« صورتجلسه »

هيات عالي واگذاري

 

جلسه هيأت عالي واگذاري در تاريخ 12/2/1386 با حضور كليه اعضاء و وزراي نيرو و صنايع و معادن در دفتر وزير امور اقتصادي و دارايي تشكيل و نسبت به موارد زير بررسي و اتخاذ تصميم به عمل آمد:      

 

1-  گزارش عملكرد فروش سهام توسط سازمان خصوصي سازي از ابتداي سال جاري تاكنون و گزارش خلاصه عملكرد سازمان از ابتداي دولت نهم تاكنون در راستاي اجراي ماده (20) آئين نامه اجرايي ماده (15) قانون برنامه سوم توسعه تنفيذي در ماده (9) قانون برنامه چهارم توسعه ارائه گرديد و مورد تأئيد اعضاء قرار گرفت.

2- پيشنهاد سازمان خصوصي سازي در مورد قيمت پايه سهام تعدادي از شركتهاي مصوب مشمول واگذاري متضمن اطلاعات نحوه واگذاري بلوكي سهام به شرح جداول پيوست مطرح شد و پس از بررسي به شرح زير مورد تصويب قرار گرفت تا سازمان خصوصي سازي مطابق مقررات نسبت به عرضه آنها اقدام نمايد.

 •  ارزش پايه هر سهم شركت مهندسين مشاور آب و خاك تهران معادل ميانگين قيمت روز خالص دارائيها و ارزش ويژه دفتري تصويب گرديد و مهلت پرداخت ثمن نقدي نيز 20 روز كاري تعيين شد.

 • در خصوص شركت توليد پمپ هاي بزرگ و توربين آبي مقرر شد ارزش پايه هر سهم معادل ميانگين ارزش اسمي، ارزش ويژه دفتري و ارزش روز خالص دارائيها تعيين گردد و ميزان حصه نقد و اقساطي و طول مدت و تعداد اقساط آن در شرايط بلوكهاي سهام بالاتر از 70 ميليارد ريال قرار گيرد و با مهلت پرداخت 20 روز كاري براي پرداخت ثمن نقدي موافقت شد.

 •  در خصوص شركت پيمانير بنا به توضيحات وزارت نيرو، مقرر شد مراتب فعلاً مراعي باقي بماند و موضوع مجدداً در جلسات آتي هيأت مورد اتخاذ تصميم قرار گيرد.

 • ارزش پايه هر سهم شركتهاي قند اروميه ، سازندآب ، نصب نيرو ، صنعتي جنرال ،صنايع نساجي ايران ،صنايع هوايي ايران ، مهندسي مسكن و نواحي آينده ساز و تهيه و توزيع مواد ريخته گري ايران مورد تأئيد قرار گرفت و در مورد مهلت ثمن نقدي فروشهاي نقدي و اقساطي ، با 20 روز كاري موافقت شد.

 •  در خصوص سهام شركتهاي فولاد مباركه و ملي صنايع مس ايران مقرر شد كميته مشتركي متشكل از نمايندگان وزارتخانه هاي صنايع و معادن ، امور اقتصادي و دارايي، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و سازمان بورس اوراق بهادار تشكيل گردد و با پيشنهاد الگوي فروش ، متعاقباً در مورد بلوك بندي ،شرايط و نحوه فروش سهام در بازارهاي داخلي يا خارجي يا تركيب آنها و ساير موارد مربوط ، در هيات اتخاذ تصميم بعمل آيد.

 • پيشنهاد اصلاح تعداد ،درصد و قيمت سهام شركت ساختمان سد و تأسيسات آبياري (سابير) مورد واگذاري در طرح سهام عدالت جهت فروش به شركت كارگزاري سهام عدالت به شرح جدول پيوست مورد تصويب قرار گرفت و جايگزين مصوبه قبل هيأت گرديد و مقرر شد سازمان خصوصي سازي مطابق آن اقدام نمايد.

 • مقرر شد در خصوص سهام كمتر از ده درصد و مبالغ ريالي اندك متعلق به شركتهاي ساتكاب ، گسترش و نوسازي صنايع ايران و ساير شركتهاي مادرتخصصي كه آنها نيز داراي سهام زير ده درصد و با ارزش پايين مي باشند، تعيين ارزش پايه سهام توسط سازمان خصوصي سازي از روش ارزش اسمي يا دفتري و يا تركيبي از آنها صورت گيرد و نياز به استفاده از خدمات و گزارش كارشناس رسمي دادگستري به منظور استخراج ارزش روز خالص دارائيها و ارزش بازدهي در اين خصوص نخواهد بود. برهمين اساس روش استخراج قيمت شركت صنايع نساجي ايران مورد تاييد قرار گرفت.

3- سوال سازمان خصوصي سازي در خصوص آئين نامه سهام ترجيحي موضوع آئين نامه ماده (16) قانون برنامه سوم تنفيذي در ماده (9) قانون برنامه چهارم مبني بر نحوه تعيين قيمت سهام ترجيحي شركتهاي غيربورسي در طرح سهام عدالت مطرح گرديد و هيات مقرر نمود در موارد مذكور ،ارزش سهام عبارت از ميانگين قيمت مصوب و تعيين شده در هيات جهت واگذاري به شركت كارگزاري سهام عدالت و قيمت اسمي خواهد بود.

4-  نظرات دبيرخانه مبني بر ارائه پيشنهاد به هيات دولت جهت تنفيذ اختيارات هيأت محترم وزيران در خصوص ماده (9) قانون برنامه چهارم توسعه به هيأت عالي واگذاري در چارچوب اصل (138) قانون اساسي مطرح گرديد و مورد تأئيد قرار نگرفت.

5-  با پيشنهاد واگذاري ميزان 45% سهام شركت پايانه احداث، 49% سهام شركت سيمان پيوند گلستان، 49% سهام شركت صنايع سيمان نهاوند از شركتهاي زيرمجموعه سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران از روش مزايده در سال 1386 موافقت گرديد و مقرر شد مراتب براي تصويب نهايي به هيأت محترم وزيران پيشنهاد گردد.

6- موضوع امكان اعطاي تخفيفات به خريدار شركت سيمان هرمزگان مورد بررسي قرار گرفت و مقرر شد صرفاً در صورت داشتن شرايط تخفيف مطابق دستورالعمل ، مورد بررسي قرار گيرد.

7-  پيشنهاد سازمان خصوصي سازي مبني بر گزارش بررسي و تعلق تخفيفات موضوع دستورالعمل ماده (9) آئين نامه بند (و) ماده (14) قانون برنامه سوم توسعه تنفيذي در ماده (9) قانون برنامه چهارم توسعه به شركت خزر برق ساحل خريدار سهام شركت مازندنيرو مطرح گرديد و مراتب مورد تصويب قرار گرفت و مقرر شد تخفيف ياد شده به صورت ريالي و از آخرين قسط پرداختي خريدار كسر گردد.

8-  در مورد دريافت ثمن نقدي معامله شركت روكش چوبي ايران و به منظور عدم ابطال معامله سهام شركت مقرر شد به استناد آئين‌نامه اجرايي بند «ﻫ» ماده (14) قانون برنامه سوم توسعه مورد تنفيذ در ماده (9) قانون برنامه چهارم توسعه و آئين نامه معاملاتي سازمان خصوصي سازي با تمديد 5 روز كاري براي پرداخت ثمن نقدي معامله موافقت گردد .

 

 

 

«  صورتجلسه »

هيات عالي واگذاري

 

جلسه هيات عالي واگذاري در تاريخ 21/2/1386  با حضور كليه اعضاء و وزراي صنايع و معادن ، راه و ترابري و جهاد كشاورزي در دفتر وزير امور اقتصادي و دارايي تشكيل و نسبت به موارد زير بررسي و اتخاذ تصميم به عمل آمد :

 تصميمات متخذه :

1-گزارش نظارتي هيات در ارتباط با عملكرد خصوصي سازي در سال 1385 مطرح و مورد تاييد قرار گرفت و مقرر شد در راستاي اجراي ماده (7) آئين نامه اجرايي بند (هـ) ماده (14) قانون برنامه سوم توسعه تنفيذي در ماده (9) قانون برنامه چهارم توسعه توسط رياست هيات عامل براي رؤساي محترم جمهوري و مجلس شوراي اسلامي ارسال گردد .

2-پيشنهاد سازمان خصوصي سازي در مورد قيمت پايه سهام تعدادي از شركتهاي مصوب مشمول واگذاري با ميزان سهام كمتر از ده درصد كه براساس مجوز مورخ 12/2/1386 هيات تعيين گرديده است ، متضمن اطلاعات نحوه واگذاري بلوكي سهام به شرح جداول پيوست مطرح شد و پس از بررسي مورد تصويب قرار گرفت تا سازمان خصوصي سازي مطابق مقررات نسبت به عرضه آنها اقدام نمايد .

3-پيشنهاد واگذاري شركت خدمات حمايتي كشاورزي مطرح شد و مقرر گرديد كار گروه مشتركي متشكل از نمايندگان شركت مادر تخصصي خدمات كشاورزي و سازمان خصوصي سازي تشكيل گردد و با پيشنهاد الگوي فروش، متعاقباً در مورد بلوك بندي، شرايط و نحوه فروش سهام ، نحوه اصلاح ساختار، زمانبندي و ساير موارد مربوط، در هيات اتخاذ تصميم بعمل آيد.

