هيأت محترم وزيران جهت پاداش بازنشستگي كاركنان آموزش و پرورش مورد تصويب قرار گرفت. »


 

مصوبه هيأت عالي واگذاري


جلسه هيات عالي واگذاري در ساعت 10 صبح روز دوشنبه مورخ 07/05/1387 با حضور كليه اعضاء و وزراي نيرو و جهاد كشاورزي در دفتر سرپرست وزارت امور اقتصادي و دارايي تشكيل گرديد و پس از تلاوت آياتي از قرآن كريم موارد زير مطرح و مورد تصويب قرار گرفت :
تصميمات متخذه :
1- گزارش عملكرد واگذاري سهام شركتها از ابتداي سال جاري تاكنون در راستاي اجراي ماده (20) آئين نامه اجرايي ماده (15) قانون برنامه سوم توسعه تنفيذي در ماده (9) قانون برنامه چهارم توسعه توسط سازمان خصوصي سازي به استحضار اعضاء رسيد .
2- بدليل طولاني بودن فرآيند پذيرش بورس در مورد ده شركت قابل واگذاري توليد نيروي برق ، با واگذاري آنها به روش مزايده تا پايان سال 1387 موافقت بعمل آمد و براي تسريع در واگذاري آنها و ايجاد شرايط مناسب تر براي بخش خصوصي در توليد و عرضه برق با انتقال دارائيها و تعهدات برخي نيروگاهها كه به شركت تبديل نشده اند به شركتهاي ده گانه مور نظر مشروط بر آنكه ظرفيت هر يك از آنها از 500/2 مگاوات و در مجموع ده شركت از 000/20 مگاوات تجاوز نكند موافقت شد . كارگروهي متشكل از نمايندگان سازمان خصوصي سازي ، وزارت نيرو ، دو معاونت بانك ، بيمه و شركتهاي دولتي و هزينه وزارت امور اقتصادي و دارايي و معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري با تعيين تكليف نحوه انتقال دارئيها و تعهدات شركت توانير به ده شركت توليد نيروي برق ، برنامه زمانبندي اقدامات لازم براي برگزاري مزايده فروش و قيمت پايه سهام آنها را تعيين نموده و نتيجه را به هيات ارائه خواهند نمود .

3- پيشنهاد سازمان خصوصي سازي مبني بر ضرورت الحاق جزء 6-7 مطابق ذيل به بند (6) تعهدات خريدار موضوع دستورالعمل ماده (17) قانون برنامه سوم توسعه مورد تنفيذ در ماده (9) قانون برنامه چهارم توسعه مصوب 16/5/1380 هيات عالي واگذاري و اصلاحات بعدي آن مطرح و بشرح متن ذيل مورد تصويب قرار گرفت و مقرر شد منبعد توسط سازمان خصوصي سازي در قراردادهاي فروش سهام درج و اعمال گردد .
6-7 - « خريدار تعهد مي نمايد براي انعقاد قرارداد واگذاري مرتكب هيچيك از اقدامات مندرج در ماده يك آئين نامه پيشگيري و مبارزه با رشوه در دستگاههاي اجرايي مصوب 1383 از جمله تاديه وجه يا تسليم مال نشده است و متعهد است در طول مدت انجام قرارداد نيز از ارتكاب اعمال مذكور خودداري كند در غير اينصورت سازمان در هر زمان كه وقوع تخلف را تشخيص و احراز نمايد، مجاز است راسا" قرارداد را فسخ و خسارت وارده را استيفاء كند. »

4- ماده الحاقي به آئين نامه واگذاري سهام ترجيحي به كاركنان موضوع ماده (16) قانون برنامه سوم توسعه تنفيذي در ماده (9) قانون برنامه چهارم توسعه به منظور تكميل آئين نامه مصوب مذكور در ارتباط با نحوه واگذاري سهام بابت مطالبات كاركنان دولت و صندوق هاي بازنشستگي مطرح و مطابق پيوست مورد تائيد قرار گرفت و مقرر شد در صورتي كه معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري نظرات خاصي داشته باشد ، نظرات مذكور نيز اخذ و اعمال گردد و مراتب براي تصويب نهايي به كميسيون اقتصادي دولت ارسال شود .

5- عدم احتساب و مطالبه سود فروش اقساطي بابت اعطاي مهلت مجدد به شركت مجتمع فولاد آرين سهند خريدار سهام شركت فولاد خوزستان جهت پرداخت حصه نقدي ثمن معامله مطرح شد و مورد موافقت قرار نگرفت و مقرر شد استمهال بعمل آمده با احتساب سود فروش اقساطي صورت گيرد .

6- درخواستهاي مكرر آستان قدس رضوي مبني بر عدم تمايل به دريافت سهام شركت كشت و صنعت شهيد رجايي بعنوان رد ديون دولت بابت مطالبات مندرج در قانون بودجه سال 1386 كل كشور موضوع تصويب نامه 69470ت 37927 هـ مورخ 02/05/1386 هيات وزيران مطرح شد و با حذف نام شركت مذكور و واگذاري سهام معادل همان ميزان بعنوان معوض شركت ياد شده از فهرست شركتهاي مورد توافق سازمان خصوصي سازي و آستان قدس رضوي موافقت بعمل آمد و مقرر شد مصوبه اصلاحي لازم به هيات محترم وزيران پيشنهاد شود و شركت كشت و صنعت شهيد رجايي نيز توسط سازمان خصوصي سازي در معرض قيمت گذاري و واگذاري به بخش خصوصي قرار گيرد .

7- واگذاري سهام توثيق شده شركت تهران نيرو نزد سازمان خصوصي سازي با همان قيمت فروش به خريداران قبلي به ميزان بدهي خريداران ياد شده به سازمان خصوصي سازي و مشروط به منع آنان از شركت در مزايده واگذاري مورد موافقت قرار گرفت و مقرر شد مراتب از طريق انتشار آگهي عرضه عمومي صورت گيرد .

8- قيمت پايه سهام شركت خدمات حمايتي كشاورزي به همراه شرايط واگذاري آن به صورت مزايده محدود مطرح شد و مجدداً مطابق پيوست تصويب و مقرر شد در صورت عدم منع براي تضمين بدهي شركت توسط وزارت جهاد كشاورزي ، نامه تضمين بدهي وزارت ياد شده اخذ و عرضه سهام انجام شود و در غير اينصورت مصوبه لازم براي انتقال دين از شركت به وزارت جهاد كشاورزي به ميزان بدهي وزارت ياد شده به شركت از هيات محترم وزيران اخذ و مراحل واگذاري صورت گيرد.
9- قيمتهاي پايه و شرايط واگذاري سهام شركتهاي توليدي قند كرج و تايد واتر خاورميانه مطرح و پس از بررسي لازم ، مطابق پيوست تصويب گرديد و مقرر شد از طريق عرضه عمومي واگذار شوند .

10- قيمت سهام مورد واگذاري شركت پالايش نفت اصفهان و 7/8 درصد سهام شركت مپنا جهت واگذاري به طرح سهام عدالت مطرح و مطابق پيوست مورد تصويب قرار گرفت .

11- قيمت سهام شركت پالايش نفت اصفهان جهت واگذاري بابت رد ديون دولت به صندوقهاي ذخيره فرهنگيان ، بازنشستگي نيروهاي مسلح ، بازنشستگي كشوري و سازمان تامين اجتماعي مطرح و مطابق پيوست مورد تصويب قرار گرفت .

12- در اجراي بند(3) تصويب نامه شماره 69470/ت37927 هـ مورخ 02/05/1387 هيات وزيران قيمت اصلاحي پس از افزايش سرمايه شركت موتورسازان تراكتورسازي جهت واگذاري به آستان قدس رضوي بابت رد بدهي سال 1386 مطرح و مورد تائيد قرار گرفت و مقرر شد اصلاحيه لازم براي تصويب نهايي هيات محترم وزيران ارسال شود. همچنين قيمت سهام مورد واگذاري شركت نساجي و نخريسي خسروي خراسان در همين چارچوب تائيد گرديد و مقرر شد جهت تصويب به دولت ارسال شود .

جلسه در ساعت 12:30 با ذكر صلوات خاتمه يافت .

 

 

 

 

« تصويب نامه هيأت واگذاري »


جلسه هيأت واگذاري در ساعت 9 صبح روز چهارشنبه مورخ 16/5/87 با حضور كليه اعضاء در دفتر وزير امور اقتصادي و دارايي تشكيل گرديد و پس از تلاوت آياتي از قرآن كريم موارد زير مطرح و مورد تصويب گرديد :
" كليه مصوبات و دستورالعمل هاي اجرايي مربوط به ماده «9» قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران كه درخصوص فرآيند واگذاري سهام دولتي و متعلق به دولت به تصويب هيأت واگذاري رسيده است ، از جمله دستورالعمل موضوع ماده «9» آئين نامه بند «و» ماده «14» تنفيذي قانون مذكور موضوع تخفيفات به خريداران سهام و دستورالعمل موضوع ماده «17» قانون ياد شده موضوع نحوه تنظيم قراردادهاي فروش سهام تا تصويب مقررات اجرايي مربوط به قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي كه مرجع تصويب آنها هيأت واگذاري تعيين شده است، جهت اجرا تنفيذ مي گردد."

