صورت جلسات هيات عالي واگذاري در سال 85
 
صورتجلسه هيأت عالي واگذاري
 
جلسه هيأت عالي واگذاري در تاريخ 5/2/1385 با حضور كليه اعضاء هيأت عالي واگذاري و وزراي صنايع و معادن و نيرو در دفتر وزير امور اقتصادي و دارايي تشكيل گرديد و نسبت به موارد زير بررسي و اتخاذ تصميم به عمل آمد:
1-گزارش اقدامات و عملكرد واگذاري سهام در سال 1384 و ابتداي سال 1385 تاكنون توسط سازمان خصوصي‌سازي به اطلاع اعضاء رسيد و مورد تأئيد قرارگرفت.
2-مجموعه پيشنهادات مبني بر اصلاح آئين‌نامه تعيين قيمت پايه سهام موضوع بند «و» ماده (14) قانون برنامه سوم مورد تنفيذ در ماده (9) قانون برنامه چهارم توسعه مطرح و بررسي مفاد آن به جلسه بعد موكول گرديد.
3-دستورالعمل تخفيفات موضوع ماده (9) آئين نامه بند «و» ماده (14) قانون برنامه سوم تنفيذي در ماده (9) قانون برنامه چهارم توسعه مطرح و پس از بررسي و اصلاحات لازم، به شرح پيوست مورد تصويب نهايي قرار گرفت.
4-با پيشنهاد وزارت نيرو مبني بر واگذاري 726/37 درصد سهام شركت كنتورسازي ايران از شركتهاي زيرمجموعه شركت مادرتخصصي مديريت ساخت و تهيه كالاي آب و برق (ساتكاب) به روش بورس در سال 1385 موافقت بعمل آمد و مقرر شد براي تصويب نهايي به هيأت وزيران ارسال شود.
5-پيشنهاد سازمان خصوصي‌سازي در خصوص قيمت پايه سهام براي واگذاري شركت پاتله از شركتهاي زيرمجموعه سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران به شرح جدول پيوست مطرح شد و مورد تصويب قرار گرفت و مقرر شد سازمان خصوصي‌سازي مطابق مقررات نسبت به عرضه آن اقدام نمايد.
صورتجلسه هيأت عالي واگذاري
 
جلسه هيأت عالي واگذاري در تاريخ 3/3/1385 با حضور كليه اعضاء هيأت عالي واگذاري و وزير محترم صنايع و معادن در دفتر وزير محترم امور اقتصادي و دارايي تشكيل گرديد و نسبت به موارد زير اتخاذ تصميم به عمل آمد:
1- گزارش عملكرد فروش سهام توسط سازمان خصوصي سازي از ابتداي سال 1385 تاكنون به اطلاع اعضاء رسيد و مورد تأئيد قرار گرفت .
2- پيشنهاد سازمان خصوصي سازي در خصوص قيمت پايه سهام و ساير اطلاعات واگذاري شركت نيرپارس از شركتهاي زيرمجموعه سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران مطرح و مقرر شد قيمت پايه سهام شركت مذكور پس از انتقال مطالبات شركت مادر ذيربط به حساب افزايش سرمايه مجدداً توسط سازمان خصوصي سازي تعيين و به هيأت پيشنهاد گردد.
3- پيشنهادات دبيرخانه هيأت عالي واگذاري به منظور اصلاح آئين نامه اجرايي شيوه هاي قيمت گذاري سهام، تخفيفها و چگونگي پرداخت قيمت توسط خريداران موضوع بند «و» ماده (14) قانون برنامه سوم مورد تنفيذ در ماده (9) قانون برنامه چهارم توسعه مطرح گرديد و پس از بررسي موارد پيشنهادي و اصلاحات لازم، مراتب به شرح پيوست مورد تصويب قرار گرفت و مقرر شد براي تصويب نهايي هيأت محترم وزيران ارسال گردد.
4- گزارش سازمان خصوصي سازي در خصوص آخرين وضعيت اقساط معوق برخي خريداران سهام كه منجر به اقدامات حقوقي بر عليه آنان گرديده است به اعضاء ارائه شد و مقرر شد گزارش در مورد هر شركت متضمن مشكلات خريداران و راه هاي حل و فصل اختلافات و وصول مطالبات معوق، از سوي سازمان خصوصي سازي پيشنهاد شود.
5- لزوم تغيير جزئي برخي اطلاعات مندرج در جدول منضم به صورتجلسه مورخ 28/12/84 هيأت، موضوع تعيين قيمت سهام شركتها در چارچوب طرح سهام عدالت، مطرح گرديد و موافقت شد جدول پيوست اين صورتجلسه، جايگزين اطلاعات متناظر جدول مورد نظر گردد.
  