4-با پيشنهاد واگذاري شركت آزمايشگاه فني و مكانيك خاك موافقت شد و مقرر گرديد كار گروه مشتركي متشكل از نمايندگان وزارت راه و ترابري، شركت مادر تخصصي ذيربط و سازمان خصوصي سازي تشكيل گردد و با پيشنهاد الگوي فروش، متعاقباً در مورد بلوك بندي، شرايط و نحوه فروش سهام، نحوه اصلاح ساختار، زمانبندي و ساير موارد مربوط، در هيات اتخاذ تصميم بعمل آيد .

5-درخواست شركت سرمايه گذاري مشانير خريدار سهام شركت مهندسين مشاور لار مبني بر تقاضاي آزادسازي سهام خريداري شده براي دومين مرتبه توسط سازمان خصوصي سازي مطرح شد و باتوجه به اختيارات هيات عالي واگذاري فوق مفاد ماده (5) آئين نامه اجرايي بند «و» ماده (14)، قانون برنامه سوم توسعه تنفيذي در ماده (9) قانون برنامه چهارم توسعه با آزاد سازي آن بخش از سهام كه اقساط آن پرداخت شده است، موافقت گرديد.

6-درخواست خريداران سهام شركت صنعتي مهرآباد مبني بر تقاضاي عدم احتساب جريمه و بخشودگي جرايم ديركرد اقساط معوق مطرح شد و مقرر گرديد چنانچه خريداران سهام به صورت يكجا كليه اقساط آتي خود را با سازمان خصوصي سازي تسويه نمايند، جرايم تاخير ناشي از اقساط معوق قبلي مربوط به قبل از رأي هيات داوري مورد بخشودگي قرار گيرد .

7-نحوه اجراي بند(8) دستورالعمل موضوع بند(1) آئين نامه قبلي هيات وزيران درخصوص ماده (16) تنفيذي قانون برنامه سوم توسعه موضوع سهام ترجيحي كه واگذاري هاي سنوات قبل سهام به كارگران توسط سازمان خصوصي سازي مطابق آن انجام گرديده مطرح و مقرر شد در خصوص سهام ترجيحي باقيمانده و تسويه نشده كه بدهي اقساط آن ظرف مهلت قانوني (6) ماهه از سوي كارگران پرداخت نگرديده باشد، پس از احتساب مهلت يكساله و در صورت عدم پرداخت تمامي بدهي سررسيده شده مربوط به وسيله ذينفع ، متعاقباً سهام مذكور توسط سازمان خصوصي سازي در معرض فروش قرار گيرد .

 

 

 

 

 « صورتجلسه »

هيات عالي واگذاري

جلسه هيأت عالي واگذاري در تاريخ 30/3/1386 با حضور كليه اعضاء و وزير جهاد كشاورزي در دفتر وزير امور اقتصادي و دارايي تشكيل و نسبت به موارد زير بررسي و اتخاذ تصميم به عمل آمـد :

1-گزارش عملكرد فروش سهام توسط سازمان خصوصي سازي از ابتداي سال جاري تاكنون در راستاي اجراي ماده (20) آئين نامه اجرايي ماده (15) قانون برنامه سوم توسعه تنفيذي در ماده (9) قانون برنامه چهارم توسعه توسط سازمان خصوصي سازي ارائه گرديد و مورد تأئيد اعضاء قرار گرفت.

2-پيشنهاد سازمان خصوصي سازي در مورد قيمت پايه سهام شركتهاي پيمانير و سازند آب از شركتهاي زير مجموعه شركت مادر تخصصي ساتكاب به شرح جداول پيوست متضمن اطلاعات نحوه واگذاري بلوكي سهام مطرح شد و پس از بررسي مورد تصويب قرار گرفت تا سازمان خصوصي سازي  مطابق مقررات نسبت به عرضه آنها اقدام نمايد.

 • درخصوص شركت سازند آب مقرر شد در آگهي تصريح گردد ملك شركت واقع در قوچان به علت طرح دعوي در مراجع قضايي در قيمت گذاري ملحوظ نشده است و چنانچه رأي قطعي به نفع شركت صادر شود خريدار مي بايستي متعهد گردد نسبت به پرداخت قيمت كارشناسي ملك فوق به نسبت سهام خريداري شده در وجه فروشنده اقدام نمايد.

 • در خصـوص شـركت پيمـانير مقرر شد قيمت پـايـه سهـام اين شركت با ده درصد كمتر از پيشنهاد قيمت پايه سازمان خصـوصي سازي آگهي گردد .

3-با پيشنهاد واگذاري حداقل 51 درصد سهام شركت خدمات حمايتي كشاورزي از شركتهاي زير مجموعه شركت مادر تخصصي خدمات كشاورزي از طريق مزايده محدود به اشخاص حقيقي و حقوقي با پيشنهاد و معرفي وزارت جهاد كشاورزي و تأييد هيات عالي واگذاري در سال 1386  موافقت گرديد و مقرر شد مراتب براي تصويب نهايي به هيأت محترم وزيران پيشنهاد گردد. همچنين با واگذاري مابقي سهام شركت حداكثر تا پايان برنامه چهارم توسعه موافقت بعمل آمد.    

4-موضوع اتخاذ تصميم درخصوص شركتهاي زير مجموعه وزارت نفت مطرح شد و مقرر گرديد وزارت نفت مدل پيشنهادي واگذاري به همراه سقف زماني اجراء در مورد مجموعه شركتهاي زير مجموعه هر يك از شركتهاي مادر تخصصي آن وزارت را در جلسات آتي ارائه نمايد تا هيأت عالي واگذاري امكان اتخاذ تصميم درخصوص چگونگي واگذاري به سهام عدالت ، قابل فروش به متقاضيان و قابل ابقاء در دولت را داشته باشد .  

 

 

 

« صورتجلسه »

هيات عالي واگذاري

جلسه هيأت عالي واگذاري در تاريخ 20/4/1386 باحضور كليه اعضاء در دفتر وزير امور اقتصادي و دارايي تشكيل گرديد و نسبت به موارد زيراتخاذ تصميم به عمل آمد  :

تصميمات متخذه :

1-گزارش عملكرد فروش سهام توسط سازمان خصوصي سازي از ابتداي سال جاري تاكنون در راستاي اجراي ماده (20) آئين نامه اجرايي ماده (15) قانون برنامه سوم توسعه تنفيذي در ماده (9) قانون برنامه چهارم توسعه توسط سازمان خصوصي سازي ارائه گرديد و مورد تاييد اعضاء قرار گرفت .

2-پيشنهاد سازمان خصوصي سازي در مورد قيمت پايه سهام شركت كشت و صنعت شهريار از شركتهاي زير مجموعه سازمان خصوصي سازي به شرح جداول پيوست متضمن اطلاعات نحوه واگذاري بلوكي سهام مطرح شد و پس از بررسي مورد تصويب قرار گرفت تا سازمان خصوصي سازي مطابق مقررات نسبت به عرضه آن اقدام نمايد .

3-با پيشنهاد واگذاري 5 درصد از سهام شركتهاي بيمه دانا ، بيمه البرز، بيمه آسيا ، بانك تجارت ، بانك صادرات ايران ، بانك ملت ، پست بانك و بانك رفاه از روش بورس به منظور كشف قيمت و عرضه تدريجي سهام به عموم  مردم در سال 1386  موافقت گرديد و مقرر شد مراتب براي تصويب نهايي به هيأت محترم وزيران پيشنهاد گـردد .

4-پيشنهاد وزارت بازرگاني داير بر لزوم ابقاء تا 20 درصد سهام دولت در شركت كشتيراني جمهوري اسلامي ايران نزد وزارت مذكور مطرح شد و مقرر گرديد افزايش ميزان سهام دولتي شركت ترجيحاً از محل كاهش سهام واگذاري بابت رد ديون دولت از 51 درصد به 40 درصد صورت گيرد و مراتب به همين نحو به مراجع ذيربط پيشنهاد شود .

5-با تعيين برنامه زمانبندي شركتهاي آلومينيوم ايران ، فولاد خوزستان،فولاد مباركه ،مشانير ،سابير ،سيمان دشتستان (بوشهر) ،سيمان داراب ، كشتيراني جمهوري اسلامي ايران و ذوب آهن اصفهان كه در قالب طرح سهام عدالت واگذار شده يا خواهند شد در سال 1386 موافقت شد و مقرر گرديد بر همين اساس شركتهاي مذكور به استناد مفاد بند (ج) تبصره (6) ماده (7) قانون برنامه چهارم توسعه از مقطع تصويب هيات وزيران يا ستاد مركزي توزيع سهام عدالت حسب مورد در چارچوب قانون تجارت اداره شوند .

6-موضوع امكان اعطاي تخفيفات به شركت مديريت سرمايه گذاري اميد خريدار شركت سيمان هرمزگان مورد بررسي قرار گرفت و با توجه به اينكه موضوع در اين مرحله نياز به تصويب حكم خاصي توسط هيات عالي واگذاري نداشته است، مقرر شد خريدار مستندات لازم را به سازمان خصوصي سازي ارائه دهد تا در صورت شمول تخفيفات وفق مقررات موجود اقدام شود .

7-پيشنهاد واگذاري سهام ترجيحي به كاركنان شركتهاي پيمانكاري شركتهاي مورد واگذاري مطرح شد و پس از بحث و بررسي لازم مورد موافقت قرار نگرفت .

8-گزارش تغييرات تعداد سهام مورد واگذاري و ارزش پايه هر سهم و ارزش كل سهام واگذار شده شركت قند اروميه  كه پس از تصويب قيمت آن به واسطه افزايش در سرمايه شركت ياد شده مورد تغييراتي واقع گرديده است مطرح شد و با توجه به اينكه تغييرات مذكور اثري در ارزش كل شركت نداشته است ، اقدامات سازمان خصوصي سازي در خصوص واگذاري شركت ياد شده تنفيذ گرديد .