مصوبه هيأت واگذاري


جلسه هيات واگذاري در ساعت 14:30 روز سه شنبه مورخ 29/05/1387 با حضور كليه اعضاء و وزير نيرو در دفتر وزير امور اقتصادي و دارايي تشكيل گرديد و پس از تلاوت آياتي از قرآن كريم موارد زير مطرح و مورد تصويب قرار گرفت :

تصميمات متخذه :
1- گزارش عملكرد واگذاري سهام شركتها از ابتداي سال جاري تاكنون توسط سازمان خصوصي سازي به استحضار اعضاء رسيد .
2- دستورالعمل اجراي بند 4-2 ماده (4) آيين نامه قيمت گذاري سهام مصوب وزيـران عضـو كميسيـون موضوع اصل 138 قانون اساسي موضوع تصويبنامه شماره 20781/ت 34197 ك مورخ 16/02/1387 مطرح و پس از اصلاحات لازم به شرح پيوست مورد تصويب قرار گرفت .
3- درصد مخاطره سرمايه گذاري جهت محاسبه نرخ بازده سرمايه گذاري موضوع بند (8) ماده (1) آيين نامه قيمت گذاري سهام مصوب وزيران عضو كميسيون اقتصادي موضوع تصويبنامه شماره 20781/ت 34197 ك مورخ 16/02/1387 مطرح و پس از بحث و بررسي مقرر شد مراتب برمبناي روشهاي متعارف محاسبه و مجدداً به هيات پيشنهاد شود .
4- قيمت سهام مورد واگذاري شركت مخابرات جهت واگذاري در طرح توزيع سهام عدالت مطرح و مطابق پيوست مورد تصويب قرار گرفت .
5- قيمت پايه و شرايط واگذاري سهام شركت مقره سازي ايران از طريق بورس مطابق پيوست مورد تصويب قرار گرفت . پيشنهاد وزارت نيرو مبني بر تعيين حداقل ثمن نقدي معامله به ميزان 30% نيز مطرح و مورد موافقت قرار گرفت .
6- قيمت پايه و شرايط واگذاري سهام شركت سرمايه گذاري پتروشيمي به صورت بلوكي و از طريق بورس مطرح و پس از بحث و بررسي لازم ، مطابق پيوست مورد تصويب قرار گرفت . هيات درخصوص فروش بلوكي سهام مذكور با توجه به دلايلي از جمله امكان فروش به قيمت بالاتر، شرايط بهتر واگذاري و بازارگرداني سهام شركت و اين موضوع كه فروش تدريجي منجر به اختلال در عرضه و تقاضاي سهام شركت خواهد شد با واگذاري بلوكي سهام شركت ياد شده موافقت نمود .
7- قيمت سهام مورد واگذاري شركت پالايش نفت اصفهان جهت واگذاري به تعاوني مورد معرفي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به استناد مصوبه شماره 35095/ت39916هـ مورخ 07/03/1387 هيات وزيران و اصلاحات بعدي آن مطرح و برمبناي صورتجلسه شماره 71283 مورخ 13/05/1387 به شرح پيوست مورد تصويب قرار گرفت و واگذاري آن منوط به تائيد مبالغ توسط خزانه (معاونت هزينه وزارت امور اقتصادي و دارايي ) و معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري شد .
8- قيمت سهام مورد واگذاري شركتهاي تاسيسات ساختماني تسيس و خودرولنت ايران بابت رد ديون سال 1386 دولت به سازمان تامين اجتماعي نيروهاي مسلح در اجراي تصويبنامه شماره 210333/ت39389هـ مورخ 25/12/1386 هيات وزيران مطرح و مطابق پيوست مورد تصويب قرار گرفت .
9- درخواست سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران مبني بر تغيير برنامه واگذاري شركت فولاد آذربايجان مطرح و ضمن رد درخواست مورد نظر، واگذاري شركت مذكور براساس تصميمات قبلي هيات و مطابق برنامه زماني مصوب در سال جاري مورد تاكيد مجدد قرار گرفت .
10- درخواست 16 نفر از كاركنان شركت سهامي حمل و نقل بين المللي جمهوري اسلامي ايران مجدداً مطرح و مقرر شد مابه التفاوت بازخريد سنوات به كاركنان از سوي سازمان خصوصي سازي پرداخت شود . همچنين 5/2 ماه ذخيره بازخريدي محاسبه شده در قيمت پايه شركت نيز توسط سازمان خصوصي سازي پرداخت و به حساب بدهكار خريدار منظور گـردد.
جلسه در ساعت 16:30 با ذكر صلوات خاتمه يافت .


« تصويبنامه هيأت واگذاري »


جلسه هيات واگذاري در ساعت 10 صبح روز شنبه مورخ 23/06/1387 با حضور كليه اعضاء و وزير نفت در دفتر وزير امور اقتصادي و دارايي تشكيل گرديد و پس از تلاوت آياتي از قرآن كريم موارد زير مطرح و مورد تصويب قرار گرفت :
تصميمات متخذه :
1- قيمت پايه و شرايط واگذاري 25% سهام شركت پالايش نفت اصفهان به صورت بلوكي و از طريق بورس مطرح و پس از بحث و بررسي لازم ، با اضافه ارزش 30% علاوه بر نرخ تابلو بورس در روز عرضه به همراه ساير موارد پيشنهادي پيوست مورد تصويب قرار گرفت .
2- قيمت پايه و شرايط واگذاري 4/28% سهام شركت روغن نباتي شيراز از شركتهاي زير مجموعه سازمان خصوصي سازي از طريق مزايده مطرح و مطابق پيوست مورد تصويب قرار گرفت .
3- قيمت پايه و شرايط واگذاري 40% سهام شركت افرانت از شركتهاي متعلق به سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران از طريق مزايده مطرح و مطابق پيوست مورد تصويب قرار گرفت .
4- قيمت واگذاري سهام شركت پالايشگاه گاز بيد بلند بابت رد ديون دولت در سال 1386 مطرح و مقرر شد قرارداد 5 (پنج) ساله اجاره و حق العملكاري بين شركت مذكور و شركت ملي گاز ايران بنحوي كه قرارداد مذكور براساس سود آوري آتي پالايشگاه گاز بيد بلند مورد تعهد شركت ملي گاز ايران قرار گيرد توسط وزارت نفت تهيه و منعقد گردد و پس از اقدامات مزبور مجدداً قيمت گذاري شركت صورت گيرد و به هيأت پيشنهاد شود .
 

« تصويبنامه هيأت واگذاري »
 

جلسه هيات واگذاري در ساعت 10 صبح روز شنبه مورخ 30/06/1387 با حضور كليه اعضاء و وزير نفت در دفتر وزير امور اقتصاديي و دارايي تشكيل گرديد و پس از تلاوت آياتي از قرآن كريم موارد زير مطرح و مورد تصويب قرار گرفت :
تصميمات متخذه :
1- تغييرات تعداد و ارزش سهام شركت واگذار شده سيمان نهاوند ناشي از افزايش سرمايه شركت ياد شده مطابق پيوست مورد تصويب قرار گرفت و مقرر شد سازمان خصوصي سازي مابه التفاوت ناشي از افرايش را از خريدار سهام شركت ياد شده اخذ نمايد.
2- درخواست شركت مجتمع فولاد آرين سهند خريدار شركت فولاد خوزستان مبني بر استمهال دوره بازپرداخت تتمه حصه نقدي معامله به مدت 60 روز كاري مطرح و با اعطاي مهلت مذكور با احتساب سود فروش اقساطي بابت دوره استمهالي موافقت شد .
3- امكان اخذ اسناد تضمين جزء 4و5 بند "ه" ماده 3 آيين نامه تضمين براي معاملات دولتي بابت تضمين انجام تعهدات خريدار در پرداخت اقساط ثمن معامله مطرح و مورد تصويب قرار گرفت. 

« تصويبنامه هيأت واگذاري »


جلسه هيات واگذاري در ساعت 10 صبح روز شنبه مورخ 06/07/1387 با حضور كليه اعضاء و وزيران نفت و صنايع در دفتر وزير امور اقتصاديي و دارايي تشكيل گرديد و پس از تلاوت آياتي از قرآن كريم موارد زير مطرح و مورد تصويب قرار گرفت :
تصميمات متخذه :
1- با اختصاص 2/32 درصد از سهام شركت پتروشيمي جـم به ارزش 000ر14 ميليارد ريال بصورت عليالحساب جهت واگذاري در اجراي تصويب نامه شماره 660/ت39453هـ مورخ 10/01/1387 هيأت وزيران مورد تصويب قرار گرفت و مقرر شد پس از تعيين قيمت قطعي سهام ياد شده تسويه حساب اعمال شود .
2- قيمت واگذاري 100% سهام شركت سرگرميهاي علمي وابسته به شركت مادر تخصصي كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان به قيمت هر سهم 507ر34 ريال جهت واگذاري بابت رد ديون دولت به صندوق ذخيره فرهنگيان در اجراي تصويب نامه شماره 210333/ت39389هـ مورخ 25/12/1386 هيأت وزيران مطرح و مورد تصويب قرار گرفت و مقرر شد پس از كسر سهام ترجيحي مورد اعمال قرار گيرد .
3- با استمهال زمان واگذاري شركت آلومينيوم المهـدي در فروردين ماه 1388 بعلت اجراي طرح آلومينيوم هرمزال در آن شركت و باتوجه به اينكه واگذاري شركت بصورت طرح در داخل آن موجب حال شدن كليه تعهدات دولت خواهد شد مورد تصويب قرار گرفت و مقرر شد واگذاري شركت ياد شده در موعد ياد شده انجام گيرد .
4- واگذاري سهام شركت خدمات حمايتي كشاورزي مجدداً مطرح شد و با مزايده عمومي كليه سهام دولت در شركت ياد شده با ذكر محدوديت بر تغيير كاربري املاك شركت در دوره اقساط بطوريكه بصورت تعهد خريداران در آگهي عمومي و قرارداد واگذاري قيد گردد و با قيمت گذاري براساس صورتهاي مالي سال 1386 موافقت گرديد و مقرر شد پس از تعيين قيمت به هيأت پيشنهاد شــود . 