 صورتجلسه وزراي عضو هيأت عالي واگذاري
 
« در جلسه مورخ 3/3/85 وزراي عضو هيأت عالي واگذاري، ضوابط مربوط به نحوه اجراي تكليف دولت ناشي از ماده (24) قانون برنامه سوم توسعه مورد تنفيذ در ماده (9) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي وفرهنگي ج.ا.ايران موضوع بيمه مجريان و دست اندركاران امر واگذاري به شرح زير مورد تصويب قرار گرفت و مقرر شد جهت سير مراحل قانوني ابلاغ، به مرجع ذيربط  ارسال گردد.»
 
ضوابط نحوه اجراي ماده (24) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي وفرهنگي ج.ا.ايران مورد تنفيذ در ماده (9) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ج.ا.ايران
 
1-وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است اقدامات اجرايي لازم به منظور بيمه مسؤوليت مدني و مسؤوليت كيفري (از حيث محكوميت جزاي نقدي و ضرر و زيان ناشي از جرم) مسؤولان و مجريان امر واگذاري موضوع ماده (24) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران كه به موجب ماده (9) قانون برنامه چهارم توسعه نيز تنفيذ گرديده را در قبال خطاهاي غيرعمدي ناشي از واگذاري، اعم از مسؤوليت جمعي يا انفرادي نزد يكي از شركتهاي بيمه به عنوان بيمه گر به انجام رساند، به نحوي كه بيمه گر تعهد نمايد، تمامي هزينه ها و خساراتي كه افراد مذكور تحت هر يك از عناوين مزبور ملزم به پرداخت، خواهند شد را بپردازد.
2-منظور از مسؤولان و مجريان امر واگذاري در اين تصويب نامه، اشخاص حقيقي و حقوقي متولي امر واگذاري در تمامي مراحل اعم از تعيين و تصويب قيمت پايه سهام، وكالت در واگذاري و عمليات اجرايي واگذاري شركتهايي كه به موجب قوانين لازم‌الاجرا در طول برنامه‌هاي سوم و چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ج.ا.ايران فهرست آنها به تصويب هيأت وزيران رسيده است مي باشد. اين اشخاص شامل اعضاء هيأت عالي واگذاري، هيأت عامل سازمان خصوصي سازي، هيأت عامل و يا هيأت مديره شركتهاي مادرتخصصي نيز مي باشند.
وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است اعتبار مورد نياز اين تصويب نامه را همه ساله به منظور درج در لوايح بودجه پيشنهاد نمايد و دولت نيز آن را در لايحه مزبور درج مي نمايد و همچنين هيأت وزيران نيز مي تواند از اعتبارات متمركز و در اختيار به منظور تأمين هزينه بيمه و جبران هزينه ها و خسارات موضوع اين مصوبه هزينه نمايد. شركتهاي مادرتخصصي نيز اجازه دارند از محل منابع در اختيار خود از جمله درآمدهاي ناشي از واگذاري سهام در اين خصوص هزينه نمايند.
 
 صورتجلسه هيأت عالي واگذاري
 
 
جلسه هيأت عالي واگذاري در تاريخ 26/7/1385 با حضور كليه اعضاء هيأت عالي واگذاري و وزير محترم صنايع و معادن در دفتر وزير محترم امور اقتصادي و دارايي تشكيل گرديد و نسبت به موارد زير اتخاذ تصميم به عمل آمد:
1- موضوع تضامين بدهي برخي شركتهاي دولتي مشمول واگذاري به نظام بانكي كشور كه بانكهاي عامل در خصوص وامهاي دريافتي آنها مستند به دولتي بودن شركتهاي ياد شده وثايق كافي دريافت ننموده‌اند مطرح گرديد و هيأت مقرر نمود فهرست شركتهاي مصوب، توسط سازمان خصوصي سازي براي اخذ وثايق لازم به بانكها اعلام گردد.
گزارش اقدامات حقوقي سازمان خصوصي سازي در مورد شركتهاي واگذار شده كه خريداران آن داراي اقساط معوق بوده و به موجب قرارداد فروش سهام مشمول اقدامات حقوقي هستند مطرح گرديد و هيات ضمن تأييد اقدامات به عمل آمده پيگيري اقدامات حقوقي تا حصول نتيجه نهايي را به همين نحو مورد تأييد قرار دادند. همچنين موافقت شد در خصوص خريداراني كه مبالغ هزينه دعوي كليه اقساط معوقشان بيش از بودجه و امكانات سازمان خصوصي سازي باشد ،در حد بودجه سازمان مذكور و حداقل براي يك مورد از اقساط معوق طرح دعوي حقوقي آغاز گردد. همچنين مقرر شد با توجه به حجم بالاي بدهي شركت مديريت سرمايه گذاري اميد خريدار سهام شركت سيمان هرمزگان و ضرورت استفاده سازمان خصوصي سازي از وكالت نامه محضري مبني بر سهام توثيق شده نزد سازمان صرفاً در خصوص اين شركت در اسرع وقت اقدامات عرضه سهام مذكور به متقاضيان حسب وكالتنامه دريافتي، به منظور جبران بخشي از مبالغ بدهي معوق خريدار صورت گيرد.
 