9-پيشنهاد استمهال يكساله براي عرضه مجدد سهام شركت لوله گستر اسفراين مطرح و مورد موافقت قرار گرفت.

10-درخواست شركت مديريت سرمايه گذاري كوثـر بهمن خريدار سهام شركت شيشه سازي مينا مطرح شد و باتوجه به اينكه واگذاري شركت مذكور به صورت نقد و اقساط بوده است ولي خريدار ثمن معامله را با شرايط يكجا و بصورت نقدي پرداخت نموده است ، لذا موافقت شد هيچگونه وجهي به عنوان سود فروش اقساطي و يا جرايم دير كرد محاسبه و مطالبه نشود .

 

 

 

 

« صورتجلسه »

هيات عالي واگذاري

 جلسه هيأت عالي واگذاري در تاريخ 21/4/1386 باحضور كليه اعضاء و وزير صنايع و معادن در دفتر وزير امور اقتصادي و دارايي تشكيل گرديد و نسبت به موارد زير اتخاذ تصميم به عمل آمد  :

تصميمات متخده :

پيشنهاد سازمان خصوصي سازي درمورد قيمت 30% سهام مورد واگذاري شركت آلومينيوم ايران (ايرالكو) در چارچوب طرح سهام عدالت شامل اطلاعات تعداد سهام، قيمت هر سهم و ارزش كل سهام مورد واگذاري به شركت كارگزاري سهام عدالت به شرح جدول پيوست كه طبق مقررات بر اساس آخرين قيمت تابلوي بورس در روز قبل يعني دومين روز پس از بازگشايي نماد شركت متعاقب برگزاري مجمع عمومي عادي سالانه منتهي به 29/12/1385 تعيين شده است مطرح گرديد و قيمت مذكور مورد تصويب قرار گرفت و مقرر شد اقدامات انتقال قطعي سهام و عقد قرارداد واگذاري به شركت كارگزاري سهام عدالت در خصوص مشمولين مرحله دوم و پس از تعيين مشمولين مذكور نزد تعاونيهاي عدالت شهرستاني صورت گيرد.

 

 

 

 

« صورتجلسه »

هيات عالي واگذاري

 

جلسه هيأت عالي واگذاري در تاريخ 17/5/1386 باحضور كليه اعضاء و وزير صنايع و معادن در دفتر وزير امور اقتصادي و دارايي تشكيل و نسبت به موارد زير بررسي و اتخاذ تصميم به عمل آمد  :

« پيشنهاد سازمان خصوصي سازي درمورد قيمت 25% سهام مورد واگذاري شركت فولاد خوزستان در چارچوب طرح سهام عدالت شامل اطلاعات تعداد سهام، قيمت هر سهم و ارزش كل سهام مورد واگذاري به شرح جدول پيوست كه طبق مقررات بر اساس آخرين قيمت تابلوي بورس در روز 16/5/1386 تعيين شده است مطرح گرديد و قيمت مذكور مورد تصويب قرار گرفت و مقرر شد اقدامات انتقال قطعي سهام و عقد قرارداد واگذاري در خصوص مشمولين مرحله دوم و پس از تعيين مشمولين مذكور نزد تعاونيهاي عدالت شهرستاني صورت گيرد.»

 

 

 

 

«صورتجلسه »

هيات عالي واگذاري

جلسه هيأت عالي واگذاري در تاريخ 22/5/1386 باحضور كليه اعضاء و وزراي نيرو، صنايع و معادن و راه و ترابري در دفتر وزير امور اقتصادي و دارايي تشكيل و نسبت به موارد زير بررسي و اتخاذ تصميم بعمل آمد  :

1-گزارش عملكرد فروش سهام توسط سازمان خصوصي سازي از ابتداي سال جاري تاكنون در راستاي اجراي ماده (20) آيين نامه اجرايي ماده ( 15 ) قانون برنامه سوم توسعه تنفيذي در ماده (9) قانون برنامه چهارم توسعه توسط سازمان خصوصي سازي ارائه گرديد و مورد تأييد اعضاء قرار گرفت .

2-پيشنهاد سازمان خصوصي سازي در مورد قيمت پايه سهام تعدادي از شركتهاي مصوب مشمول واگذاري متضمن اطلاعات نحوه واگذاري بلوكي سهام به شرح جداول پيوست وتوضيحات ذيل آنها مطرح شد و پس از بررسي عيناً مورد تصويب قرار گرفت تا سازمان خصوصي سازي مطابق مقررات نسبت به عرضه آنها اقدام نمايد .درخصوص قيمت بلوكي 40% سهام شركت ملي صنايع مس ايران نيز مقرر گرديد سهام آن شركت به نحوي آگهي شود كه به صورت دو بلوك 20 درصدي با قيمت پايه هر سهم 7400 ريال با فاصله يك هفته از يكديگر آگهي و عرضه شود و در آگهي عرضه سهام نيز تصريح گردد خريداران مي بايستي از توان مالي و مديريتي لازم جهت اداره بلوك خريداري شده برخودار باشند .

3-با پيشنهاد واگذاري شركتهاي هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران ( هما ) و ايران ايرتور از شركتهاي زير مجموعه وزارت راه و ترابري از روش بورس در سال 1387 موافقت گرديد ومقرر شد جهت تصويب نهايي هيات وزيران ارائه گردد . در عين حال وزارت راه و ترابري مكلف است نسبت به اصلاح ساختار اين دو شركت اقدام نمايد و تمهيدات لازم جهت پذيرش آنها در بورس اوراق بهادار را در طي مدت ياد شده فوق بعمل آورد .

4-با واگذاري 5/55 درصد از سهام شركت فولاد خوزستان در سال 1386 با بازاريابي بين المللي براي عرضه در بورس اوراق بهادار داخلي بصورت بلوك كنترلي مشتمل بر50 درصد به علاوه يك سهم و مابقي سهام به صورت عرضه تدريجي موافقت گرديد و مقرر شد مجوز لازم جهت واگذاري سهام از هيات وزيران اخذ گردد .

5-درخواست سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران جهت استمهال دوساله واگذاري 18 شركت مصوب متعلق به آن شركت مادر تخصصي مطرح شد و مورد موافقت قرار نگرفت .

6-باپيشنهاد سازمان خصوصي سازي جهت بخشودگي تتمه پرداخت نشده جرايم تأخير احدي از خريداران سهام شركت توسعه منابع آب خاورميانه (آقاي يزداني) موافقت شد.

7-درخواست سازمان خصوصي سازي جهت بخشودگي جرايم ديركرد خريداران شركت سيمان خوزستان و شركت سيمان هگمتان مطرح شد و مقرر گرديد :

•مانده جريمه تأخير تا دو ماه در خصوص هر قسط اين شركتها مورد بخشش قرار گيرد.

•به ميزاني كه خريداران جرائم تأخير پرداخت نموده باشند ،مانده پرداخت نشده جرائم آنها مورد بخشودگي قرار گيرد.

•خريداران از هرگونه ادعاي حقوقي مطروحه به مراجع قضايي در خصوص ادعاي لغو جرائم صرفنظر نمايند.

8-درخواست شركت صبا مبني بر موافقت با درج مشترك آگهي عرضه سهام شركتهاي زير مجموعه ساتكاب و شركت مورد نظر مطرح شد و مورد موافقت قرار گرفت.

9-پيشنهاد سازمان خصوصي سازي در خصوص امكان تعلق تخفيف به خريداران شركت سيمان اردبيل و آهك آذر شهر مطرح شد و مقرر گرديد مراتب توسط سازمان مذكور مورد بررسي قرار گيرد و پيشنهاد مشخص آن سازمان در خصوص تخفيف در جلسه بعدي هيأت مطرح گردد.

10-پيشنهاد سازمان خصوصي سازي مبني بر گزارش بررسي و تعلق تخفيفات موضوع دستورالعمل ماده (9) آيين نامه بند « و » ماده (14) قانون برنامه سوم توسعه به خريداران شركت گوهر رود گيلان و خريداران شركت مهندسين مشاور دانشمند اصفهان مطرح گرديد و مراتب مورد تصويب قرار گرفت و مقرر شد تخفيفات ريالي به ترتيب معادل 036ر820ر500 ريال و 444ر667ر226 ريال از حساب بدهكاري دو قسط باقيمانده خريداران كسر گردد.

11-پيشنهاد سازمان خصوصي سازي مبني بر بخشودگي جرايم و امكان تعلق تخفيف به خريداران شركت صدرا مطرح شد و به استناد اختيار تبصره ذيل ماده (7) دستورالعمل تخفيفات، هيأت مقرر نمود شركت سرمايه گذاري بانك ملي ايران و شركت مديريت بانك ملي ايران خريداران بلوكي سهام شركت ياد شده، از سقف حداكثري تخفيفات ريالي برخوردار گردند به نحوي كه 100% سود فروش اقساطي آن به مبلغ 000ر250ر296ر579 ريال مشمول تخفيف گردد و در عين حال با توجه به اختيار هيات عالي واگذاري جرايم ديركرد پرداخت اقساط به مبلغ 333ر318ر398ر478 ريال نيز مشمول بخشودگي قرار گرفت. همچنين خريداران مذكور مكلف شدند نسبت به پرداخت مانده اصل بدهي به ميزان 000ر500ر767ر919 ريال طي اقساط اقدام كنند،  به نحوي كه بابت هر قسط مبلغ 444ر194ر098ر51 ريال به سازمان خصوصي سازي جمعاً طي 18 قسط مساوي ماهانه و به مدت 18 ماه واريز نمايند.