« تصويبنامه هيأت واگذاري »
 

هيات واگذاري در جلسه مورخ 13/07/ 1387 موارد ذيل را به اتفاق آراء تصويب نمودند :
1- در مورد مقررات اجرايي كه مرجع تصويب آنها هيات واگذاري است مقرر شد پيش نويس موارد مربوطه توسط دبيرخانه هيات تهيه و در جلسه كميته تخصصي هيات مطرح و پس از نهايي شدن به هيات پيشنهاد گردد .
2- پس از ارائه گزارش مكتوب توجيه هلدينگ شدن شركتهاي پتروشيمي توسط وزارت نفت به دبيرخانه هيات واگذاري مقرر گرديد موضوع در كميته تخصصي هيات مطرح و پيشنهاد نهايي به هيات ارائه شود. درخصوص روش واگذاري هلدينگ هم به تبع تصميم قبلي ، هيات اخذ تصميم خواهد نمود .
3- درخصوص شركتهاي زير مجموعه صنايع پتروشيمي ايران شامل : پتروشيمي بيستون ، پتروشيمي اروميه، پتروشيمي جم ، پتروشيمي خراسان ، پتروشيمي هگمتانه ، راهبران پتروشيمي ، گسترش صنايع پايين دستي ، آريا SGS و توسعه صنايع پايين دستي كه تاكنون در بورس پذيرفته نشده اند مقرر گرديد جهت تصميم گيري در مـورد واگـذاري مـزايده اي آنهـا مـراتب دركميتـه تخصصي هيـات مطـرح و پيشنـهاد نهـايي توسـط سازمان خصوصيسازي به هيات جهت اتخاذ تصميم ارائه شود ، همچنين واگذاري ساير شركتهاي زيرمجموعه وزارت نفت از طريق مزايده نيز طبق رويه و روال مشخصي توسط سازمان ياد شده به هيات پيشنهاد شـود.
اين تصويبنامه در اجراي قسمت اخير ماده 39 قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي ج.ا.ا و اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي ابلاغ مي گـردد./
 

 

 


« تصويبنامه هيأت واگذاري »


هيات واگذاري در جلسه مورخ 05/08/ 1387 موارد ذيل را به اتفاق آراء تصويب نمودند :
1- قيمت پايه 48% سهام شركت مطالعاتي طرحهاي جامع فلزات به ارزش هر سهم 00ر100 ريال براساس ميانگين ارزش اسمي و دفتري (صفر) جهت واگذاري از طريق مزايده و بصورت نقدي مطرح و پس از بحث و بررسي مطابق پيوست مورد تصويب قرار گرفت .
2- قيمت پايه و شرايط واگذاري 49% سهام شركتهاي بهره برداري از شبكه هاي آبياري و زهكشي زرينه رود ، مديريت توليد و بهره برداري سد و نيروگاه كرخه و بهره برداري از شبكه هاي آبياري و زهكشي وحدت به ترتيب به ارزش هر سهم 126ر403ر3 ، 237ر583 و 330ر170ر1 ريال براساس ميانگين ارزش روز خالص دارائيها و ارزش بازدهي (صفر) و بصورت نقد جهت شركتهاي، اول و سوم و بصورت نقد و اقساط براي شركت دوم جهت واگذاري از طريق مزايده ، مطرح و پس از بحث و بررسي مطابق پيوست مورد تصويب قرار گرفت .
3- قيمت پايه و شرايط واگذاري 100% سهام شركت توسعه پترو ايران متعلق به شركت ملي نفت ايران براساس ميانگين ارزش روز خالص دارائيها و ارزش دفتري به ارزش هر سهم 13429 ريال جهت واگذاري از طريق مزايده و بصورت نقد و اقساط مطابق پيوست مورد تصويب قرار گرفت .
4- قيمت واگذاري 6/45% سهام شركت نورد و لوله اهواز متعلق به سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران جهت واگذاري بابت رد ديون دولت به صندوق بازنشستگي نيروهاي مسلح در اجراي تصويب نامه 210333/ت39389هـ مورخ 25/12/1386 براساس تاريخ بازگشايي نماد بورس شركت در مورخ 02/07/1387 مطرح و باتوجه به قيمت آخرين معامله انجام گرفته قبل از زمان تصويب هيات واگذاري در مورخ 21/07/1387 به مبلغ 829 ريال با ارزش هر سهم به مبلغ مذكور مطابق پيوست مورد تصويب قرار گرفت
5- قيمت پايه و شرايط واگذاري سهام شركتهاي پمپ سازي ايران (75/8%) و سيمان سپاهان (5/2%) جهت واگذاري بصورت بلوكي از طريق بورس و بصورت نقد و اقساط مطابق پيوست مورد تصويب قرار گرفت .
6- موضوع حسابرسي ويژه شركت پايساز مطرح شد و پس از بحث و بررسي مقرر شد سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران نسبت به تحويل شركت مذكور اقدام نمايد . و باتوجه به رأي مراجع قضايي حسابرسي ويژه شركت ياد شده از سوي سازمان خصوصي سازي صورت گيرد .
7- موضوع پرداخت سود عملكرد سال 1386 شركت ملي صنايع مس ايران به صندوق ذخيره فرهنگيان (انتقال گيرنده سهام بابت رد ديون دولت) مطرح شد و باتوجه به اينكه مصوبه واگذاري صادره از سوي هيات وزيران قبل از برگزاري مجمع عمومي عادي سالانه سال 1387 بوده است و قيمت گذاري نيز قبل از برگزاري مجمع عمومي سالانه شركت صورت گرفته است . لذا ضمن تصريح بر تعلق سهام مذكور به صندوق ذخيره فرهنگيان مقرر شد سود عملكرد در سال 1386 نيز به تبع آن به صاحب سهام مذكور تعلق گيرد و شركت ملي صنايع مس ايران مكلف به پرداخت آن به صندوق ياد شده است .
8- تصميم گيري در مورد اقساط معوقه شركت هپكو از سوي خريدار آن مطرح شد و مقرر شد گزارش كاملي از وضعيت خريدار و شركت ياد شده توسط كارشناس مستقل تهيه و گزارش آن به هيات واگذاري جهت اتخاذ تصميم مجدداً ارائه شود .
9- اساسنامه جديد شركت مخابرات ايران كه براساس قانون تجارت و منطبق با ضوابط بورس اوراق بهادار تهيه و به تائيد كميته مشتركي سازمان بورس و اوراق بهادار ، شركت مخابرات ايران و سازمان خصوصي سازي رسيده و توسط مجمع عمومي شركت مخابرات ايران مورد تصويب قرار گرفته است مطرح و در چارچوب بند(3) ماده (18) قانون اصلاح مواد از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي ج.ا.ا و اجراي سياستهاي كلي اصل (44) قانون اساسي مورد تصويب قرار گرفت .
10- موضوع تغيير روش واگذاري تعدادي از شركتهاي زير مجموعه وزارت نفت بشرح ليست پيوست ، از ترجيحاً بورس به مزايده مطرح شد و پس از بحث و بررسي واگذاري شركتهاي مزبور كه بخشي از سهام آنها بابت رد ديون دولت يا سهام عدالت اختصاص يافته است از روش خارج از بورس مورد تصويب قرار گرفت .
اين تصويبنامه در اجراي قسمت اخير ماده 39 قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي ج.ا.ا و اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي ابلاغ مي گـردد./
 

« تصويبنامه هيأت واگذاري »