 
صورتجلسه هيات عالي واگذاري
 
 

جلسه هيأت عالي واگذاري در تاريخ 01/08/1385 با حضور كليه اعضاء هيأت عالي واگذاري در دفتر وزير محترم امور اقتصادي و دارايي تشكيل گرديد و نسبت به مورد زير بررسي و اتخاذ تصميم به عمل آمد:      

 « سازمان خصوصي سازي مكلف است سهام ناشي از افزايش سرمايه شركت كارگزاري سهام عدالت از مبلغ 000ر000ر500 ريال به مبلغ 000ر876ر249ر794ر21 ريال از محل انتقال سهام شركتهاي دولتي و متعلق به دولت را به ارزش اسمي هر سهم 000ر1 ريال به 30 شركت سرمايه‌گذاري استاني (سهامي خاص) متشكل از تعاوني هاي عدالت شهرستاني هر استان و به نسبت مشمولين مرحله اول طرح سهام عدالت عضو هر تعاوني واگذار نمايد. »

 

صورتجلسه هيات عالي واگذاري
 
جلسه هيأت عالي واگذاري در تاريخ 24/08/1385 با حضور كليه اعضاء و وزراي نفت، نيرو، ارتباطات و فن آوري اطلاعات و صنايع و معادن در دفتر وزير محترم امور اقتصادي و دارايي تشكيل گرديد و نسبت به موارد زير اتخاذ تصميم به عمل آمد:       
 
« پيشنهاد سازمان خصوصي سازي در خصوص سهام شركتهاي قابل واگذاري در چارچوب طرح سهام عدالت شامل 6  شركت مصوب قابل واگذاري به همراه اطلاعات تعداد سهام، قيمت هر سهم و ارزش كل سهام مورد واگذاري به مشمولين مرحله اول طرح سهام عدالت در قالب واگذاري به (30) شركت سرمايه گذاري استاني به شرح جدول پيوست مطرح گرديد و قيمتهاي مورد نظر مورد تصويب قرار گرفت و مقرر شد اقدام لازم صورت گيرد. »
 
صورتجلسه هيات عالي واگذاري
 
جلسه هيأت عالي واگذاري در تاريخ 24/08/1385 با حضور كليه اعضاء در دفتر وزير محترم امور اقتصادي و دارايي تشكيل گرديد و نسبت به موارد زير اتخاذ تصميم به عمل آمد:   
   
1-درخواست شركت سرمايه گذاري توسعه و گسترش پارس خريدار سهام شركت توليدي سموم علف كش مبني بر تقاضاي آزادسازي سهام خريداري شده براي دومين مرتبه توسط سازمان خصوصي سازي مطرح شد و با توجه به اختيارات هيأت عالي واگذاري وفق مفاد ماده (5) آئين نامه اجرايي بند «ﻫ» ماده (14) قانون برنامه سوم توسعه تنفيذي در ماده (9) قانون برنامه چهارم توسعه با آزادسازي ميزاني از سهام كه اقساط آن پرداخت شده است، موافقت گرديد.
2-پيشنهاد سازمان خصوصي سازي مبني بر گزارش تعلق تخفيف در چارچوب دستورالعمل تخفيفات موضوع ماده (9) آئين نامه بند«و» ماده (14) قانون برنامه سوم توسعه تنفيذي در ماده (9) قانون برنامه چهارم توسعه به شركت سرمايه‌گذاري مشانير خريدار سهام شركت مهندسين مشاور لار مطرح گرديد و مراتب مورد تصويب قرار گرفت و مقرر شد تخفيف متعلقه به مبلغ 009ر333ر639 ريال از دو قسط آتي خريدار مشروط به اينكه تا خاتمه مدت قرارداد فروش سهام دارايي سرمايه اي مورد نظر شركت كاهش نيابد، مستهلك گردد. در صورت كاهش دارايي سرمايه‌اي ياد شده تا پايان مدت قرارداد، تعلق تخفيف ملغي خواهد بود.

فهرست شركتهاي غيربورسي مصوب قابل واگذاري با سهام كمتر از 10% متعلق به سازمان خصوصي سازي مطرح گرديد و هيأت موافقت نمود سازمان مذكور در مورد اين قبيل شركتها نسبت به تعيين و پيشنهاد قيمت پايه سهام بر اساس ارزش دفتري يا اسمي و يا تركيبي از آنها اقدام نمايد. همچنين در مورد شركتهاي با شرايط مشابه بورسي نيز كه حداقل 6 ماه سهام آنها معامله نشده يا داراي نماد بسته باشند، اقدام مشابه صورت پذيرد.