 

 

 

 

« صورتجلسه »

هيات عالي واگذاري

 

جلسه هيأت عالي واگذاري در تاريخ 5/6/1386 باحضور كليه اعضاء و وزراي نيرو و صنايع و معادن در دفتر وزير امور اقتصادي و دارايي تشكيل و نسبت به موارد زير بررسي و اتخاذ تصميم به عمل آمد  :

تصميمات متخذه :

1-پيشنهاد سازمان خصوصي سازي درمورد قيمت 3/17 درصد سهام مورد واگذاري شركت مپنا در چارچوب طرح سهام عدالت شامل اطلاعات تعداد سهام، قيمت هر سهم و ارزش كل سهام مورد واگذاري به شرح جدول پيوست كه طبق مقررات بر اساس آخرين قيمت تابلوي بورس در روز 1386/4/6 تعيين شده است مطرح گرديد و قيمت مذكور مورد تصويب قرار گرفت و مقرر شد اقدامات انتقال قطعي سهام و عقد قرارداد واگذاري در خصوص مشمولين مرحله دوم و پس از تعيين مشمولين مذكور نزد تعاونيهاي عدالت شهرستاني صورت گيرد.

2-سازمان خصوصي سازي مكلف است سهام شركت كارگزاري سهام عدالت را ناشي از افزايش سرمايه از 000و000و500 ريال به 000و000و500و7 ريال به (30) شركت سرمايه گذاري استاني سهام عدالت متشكل از تعاونيهاي عدالت شهرستاني هر استان و به نسبت مشمولين مرحله اول طرح سهام عدالت عضو هر تعاوني واگذار نمايد.

 

 

« صورتجلسه »
هيات عالي واگذاري


جلسه هيأت عالي واگذاري در تاريخ 13/6/1386 باحضور كليه اعضاء و وزراي نيرو، صنايع و معادن و نفت در دفتر وزير امور اقتصادي و دارايي با دستور زير تشكيل و اتخاذ تصميم بعمل آمد :

1- گزارش عملكرد واگذاري سهام شركتها از ابتداي سال جاري تاكنون در راستاي اجراي ماده (20) آيين نامه اجرايي ماده (15) قانون برنامه سوم توسعه تنفيذي در ماده (9) قانون برنامه چهارم توسعه توسط سازمان خصوصي سازي ارائه گرديد و مورد تاييد اعضاء قرار گرفت .
2- قيمتهاي پايه شركتهاي موضوع دستور جلسه به شرح ضمايم پيوست مطرح و به تصويب رسيد.

 •  بر اين اساس مقرر شد درخصوص ميزان سهام فولاد مباركه درصد بلوك قابل واگذاري در هيأت محترم وزيران تصويب و به قيمت 3900 ( سه هزار و نهصد ) ريال به ازاي هر سهم به صورت نقد به فـروش بـرسد .

 •  همچنين با فروش نقدي بلوك 50 درصد بعلاوه يك سهم شركت آلومينيوم ايران به ازاي هر سهم 16900 ( شانزده هزارو نهصد ) ريال موافقت شد .

 •  مقرر شد در تعيين قيمت شركتهاي پيمانكاري كارهاي آبي هنگام آب ، خدمات عمومي رفاهي برق و مهندسي مشاور هليل آب از مجموع سه روش اسمي ، ويژه دفتري و خالص روز داراييها استفاده شود .

3- پيشنهاد واگذاري كليه سهام متعلق به دولت در تعدادي از شركتها بشرح جدول پيوست به تصويب رسيد و مقرر شد جهت تصويب نهايي تقديم هيأت وزيران گردد .
4- با واگـذاري تعداد 5 سهم باقي مانده از سهام واگذار شده شركت سازنده توربوكمپرسور( ساتك ) با قيمت واگذاري به برنده مزايده به همان خريدار موافقت گرديد .
5- با تقاضاي بخشودگي جرايم ديركرد خريداران شركت نساجي سيمين اصفهان موافقت گرديد .
6- گـزارش هيـأت داوري موضـوع مـاده (20) قانون برنامه سوم توسعـه متضمن پيشنهـادات و راه كـارها به استحضار هيأت رسيد .
7- آخرين گزارشات و تصميمات درخصوص خريدار شركت تكنيكان به استحضار اعضاء رسيد .

 

 « صورتجلسه »
هيات عالي واگذاري


جلسه هيأت عالي واگذاري در تاريخ 2/7/1386 باحضور كليه اعضاء و وزراي نيرو، صنايع و معادن در دفتر وزير امور اقتصادي و دارايي با دستور زير تشكيل و اتخاذ تصميم بعمل آمد :
تصميمات متخذه:
1- گزارش عملكرد واگذاري سهام شركتها از ابتداي سال جاري تاكنون در راستاي اجراي ماده (20) آيين نامه اجرايي ماده (15) قانون برنامه سوم توسعه تنفيذي در ماده (9) قانون برنامه چهارم توسعه توسط سازمان خصوصي سازي ارائه گرديد و مورد تاييد اعضاء قرار گرفت .
2- قيمت هاي پايه سهام شركتهاي موضوع دستور جلسه به شرح ضمايم پيوست مطرح و به تصويب رسيد.

 •  بر اين اساس مقرر شد درخصوص قيمت پايه سهام شركت مهندسي تجهيزات آب و برق ايران قيمت براساس ميانگين سه روش ارزش ويژه دفتري ، ارزش بازدهي و ارزش روز خالص داراييها تعيين و مهلت پرداخت ثمن نقدي معامله نيز 20 روز تعيين شد .

3- تخفيفات خريداران سهام شركت سيمان اردبيل و آهك آذرشهر مطرح شد و پس از بحث و بررسي لازم مورد تصويب قرار گرفت.
4- درخصوص تخفيفات خريدار سهام شركت سيمان هرمزگان هيأت صرفا با مبلغ محاسبه شده سازمان خصوصي سازي موافقت نمود . در خصوص جرايم ديركرد خريدار نيز مراتب به صورت بخشش آن مشروط به پرداخت به موقع اقساط و همچنين حل و فصل دعوي فيمابين خريدار و فروشنده مورد تصويب واقع شد .
5- در خصوص ميزان سهام ابقايي دولت در كشتيراني ج.ا. ايران مراتب مورد بررسي قرار گرفت و مقرر شد با جايگزيني سهام مناسب ديگر در سبد سهام عدالت ، سهم اين شركت در سبد سهام عدالت كاهش يابد .در عين حال سود شركت يادشده در سال جاري بر اساس 05/34 درصد محاسبه و براي مشمولان مرحله اول سهام عدالت منظور مي گردد.
6- امكان واگذاري سهام ترجيحي به كاركنان بانكهاي غير مشمول واگذاري موضوع صدر اصل « 44 » قانون اساسي مطرح شد و مقرر شد مراتب متعاقباً و پس از واگذاري سهام ترجيحي به كاركنان بانكهاي مشمول واگذاري و احصاء اطلاعات مربوط به تعداد كاركنان بانكهاي غير مشمول ، از طريق هيات وزيران تصميم گيري شود .
7- درخصوص امكان واگذاري بانك صادرات ايران در قالب بانكهاي استاني مراتب مطرح و مقرر شد از سوي معاونت ذيربط وزارت امور اقتصادي و دارايي و نيز بانك مركزي ج.ا. ايران بررسي و نتايج حسب ضرورت متعاقباً در هيات مطرح شـود .
8- با توجه به تغييرات در صد و ميزان سهام قابل واگذاري دولت در شركتها كه عمدتا از تغييرات سرمايه ناشي مي شود، مقرر شد به هيات محترم وزيران پيشنهاد شود با واگذاري كليه سهام شركتهاي مصوب كه دولت در آنها داراي سهام باشد موافقت نمايند.
9- از آنجا كه شرايط فروش شركتهاي بزرگ با واگذاري حداقل 50% بعلاوه يك سهم اين شركتها مناسب تر مي شود لذا در مورد شركتهاي بزرگ از جمله فولاد مباركه ، فولاد خوزستان و آلومينيم ايران مقرر شد مراتب به همين ترتيب مورد تصويب قرار گرفته و نظر هيات عالي واگذاري در كميسيون اصل « 44 » دولت نيز پيشنهاد و مورد تصميم گيري نهايي واقع شـود .
 

 

 

« صورتجلسه »
هيات عالي واگذاري

 

جلسه هيأت عالي واگذاري در تاريخ 12/8/1386 باحضور كليه اعضاء و وزراي نيرو، نفت و راه و ترابري در دفتر وزير امور اقتصادي و دارايي با دستور زير تشكيل و اتخاذ تصميم بعمل آمد.
تصميمات متخذه:
1- گزارش عملكرد فروش سهام توسط سازمان خصوصي سازي از ابتداي سال جاري تاكنون در راستاي اجراي ماده (20) آيين نامه اجرايي ماده (15) قانون برنامه سوم توسعه تنفيذي در ماده (9) قانون برنامه چهارم توسعه توسط سازمان خصوصي سازي ارائه گرديد و مورد تأييد اعضا قرار گرفت.
2- در مورد قيمت هاي پايه پيشنهادي شركتهاي مطرح شده مراتب مورد بررسي قرار گرفت و به شرح پيوست به تصويب رسيد.
ميزان ثمن نقدي شركت گيلان نيرو از 40% پيشنهادي سازمان خصوصي سازي به 30% كاهش يافت. اخذ ما به التفاوت ناشي از تعديل يك مورد قرارداد در شركت پيماب نيز مطابق شرايط مزايده تعيين شد .
3- در مورد فهرست، روش و برنامه زمان بندي واگذاري كليه سهام دولت در تعدادي از شركت ها نيز به شرح زير موافقت شد :

 • واگذاري شش شركت راه آهن (فولاد ريل جنوب، حمل و نقل ريلي نيرو، حمل و نقل ريلي كشتيراني، سمند ريل، نوكا ريل، و سايپا ريل) به روش مزايده در سال 1386 .

