صفحه اصلي > سند راهبردی > سال های قبل > اهداف پنجساله و اقدامات راهبردی مرتبط  
 

Iranian Privitization Organization- Under Constrauction