هيات واگذاري در جلسه مورخ 18/08/ 1387 موارد ذيل را به اتفاق آراء تصويب نمودند :
1- قيمت پايه و شرايط واگذاري 86/16% سهام شركت قند شازند از شركتهاي زير مجموعه سازمان خصوصي سازي جهت واگذاري از طريق مزايده به ارزش پايه هر سهم 208ر40 ريال براساس ميانگين ارزش روز خالص دارائيها و ارزش ويژه دفتري و با شرايط واگذاري شامل 40% نقد با مهلت پرداخت 20 روزكاري و مابقي اقساط طي مدت بازپرداخت 3 سال در (6) قسط با فاصله (6) ماه از يكديگر مطرح و پس از بحث و بررسي مطابق پيوست مورد تصويب قرار گرفت .
2- قيمت سهام مورد واگذاري شركت مخمل و ابريشم كاشان از شركتهاي زير مجموعه سازمان خصوصي سازي جهت واگذاري به صندوق بازنشستگي نيروهاي مسلح براساس تصويب نامه 210333/ت39389هـ مورخ 25/12/1386 هيات وزيران به ارزش هر سهم 515 ريال براساس ميانگين ارزش روز خالص دارائيها و ارزش بازدهي (صفر) مطرح و پس از بحث و بررسي مطابق پيوست مورد تصويب قرار گرفت .
3- گزارش كميته تخصصي درخصوص نحوه فروش تعدادي از شركتهاي پتروشيمي (فروش شركت به شركت يا هلدينگي بنگاهها) مجدداً مطرح و مقرر گرديد كميته تخصصي درخصوص تبديل به هلدينگ تعدادي از شركتهاي پتروشيمي مجدداً بررسي و نتيجه را به هيات گزارش نمايد تا موضوع جهت تصميم گيري در جلسات بعد مطرح شود .
4- روش واگذاري شركت مقره سازي ايران از طريق بورس به مزايده مورد تصويب قرار گرفت . ضمناً با كاهش 20% قيمت پايه هر سهم شركت ياد شده و كاهش حصه نقدي معامله از 30% به 20% و با ساير شرايط قبلي مورد موافقت قرار گرفت .
5- درخواست بخشودگي جرايم تأخير تأديه اقساط سهام شركت كشت و صنعت جوين خريداري شده از سوي شركت سرمايه گذاري تبار ثامن به مبلغ 846ر415ر287 ريال مطرح و پس از بحث و بررسي مورد موافقت قرار گرفت.
اين تصويبنامه در اجراي قسمت اخير ماده 39 قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي ج.ا.ا و اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي ابلاغ مي گـردد./ 

« تصويبنامه هيأت واگذاري »

 

هيات واگذاري در جلسه مورخ 25/08/ 1387 موارد ذيل را به اتفاق آراء تصويب نمودند :

1- قيمت پايه سهام شركت افرانت از شركتهاي زير مجموعه سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران جهت واگذاري از طريق مزايده مجدد، مطرح گرديد و پس از بحث و بررسي با فروش نقد و اقساط با ارزش پايه هر سهم 1،289 ريال براساس روش ميانگين ارزش بازدهي و ارزش روز خالص دارائيها و با شرايط واگذاري آن شامل 20% نقد با مهلت پرداخت 20 روز كاري و مابقي بصورت اقساط، طي مدت بازپرداخت سه ساله و در 6 قسط با فاصله 6 ماه از يكديگر مورد تصويب قرار گرفت .
2- نامه سازمان بازرسي كل كشور درخصوص پيشنهاد بخشودگي جرائم ناشي از تاخير تاديه اقساط شركت سيمان هگمتان مطرح گرديد و پس از بحث و بررسي بخشودگي جرائم تاخير تاديه اقساط شركت مزبور به مبلغ 494ر336ر561ر32 ريال مورد موافقت قرار گرفت .
3- دستورالعمل نحوه تشكيل جلسات هيات واگذاري و وظايف پيشنهادي دبيرخانه هيات واگذاري در اجراي ماده 39 قانون اصلاح .... مطرح گرديد و پس از بحث و بررسي مطابق پيوست مورد تصويب قرار گرفت.
4- نامه خريدار شركت فولاد خوزستان درخصوص مشكلات بوجود آمده در معامله سهام ياد شده مطرح گرديد و پس از بحث و بررسي ، مقرر گرديد سازمان گسترش و نوسازي صنايع و معادن ايران نسبت به پرداخت آن بخش از سود عملكرد سال 1386 كه متعلق به خريدار سهام شركت مزبور مي باشد اقدام نمايد. ضمناً اعضاء درخصوص ارائه تسهيلات لازم جهت حل ساير مشكلات خريدار به رئيس هيات تفويض اختيار نمودند تا تصميم گير نمايد .
اين تصويبنامه در اجراي قسمت اخير ماده 39 قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي ج.ا.ا و اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي ابلاغ مي گـردد./
 

« تصويبنامه هيأت واگذاري »


هيات واگذاري در جلسه مورخ 06/09/ 1387 موارد ذيل را تصويب نمودند :
1- موضوع تبديل به هلدينگ تعدادي از شركتهاي زير مجموعه شركت ملي صنايع پتروشيمي و واگذاري آنها بصورت يكپارچه مطرح گرديد و پس از بحث و بررسي با تشكيل هلدينگ ( NPC ) شامل شركتهاي پتروشيمي بندر امام 49% ، پتروشيمي بوعلي سينا 34% ، پتروشيمي فجر 34% ، پتروشيمي خوزستان 20% ، پتروشيمي مبين 34% ، پتروشيمي مارون 30% ، پتروشيمي تندگويان 24% ، سازمان منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي 100% ، پتروشيمي بين الملل 100% ، پايانه ها و مخازن پتروشيمي 100% ، بازرگاني پتروشيمي ايران 49% ، پتروشيمي برزويه 34% و پتروشيمي پارس ( تكليف درصد سهام آن تا دو هفته آينده مشخص مي شود ) مطابق فهرست پيوست مورد موافقت گرفت و شركت ملي صنايع پتروشيمي مكلف گرديد حداكثر تا پايان سال 1387 اقدامات لازم جهت پذيرش هلدينگ مزبور در بـورس را انجام دهد در غير اينصورت سازمان خصوصي سازي مجاز به واگذاري شركتهاي ياد شده بصورت جداگانه خواهد بود . ضمناً در صورت تاييد نهايي صورتجلسه اجراي تصويب نامه شماره 35095/ت 39916هـ مورخ 07/03/1387 هيات وزيران، 23 درصد از سهام شركت پتروشيمي مارون ( پس از كسر سهام ترجيحي ) و 40 درصد از سهام شركت پتروشيمي پارس (عسلويه) از درصد سهام شركتهاي مزبور جهت تشكيل هلدينگ كسر مي گردد .
2- با واگذاري شركتهاي پتروشيمي بيستون ، ره آوران فنون پتروشيمي ، پتروشيمي اروميه ، عمليات غيرصنعتي پازارگاد ، عمليات غير صنعتي و خدمات صنايع پتروشيمي ، كالاي پتروشيمي ، توسعه صنايع پايين دستي پتروشيمي ، گسترش صنايع پايين دستي پتروشيمي، راهبران پتروشيمي ، خدمات كيفيت آريا اس جي اس ، صنايع پتروشيمي هگمتانه ، پتروشيمي خراسان ، پتروشيمي جم ، شركت پژوهش و فن آوري پتروشيمي (پويش) ، مديريت توسعه صنايع پتروشيمي و بازرگاني پتروشيمي بين الملل از طريق مزايده و شركتهاي پتروشيمي تبريز ، سرمايه گذاري صنايع پتروشيمي و پتروشيمي شيراز از طريق بورس باتوجه به موافقت كميته تخصصي در جلسه مورخ 04/09/1387 مطابق پيوست مورد تصويب قرار گرفت .
3- موضوع واگذاري 18 مورد از طرحهاي پتروشيمي مطرح گرديد ، باتوجه به اينكه مطابق تبصره (1) بند (الف) ماده (3) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم .... شركتهاي خارج از صدر اصل 44 قانون اساسي مي بايست تا پايان قانون برنامه چهارم واگذاري شوند و از طرفي طرحهاي مزبور طبق مقررات تعيين شده شرايط لازم جهت پذيرش در بورس را ندارند لذا مقرر گرديد نحوه واگذاري طرحهاي مزبور مطابق پيوست و براساس بند (ح) ماده (19) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم .... انجام گيرد.
4- با واگذاري شركت خدمات مهندسي آب و خاك كشور از شركتهاي زيرمجموعه وزارت جهاد كشاورزي درصورت پذيرش در بورس تا پايان ارديبهشت ماه سال 1388 از طريق بورس و بعد از آن تا پايان سال 1388 از طريق مزايده موافقت گرديد .
5- نامه شماره 12920-87/م/4090 مورخ 25/06/1387 حوزه معاونت حقوقي و امور مجلس رياست جمهوري درخصوص اختلاف نظر وزارت امور اقتصادي و دارايي و ديوان محاسبات كشور در مورد نحوه واگذاري شركت كشاورزي و دامپروري الله آباد مطرح شد و پس از بحث و بررسي مصوبه مورخ 27/10/1385 هيات واگذاري درخصوص تعيين قيمت پايه و شرايط و نحوه واگذاري شركت مزبور مورد تنفيذ قرار گرفـت.
اين تصويبنامه در اجراي قسمت اخير ماده 39 قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي ج.ا. ايران و اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي ابلاغ مي گردد ./
 