 • واگذاري شركت ها ( طرح هاي ) پتروشيمي جم، پتروشيمي زاگرس، و پتروشيمي مارون در سال 1387 به روش بورس و در صورت عدم احراز شرايط لازم براي پذيرش در بورس تا پايان نيمه اول 1387، واگذاري از طريق مزايده تعيين شد.

 • اتخاذ تصميم درخصوص واگذاري شركتهاي آب و فاضلاب شيراز و اهواز نيز منوط به بررسي بيشتر و ارائه راهكارهاي كاراتر و يك برنامه جامع از سوي شركت مادر تخصصي ذيربط و به يك ماه بعد موكول شد.

4- قيمت واگذاري سهام 9 شركت جهت تخصيص به سهام عدالت كه مطابق مقررات تعيين قيمت سهام مورد واگذاري در طرح سهام عدالت تعيين شده است از سوي سازمان خصوصي سازي مطرح شد و به شرح جدول پيوست تصويب شد.
5- موضوع امكان تعيين شرايط حداقلي اهليت خريداران سهام بلوكي شركتها از طريق بورس مطرح و مقرر شد اين موضوع كماكان در سازمان خصوصي سازي و بورس مورد بررسي بيشتر قرار گيرد.
6- هيات موافقت نمود سازمان خصوصي سازي مجاز است حداكثر تا دو قسط هر يك از خريداران سهام بلوكي اقساطي را كه خريداران مذكور در پرداخت آن دچار مشكل گردند و به عنوان استنكاف خريداران از پرداخت اقساط تلقي نشود، با احتساب سود فروش اقساطي و به مدت حداكثر يكسال، استمهال نمايد.
 

 

 

« صورتجلسه »
هيات عالي واگذاري


جلسه هيأت عالي واگذاري در تاريخ 23/8/1386 باحضور كليه اعضاء و وزراي نيرو و صنايع و معادن در دفتر وزير امور اقتصادي و دارايي با دستور زير تشكيل و اتخاذ تصميم بعمل آمد :
تصميمات متخذه:
1- گزارش عملكرد واگذاري سهام شركتها از ابتداي سال جاري تاكنون در راستاي اجراي بند ج ماده 14 قانون برنامه سوم توسعه و ماده (20) آيين نامه اجرايي ماده (15) قانون برنامه سوم توسعه تنفيذي در ماده (9) قانون برنامه چهارم توسعه توسط سازمان خصوصي سازي ارائه گرديد و مورد تأييد اعضا قرار گرفت.
2- پيشنهاد سازمان خصوصي سازي در مورد قيمت پايه سهام تعدادي از شركتهاي مصوب مشمول واگذاري متضمن اطلاعات نحوه واگذاري بلوكي سهام به شرح جداول پيوست مطرح شد و پس از بررسي عيناً مورد تصويب قرار گرفت تا سازمان خصوصي سازي مطابق مقررات نسبت به عرضه آنها اقدام نمايد. در خصوص واگذاري سازمان مديريت صنعتي نيز موضوع به بعد موكول شد.
3- به استناد ماده (19) آيين نامه اجرايي ماده (15) قانون برنامه سوم توسعه تنفيذي در ماده (9) قانون برنامه چهارم توسعه فهرست كليه شركتهاي عرضه شده 6 ماهه اول سال 1386 كه فاقد مشتري بودند مطرح شد و پيشنهادات جديد سازمان خصوصي سازي براي قيمت پايه سهام شركتها و نحوه فروش آنها به شرح سه برگ جداول پيوست مورد تصويب قرار گرفت و مقرر شد نسبت به عرضه سهام و واگذاري آنها مطابق پيشنهادات اقدام شود.
4- مقرر شد وزارت صنايع و معادن وكالت فروش اوراق سهام شركت هاي فولاد مباركه و آلومينيوم ايران را مطابق مصوبات هيأت وزيران سريعا و از تاريخ 26/8/1386 به سازمان خصوصي سازي ارائه نمايد.
5- تعلق تخفيف به خريدار سهام شركت كابل هاي مخابراتي شهيد قندي مطرح و پس از بررسي لازم با ميزان تخفيف موافقت شد. همچنين با توجه به اينكه به واسطه شرايط عمومي نامناسب در حوزه فعاليت شركت مذكور، وضعيت شركت پس از خريداري از شرايط مطلوبي برخوردار نبوده و ارزش سهام آن بدليل مشكلات بازار سرمايه و مشكلات ناشي از كاهش فروش كالاهاي ساخته شده مورد خريداري دولت (شركت مخابرات ايران) با كاهش قابل ملاحظه اي مواجه شده است لذا رقم كل جريمه متعلقه تا اين تاريخ نيز مورد بخشودگي قرار گرفت.


6-با واگذاري سهام ترجيحي از مانده سهام ترجيحي قابل واگذاري شركت ملي صنايع مس ايران به 16 نفر از كاركنان شركت كه از جانبازان و خانواده معظم شهدا بوده و در شركت اشتغال دارند و در حال حاضر بيش از يك سال از سابقه بيمه پردازي آنها مي گذرد موافقت شد.
7-مقرر شد در خصوص اصلاح مصوبه سهام ترجيحي جهت واگذاري سهام به شركتهاي سرمايه پذير بر همان اساسي كه شركت اصلي سهام ترجيحي دريافت مي كند ،پيشنهاد لازم تهيه و به هيأت محترم وزيران ارائه گردد.
8-فهرست و زمان بندي فروش يك شركت زيرمجموعه وزارت صنايع و معادن مطرح شد و با واگذاري كليه سهام شركت ملي صنعتي فولاد ايران در سال 1386 از روش مزايده موافقت شد و مقرر شد موضوع جهت تصويب به هيأت وزيران ارسال گردد.
9-مقرر شد اتخاذ تصميم جهت نحوه واگذاري طرح هاي فولادي متعلق به وزارت صنايع و معادن تا زمان ابلاغ قانون اجراي سياستهاي اصل 44 قانون اساسي مراعا بماند.
10- ميزان سهام قابل واگذاري شركت كشتيراني ج .ا . ايران كه در جلسات قبل نيز مطرح شده بود مجددا مطرح و در مورد واگذاري 49 درصد سهام دولتي شركت مقرر گرديد صرفاً معادل 5% از 49 درصد سهام در اختيار دولت شامل 45/2% از كل سهام شركت به سهام ترجيحي مي تواند اختصاص يابد لذا سهام ترجيحي بايد بر مبناي مصوبات فعلي دولت لحاظ شود و به مصوبات رد ديون قبلي ارتباطي ندارد. همچنين 55/2% از سهام جهت عرضه اوليه در بورس بابت كشف قيمت اختصاص خواهد يافت.20 درصد در اختيار دولت باقي مي ماند و مابقي 24 درصد نيز به سهام عدالت اختصاص خواهد داشت و سازمان خصوصي سازي مكلف است نسبت به پيشنهاد اصلاح مصوبه ستاد مركزي سهام عدالت اقدام نمايد .


 

« صورتجلسه »
هيات عالي واگذاري


جلسه هيأت عالي واگذاري در تاريخ 17/9/1386 باحضور كليه اعضاء و وزراي نيرو ، صنايع و معادن، نفت و راه و ترابري در دفتر وزير امور اقتصادي و دارايي با دستور زير تشكيل گرديد و به شرح ذيل اتخاذ تصميم بعمل آمد :
تصميمات متخذه:

1- گزارش عملكرد واگذاري سهام شركتها از ابتداي سال جاري تاكنون در راستاي اجراي بند (ج) ماده (14)قانون برنامه سوم توسعه و ماده (20) آيين نامه اجرايي ماده (15) قانون برنامه سوم توسعه تنفيذي در ماده (9) قانون برنامه چهارم توسعه توسط سازمان خصوصي سازي ارائه گرديد و مورد تأييد اعضا قرار گرفت.
2- پيشنهاد سازمان خصوصي‌سازي در مورد قيمت پايه سهام تعدادي از شركت‌هاي مصوب مشمول واگذاري متضمن اطلاعات نحوه واگذاري بلوكي سهام به شرح جداول پيوست مطرح شد و پس از بررسي مورد تصويب قرار گرفت تا سازمان خصوصي‌سازي مطابق مقررات نسبت به عرضه آن‌ها اقدام نمايد. درخصوص شركت‌هاي گسترش صنايع ريلي ايران و مديريت طرح‌هاي صنعتي ايران پيشنهاد وزارت صنايع و معادن در خصوص اينكه شركت‌هاي ياد شده ماهيتا توسعه‌اي هستند مطرح و مقرر شد در خصوص نحوه و زمان واگذاري اين شركت‌ها بر اساس نتايج جلسه‌اي كه با مشاركت وزارت صنايع و معادن و سازمان خصوصي‌سازي برگزار خواهد شد در جلسات بعدي تصميم گيري خواهد شد.
ميزان بخش نقدي ثمن معامله شركت پيمان غرب نيز با پيشنهاد وزارت نيرو به 30 درصد كاهش يافت.
3- پيشنهاد سازمان خصوصي‌سازي در مورد قيمت سهام مصوب قابل واگذاري به مشمولان طرح سهام عدالت به شرح جدول پيوست به تصويب رسيد و مقرر شد سازمان خصوصي سازي نسبت به واگذاري سهام مذكور به شركت هاي سرمايه گذاري استاني اقدام نمايد .
4- در خصوص ميزان عرضه اوليه سهام شركتها به منظور كشف قيمت در بورس مقرر شد سازمان خصوصي سازي براساس آخرين تصميم شوراي بورس اقدام نمايد.
5- تعلق تخفيف به خريداران سهام شركت داده پردازي برق تهران به ميزان 217.981.328 ريال و خريدار سهام شركت تأمين مواد معدني و صنايع فولاد به ميزان 5.074.976.156 ريال مطرح و در چارچوب دستورالعمل تخفيفات مورد تصويب هيأت قرار گرفت.

