صفحه اصلي >  قوانين و مقررات > مصوبات هیات واگذاری > سال ۱۳۹۵ > مصوبه هيات واگذاري - ۹۵/۰۲/۲۵ 
 

 « مصوبه هيئت واگذاري »     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

             سيصد و پانزدهمين جلسه هيئت واگذاري رأس ساعت-/8  روز شنبه مورخ 25/02/1395 در محل سالن جهاد اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی تشكيل و موارد زير پس از بحث و بررسي مورد اتخاذ تصميم قرار گرفت:

1-   موضوع «تعيين نرخ سود فروش اقساطي واگذاري‏هاي سال 1395 و نرخ وجه التزام به‏عنوان خسارت تاخير تأديه سال‏جاري» مطرح و پس از بحث و بررسي مقرر شد نرخ سود فروش اقساطي براي سال‏ مذكور 14 درصد و نرخ وجه التزام به‏عنوان خسارت تاخير تاديه 6 درصد (مجموعا 20 درصد) محاسبه و از سوي سازمان خصوصي‌سازي اعمال شود.

2-  مقرر گرديد درخصوص فروش دارايي‏ها، چنانچه دارايي فروخته شده به دلايلي خارج از اراده خريدار با تاخير به وي تحويل شود و درخصوص واگذاري سهام، انتقال سهام و امضای دفتر نقل و انتقال سهام بنا به دلایلی خارج از اراده خریدار با تاخیر صورت پذیرد، اين تاخير بنا به تاييد سازمان خصوصي‌سازي حداكثر به مدت 6 ماه، به عنوان تنفس در پرداخت اقساط بدون احتساب سود فروش اقساطي، به ابتداي دوره پرداخت اقساط اضافه شود.

3-   درخصوص کشتارگاه‏های واگذارشده «بندپی مازندران»، «محمدآباد زابل» و «فساران اصفهان» مقرر شد در صورتيكه منابع صرف شده براي تأمين هزينه هاي آنها در بازه زماني قطعيت انجام معامله تا تاريخ تحويل مورد معامله به خريداران، از محل درآمدهاي متعلقه تامين نشود، پرداخت هزينه‌ مازاد در زمره تعهد خريدار قرار نگيرد و شرکت مادرتخصصی ذيربط مكلف به پرداخت هزينه هاي فوق باشد. براين اساس مقرر شد پيشنهاد اصلاح تبصره (2) ماده (3) آئين نامه «نظام اقساطي واگذاري» مبني بر تغيير زمان قطعيت انجام معامله توسط سازمان خصوصي سازي به شوراي عالي اجراي سياستهاي كلي اصل (44) قانون اساسي ارائه گردد.

4-  مقرر شـد دارایـی‌های تملیکی شـرکتهای مشمـول واگـذاری که بـه منظور وصول مطالبات از بدهکاران تملک شده يا مي‏شوند، از شمول بند (2) ماده (18) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل (44) قانون اساسي و ساير احكام و مقررات قانون ياد شده از جمله فهرست دارایی‌های قابل واگذاری خارج شوند و هرگونه اخذ تصميم براي اين دارايي‏ها بـا رعايت صرفه و صلاح شركت و تصميم اركـان صلاحيت دار همان شركتها، وفق قوانين و مقررات صورت پذيرد.

5-   قيمت پايه و شرايط واگذاري 100 درصد سهام شركت «لوله گستر اسفراين» متعلق به شركت مادرتخصصي سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران جهت واگذاري از طريق مزايده مطرح و پس از بحث و بررسي، مقرر شد «وزارت صنعت، معدن و تجارت» حداكثر ظرف مدت دو ماه از تاريخ اين جلسه شرایط ضروري واگـذاري را جهت درج در آگهي عـرضه و قـرارداد واگذاری بـه سازمان خصوصی‏سازی ارسال نماید. همچنین مقرر گردید شرکت مادرتخصصی ذیربط حداکثر ظرف مدت یک ماه نسبت به برگزاری جلسه مجمع عمومی عادي ساليانه شرکت فوق اقدام نماید.

6-   قيمت پايه و شرايط واگذاري 100 درصد سهـام شـركت «مجتمع صنعتي اسفراين» متعلـق بـه شركت مادرتخصصي سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران جهت واگذاري از طريق مزايده مطرح و پس از بحث و بررسي، مقرر شد «وزارت صنعت، معدن و تجارت» حداكثر ظرف مدت دو ماه از تاريخ اين جلسه شرایط ضروري واگذاري را جهت درج در آگهي عرضه و قرارداد واگذاری به سازمان خصوصی‏سازی ارسال نماید. همچنین مقرر گردید شرکت مادرتخصصی ذیربط حداکثر ظرف مدت یک ماه نسبت به برگزاری مجمع عمومی عادي ساليانه شرکت فوق اقدام نماید.

7-   قيمت پايه و شرايط واگذاري 03/92 درصد سهام شركت «نساجي قائمشهر» متعلق به شركت مادرتخصصي سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران جهت واگذاري از طريق مزايده مطرح و پس از بحث و بررسي، مقرر شد «وزارت صنعت، معدن و تجارت» حداكثر ظرف مدت دو هفته از تاريخ اين جلسه شرایط ضروري واگذاري را جهت درج در آگهي عرضه و قرارداد واگذاری به سازمان خصوصي سازي ارسال و موضوع در جلسه آتی مطرح شود.

8-   قيمت پايه و شرايط واگذاري 34/22 درصد سهام شركت «فرآوري مواد پروتئيني يزد» متعلق به شركت پشتيباني امور دام كشور جهت واگذاري از طريق مزايده مطرح و پس از بحث و بررسي و با فرض انجام تشريفات ثبت افزايش سرمايه،  قيمت پايه هـر سهم بـه مبلغ 37,294 ريـال جمعا به مبلغ 3,915,870,000 ريال به‏صورت نقد و اقساط شامل 20 درصد نقد و مابقي در اقساط 5 ساله طي 10 قسـط مساوي بـا فـواصل زماني6 ماهه از طريق مزايده مورد تصويب قرار گرفت. همچنين به استناد بند (3) ماده (18) قانون اجراي سياست‏هاي كلي اصل (44) قانون اساسي با اصلاح ماده (6) اساسنامه شرکت مذكور با موضوع افزايش سرمايه به شرح پيوست موافقت شد.

9-  موضوع انحلال شركت «توليد و بسته‏ بندي فرآورده‏هاي گوشتي كشور- زیاران» مطرح و پس از بحث و بررسي، به استناد بند (و) ماده (19) قانون اجراي سياست‏هاي كلي اصل (44) قانون اساسي و به موجب مصوبه مورخ 13/12/1390 هيئت واگذاري مبني بر انحلال شركت مذكور پس از اصلاح ساختار نيروي انساني، باتوجه به اينكه نيروي انساني شاغل در شركت وجود ندارد، انحلال شركت فوق تصويب شد و با توجه به اقدامات به‏عمل آمده جهت تسويه حساب كاركنان و تعيين تكليف بدهي هاي شركت از جمله ماليات و بيمه، مقرر شد «وزارت جهاد كشاورزي» نسبت به ايفاي وظيفه انحلال شركت مزبور تا مرحله ختم تصفيه اقدام نمايد.

 

اين تصويبنامه در اجراي قسمت اخير ماده (39) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل (44) قانون اساسي ابلاغ مي‏گردد./

 

 

                                                                                                                           علي طيب نيا