موضوع تبصره (1) ماده (3) آيين نامه نظام اقساطي واگذاري و نحوه دريافت بهاي حقوق قابل واگذاري
هيأت عامل سازمان خصوصي‌سازي در جلسه مورخ 22/01/1395 شيوه نامه نحوه بررسي و پيشنهاد اعطاي تخفيف به خريداران موضوع تبصره (1) ماده (3) آيين‌نامه نظام اقساطي واگذاري و نحوه دريافت بهاي حقوق قابل واگذاري را به شرح زير تصويب نمود:

1- تمامي خريداران سهام، بنگاه و دارايي‌هايي كه واگذاري به آنها در قالب قراردادهاي نقد و اقساط انجام مي‌شود و به موقع به تعهدات قراردادي خود تا زمان ارائه درخواست عمل نموده‌اند، مي‌توانند مشمول تخفيف اين شيوه نامه قرار گيرند.
2- دفتر نظارت و پيگيري مطالبات موظف است حسب درخواست كتبي خريداران براي برخورداري از تخفيف، گزارش كاملي از چگونگي پرداخت اقساط توسط خريدار(ان)، استمهال اعطاء شده به خريدار(ان)، عمل به تعهدات قراردادي و همچنين وضعيت مالي شركت پس از واگذاري، سود سهام پرداخت شده به خريدار(ان)، اندازه بلوك واگذارشده و ساير عوامل مؤثر در تصميم‌گيري براي اعطاي تخفيف را به هيات عامل ارائه نمايد. در زمان ارائه گزارش، بايد حداقل 75% تعداد اقساط پرداخت شده باشد.
3- دفتر نظارت و پيگيري مطالبات ضمن ارائه گزارش موضوع بند (2) فوق،، ميزان تخفيف قابل اعطاء به خريدار(ان) را حداكثر معادل 50% سود فروش اقساطي و به نسبت تعداد اقساط پرداخت شده (با كسر اقساط استمهال شده) پيشنهاد خواهد نمود.
4- هيأت عامل پس از بررسي گزارش موضوع بند (2) فوق ميزان تخفيف قابل اعطا به خريدار را جهت اتخاذ تصميم به هيأت واگذاري پيشنهاد مي‌نمايد. درصورت تصويب تخفيف توسط هيأت واگذاري مبلغ تخفيف از آخرين اقساط (با توجه به ميزان تخفيف و مبلغ اقساط) مشروط به پرداخت به موقع الباقي اقساط قابل كسر است.
تبصره: تعلق تخفيف به خريدار(ان) براي باقيمانده اقساط، منوط به تصويب هيات واگذاري و ايفاي به موقع تعهدات توسط خريدار(ان) تا پايان قرارداد خواهد بود.
5- اعمال تخفيف در آخرين اقساط قرارداد با گزارش دفتر نظارت و پيگيري مطالبات و تصويب هيات عامل انجام خواهد شد.