6- موضوع ضرورت تحويل و تحول شركت پايساز و تملك و اداره آن توسط شركت مادر تخصصي ذيربط مطرح شد و از آنجا كه ارجاع پرونده به هيأت داوري مطابق نظر هيأت عالي واگذاري بوده است، لذا هيأت مزبور اعاده شركت به شركت مادرتخصصي را تأييد و تنفيذ نمودند و تصريح شد كه هرگونه تحويل و تحول با حسابرسي ويژه دوره اداره شركت توسط بخش خصوصي خواهد بود. در عين حال رأي صادره هيأت داوري مورد تأييد قرار گرفت.
7- پيشنهاد واگذاري سهام متعلق به دولت در شركت تايد واتر خاورميانه از شركت‌هاي زيرمجموعه سازمان بنادر و كشتيراني در سال 1386 مطرح شد و واگذاري سهام مذكور توسط سازمان خصوصي‌سازي تصويب شد و مقرر گرديد با رعايت ماده (19) آيين نامه داخلي دولت جهت ابلاغ ارسال گردد.
8- پيشنهاد واگذاري 20 شركت متعلق به وزارت نفت مطرح شد و با واگذاري 13 شركت به شرح جدول پيوست ترجيحا به روش بورس و در صورت عدم وجود شرايط لازم از طريق مزايده موافقت گرديد. در خصوص نحوه واگذاري شركت‌هاي گاز استاني و پالايش گاز مقرر شد راهكارهاي پيشنهادي مناسب از سوي وزارت نفت با همكاري سازمان خصوصي‌سازي بررسي و به جلسات بعدي هيات ارائه گردد . در عين حال مقرر گرديد فهرست شركت هاي مصوب با رعايت ماده (19) آيين نامه داخلي دولت جهت ابلاغ ارسال گردد.
9- موضوع انحلال شركت توسعه منابع آب خاورميانه مطرح و مورد تصويب قرار گرفت. همچنين انتقال سهام واگذار شده به خريداران قبلي كه وجوه آن تا كنون امكان وصول نداشته است نيز مطرح و مقرر شد سهام توثيقي تسويه نشده نزد سازمان خصوصي سازي به شركت ساتكاب منتقل و مجموعا معادل 79/286 سهم در جريان انحلال قرار گيرد و سهام تسويه شده نيز آزاد گردد. در عين حال مقرر گرديد انحلال شركت مذكور با رعايت ماده (19) آيين نامه داخلي دولت جهت ابلاغ ارسال گردد.
10- با كاهش 20 درصدي قيمت پايه شركت پارس سوئيچ جهت واگذاري مجدد موافقت نگرديد، اما هيأت مقرر كرد سهام مذكور در زمان واگذاري با قيمت روز به طرح توزيع سهام عدالت اختصاص يابد و سازمان خصوصي‌سازي نسبت به انعقاد قرارداد واگذاري اقدام نمايد.
11- مقرر شد در مورد واگذاري شركت پژوهش‌هاي فراصنعتي گسترش در كارگروه موضوع بند (2) فوق بررسي لازم بعمل آيد و نتيجه به هيات گزارش شود .
12- امكان سنجي واگذاري بانك صادرات ايران و شركت مخابرات ايران در قالب مجموعه‌هاي استاني مطرح شد و تصميم‌گيري به جلسات بعدي موكول شد.
13- تصميم‌گيري درخصوص نحوه فروش شركت‌هاي فولاد مباركه و آلومينيوم ايران مطرح و فعلا مراعي ماند.

« فهرست و برنامه زمانبندي جهت واگذاري كليه سهام شركتهاي قابل واگذاري زير مجموعه وزارت نفت»

رديف نام شركت برنامه زمانبندي
1 شركت خدمات رفاهي نفت 1386
2 شركت حمل و نقل پتروشيمي 1386
3 شركت پتروشيمي اروميه 1386
4 شركت راهبران پتروشيمي 1386
5 شركت پتروشيمي خوزستان 1386
6 شركت پتروشيمي بوعلي سينا 1386
7 شركت كالاي پتروشيمي 1386
8 شركت پشتيباني ساخت و تهيه كالاي نفت تهران 1386
9 شركت گسترش صنايع پايين دستي پتروشيمي 1386
10 شركت پتروشيمي هگمتانه 1386
11 شركت آريا S.G.S 1386
12 شركت توسعه صنايع پايين دستي پتروشيمي 1386
13 شركت مهندسي ساختمان صنايع نفت-اويك 1386


 


« صورتجلسه »
هيات عالي واگذاري

جلسه هيأت عالي واگذاري در تاريخ 12/10/1386 باحضور كليه اعضاء و وزراي نيرو، صنايع و معادن،بازرگاني،كشاورزي،راه و ترابري و نفت در دفتر وزير امور اقتصادي و دارايي با دستور زير تشكيل و اتخاذ تصميم بعمل آمد :
تصميمات متخذه:

1- گزارش عملكرد واگذاري سهام شركتها از ابتداي سال جاري تاكنون در راستاي اجراي بند (ج) ماده (14) قانون برنامه سوم توسعه و ماده (20) آيين نامه اجرايي ماده (15) قانون برنامه سوم توسعه تنفيذي در ماده (9) قانون برنامه چهارم توسعه توسط سازمان خصوصي سازي به استحضار اعضا رسيد.
2- پيشنهاد سازمان خصوصي سازي در مورد قيمت پايه سهام تعدادي از شركتهاي مصوب مشمول واگذاري متضمن اطلاعات نحوه واگذاري بلوكي سهام مطرح شد و پس از بررسي به شرح جداول پيوست مورد تصويب قرار گرفت. در خصوص قيمت سهام قابل واگذاري شركت نيروي برق اصفهان با پيشنهاد وزارت نيرو مبني بر جايگزيني ميانگين سه قيمت (ارزش بازدهي، ارزش ويژه دفتري و ارزش اسمي) موافقت شد. همچنين هيأت موافقت نمود بخش نقدي ثمن معامله شركتهاي تعمير و نگهداري انتقال نيرو خوزستان و تعميرات نيروي برق اصفهان از 40% پيشنهادي به 30% كاهش يابد.
تصميم گيري در مورد قيمت پايه سهام شركت خدمات خط و ابنيه راه آهن نيز به جلسه بعد و بررسي بيشتر از سوي وزارت ذيربط موكول شد.
3- به استناد ماده (19) آيين نامه ماده (15) قانون برنامه سوم تنفيذي در ماده (9) قانون برنامه چهارم توسعه فهرست سه شركت عرضه شده كشت و صنعت شهريار، پشمبافي كشمير، و گيلان نيرو كه فاقد مشتري بوده اند مطرح شد و پيشنهادات جديد سازمان خصوصي سازي براي قيمت پايه سهام آنها به شرح جدول پيوست براي عرضه مجدد تصويب شد و مقرر شد با همان شرايط فروش قبلي عرضه گردند .
4- موضوع پيشنهاد وزارت صنايع و معادن در خصوص ضرورت باقي ماندن 20 درصد از سهام هر شركت دولتي مورد واگذاري مربوط به صنايع فولاد و آلومينيم كشور مطرح شد و پس از بحث و بررسي لازم مقرر گرديد وزارت صنايع و معادن پيشنهاد خود مبني بر طرح كلي سهام ابقايي دولت در مجموع هر يك از بازارهاي شركتهاي صنايع فولاد وآلومينيم را به هيات ارائه نمايد. همچنين با پيشنهادات بلوك بندي، قيمت پايه و ساير شرايط واگذاري جديد دو شركت فولاد مباركه و آلومينيم ايران كه فاقد مشتري بوده اند مطابق پيشنهاد سازمان خصوصي سازي موافقت گرديد و مقرر شد آن سازمان نسبت به عرضه شركتهاي مذكور با قيمت پايه و شرايط جديد منطبق بر پيشنهاد ارائه شده در دستور جلسه اقدام نمايد.
ضمناً وزارت صنايع و معادن مكلف است سهام شركت فولاد مباركه به ميزان 8 درصد را براي عرضه تدريجي به عموم مردم در بورس به همراه وكالت فروش به سازمان خصوصي سازي ارائه نمايد .
5- تصميم گيري در خصوص واگذاري مستقل شركت گروه هتلهاي هما مطرح و تصميم گيري به بعد از ارائه پيشنهاد طرح كلي اصلاح ساختار و نحوه واگذاري شركت هواپيمايي ج.ا. ايران (هما) از سوي وزارت راه و ترابري موكول شد.
6- با واگذاري كليه سهام متعلق به دولت در شركت هاي نمايشگاههاي بين المللي ج .ا . ايران و فرش ايران از شركت هاي زير مجموعه وزارت بازرگاني و شركت كاوشيار زيرمجموعه سازمان انرژي اتمي ايران از طريق مزايده در سال 1386 موافقت شد و مقرر گرديد در چارچوب مجوز هيأت عالي واگذاري، نسبت به ارسال صورتجلسه براي ابلاغ به عنوان مصوبه هيأت وزيران اقدام شود.
7- اصلاح تعداد سهام مورد تصفيه شركت در حال انحلال توسعه منابع آب خاورميانه موضوع بند 9 تصميمات جلسه مورخ 17/9/1386 هيات مطرح و موافقت شد پس از كسر سهام قابل آزاد سازي خريداران، مابقي سهام شامل ميزان سهام دولتي فروش نرفته ، سهام تسويه نشده خريداران و سهام ترجيحي تسويه نشده خريداران سهام ترجيحي، پس از اخذ مصوبه هيات وزيران مبني بر تصويب انحلال شركت، به شركت مادر تخصصي ساتكاب منتقل و در جريان تصفيه و انحلال قرار مي گيرد.
8- موضوع درخواست احدي از خريداران سهام شركت صنايع هوايي ايران مبني بر تقاضاي انتقال كليه سهام و تعهدات قراردادي سهام خريداري شده يك نفر ديگر از خريداران به وي مطرح و با تقاضاي مذكور موافقت شد و مقرر گرديد سازمان خصوصي سازي در اين خصوص اقدام نمايد.
9- درخواست شركت فولاد مباركه در خصوص چند مورد پيشنهادات و تقاضا راجع به سهام ترجيحي كاركنان آن شركت مطرح و با عنايت به صراحت آيين نامه ذيربط ، با هيچيك از موارد موافقت نگرديد.