« تصويبنامه هيأت واگذاري »هيات واگذاري در جلسه مورخ 23/09/ 1387 موارد ذيل را تصويب نمودند :
1- قيمت پايه و شرايط واگذاري 40% سهام شركت پالايش نمك طبي برليان از شركتهاي زيرمجموعه سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران جهت واگذاري از طريق مزايده مطرح گرديد و پس از بحث و بررسي با فروش نقد و اقساط با قيمت پايه هر سهم 855 ريال براساس ارزش روز خالص دارائيها با شرايط واگذاري شامل 40% نقد با مهلت پرداخت 20روز كاري و مابقي بصورت اقساط طي مدت بازپرداخت سه ساله و در 6 قسط با فاصله زماني شش ماهه مطابق پيوست مورد تصويب قرار گرفت .
2- قيمت پايه و شرايط واگذاري 33% سهام شركت سيمان لوشان از شركتهاي زيرمجموعه سازمان خصوصي سازي جهت واگذاري از طريق مزايده مطرح گرديد و پس از بحث و بررسي با فروش نقد و اقساط با قيمت پايه هر سهم 15،240 ريال براساس ميانگين ارزش روز خالص دارائيها و ارزش ويژه دفتري و با شرايط واگذاري شامل 35% نقد با مهلت پرداخت 20 روز كاري و مابقي بصورت اقساط طي مدت بازپرداخت 5/3 ساله و در 7 قسط با فاصله زماني شش ماهه مطابق پيوست مورد تصويب قرار گرفت. ضمناً پانزده هزار مترمربع از اراضي املاك شهري واقع در لوشان معروف به اراضي 82 هكتاري به دليل قرار گرفتن در مسير بزرگراه قزوين رشت و تصرف توسط ادارات ، بسيج و شهرداري و سي و چهار هزار متر مربع از اراضي املاك شهري واقع در قاركوه لوشان به دليل تصرف سيمان خزر در ارزيابي شركت مزبور منظور نگرديده و لذا متعلق به خريدار نخواهد بود .
3- قيمت پايه و شرايط واگذاري 100% سهام شركت گروه ملي صنعتي فولاد متعلق به سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع ايران مطرح گرديد و پس از بحث و بررسي با فروش نقد و اقساط با قيمت پايه هر سهم 7،708 ريال براساس ارزش روز خالص دارائيها و شرايط واگذاري شامل 20% نقد با مهلت پرداخت 20 روز كاري و مابقي بصورت اقساط طي مدت بازپرداخت 5/3 ساله و در 7 قسط با فاصله زماني شش ماهه جهت واگذاري از طريق مزايده عمومي مطابق پيوست مورد تصويب قرار گرفت . ضمناً يك قطعه زمين واقع در روستاي حاجي آباد تنكابن به پلاك ثبتي 14 كه در تصرف بنياد مستضعفان و سپاه پاسداران مي باشد در ارزيابي شركت منظور نگرديد و لذا متعلق به خريدار نخواهد بود .
4- قيمت پايه و شرايط واگذاري 25،65% سهام شركت توليدي رادياتور اتومبيل آرمكو از شركتهاي زيرمجموعه سازمان خصوصي سازي جهت واگذاري از طريق مزايده مطرح گرديد و پس از بحث و بررسي با فروش نقد و اقساط با قيمت پايه هر سهم 3،195 ريال براساس ميانگين ارزش روز خالص دارئيها و ارزش ويژه دفتري (صفر) با شرايط واگذاري شامل 30 درصد نقد با مهلت پرداخت 20 روز كاري و مابقي بصورت اقساط طي مدت بازپرداخت 3 ساله و در 6 قسط با فاصله زماني 6 ماهه مطابق پيوست مورد تصويب قرار گرفت .
5- قيمت پايه سهام واگذاري 100% از سهام شركت راهبران پتروشيمي از شركتهاي زيرمجموعه شركت ملي صنايع پتروشيمي جهت واگذاري از طريق مزايده مطرح شد و پس از بحث و بررسي با فروش نقد با قيمت پايه هر سهم 200،000 ريال براساس ميانگين ارزش بازدهي و ارزش روز خالص دارائيها (صفر) مطابق پيوست مورد تصويب قرار گرفت .
6- پيش نويس چهار مورد از آيين نامه ها و دستورالعملهاي قانون اصلاح ... و اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي كه مورد موافقت كميته تخصصي قرار گرفته بود مطرح گرديد و مقرر شد اعضاء تا آخر هفته جاري نظرات خود را بصورت مكتوب به سازمان خصوصي سازي اعلام نمايند تا در جلسه آتي هيات جهت تصميم گيري نهايي مطرح شود .
7- موضوع اصلاح اساسنامه شركتهاي توليد نيروي برق در اجراي بند (3) ماده (18) قانون اصلاح .... و اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي جهت انتقال 40% از سهام شركت توانير در 9 شركت از شركتهاي مديريت توليد برق به شركتهاي توليد نيروي برق مطرح شد و پس از بحث و بررسي مورد تصويب قرار گرفت . همچنين هيات مجدداً تصريح نمود كه واگذاري نيروگاهها از طريق مزايده انجام گيرد .
8- موضوع انحلال شركتهاي پارس نيرو ، نيروچاپ و سهامي آبهاي معدني سبلان از شركتهاي زيرمجموعه وزارت نيرو (ساتكاب) و حذف شركتهاي ياد شده از فهرست شركتهاي قابل واگذاري مطرح شد و پس از بحث و بررسي مورد تصويب قرار گرفـت .
اين تصويبنامه در اجراي قسمت اخير ماده 39 قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي ج.ا. ايران و اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي ابلاغ مي گردد ./
 

« تصويبنامه هيأت واگذاري »

هيات واگذاري در جلسه مورخ 30/09/ 1387 موارد ذيل را تصويب نمودند :
1- پيش نـويس دستورالعمـل تبصره (1) ماده (16) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم ..... موضوع « نحوه اعمال مشوق هاي مالي و يا غير مالي در قبال افزايش تعداد كاركنان شركتهاي واگذاري شده بصورت كنترلي و آموزش و بكارگيري نيروي مازاد اين شركتها در واحدهاي ديگر » مطرح شد و پس از بحث و بررسي مطابق پيوست مورد موافقت قرار گرفت .
2- پيش نويس آيين نامه جزء (3) بند (الف) ماده (40) قانون مزبور ، موضوع « شيوه هاي قيمت گذاري بنگاهها و نحوه اعمال شيوه هاي مذكور در همين چارچوب » مطرح شدو پس از بحث و بررسي مطابق پيوست مورد موافقت قرار گرفت.
3- پيش نويس آيين نامه تبصره (3) ماده (20) قانون ياد شده ، موضوع « نحوه واگذاري سهام ترجيحي به مديران و كاركنان بنگاههاي مورد واگذاري و ساير مديران با تجربه و متخصص و كارآمد » مطرح شد و پس از بحث و بررسي مطابق پيوست مورد موافقت قرار گرفت .
4- پيش نويس آيين نامه جزء (2) بند (الف) ماده (40) قانون فوق الذكر، موضوع « نظام اقساطي واگذاري و نحوه دريافت بهاي حقوق قابل واگذاري » مطرح شد و پس از بحث و بررسي مطابق پيوست مورد موافقت قرار گرفت .
5- پيش نويس دستورالعمل شرايط عرضه اوليه سهام شركتهاي قابل واگذاري در بورس مطرح شد و پس از بحث و بررسي مطابق پيوست مورد تصويب قرار گرفت .
6- نامه وزارت نفت درخصوص پيشنهادات ارائه شده از جمله مستثني شدن شركتهاي پالايش نفت از واگذاري بصورت سهام عدالت و رد ديون دولت مطرح گرديد و پس از بحث و بررسي مورد موافقت قرار نگرفت .
7- نامه شركت ملي گاز ايران درخصوص پيشنهاد نحوه واگذاري شركتهاي تابعه آن مطرح شد و موضوع جهت بـررسي بيشتر به كميته تخصصي ارجـاع گرديد تا پس از بررسي توسط كميته مزبور ، موضوع جهت تصميم گيري نهايي مجدداً در هيات مطرح گردد.
اين تصويبنامه در اجراي قسمت اخير ماده 39 قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي ج.ا. ايران و اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي ابلاغ مي گردد ./
 

 

 

 

« تصويبنامه هيأت واگذاري »