 صورتجلسه هيات عالي واگذاري
 
جلسه هيأت عالي واگذاري در تاريخ 22/09/1385 با حضور كليه اعضاء و وزراي نفت و نيرو در دفتر وزير امور اقتصادي و دارايي تشكيل گرديد و نسبت به مورد زير اتخاذ تصميم به عمل آمد:      
 
1-پيشنهاد سازمان خصوصي سازي در مورد قيمت سهام تعداد (4) شركت قابل واگذاري در چارچوب طرح سهام عدالت به همراه اطلاعات تعداد سهام، قيمت هر سهم و ارزش كل سهام مورد واگذاري به شركت كارگزاري سهام عدالت به شرح جدول پيوست مطرح گرديد و قيمتهاي مذكور مورد تصويب قرار گرفت و مقرر شد سازمان خصوصي‌سازي ضمن عقد قرارداد واگذاري با شركت كارگزاري سهام عدالت اقدام لازم بعمل آورد.

عبارت «واگذاري به (30) شركت سرمايه گذاري استاني» مندرج در سطر سوم صورتجلسه مورخ 24/8/85 هيأت عالي واگذاري به عبارت «واگذاري به شركت كارگزاري سهام عدالت» تغيير مي يابد.

صورتجلسه هيات عالي واگذاري
 
جلسه هيأت عالي واگذاري در تاريخ 22/09/1385 با حضور كليه اعضاء و وزير جهاد كشاورزي در دفتر وزير امور اقتصادي و دارايي تشكيل گرديد و نسبت به موارد زير اتخاذ تصميم به عمل آمد: 
     
1-پيشنهاد سازمان خصوصي سازي در مورد قيمت پايه سهام براي واگذاري 6 شركت زيرمجموعه سازمان مذكور متضمن اطلاعات نحوه واگذاري بلوكي سهام به شرح سه برگ جداول پيوست مطرح شد و پس از بررسي مورد تصويب قرار گرفت تا سازمان خصوصي سازي مطابق مقررات نسبت به عرضه آنها اقدام نمايد.
2-پيشنهاد اصلاح دستورالعمل نحوه تنظيم قراردادهاي واگذاري موضوع ماده (17) قانون برنامه سوم تنفيذي در ماده (9) قانون برنامه چهارم توسعه و الحاق يك بند به قراردادهاي واگذاري سهام مبني بر منع مداخله كاركنان دولت در معاملات دولتي و كشوري، موضوع قانون مصوب سال 1337 مطرح گرديد و مقرر شد متن زير به عنوان بند 6-6 به دستورالعمل فوق الذكر الحاق گردد و در قراردادهاي منعقده نيز تصريح شود. همچنين مراتب توسط سازمان خصوصي سازي منبعد در متن آگهي هاي عرضه سهام نيز درج شود.
« 6-6- خريدار تعهد مي نمايد مشمول قانون منع مداخله كاركنان در معاملات دولتي و كشوري مصوب سال 1337 نمي باشد.»
3-پيشنهاد اصلاح آئين نامه اجرايي واگذاري سهام ترجيحي به كارگران و كاركنان موضوع ماده (16) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ج.ا.ايران مورد تنفيذ در ماده (9) قانون برنامه چهارم توسعه مطرح گرديد و به شرح پيوست (1) مورد تصويب قرار گرفت و مقرر شد براي تصويب نهايي هيأت محترم وزيران ارسال گردد.
4-پيشنهاد اصلاح دستورالعمل تخفيفات موضوع ماده (9) آئين نامه بند (و) ماده (14) قانون برنامه سوم تنفيذي در ماده (9) قانون برنامه چهارم توسعه مطرح گرديد و پس از بررسي موارد پيشنهادي به شرح پيوست (2)  مورد تصويب قرار گرفت.
5-پيشنهاد سازمان خصوصي سازي به منظور اصلاحات لازم در مورد ضرايب و مبالغ كارمزد و حق الوكاله شركتهاي مورد واگذاري به شرح پيوست (3) مورد تصويب قرار گرفت و مقرر شد از تاريخ تصويب به همين نحو به مورد اجرا گذاشته شود.
6-گزارش سازمان خصوصي سازي مبني بر ادامه اقدامات حقوقي و امكان تعلق تخفيف در چارچوب دستورالعمل تخفيفات به شركت سرمايه گذاري اميد خريدار سهام شركت سيمان هرمزگان مطرح گرديد و مقرر شد با عنايت به اقساط معوقه قرارداد موصوف و انجام اقدامات حقوقي سازمان خصوصي سازي بر عليه خريدار، تعلق هرگونه تخفيف مشروط به انجام تعهدات خريدار و پرداخت اقساط سررسيد شده قرارداد، مورد بررسي سازمان خصوصي سازي قرار گيرد.
7-با پيشنهاد وزارت جهاد كشاورزي مبني بر واگذاري 100 درصد سهام شركت سهامي مجتمع صنعتي گوشت فارس از شركتهاي زيرمجموعه شركت مادرتخصصي توليد محصولات كشاورزي، دامي و منابع طبيعي به روش مزايده در سال 1385 موافقت بعمل آمد و مقرر شد براي تصويب نهايي به هيأت وزيران ارسال شود.
8-گزارش سازمان خصوصي سازي مبني بر ضرورت تمديد برنامه زماني فروش سهام شركتهايي كه داراي مصوبه هيأت محترم وزيران مي باشند ليكن تاكنون به دلايل متعدد مراتب منجر به فروش سهام آنها نشده يا عمليات واگذاري آنها تاكنون به پايان نرسيده است مطرح گرديد و با پيشنهاد به شرح زير موافقت و مقرر شد موضوع براي تصويب نهايي هيأت محترم وزيران ارسال گردد.
« برنامه زمان بندي كليه شركتهاي مصوب واگذاري موضوع تصويب نامه شماره 82483/ت 34645 مورخ 28/12/1384 هيأت وزيران براي واگذاري در سال 1386 تنفيذ مي گردد و سازمان خصوصي‌سازي مجاز است در سال 1386 نسبت به ادامه عرضه سهام شركتهاي داراي برنامه زمانبندي فروش كه عمليات واگذاري آنها به دلايل گوناگون تا انتهاي سال 1385 به پايان نرسيده است بر مبناي قانون و مقررات برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ج.ا.ايران اقدام و در واگذاري آنها تسريع نمايد.»

