صفحه اصلي >  قوانين و مقررات > مصوبات هیات واگذاری > سال ١٣٩٤ > مصوبه هيات واگذاري - ۹۴/۱۲/۰۸ 
 

سيصد و يازدهمين جلسه هيئت واگذاري رأس ساعت-/۸ روز شنبه مورخ ۰۸/۱۲/۱۳۹۴ در محل سالن جهاد اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی تشكيل و موارد زير پس از بحث و بررسي مورد اتخاذ تصميم قرار گرفت: 

۱- موضوع «اصلاح ساختار تعدادي از شركت‏هاي مشمول واگذاري در سال ۱۳۹۴» مطرح و پس از بحث و بررسي با توجه به مواد (۱۶) و (۱۹) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی و آیین‌نامه‌های مربوط و با عنایت به ابلاغ اعتبار شماره ۳۴۹۸۹۶ مورخ ۱۳/۱۱/۱۳۹۴ سازمان مديريت و برنامه‏ريزي كشور مبنی بر اختصاص مبلغ ۵۰۰ میلیارد ريال بابت بازسازي ساختاري، تعديل نيروي انساني و آماده سازي بنگاهها براي واگذاري، با پرداخت مبلغ مذكور به شركتهاي مندرج در ليست پيوست موافقت و مقرر شد:
الف- درصورت فروش سهام شرکتهای مذکور قبل از جذب اعتبار تخصيص يافته و در صورت توافق با خریدار و افزودن مبلغ اصلاح ساختار به ثمن معامله، نسبت به اصلاح ساختار و تخصیص مبالغ اقدام شود.
ب- درخصوص سایر شرکتها، مبالغ تخصیص یافته بابت اصلاح ساختار عینا به قیمت پایه سهام مصوب شرکت‏های فوق اضافه شود.
ج- مقـرر شـد نـام شـرکت‏ «گسترش صنایع بلوچ» بـه فهرست شرکت‏های قـابـل واگذاری سال ۱۳۹۴ اضافه شود و چنانچه در مدت باقيمانده از سال جاري مصوبه هیئت وزیران مبنی بر خروج نام شرکت مذکور از فهرست بنگاه‏های قابل واگذاری صادر شود، از فهرست اصلاح ساختار در سال ۱۳۹۴ خارج شود.
۲- پيرو تصميمات جلسات مـورخ ۱۶/۰۸/۱۳۹۴ و مورخ ۱۰/۱۱/۱۳۹۴ هيئت واگذاري مبني بر تشكيل جلسه درخصوص نحـوه وصـول مطـالبات سازمان خصوصي سازي از شركت‌هـاي «گروه ملي صنعتي فولاد ايران» و «فولاد اكسين خوزستان» بابت واگذاري سهام به «گروه توسعه سرمايه‏گذاري اميرمنصور آريـا»، عدم پيشرفت موضوع از سوي سازمان ياد شده مطرح و ضرورت برگزاری جلسه مذكور، تصمیم‏گیری و اعلام نتیجه به هیئت واگذاری مورد تاکید قرار گرفت. 
۳- «فهرست عناوين مشاغل مربوط به مشمولين دستورالعمل بيمه مسئولان و مجريان امر واگذاري در سال ۱۳۹۵» مطرح و پس از بحث و بررسي به استناد ماده (۳) آيين‏نامه اجرايي نحوه بيمه مسئولان و مجريان امر واگذاري به شرح جدول پيوست مورد تصويب قرار گرفت.
۴- اصـلاح اساسنامـه شركت «پتروشيمي فيروزآباد با موضوع افزايش سرمايه» مطـرح و پس از بحـث و بـررسـي به استناد بند (۳) ماده (۱۸) قانون اجراي سياست‏هاي كلي اصل (۴۴) قانون اساسي با اصلاح ماده (۵) اساسنامه شرکت مذكور با موضوع افزايش سرمايه به شرح جدول پيوست موافقت شد. 
۵- قيمت پايه و شرايط واگذاري ۸۷/۱۹ درصد سهام شركت «صنايع پتروشيمي دهدشت» متعلق به شركت مادرتخصصي ملی صنایع پتروشيمی جهت واگذاري از طريق فرابورس مطرح و پس از بحث و بررسي، قيمت پايه هـر سهم بـه مبلغ ۲,۱۳۹ ريـال جمعا به مبلغ ۴۱۲,۰۵۳,۲۷۰,۲۲۵ ريال به‏صورت نقد و اقساط شامل ۲۰ درصد نقد و مابقي در اقساط ۵ ساله طي ۱۰ قسـط مساوي بـا فـواصل زماني ۶ ماهه از طريق فرابورس مورد تصويب قرار گرفت.