هيات واگذاري در جلسه مورخ 07/10/ 1387 موارد ذيل را تصويب نمودند :
1- قيمت پايه و شرايط واگذاري 94/53% سهام شركت خدمات مهندسي برق (مشانير) از شركتهاي زير مجموعه وزارت نيرو جهت واگذاري از طريق مزايده مطرح شد و پس از بحث و بررسي با قيمت پايه هر سهم 639ر474ر8 ريال براساس ميانگين ارزش روز خالص دارائيها و ارزش بازدهي با شرايط واگذاري شامل 20% نقد با مهلت پرداخت 20 روزكاري و مابقي اقساط طي مدت بازپرداخت 5 سال در 10 قسط با فاصله زماني شش ماه از يكديگر مطابق پيوست مورد موافقت قرار گرفت .
2- قيمت پايه وشرايط واگذاري 100% سهام شركت كاوشيار از شركتهاي زيرمجموعه سازمان انرژي اتمي ايران جهت واگذاري از طريق مزايده مطرح شد و پس از بحث و بررسي مقرر شد ظرف مدت يك ماه سازمان خصوصي سازي و سازمان انرژي اتمي ايران درخصوص انحلال و يا عرضه سهام شركت مزبور بررسيهاي لازم را انجام و نتيجه را جهت تصميم گيري نهايي به هيات گزارش نمايند .
3- موضوع انحلال شركتهاي پيرا حفاري ايران و خدمات مهندسي و تجهيزات صنعتي توربين جنوب از شركتهاي زيرمجموعه شركت ملي نفت ايران مطرح شد و پس از بحث و بررسي انحلال شركتهاي مزبور مورد موافقت قرار نگرفت .
4- موضوع واگذاري 5% سهام بانك ملت جهت كشف قيمت ازطريق بورس مطرح شد و پس از بحث و بررسي مورد موافقت قرار گرفت . ضمناً مقرر گرديد راه كار اجرايي افزايش سرمايه به منظور فروش حق تقدم سهام ناشي از افزايش سرمايه توسط سازمان خصوصي سازي ، سازمان بورس اوراق بهادار و بانك ملت بررسي و به هيات پيشنهاد گردد .
5- موضوع نامه مدير عامل شركت فولاد مباركه اصفهان (سهامي عام) مبني بر تعيين تكليف سود سهام جوايز صادراتي مطرح گرديد و پس از بحث و بررسي ، تعلق سود سهام به سهامداران جوايز صادراتي مورد موافقت قرار گرفت ./
 

« تصويبنامه هيأت واگذاري »

هيات واگذاري در جلسه مورخ 14/10/ 1387 موارد ذيل را تصويب نمودند :
1- موضوع واگذاري 4 سهم وثيقه باقي مانده از سهام شركت ايران هورمون به خريدار شركت مزبور با همان قيمت واگذار شده مطرح شد و مورد موافقت قرار گرفت .
2- مصوبه شماره 78273/40445 مورخ 19/05/1387 هيات وزيران جهت اخذ نظر تفسيري اعضاء هيات واگذاري مطرح شد و پس از بحث و بررسي مقرر شد بانكهاي دولتي فهرست مطالبات و پيشنهادات خود درخصوص مصوبه مزبور را به وزارت امور اقتصادي و دارايي ارائه نمايند تا در صورت نياز مجدداً در هيات مطرح شود .
3- پيش نويس آيين نامه تبصره (4) ماده (27) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي ج.ا. ايران و اجراي سياستهاي كلي اصل (44) قانون اساسي ، موضوع « نحوه هزينه نمودن اعتبارات مصوب رديف مربوط به آموزشهاي كوتاه مدت تخصصي ، ترغيب ، تشويق و پاداش كاركنان سازمان خصوصي سازي » مطرح شد و پس از بحث و بررسي مورد موافقت قرار گرفت . 

« تصويبنامه هيأت واگذاري »

هيات واگذاري در جلسه مورخ 21/10/ 1387 موارد ذيل را تصويب نمودند :
1- قيمت پايه و شرايط واگذاري 100% سهام شركت پتروپارس ليميتد از شركتهاي زير مجموعه وزارت نفت جهت واگذاري از طريق مزايده مطرح گرديد و پس از بحث و بررسي مقرر شد سازمان خصوصي سازي كميته مشتركي با وزارت نفت تشكيل داده و بررسي مجددي نسبت به ميزان درصد واگذاري و قيمت پايه شركت ياد شده در چارچوب آيين نامه قيمت گذاري انجام و نتيجه را به هيات گزارش نمايد .
2- قيمت پايه و شرايط واگذاري 65% سهام شركت مهندسين مشاور توسعه راه آهن ايران (مترا) از شركتهاي زيرمجموعه راه آهن ج.ا. ايران از طريق مزايده مطابق پيوست مطرح گرديد و پس از بحث و بررسي و باتوجه به اينكه مالكيت 30 درصد ديگر از سهام شركت مزبور متعلق به شركت سازمان توسعه راههاي ايران كه صد در صد آن متعلق به شركت مادر تخصصي ساخت و توسعه زيربناهاي حمل ونقل كشور مي باشد مقرر گرديد شركت مادر تخصصي ياد شده نسبت به انتقال 30 درصد سهام مذكور به شركت راه آهن جمهوري اسلامي ايران اقدام و سپس سازمان خصوصي سازي قيمت پايه و شرايط واگذاري 95% از سهام شركت مزبور را جهت تصويب به هيات پيشنهاد نمايد .
3- قيمت واگذاري 16/61% سهام شركت روكش چوبي ايران از شركتهاي زيرمجموعه سازمان خصوصي سازي جهت واگذاري به سازمان تامين اجتماعي و صندوق بازنشستگي بابت رد ديون دولت به استناد مصوبهشماره 210333/ت39389هـ مورخ 25/12/1386 هيات وزيران مطرح گرديد و پس از بحث و بررسي قيمت هر سهم به ارزش 365ر2 ريال براساس ميانگين ارزش روز خـالص دارائيها و ارزش بازدهي (صفر) ( پس از كسر سهام ترجيحي به كارگران ) مطابق پيوست مورد موافقت قرار گرفت./ 

« تصويبنامه هيأت واگذاري »


هيات واگذاري در جلسه مورخ 05/11/ 1387 موارد ذيل را تصويب نمودند :
1- مـوضوع درخواست خـريدار شركت صنايع سيمان زابـل مبني بـر امهـال بـدهي قسط سـررسيد مـورخ 20/05/1387 به مدت يكسال مطرح گرديد و پس از بحث و بررسي ، امهال قسط مزبور به مدت يكسال با احتساب سود فروش اقساطي مورد موافقت قرار گرفت .
2- موضوع واگذاري تا 51% سهام شركت مخابرات ايران بصورت بلوكي از طريق بورس مطرح گرديد و پس از بحث و بررسي با واگذاري 50% سهام بعلاوه يك سهم بصورت بلوكي و از طريق بورس موافقت گرديد.ضمناً مقرر گرديد كميته اي شامل اعضاء هيات عامل سازمان خصوصي سازي و نماينده وزير ارتباطات و فن آوري اطلاعات تشكيل و شرايط واگذاري و اهليت خريداران شركت مزبور را مورد بررسي قرار داده و نتيجه را به هيات گزارش نمايند همچنين سازمان خصوصي سازي مجاز است از مشاوره اشخاص حقيقي و حقوقي مطلع در اين خصوص استفاده نمايد .
3- موضوع پيشنهادات خريداران شركت فولاد خوزستان طي نامه هاي شماره 110263 مورخ 20/09/1387 و 110256 مورخ 05/09/1387 مبني بر درخواست امهال بخش نقدي ثمن معامله و همچنين اضافه نمودن دوره مدت بازپرداخت اقساط از 5 سال به 10 سال و ساير موارد آن مطرح گرديد و پس از بحث و بررسي و مدنظر قراردادن بحران مالي جهاني و وضعيت حاكم بر صنعت فولاد و با عنايت به اينكه واگذاري سهام فولاد خوزستان بزرگترين واگذاري به بخش خصوصي در سالهاي اخير بوده است و از طرفي سهام مزبور حدوداً با دو برابر قيمت در تابلو بورس به فروش رفته و هم اكنون قيمت هر سهم آن كاهش قابل توجهي يافته است جهت حمايت از خصوصي سازي در كشور موارد ذيل مورد تصويب قرار گرفت :
الف – پيرو تصويبنامه شماره 151201 مورخ 20/09/1387 ، هيات مجدداً تصريح نمود باتوجه به اينكه خريد سهام توسط خريداران قبل از برگزاري مجمع صورت گرفته و در قيمت سهام مورد تصويب ، سود سهام منظور گرديده است بنابراين سود عملكرد سال 1386 به نسبت سهم خريداري شده متعلق به خريداران مي باشد. باتوجه به درخواست خريداران مبني بر پرداخت قسمتي از ثمن نقدي معامله از محل سود عملكرد سال 1386 مقرر گرديد سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران سهم سود سال عملكرد 1386 شركت فولاد خوزستان مربوط به خريداران مزبور را به حساب سازمان خصوصي سازي جهت پرداخت به خزانه واريز نمايد .
ب – امهال باقي مانده مبلغ حصه نقدي بدون احتساب سود فروش اقساطي تا پايان سال 1388 مورد موافقت قرار گرفت .
ج- درخصوص حصه غير نقدي 80% ثمن معامله مقرر گرديد سه قسط اوليه از حصه مزبور بدون احتساب سود فروش اقساطي تا پايان سال 1388 امهال و به نسبت هفت قسط باقيمانده با فاصله زماني شش ماهه ، تسهيم و اضافه گردد ضمناً تصويبنامه شماره 22971 مورخ 18/02/1387 درخصوص مدت بازپرداخت حصه غير نقدي 80% ثمن معامله مزبور در 5 سال مورد تصريح هيات قرار گرفت .
اين تصويبنامه در اجراي قسمت اخير ماده 39 قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي ج.ا.ا و اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي ابلاغ مي گـردد./ 

« تصويبنامه هيأت واگذاري »