درخواست شركت كارخانجات صنعتي پيام خريدار سهام شركتهاي جام جهان نما بلر- و سموم علف‌كش مبني بر تقاضاي آزادسازي براي دومين بار سهام خريداري شده كه اقساط آن از جانب خريدار پرداخت گرديده مطرح شد و با توجه به اختيارات هيأت عالي واگذاري وفق مفاد ماده (5) آئين نامه اجرايي بند «» ماده (14) قانون برنامه سوم توسعه تنفيذي در ماده (9) قانون برنامه چهارم توسعه با آزادسازي ميزاني از سهام كه اقساط آن پرداخت شده است مشروط به پرداخت بدهي خريدار بابت سود سهام به مبلغ 810ر885ر361ر1 ريال به سازمان خصوصي سازي، موافقت گرديد.

صورتجلسه هيات عالي واگذاري
 
جلسه هيأت عالي واگذاري در تاريخ 06/10/1385 با حضور كليه اعضاء و وزير صنايع و معادن در دفتر وزير امور اقتصادي و دارايي تشكيل گرديد و نسبت به موارد زير اتخاذ تصميم به عمل آمد:   
   
1-گزارش عملكرد واگذاري سهام شركتها از ابتداي سال جاري تاكنون در راستاي اجراي ماده (20) آئين نامه اجرايي ماده (15) قانون برنامه سوم توسعه تنفيذي در ماده (9) قانون برنامه چهارم توسعه توسط سازمان خصوصي سازي ارائه گرديد و مورد تأئيد اعضاء قرار گرفت.
2-با پيشنهاد سازمان خصوصي سازي مبني بر واگذاري 5% سهام 4 شركت آلومينيوم ايران، ملي صنايع مس ايران، فولاد مباركه و فولاد آذربايجان در سال 85 به صورت تدريجي و از طريق بورس موافقت بعمل آمد و مقرر شد براي تصويب نهايي هيأت محترم وزيران ارسال گردد.
3-پيشنهاد سازمان خصوصي سازي در مورد سهام تعداد (4) شركت قابل واگذاري در چارچوب طرح سهام عدالت به همراه اطلاعات تعداد سهام، قيمت هر سهم و ارزش كل سهام مورد واگذاري به شركت كارگزاري سهام عدالت به شرح جدول پيوست مطرح گرديد و پس از بحث و بررسي مقرر شد موضوع فعلاً مراعي باقي بماند.
4-پيشنهاد سازمان خصوصي‌سازي در مورد قيمت پايه سهام و حق تقدم سهام (شركت پارس الوان) براي واگذاري 5 شركت مشمول واگذاري متضمن اطلاعات نحوه واگذاري بلوكي سهام به شرح جداول پيوست مطرح شد و پس از بررسي مورد تصويب قرار گرفت تا سازمان خصوصي سازي مطابق مقررات نسبت به عرضه آنها اقدام نمايد.
5-پيشنهاد سازمان خصوصي سازي مبني بر ضرورت تداوم وكالت نامه‌هاي فروش سهام كه موعد وكالت آنها در پايان سال 1385 منقضي مي‌گردد مطرح شد و مقرر گرديد در اجراي مفاد مواد (5) و (19) آئين نامه اجرايي ماده (15) قانون برنامه سوم توسعه تنفيذي در ماده (9) قانون برنامه چهارم توسعه، در مورد كليه سهام مصوب قابل واگذاري، اعتبار وكالتنامه‌هاي فروش سهام تا پايان سال 1386 تمديد شود.
6-گزارش سازمان خصوصي سازي در مورد واگذاري سهام و حق تقدم سهام شركت داروسازي الحاوي مطرح شد و نظر به اينكه افزايش سرمايه شركت مذكور در فاصله بين تصويب قيمت پايه سهام در هيأت و تاريخ برگزاري مزايده ذيربط و از محل مطالبات سازمان خصوصي سازي به وقوع پيوسته است، لذا هيأت عالي واگذاري دريافت مبلغ اسمي حق تقدم سهام از خريدار برابر توافق سازمان مذكور با خريدار ياد شده را تأئيد نمود.
7-درخواست سازمان خصوصي سازي مبني بر پيشنهاد تغيير خريدار سهام شركت صنايع مخابراتي راه دور مطرح و پس از بررسي، موافقت شد خريدار جديد با همان تعهدات، اقساط، شرايط و وثايق، جانشين خريدار قبلي گرديده و اقدامات لازم توسط سازمان خصوصي سازي بعمل آيد.. ضمناً خريدار قبلي مي بايستي نسبت به تأديه اقساط معوق و تعهدات، حسب قرارداد واگذاري اقدام نمايد.
 