۶- قيمت پايه و شرايط واگذاري ۷۸/۱۹ درصد سهام شركت «صنايع پتروشيمي كازرون» متعلق به شركت مادرتخصصي ملي صنايع پتروشيمي جهت واگذاري از طريق فرابورس مطرح و پس از بحث و بررسي، قيمت پايه هـر سهم بـه مبلغ ۲,۶۶۶ ريـال جمعا به مبلغ ۳۴۸,۰۵۲,۳۴۱,۱۵۶ ريال به‏صورت نقد و اقساط شامل ۲۰ درصد نقد و مابقي در اقساط ۵ ساله طي ۱۰ قسـط مساوي بـا فـواصل زماني۶ ماهه از طريق فرابورس مورد تصويب قرار گرفت. 
۷- قيمـت پـايـه و شـرايـط عـرضه مجـدد ۱۰۰ درصـد سهـام شـركت «پتروشيمي دماوند» متعلق بـه شركت مادرتخصصي ملي صنايع پتروشيمي جهت واگذاري مطرح و پس از بحث و بررسي، قيمت پايه هـر سهم بـه مبلغ ۱,۲۱۱,۵۱۰,۰۱۶ ريـال جمعا به مبلغ ۱۵,۱۴۳,۸۷۵,۲۰۰,۰۰۰ريال به‏صورت نقد و اقساط شامل ۱۰ درصد نقد و مابقي در اقساط ۸ ساله طي ۱۶ قسـط مساوي بـا فـواصل زماني۶ ماهه از طريق مزايده تصويب شد. همچنين رعايت ساير شرايط مذكور در بند (۸) مصوبه جلسه مورخ ۰۷/۰۶/۱۳۹۴ و بند (۵) مصوبه جلسه مورخ ۲۶/۱۰/۱۳۹۴ مورد تاكيد قرار گرفت. 
۸- بند (۱) مصوبه جلسه مورخ ۲۴/۰۲/۱۳۹۰ هيئت واگذاري مبني بر انحلال شركت مادرتخصصي «مديريت ساخت و تهيه كالاي برق و آب (ساتكاب)» لغو شد.
۹- موضوع «اصلاح ساختار شركت‌هاي توزيع برق» مطرح و در اجراي مقررات جاري از جمله بند (ب) ماده (۱۹) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل (۴۴) و با رعايت مفاد بندهاي (۶) و (۹) آيين¬نامه اجرايي قانون استقلال شركت¬هاي توزيع نيروي برق و با توجه به اقـالـه قراردادهاي اجاره به شرط تمليك دارايي¬ها و تاسيسات بخش توزيع، «سازمان خصوصي سازي» و «وزارت نيرو» مكلف گرديدند حداكثر طي مدت يك سال برنامه اصلاح ساختار و آماده‌سازي «شركت‌هاي توزيع نيروي برق» را در چارچوب موارد زير ارائه نمايند:
الف- اصلاح تركيب سهامداران شركت¬هاي مذكور از طريق افزايش سرمايه از محل مطالبات «شركت توانير» و تجديد ارزيابي دارائي ها متناسب با حقوق عمومي.
ب- تا قبل از ثبت افزايش سرمايه واگذاري عمليات بهره¬برداري از تاسيسات بخش توزيع به شركت¬هاي توزيع با رعايت مقررات مجاز است و در صورت واگذاري تاسيسات فوق¬ به صورت اجاره، نرخ اجاره و شرايط آن بنـا بـه پيشنهاد مشتـرك «وزارت نيرو» و «سازمان خصوصي‌سازي» تـوسط هيئت واگذاري تعيين مي گردد. 
۱۰- گزارش «ادعاهاي خريدار مجتمـع آلومينيوم المهدي به‏همراه طرح هرمزال درخصوص كاهش مبلغ ۳،۴۶۰ ميليارد ريال از تعهدات وي به شرح مندرج در بند (۳) ماده (۲) قرارداد الحاقيه مورخ ۱۱/۰۶/۱۳۹۴» مطرح و پس از بحث و بررسي هيئت خريدار را به دليل ادعاي طرح شده در سازمان خصوصي سازي براي كاهش مبلغ ۳،۴۶۰ ميليارد ريال مندرج در الحاقيه مذكور ذي‏حق تشخيص نداد. 

اين تصويبنامه در اجراي قسمت اخير ماده (۳۹) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل (۴۴) قانون اساسي ابلاغ مي‏گردد./