 

« صورتجلسه »
هيات عالي واگذاري

جلسه هيأت عالي واگذاري در تاريخ 3/11/1386 باحضور كليه اعضاء و وزراي نيرو، و نفت ، ارتباطات و فناوري اطلاعات در دفتر وزير امور اقتصادي و دارايي با دستور زير تشكيل و اتخاذ تصميم بعمل آمد :
تصميمات متخذه :

1- گزارش عملكرد واگذاري سهام شركتها از ابتداي سال جاري تا كنون در راستاي اجراي ماده (20) آيين نامه اجرايي ماده (15) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي ج.ا.ايران توسط سازمان خصوصي سازي به استحضار اعضا رسيد.
2- پيشنهاد سازمان خصوصي سازي در خصوص قيمت پايه سهام شركتهاي آلومتك ، تراكتورسازي ايران و مپنا جهت عرضه از طريق بورس مطرح و قيمت پايه سهام شركت هاي آلومتك و مپنا به شرح جداول پيوست به تصويب رسيد. ثمن نقدي فروش سهام آلومتك 30% و با شرايط اقساط 3/5 ساله و ثمن نقدي مپنا به ميزان 20% و با شرايط اقساط5 ساله مصوب شد و تصميم گيري در خصوص قيمت پايه سهام شركت تراكتورسازي بنا به درخواست وزارت صنايع و معادن به جلسه بعد موكول شد. همچنين هيأت موافقت نمود كه درج آگهي عرضه سهام شركت مپنا تا پايان بهمن ماه جاري به تعويق بيفتد.
3- پيشنهاد سازمان خصوصي سازي در خصوص قيمت پايه سهام و شرايط واگذاري شركت هاي غيربورسي پارس نيرو ، توليدي كانال پيش ساخته و قطعات بتني گيلان ، كارخانجات مقدم ، صنعتي و توليدي ديزل سنگين و ماشين سازي تبريز به شرح جداول پيوست به تصويب رسيد. بخش نقدي ثمن درخصوص شركت هاي پارس نيرو و توليدي كانال پيش ساخته و قطعات بتني گيلان از 40% پيشنهادي سازمان خصوصي سازي با تصويب هيأت به 30% كاهش يافت . همچنين بنا به درخواست وزارت نفت اتخاذ تصميم در مورد شركت خدمات مهندسي و تجهيزات صنعتي توربين جنوب به دليل عدم آماده سازي مطلوب شركت از سوي شركت مادر تخصصي ملي نفت ايران به جلسات بعد موكول شد .
4- هيأت مقرر نمود شركت بندر لوله در جريان تصويب انحلال توسط مجمع عمومي شركت قرار گيرد و پس از اخذ مصوبه لازم از سوي مجمع عمومي مذكور مراتب به هيأت عالي واگذاري پيشنهاد گردد.
5- عرضه مجدد سهام شركت غيربورسي سرمايه گذاري نيروگاهي ايران (سنا) با قيمت پايه پيشنهادي هر سهم 1000 ريال و مطابق شرايط قبل مطرح شد و با قيمت پايه مذكور به همراه كاهش ثمن نقدي به ميزان 30% به تصويب هيأت رسيد. همچنين مقرر شد سازمان خصوصي سازي در صورت تمايل شركت سرمايه گذاري تأمين اجتماعي (شستا) نسبت به عرضه بلوكي اين سهام براي جلب بهتر مشتري اقدام نمايد.
6- اصلاح مصوبه قيمت واگذاري جهت اختصاص سهام شركت مخابرات ايران از ميزان 30% به 20% به سهام عدالت مورد موافقت هيأت قرار گرفت و مقرر شد سهام اين شركت با قيمت مصوب قبل هيأت صرفاً به ميزان 20% سهام عدالت اختصاص يابد.
7- اتخاذ تصميم در خصوص تمديد يك ساله اعتبار وكالتنامه هاي فروش سهام قابل واگذاري متعلق به شركت هاي مادر تخصصي و ساير سهامداران دولتي به جلسه آتي هيأت موكول شد.
8- متن ذيل مبني بر تمديد يك ساله برنامه زمان بندي فروش شركتهايي كه آماده سازي ، قيمت گذاري يا واگذاري آنها به دلايل گوناگون در سال 1386 به پايان نرسيده است جهت واگذاري در سال 1387 به تصويب هيأت رسيد و مقرر شد در راستاي اختيارات هيأت اقدامات لازم جهت ابلاغ دولت صورت گيرد.
" برنامه زمانبندي كليه شركتهاي مصوب واگذاري موضوع تصويبنامه شماره 167601/ت36586هـ مورخ 15/12/1386 براي واگذاري در سال 1387 تنفيذ مي گردد و سازمان خصوصي سازي مجاز است در سال 1387 نسبت به ادامه عرضه سهام شركتهاي داراي برنامه زمانبندي فروش كه عمليات واگذاري آنها تا انتهاي سال 1386 به پايان نرسيده است برمبناي قانون و مقررات برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ج.ا.ايران اقدام نمايد."
9- واگذاري سهام وثيقه مديران توسط سازمان خصوصي سازي در سه شركت واگذار شده مديريت پروژه هاي ساختماني ايران (مپسا)، توليد ادوات كشاورزي اراك (تاكا) و مهندسين مشاور صنايع وسائط نقليه با همان قيمت برنده مزايده يا واگذاري بلوكي در بورس به خريداران اين شركت ها مورد تنفيذ واقع شد. همچنين هيأت به سازمان خصوصي سازي اجازه داد تا در موارد آتي چنانچه اندك سهام وثيقه مديران در شركت وجود داشته باشد به همين نحو اقدام نمايد.
10- درخصـوص تعييـن تكليف سپرده هاي ضبط شده شركت كنندگان در مزايده ها هيأت مقرر نمود كه ضمن اخذ نظر خزانه، موضوع مورد بررسي حقوقـي قرار گيـرد و چـنانچه نتايج مغاير پيشنهاد ارائه شده نباشد، مبالغ سپرده هاي ناشي از عدم خريد شركت هاي واگذار شده مطابق ماده (8) قانون برنامه چهارم توسعه به تناسب به حساب خزانه و شركت مادر تخصصي واريز گردد و در غير اين صورت سازمان خصوصي سازي مطابق نظريه خزانه اقدام نمايد.
همچنين در مورد هزينه هاي دادرسي و حقوقي مربوط به دعاوي عليه خريداران پيشـنهاد سازمـان گسترش و نوسازي صنايع ايران مبني بر پرداخت هزينه هاي مذكور از محل وجوه سازمان خصوصي سازي مطرح شد و مورد موافقت قرار نگرفت و مقرر شد هزينه هاي مذكور همچنان از محل وجوه شركتهاي مادر تخصصي ذيربط هزينه گردد.
11- هيأت با رد پيشنهادات مطرح شده درخصوص الگوي واگذاري شركت پست بانك ايران مقرر نمود درخصوص الگوي واگذاري شركتهاي وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مطالعات بيشتري از سوي وزارت مذكور به عمل آيد و نتايج حاصله به جلسات هيأت ارائه شود.
12- فهرست شركتهاي قابل واگذاري در طرح سهام عدالت كه به تصويب ستاد مركزي توزيع سهام عدالت رسيده اند به همراه درصد سهام قابل واگذاري آنها در طرح سهام عدالت به شرح زير مورد تنفيذ هيأت قرار گرفت.

1- ايران خودرو 10/7%
2- سهام ايراني توليد (سايپا)5/1%
3- سرمايه گذاري رنا 5/44%
4- پتروشيمي اروميه 30%
5- پتروشيمي بوعلي سينا 30%
6- پتروشيمي خوزستان 30%
7- پتروشيمي مارون 30%
8- پتروشيمي جم 15%
9- پتروشيمي فجر 30% 10- شركت پالايش نفت ايران 30%
11- شركت پالايش نفت تهران 30%
12- شركت پالايش نفت شيراز 30%
13- شركت پالايش نفت كرمانشاه 30%
14- شركت پالايش نفت آبادان 30%
15- شركت پالايش نفت شازند اراك 30%
16- شركت پالايش نفت بندر عباس 30%
17- شركت ملي حفاري ايران 30%
18- سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران 60/24%
(درخصوص شركتهايي كه كل سهام دولت موضوع واگذاري در طرح سهام عدالت مي باشد، پس ازكسر سهام ترجيحي اقدام كردد.)
گزارش ديوان محاسبات كشور عنوان رياست محترم جمهوري درخصوص شركت واگذار شده كشت و صنعت ا... آّباد قرائت گرديد. ضمن بحث و بررسي موارد مندرج در گزارش مذكور مقرر شد در جلسه آينده از جناب آقاي رحيمي رياست محترم ديوان محاسبات كشور در همين ارتباط جهت حضور در جلسه هيأت دعوت به عمل آيد.