هيات واگذاري در جلسه مورخ 12/11/ 1387 موارد ذيل را تصويب نمودند :
1- قيمت پايه واگذاري 100% سهام شركت مجتمع صنعتي گوشت فارس از شركتهاي زيرمجموعه وزارت جهاد كشاورزي جهت واگذاري از طريق مزايده مطرح گرديد و پس از بحث و بررسي مقرر گرديد پس از اخذ نظر كتبي وزارت جهاد كشاورزي ، نسبت به واگذاري شركت مزبور با ارزش پايه هر سهم يك ريال از طريق مزايده اقدام و در صورت عدم فروش باتوجه به اينكه قبلاً نيز دو مرتبه آگهي شده و فروش نرفته است نسبت به انحلال شركت مزبور در اجراي بند «و» ماده (19) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم .... و اجراي سياستهاي كلي اصل (44) قانون اساسي اقدام گردد .
2- پيرو مصوبه مورخ 21/10/1387 هيات واگذاري ، قيمت پايه و شرايط واگذاري 65% سهام شركت مهندسين مشاور توسعه راه آهن ايران (مترا) از شركتهاي زيرمجموعه راه آهن ج.ا.ا جهت واگذاري از طريق مزايده مطرح گرديد و پس از بحث و بررسي با فروش نقد و اقساط با قيمت پايه هر سهم 900ر087ر5 ريال براساس ميانگين ارزش روز خالص دارائيها و ارزش بازدهي و شرايط واگذاري شامل 40% نقد با مهلت پرداخت 20 روز كاري و مابقي بصورت اقساط طي مدت بازپرداخت سه ساله و در 6 قسط با فاصله زماني 6 ماه از يكديگر مطابق پيوست مورد تصويب قرار گرفت . ضمناً باتوجه به اينكه 30% سهام شركت مذكور متعلق به شركت سازمان توسعه راههاي ايران كه 100% آن متعلق به شركت مادر تخصصي ساخت و توسعه زير بناهاي حمل و نقل كشور مي باشد و سازمان توسعه راههاي ايران با واگذاري 30% سهام مزبور با قيمت فوق الذكر موافقت نموده است لذا مقرر گرديد موضوع در آگهي مزايده جهت اطلاع خريداران درج شود .
3- قيمت پايه و شرايط واگذاري 49% سهام شركت توليد لوله و قطعات بتني گيلان از شركتهاي زير مجموعه وزارت نيرو مطرح گرديد و پس از بحث و بررسي با فروش نقد و اقساط با ارزش پايه هر سهم 278ر812ر4 ريال براساس ميانگين ارزش ويژه دفتري و ارزش روز خالص دارائيها و شرايط واگذاري شامل 40% نقد با مهلت پرداخت 20 روز كاري و مابقي بصورت اقساط طي مدت بازپرداخت سه ساله و در 6 قسط با فاصله زماني 6 ماه از يكديگر مطابق پيوست مورد تصويب قرار گرفت .
4- قيمت پايه 40% از سهام شركت مديريت توليد برق خليج فارس از شركتهاي زيرمجموعه وزارت نيرو جهت تحصيل در شركت توليد نيروي برق خليج فارس مطرح گرديد و پس از بحث و بررسي مقرر گرديد پس از اخذ مصوبه هيات وزيران درخصوص تحصيل، 40 درصد سهام شركت فوق الذكر براساس قيمت ارزش دفتري در دفاتر شركت توليد نيروي برق خليج فارس منظور و سپس با ارزش روز خالص دارائيها در ارزش روز شركت توليد نيروي برق خليج فارس جهت عرضه به عموم منظور گردد . ضمناً مقرر گرديد پيش نويس مصوبه هيات وزيران درخصوص تفويض اختيار هيات وزيران در مورد بندهاي«د» و «هـ» ماده 19 قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ج.ا.ا و اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي به وزراي عضو هيات واگذاري تهيه و جهت تصويب به هيات دولت پيشنهاد شود .
اين تصويبنامه در اجراي قسمت اخير ماده 39 قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي ج.ا.ا و اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي ابلاغ مي گـردد./


 

 

« تصويبنامه هيأت واگذاري »


هيات واگذاري در جلسه مورخ 19/11/ 1387 موارد ذيل را تصويب نمودند :
پيش نويس دستورالعمل جزء (5) بند (ب) ماده (40) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصـادي ، اجتمـاعي و فرهنـگي ج.ا.ا و اجـراي سيـاستهاي كـلي اصـل 44 قـانـون اسـاسي مـوضـوع « دستورالعمل واگذاري سهام يا بنگاههاي قابل واگذاري از طريق مذاكره و ويژگيهاي لازم و نحوه انتخاب مديران و متخصصان در موارد واگذاري از اين طريق » مطرح شد و پس از بحث و بررسي مورد تصويب قرار گرفت.
اين تصويبنامه دراجراي قسمت اخير ماده 39 قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي ج.ا.ا و اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي ابلاغ مي گـردد./ 

« تصويبنامه هيأت واگذاري »


هيات واگذاري در جلسه مورخ 21/11/ 1387 موارد ذيل را تصويب نمودند :
پيش نويس دستورالعمل تبصره (1) ماده (30) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ج.ا.ا و اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي موضوع « دستورالعمل اجرايي نحوه بيمه مسئولان و مجريان امر واگذاري » مطرح شد و پس از بحث و بررسي مورد تصويب قرار گـرفت.
اين تصويبنامه دراجراي قسمت اخير ماده 39 قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي ج.ا.ا و اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي ابلاغ مي گـردد./ 

« تصويبنامه هيأت واگذاري »

هيات واگذاري در جلسه مورخ 29/11/ 1387 موارد ذيل را تصويب نمودند :
1- قيمـت پـايـه و شـرايط واگـذاري 100% از سهـام شركت توليد نيـروي بـرق خليـج فـارس از شركتهاي زير مجموعه وزارت نيرو جهت واگذاري بلوكي از طريق مزايده مطرح گرديد و پس از بحث و بررسي مقرر گرديد كميته اي متشكل از نمايندگان وزارت نيرو ، معاونت امور بانكي و بيمه ، وزارت دادگستري ، معاونت هزينه (خزانه داري كل كشور) و سـازمان خصوصي سازي و به رياست مديرعامل سازمان خصوصي سازي موضوع اصلاح ساختار مالي شركتهاي نيروگاهي و همچنين موضوع تهاتر شدن بدهي شركتهاي مذكور به بانكها را بررسي و ظرف مدت ده روز جهت تصميم گيري نهايي به هيات گزارش نمايند .
2- پيش نويس دستورالعمل جزء (4) بند (ب) ماده (40) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي ج.ا.ا و اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي موضوع « نحوه تنظيم قراردادهاي واگذاري مشتمل بر تعيين اختيارات و تعهدات طرفين قراردادها ، وثـايـق و تضميـن ها ، شرايط فسخ يا اقـالـه و نحوه اعمال تخفيفات و جرائم» مطرح گرديد و پس از بحث و بررسي مورد تصويب قرار گرفـت./ 

« تصويبنامه هيأت واگذاري »