صورتجلسه هيات عالي واگذاري
 
جلسه هيأت عالي واگذاري در تاريخ 27/10/1385 با حضور كليه اعضاء و وزراي نفت، نيرو، صنايع و معادن و جهاد كشاورزي در دفتر وزير امور اقتصادي و دارايي تشكيل گرديد و نسبت به موارد زير اتخاذ تصميم به عمل آمد:      
1-گزارش عملكرد واگذاري سهام شركتها از ابتداي سال جاري تاكنون در راستاي اجراي ماده (20) آئين نامه اجرايي ماده (15) قانون برنامه سوم توسعه تنفيذي در ماده (9) قانون برنامه چهارم توسعه توسط سازمان خصوصي سازي ارائه گرديد و مورد تأئيد اعضاء قرار گرفت.
2-پيشنهاد سازمان خصوصي سازي در مورد قيمت پايه سهام تعدادي از شركتهاي مصوب مشمول واگذاري متضمن اطلاعات نحوه واگذاري بلوكي سهام به شرح جداول پيوست مطرح شد و پس از بررسي مورد تصويب قرار گرفت تا سازمان خصوصي سازي مطابق مقررات نسبت به عرضه آنها اقدام نمايد. در خصوص شركت فولاد آذربايجان مراتب مراعي باقي ماند و مقرر شد وزارت صنايع و معادن در جلسه بعدي پيشنهاد شرايط واگذاري سهام مورد نظر را به نحوي كه واگذاري و طرح توسعه شركت توأماً صورت گيرد و حتي الامكان خريدار سرمايه گذاري آتي در شركت را  نيز عهده‌دار گردد، مطرح نمايد. همچنين هيأت مقرر نمود مهلت پرداخت بخش نقدي ثمن معامله سهام شركت كشاورزي و دامپروري الله آباد و شركت پتروشيمي شيراز 20 روز كاري تعيين گردد و در مورد پتروشيمي شيراز مجوز لازم از شوراي بورس در اين خصوص اخذ شود. (شركت ساتكاب مكلف است در طي اين مدت سهام شركت سيمان كارون را از وثيقه خارج نمايد) ضمناً ارزش پايه هر سهم شركت حسابرسي و خدمات مالي و اداري برق تهران نيز ميانگين ارزش اسمي و دفتري تعيين مي گردد.
3-پيشنهاد سازمان خصوصي سازي در مورد سهام شركتهاي سيمان بوشهر و فولاد آلياژي ايران جهت واگذاري در چارچوب طرح سهام عدالت به همراه اطلاعات تعداد سهام، قيمت هر سهم و ارزش كل سهام مورد واگذاري به شركت كارگزاري سهام عدالت مطرح گرديد و با توجه به مخالفت وزارت صنايع و معادن مورد موافقت قرار نگرفت.
4-پيشنهاد آئين نامه نحوه واگذاري سهام ترجيحي به كاركنان و مديران موضوع ماده (16) قانون برنامه سوم توسعه تنفيذي در ماده (9) قانون برنامه چهارم توسعه مطرح گرديد و پس از بحث و تبادل نظر مقرر شد مراتب مورد بررسي و اظهارنظر اعضاء قرار گيرد و مجدداً در جلسه بعدي به هيأت ارائه گردد.
5-گزارش سازمان خصوصي سازي مبني بر امكان تعلق تخفيف در چارچوب دستورالعمل تخفيفات به شركتهاي سيمان فارس، سيمان فيروزكوه و سيمان آبيك خريداران سهام شركت سيمان خوزستان مطرح گرديد و مراتب مورد تصويب قرار گرفت و مقرر شد تخفيف متعلقه به مبلغ 306ر097ر961ر91 ريال به صورت تخفيفات ريالي از باقيمانده مبلغ مجموع اصل و سود فروش اقساطي مربوط به آخرين قسط خريدار آن قرارداد محاسبه وكسر گردد.
6-درخواست شركت گسترش صنايع پيام خريدار سهام شركت پارس قوطي مبني بر تقاضاي آزادسازي سهام خريداري شده براي دومين مرتبه توسط سازمان خصوصي سازي مطرح شد و با توجه به اختيارات هيأت عالي واگذاري وفق مفاد ماده (5) آئين نامه اجرايي بند «و» ماده (14) قانون برنامه سوم توسعه تنفيذي در ماده (9) قانون برنامه چهارم توسعه با آزادسازي ميزاني از سهام كه اقساط آن پرداخت شده است، موافقت گرديد.
7-موضوع سهام واگذار شده شركت هپكو و عدم تأمين وجوه نقدي معامله از جانب خريدار در مدت تعيين شده مصوب و مطابق ضوابط بورس مطرح شد و از آنجا كه به واسطه عدم تحقق شرايط واگذاري، معامله قطعي نشده است لذا هيأت با تصريح به همين موضوع مقرر نمود واگذاري سهام شركت هپكو مجدداً از طريق بورس اوراق بهادار با قيمت پايه 3500 ريال كه بالاترين قيمت پيشنهادي در عرضه قبل سهام بوده است با شرايط 25 درصد از ارزش معامله بصورت ثمن نقدي و مابقي آن بصورت اقساط 5/4 ساله طي 18 قسط 3 ماهه و با تعيين مهلت پرداخت بخش نقدي در 9 روز كاري آگهي شود.
 