 

 

 

 

« صورتجلسه »
هيات عالي واگذاري

جلسه هيأت عالي واگذاري در تاريخ 17/11/1386 باحضور كليه اعضاء و وزراي نيرو، صنايع و معادن و راه و ترابري با دستور زير در دفتر وزير امور اقتصادي و دارايي تشكيل و اتخاذ تصميم بعمل آمد :
تصميمات متخذه:
1- پيشنهاد سازمان خصوصي سازي درمورد قيمت پايه سهام تعدادي از شركتهاي مصوب مشمول واگذاري متضمن اطلاعات نحوه واگذاري بلوكي سهام مطرح شد و پس از بررسي به شرح جداول پيوست مورد تصويب قرار گرفت . قيمت پايه هر سهم شركت فني طوس نيرو بر اساس ارزش ويژه دفتري به مبلغ 066ر4 ريال تعيين شد . همچنين هيأت مقرر نمود بخش نقدي ثمن معامله شركتهاي مهندسين مشاور زايند آب ، توليدي تصوير ايران و فني طوس نيرو از 40% پيشنهادي به 30% كاهش يابد.
2- پيشنهاد سازمان خصوصي سازي در مورد قيمت سهام قابل واگذاري به مشمولان طرح سهام عدالت در مورد دو شركت به شرح جدول پيوست به تصويب رسيد و مقرر شد سازمان خصوصي سازي نسبت به واگذاري سهام مذكور به شركتهاي سرمايه گذاري استاني اقدام نمايد.
3- پيشنهاد سازمان خصوصي سازي مبني بر ضرورت تداوم و كالت نامه هاي فروش سهام كه موعد وكالت آنها در پايان سال 1386 منقضي مي گردد مطرح شد و مقرر گرديد در اجراي مفاد مواد (5) و (19) آئين نامه اجرايي ماده (15) قانون برنامه سوم توسعه تنفيذي در ماده (9) قانون برنامه چهارم توسعه، در مورد كليه سهام مصوب قابل واگذاري، اعتبار وكالتنامه هاي فروش سهام تا پايان سال 1387 تمديد شود.
 

 

 

 

«صورتجلسه»
هيأت عالي واگذاري

 

جلسه هيأت عالي واگذاري در ساعت 30/14 روز دوشنبه مورخ 6/12/1386 با حضور كليه اعضا و وزراي نيرو، نفت، بازرگاني، كشاورزي و راه و ترابري در دفتر وزير امور اقتصادي و دارايي تشكيل گرديد و نسبت به موارد زير اتخاذ تصميم به عمل آمد:
تصميمات متخذه :
1 – گزارش عملكرد فروش سهام توسط سازمان خصوصي سازي از ابتداي سال جاري تاكنون در راستاي اجراي ماده (20) آيين نامه اجرايي ماده (15) قانون برنامه سوم توسعه تنفيذي در ماده (9) قانون برنامه چهارم توسعه توسط سازمان خصوصي سازي ارائه و به استحضار اعضا رسيد.
2 – پيشنهاد سازمان خصوصي سازي در مورد قيمت پايه سهام تعدادي از شركتهاي مصوب مشمول واگذاري متضمن اطلاعات نحوه واگذاري بلوكي سهام مطرح و به شرح جداول پيوست تصويب شد. در خصوص قيمت پايه سهام شركتهاي تايد واتر خاورميانه و تراكتورسازي ، با تصويب قيمت پايه 7996 ريال براي شركت تايد واتر خاورميانه و تصويب قيمت پايه پيشنهادي براي شركت تراكتورسازي به شرح جدول پيوست و توضيحات ذيل آن موافقت و مقرر شد سهام هر دو شركت با قيمت پايه مصوب و يا قيمت تابلوي بورس در روز واگذاري ــ‌ هر كدام كه بيشتر باشد ــ‌ عرضه گردد. هيات همچنين پس از بررسي ، كاهش بخش نقدي ثمن معامله شركت نيرو رساني بوستانو از 40% پيشنهادي به 30% را تصويب نمود.
3 – بنا به درخواست وزير محترم نفت تصويب قيمت پايه و شرايط واگذاري شركت هليكوپتري ايران و شركت خدمات مهندسي و تجهيزات صنعتي توربين جنوب به جلسه هيات در يك ماه بعد موكول شد.
4 – قيمت پايه و شرايط عرضه سهام شركت كشت و صنعت نيشكر هفت تپه مطرح پس از بحث ، مراتب به جلسات بعدي و انجام اقدامات موثر اصلاح ساختار شركت ياد شده از سوي شركت مادر ذيربط موكول شد.
6 – نظر به اشتباه نگارشي در جدول منضم به صورتجلسه مورخ 17/5/1386 هيأت در خصوص تعداد و ارزش سهام قابل واگذاري محاسبه شده شركت فولاد خوزستان در طرح سهام عدالت مراتب به صورت زير اصلاح مي شود.
تعداد 548/000/000 سهم به ارزش 1/835/800/000/000 ريال از سهام شركت فولاد خوزستان در قالب طرح سهام عدالت واگذار مي شود.
جلسه در ساعت 30/16 با ذكر صلوات خاتمه يافت.

 

 

 

«صورتجلسه»
هيأت عالي واگذاري

 

جلسه هيأت عالي واگذاري در ساعت 18 روز چهارشنبه مورخ 22/12/1386 با حضور كليه اعضا و وزير نيرو در دفتر وزير امور اقتصادي و دارايي تشكيل گرديد و نسبت به موارد زير اتخاذ تصميم به عمل آمد:
تصميمات متخذه :
1-گزارش عملكرد واگذاری ها در سال جاري در راستاي اجراي ماده (20) آيين نامه اجرايي ماده (15) قانون برنامه سوم توسعه تنفيذي در ماده (9) قانون برنامه چهارم توسعه توسط سازمان خصوصي سازي ارائه و به استحضار اعضا رسيد.
2-پيشنهاد قيمت پايه هر سهم شركت نيرو چاپ به مبلغ 333،33 ريال مطرح و طبق جدول پیوست به تصويب رسيد. همچنين قيمت پايه پیشنهادی واگذاری مؤسسه پژوهش و فناوري صنعت برق ايران مطرح شد لیکن با توجه به ماهیت فعالیت موسسه مذکور، هيأت لزوم انحلال آن را تصریح نمود و مقرر شد نسبت به انحلال مؤسسه مزبور توسط شرکتهای مادر تخصصی ذيربط اقدام و نتيجه در اسرع وقت به هيأت گزارش شود.
3-به استناد بند (6) تصويبنامه شماره 196946/ت 39192 هـ مورخ 4/12/1386 هيأت وزيران، سازمان خصوصي سازي برنامه واگذاري سهام 198 شركت در سال 1387 که واگذاری آنها در سال 86 به اتمام نرسیده است را به شرح پيوست پیشنهاد نمود كه مراتب به تصويب هيأت رسيد و مقرر شد سایر شرکت هایی که شرایط واگذاری در سال 87 را داشته باشند و یا هر گونه اصلاحات لازم نیز طی فهرست های متمم جهت تصویب در برنامه واگذاری سال 87 به تدریج به هیات ارایه شوند.
4-امکان اخذ ساير اسناد مالي معوض سفته از خريداران سهام بلوك 20 درصدي شرکت ملي صنایع مس ايران مطرح شد و هيأت مقرر نمود پيشنهاد مزبور در صورت لزوم با بررسي بيشتر و ارائه راهكار مناسب تر در جلسات آتي مطرح گردد.
5-پيشنهاد سازمان خصوصي سازي درخصوص پرداخت مازاد هزینه بازخريدی 16 نفر از كاركنان شركت واگذار شده حمل و نقل ج.ا. ايران از طریق کاهش تعهد اقساط پرداختنی خریدار سهام بلوکی و اصلاح مبلغ قرارداد واگذاری سهام شرکت مذکور مطرح شد و پس از بحث و بررسی مفصل مورد موافقت قرار نگرفت و مقرر شد در صورت پافشاري كاركنان مذكور، رأي دادگاه صالحه در اين خصوص مبنای اقدام باشد.
6-حفظ 20 درصد سهام دولت در هر يك از شركتهاي توزيع نيروي برق مورد بحث قرار گرفت و مقرر شد تصميم گيري در اين خصوص فعلا مراعا بماند.
7-لزوم اصلاحات لازم در شركتهاي آب و فاضلاب جهت آماده سازي واگذاري آنها مطرح و به طور مفصل مورد بحث واقع گرديد و مقرر شد نظام پرداخت يارانه دولت بابت مابه التفاوت قيمت تمام شده خدمات و قيمت تكليفي دولت در امور اين شركتها طراحي و توسط وزارت نيرو به دولت ارائه شود تا مراتب در لوایح آتی بودجه درج شود و سپس شركتهاي آب و فاضلاب جهت واگذاري پيشنهاد گردند.
جلسه در ساعت 20:30 با ذكر صلوات خاتمه يافت.