هيات واگذاري در جلسه مورخ 13/12/ 1387 موارد ذيل را تصويب نمودند :
1- قيمـت پـايـه و شـرايط واگـذاري 49 درصد از سهام شركت فرآب از شركتهاي زير مجموعه وزارت نيرو جهت واگذاري از طريق مزايده مطرح گرديد و پس از بحث و بررسي قيمت پايه هر سهم 19،594 ريال بـراسـاس ميـانگيـن ارزش ويـژه دفتـري ، ارزش بـازدهـي و ارزش روز خـالص دارائيهـا جمعـاً بـه مبلـغ 960.106.000.000 ريال و با شرايط نقد و اقساط بصورت 25 درصد نقد با مهلت پرداخت 20 روز كاري و مابقي اقساط طي 9 قسط و مدت بازپرداخت 5/4 ساله و با فاصله زماني شش ماه از يكديگر پس از كسر سهام ترجيحي و سهام مديران باتجربه ، متخصص و كارآمد مطابق جداول پيوست مورد تصويب قرار گرفت.
2- قيمت واگذاري 15 درصد از سهام شركت ساختمانهاي آموزشي از شركتهاي زيرمجموعه سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران جهت واگذاري بابت رد ديون موضوع مصوبه شماره 210333/ت39389هـ مورخ 25/12/1386 هيات وزيران مطرح گرديد و پس از بحث و بررسي قيمت هر سهم 15،847 ريال براساس ميانگين ارزش روز خالص دارائيها و ارزش بازدهي (صفر)جمعاً به مبلغ 3.209.017.500 ريال مطابق جدول پيوست مورد تصويب قرار گرفت .
3- قيمت پايه و شرايط واگذاري 100 درصد از سهام شركت پترو پارس ليميتد از شركتهاي زير مجموعه وزارت نفت جهت واگذاري از طريق مزايده مطرح گرديد و پس از بحث و بررسي با واگذاري 51% از سهام شركت مذكور از طريق مزايده به بخش خصوصي و 10 درصد از سهام دولت در شركت مزبور بابت سهام ترجيحي و سهام مديران با تجربه ، متخصص و كارآمد با قيمت پايه هر سهم 83،333 ريال با شرايط نقد و اقساط بصورت 20 درصد نقد با مهلت پرداخت 20 روز كاري و مابقي اقساط طي 10 قسط با مدت بازپرداخت 5 ساله و با فاصله زماني شش ماه از يكديگر مطابق جداول پيوست مورد تصويب قرار گرفت .
4- قيمـت پـايه و شـرايط واگـذاري 25 درصد از سهام شركت پالايش نفت اصفهان از شركتهاي زيرمجموعه وزارت نفـت جهـت واگـذاري بصـورت بلـوكي از طريـق بـورس مطرح گرديد و پس از بحـث و بررسي تصميم گيري درخصوص آن به جلسات آتي هيات موكول گرديد .
5- قيمت واگذاري 40 درصد از سهام بانك ملت در قالب طرح توزيع سهام عدالت مطرح گرديد و پس از بحث و بررسي قيمت هر سهم 1،050 ريال براساس قيمت تابلو بورس در تاريخ 30/11/1387 مطابق جدول پيوست مورد تصويب قرار گرفت .
6- قيمت پايه و شرايط واگذاري 100 درصد از سهام شركت كشت و صنعت شهيد بهشتي از شركتهاي زيرمجموعه وزارت جهاد كشاورزي جهت واگذاري از طريق مزايده مطرح گرديد و پس از بحث و بررسي مقرر گرديد جلسه مشتركي درخصوص كارشناسي چاههاي آب بين نمايندگان وزارت جهاد كشاورزي و سازمان خصوصي سازي برگزار و نتيجه را جهت تصميم گيري نهايي ظرف مدت يك هفته به هيات گزارش نمايند .
7- قيمت پايه و شرايط واگذاري 100 درصد سهام شركت سازمان توسعه راههاي ايران از شركتهاي زيرمجموعه وزارت راه و ترابري جهت واگذاري از طريق مزايده مطرح گرديد و پس از بحث و بررسي مقرر گرديد كميته مشتركي بين نمايندگان وزارت راه و ترابري و سازمان خصوصي سازي تشكيل و نتيجه را جهت تصميم گيري نهايي به هيات گزارش نمايند .
8- موضوع انحلال شركتهاي توزيع نيروي برق شمال غرب ، شمال شرق و جنوب غرب تهران از شركتهاي زيرمجموعه وزارت نيرو و شركت كاوشيار ايران از شركتهاي زيرمجموعه سازمان انرژي اتمي ايران مطرح گرديد و پس از بحث و بررسي انحلال شركتهاي مزبور مورد تصويب قرار گرفت .
9- موضوع آخرين وضعيت بدهي شركت مهندسي مشاور دزآب مطرح گرديد و پس از بحث و بررسي مقرر گرديد با توجه به گزارش سازمان بازرسي كل كشور مبلغ 100،907،235 ريال از طرف خريدار به سازمان خصوصي سازي پرداخت شود .
10- قيمت پايه يا شرايط واگذاري جديد شركتهاي فاقد مشتري ، قند شازند ، روغن نباتي شيراز، بهره برداري از شبكه هاي آبياري و زهكشي زرينه رود ، رادياتور اتومبيل آرمكو ، پالايش نمك طبي برليان و سيمان لوشان مطرح گرديد و پس از بحث و بررسي مطابق پيوست مورد تصويب قرار گرفت .
11- موضوع نحوه پرداخت تعهدات شركت توانير به دولت و همچنين قيمت پايه و شرايط واگذاري شركت توليد نيروي برق خليج فارس مطرح گرديد و پس از بحث و بررسي قيمت پايه و شرايط واگذاري آن مطابق جدول پيوست و مشروط به اخذ مجوزهاي لازم موضوع نامه شماره 7762/2/87 مورخ 05/12/1387 مورد تصويب قرار گرفت .
اين تصويبنامه در اجراي قسمت اخير ماده 39 قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي ج.ا.ا و اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي ابلاغ مي گـردد./ 

« تصويبنامه هيأت واگذاري »


هيات واگذاري در جلسه مورخ 21/12/ 1387 موارد ذيل را تصويب نمودند :
1- پيش نويس دستورالعمل ماده «25» قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم ... و اجراي سياستهاي كلي اصل (44) قانون اساسي موضوع « نحوه اخذ تعهدات ، درج شروط و اعطاي تخفيفات به خريداران سهام كنترلي شركتهاي دولتي » مطرح گرديد و پس از بحث و بررسي مورد تصويب قرار گرفت .
2- پيش نويس دستورالعمل جزء «6» بند (ب) ماده (40) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم ... و اجراي سياستهاي كلي اصل (44) قانون اساسي موضوع « نحوه تنظيم قراردادهاي تعهد پذيره نويسي يا تعهد خريد سهام موسسات تامين سرمايه متضمن ضوابط پرداخت حق الزحمه آنها » مطرح گرديد و پس از بحث و بررسي مورد تصويب قرار گرفت .
3- پيش نويس ضوابط اجرايي جزء «5» بند (الف) ماده «40» قانون اصلاح موادي ... و اجراي سياستهاي كلي اصل (44) قانون اساسي « نحوه اصلاح ساختار بنگاهها در موارد ضروري متضمن چارچوب حفظ و صيانت نيروي انساني شاغل » مطرح گرديد و پس از بحث و بررسي مورد تصويب قرار گرفت .
4- پيش نويس نظامنامه جزء«6» بند (الف) ماده «40» قانون اصلاح موادي ... و اجراي سياستهاي كلي اصل (44) قانون اساسي موضوع « فعاليتهاي فرهنگي ، تبليغاتي براي بسترسازي ، بهبود و شفافيت امر واگذاري» مطرح گرديد و پس از بحث و بررسي مورد تصويب قرار گرفت .
5- برنامه واگذاري سهام بنگاههاي مشمول واگذاري در سال 1388 مطرح گرديد و پس از بحث و بررسي كليات آنها مورد تصويب قرار گرفت . همچنين مقرر گرديد سازمان خصوصي سازي فهرست بنگاههاي گروه (2) موضوع ماده (2) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه ... را با اطلاعات بيشتر و اولويت بندي واگـذاري و نيز فهرست بنگاههاي پيشنهادي جهت انحلال را با اطلاعات كاملتر در جلسه آتي هيات گزارش نمايد تا تصميم نهايي درخصوص آنها اتخاذ گردد .
6- موضوع واگذاري گروه هتلهاي «هما» و «ايران ايرتور» از شركتهاي زيرمجموعه وزارت راه و ترابري مطرح گرديد و پس از بحث و بررسي واگذاري آنها مورد تصويب قرار گرفت .
7- پيشنهادات خريداران بلوكي سهام شركت صنايع مس ايران مطرح گرديد و پس از بحث و بررسي مقرر گرديد گزارشي از وضعيت صنعت مس و وضعيت بحراني شركت ناشي از تاثيرات بحران مالي در جهان از طريق يكي از موسسات تامين سرمايه تهيه و جهت تصميم گيري نهايي به هيات ارائه شود .
8- موضوع تاخير زمان واگذاري سهام شركت سيمان سپاهان تا پايان سال 1388 مطرح گرديد و پس از بحث و بررسي مورد تصويب قرار گرفت .
9- موضوع پرداخت تتمه قدرالسهم شركت نساجي مازندران مطرح گرديد و پس از بحث و بررسي مقرر گرديد جلسه مشتركي مـابين سـازمان خصـوصي سازي و سهامـدار عمـده شـركت مزبـور تشكيـل و پيشنـهادات درخصوص اصلاح ساختار را به هيات گزارش نمايد .
10- موضوع جايگزيني پرسنل جديد سهام ترجيحي شركت پتروشيمي اميركبير تا سقف سهام ترجيحي مصوب مطرح گرديد و پس از بحث و بررسي مورد تصويب قرار گرفت .
11- موضوع بخشودگي جريمه تأخير 10 روزه تاديه ثمن معامله سهام بانك ملت مطرح گرديد و پس از بحث و بررسي مورد تصويب قرار گرفت .
12- قيمت پايـه و شـرايط واگـذاري 100درصـد سهام شركت كشـت و صنـعت شهيـد بهشتي از شـركتهاي زيرمجموعه وزارت جهاد كشاورزي مطرح گرديد و پس از بحث و بررسي قيمت پايه هر سهم 323ر160 ريال براساس ارزش روز خالص دارائيها جمعاً به مبلغ 1.283.125891.740 ريال و با شرايط نقد و اقساط بصورت 20 درصد نقد با مهلت پرداخت 20 روز كاري و مابقي اقساط طي 10 قسط در مدت بازپرداخت 5 ساله و با فاصله زماني شش ماه از يكديگر مطابق جدول پيوست مورد تصويب قرار گرفت .
13- قيمت واگـذاري 15 درصد سهـام از شـركت صنـايع آمـوزشي بـابت رد ديــون موضـوع مصـوبه شماره 210333/ت39389هـ مورخ 25/12/1386 هيات وزيران مطرح گرديد و قيمت هر سهم 383ر43 ريال براساس ميانگين روش ارزش روز خالص دارائيها و ارزش بازدهي جمعاً به مبلغ 65.074.500.000 ريال مطابق جدول پيوست مورد تصويب قرار گرفت .
اين تصويبنامه در اجراي قسمت اخير ماده 39 قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي ج.ا.ا و اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي ابلاغ مي گـردد./