صورتجلسه هيات عالي واگذاري
 
جلسه هيأت عالي واگذاري در تاريخ 07/11/1385 با حضور كليه اعضاء و وزراي نيرو و صنايع و معادن در دفتر وزير امور اقتصادي و دارايي تشكيل گرديد و نسبت به موارد زير اتخاذ تصميم به عمل آمد:   
   
1-پيشنهاد سازمان خصوصي سازي در مورد قيمت پايه سهام تعدادي از شركتهاي مصوب مشمول واگذاري متضمن اطلاعات نحوه واگذاري بلوكي سهام به شرح جداول پيوست مطرح شد و پس از بررسي به شرح زير مورد تصويب قرار گرفت تا سازمان خصوصي سازي مطابق مقررات نسبت به عرضه آنها اقدام نمايد.
- در خصوص شركتهاي زيرمجموعه سازمان خصوصي سازي ارزش پايه سهام شركتهاي با ميزان سهم كمتر از ده درصد بر اساس مجوز هيأت عالي واگذاري مورخ 24/8/85 تعيين گرديده است.
- ارزش پايه هر سهم شركت توسعه و نوسازي هدايت از شركتهاي زيرمجموعه شركت مادرتخصصي ساتكاب معادل ميانگين ارزش ويژه دفتري و ارزش اسمي تعيين مي گردد.
- در خصوص شركت فولاد آذربايجان از شركتهاي زيرمجموعه سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران با توضيحات وزارت صنايع و معادن مقرر شد مراتب مراعي باقي بماند و با توجه به ارائه تقاضاي شركت براي ورود به بورس، مقرر شد وزارت مذكور گزارش حاوي جزئيات برنامه زمانبندي ورود به بورس و برنامه واگذاري سهام شركت را به جلسات بعدي هيأت عالي واگذاري ارائه نمايد.
2-پيشنهاد اصلاح آئين نامه اجرايي نحوه واگذاري سهام ترجيحي به كارگران، كاركنان و مديران شركتهاي مشمول صدر و خارج از صدر اصل (44) قانون اساسي موضوع ماده (16) قانون برنامه سوم توسعه تنفيذي در ماده (9) قانون برنامه چهارم توسعه و در راستاي سياستهاي ابلاغي مقام معظم رهبري در خصوص اصل (44) مذكور مطرح گرديد و پس از بررسي با اصلاحاتي به شرح پيوست مورد تصويب قرار گرفت و مقرر شد براي تصويب نهايي هيأت محترم وزيران ارسال گردد. همچنين مقرر شد آئين نامه پيشنهادي در همين خصوص كه براي تصويب به هيأت محترم دولت ارائه گرديده است مراعا باقي بماند.
3-موضوع اتخاذ تصميم در خصوص شركتهاي زيرمجموعه وزارت نفت مطرح شد و با توجه به عدم مشاركت وزير محترم نفت در جلسه به لحاظ اينكه جداول اولويت بندي شركتهاي قابل واگذاري آن وزارت جهت طرح در جلسه و اتخاذ تصميم آماده نبوده است، موضوع به جلسه بعد موكول گرديد.
4-پيشنهاد اصلاح دستورالعمل نحوه تنظيم قراردادهاي واگذاري موضوع ماده (17) قانون برنامه سوم تنفيذي در ماده (9) قانون برنامه چهارم توسعه و الحاق يك بند به قراردادهاي واگذاري سهام مبني بر نحوه تنظيم قراردادهاي فروش اقساطي سهام مطرح گرديد و مقرر شد متن زير به عنوان بند «د» ذيل تبصره (1) جزء (6-5) بند (5) دستورالعمل ماده (17) اضافه گردد و قراردادهاي فروش اقساطي سهام منعقده توسط سازمان خصوصي سازي نيز بر همين اساس اصلاح گردد.
« د- خريدار تعهد مي نمايد مادامي كه بدهي خود را با سازمان تسويه ننموده است نسخه اي از صورتهاي مالي مصوب مربوط به دوره پس از واگذاري را به سازمان ارسال و شرايط نظارت بر حسن اجراي تعهدات در هر مقطع از اجراي قرارداد و ارائه مدارك و مستندات لازم، از سوي سازمان را فراهم نمايد.»

در خصوص سهام شركت پتروشيمي شيراز كه توسط وزارت نفت در ازاء وام 200 ميليون دلاري شركت نيكو وثيقه گذاشته شده است هيأت مقرر نمود وزارت نفت ترتيبي اتخاذ نمايد سهام شركت مذكور در اسرع وقت از قيد وثيقه آزاد گردد و سهام ساير شركتهاي زيرمجموعه آن وزارت جهت وثيقه جايگزين گردد. همچنين مقرر شد در خصوص آزادسازي قيمت محصولات آن شركت نيز مراتب توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي مورد پيگيري قرار گيرد.

 

صورتجلسه هيات عالي واگذاري
 
  
جلسه هيأت عالي واگذاري در تاريخ 16/11/1385 با حضور كليه اعضاء و وزير صنايع و معادن در دفتر وزير امور اقتصادي و دارايي تشكيل گرديد و نسبت به مورد زير اتخاذ تصميم به عمل آمد:      

« پيشنهاد سازمان خصوصي سازي درمورد قيمت 20% سهام مورد واگذاري شركت ملي صنايع مس ايران در چارچوب طرح سهام عدالت شامل اطلاعات تعداد سهام، قيمت هر سهم و ارزش كل سهام مورد واگذاري به شركت كارگزاري سهام عدالت به شرح جدول پيوست مطرح گرديد و قيمت مذكور مورد تصويب قرار گرفت و مقرر شد سازمان خصوصي سازي ضمن عقد قرارداد واگذاري با شركت كارگزاري سهام عدالت اقدام لازم بعمل آورد. »

 

صورتجلسه هيات عالي واگذاري
 
  
جلسه هيأت عالي واگذاري در تاريخ 28/11/1385 با حضور كليه اعضاء و وزراي صنايع و معادن، جهاد كشاورزي و نيرو در دفتر وزير امور اقتصادي و دارايي تشكيل گرديد و نسبت به موارد زير اتخاذ تصميم به عمل آمد: 
     
1-گزارش عملكرد واگذاري سهام شركتها از ابتداي سال جاري تاكنون در راستاي اجراي ماده (20) آئين نامه اجرايي ماده (15) قانون برنامه سوم توسعه تنفيذي در ماده (9) قانون برنامه چهارم توسعه توسط سازمان خصوصي سازي ارائه گرديد و مورد تأئيد اعضاء قرار گرفت.

پيشنهاد سازمان خصوصي سازي در مورد قيمت پايه سهام تعدادي از شركتهاي مصوب مشمول واگذاري متضمن اطلاعات نحوه واگذاري بلوكي سهام به شرح مجموعه جداول (1) و (2) پيوست مطرح شد و پس از بررسي مورد تصويب قرار گرفت تا سازمان خصوصي سازي مطابق مقررات نسبت به عرضه آنها اقدام نمايد.

 صورتجلسه هيات عالي واگذاري
 
جلسه هيأت عالي واگذاري در تاريخ 02/12/1385 با حضور كليه اعضاء و وزراي صنايع و معادن، بازرگاني و نيرو در دفتر وزير امور اقتصادي و دارايي تشكيل گرديد و نسبت به موارد زير اتخاذ تصميم به عمل آمد:      
1-پيشنهاد سازمان خصوصي سازي در مورد قيمت پايه سهام تعدادي از شركتهاي مصوب مشمول واگذاري متضمن اطلاعات نحوه واگذاري بلوكي سهام مطرح شد و پس از بررسي مراتب به شرح جداول پيوست (1) و (2) مورد تصويب قرار گرفت تا سازمان خصوصي سازي مطابق مقررات نسبت به عرضه آنها اقدام نمايد. در خصوص نحوه تعيين قيمت پايه سهام شركت سيمان زابل نيز مصوب شد ارزش پايه بالاتر در هر كدام از روشهاي «ارزش روز خالص داراييها» و يا «ارزش اسمي سهام حداكثر ده سال قبل از سال واگذاري با اعمال تغييرات شاخص قيمت عمده فروشي» مورد آگهي سازمان خصوصي سازي قرار گيرد. ميانگين «ارزش روز خاصل داراييها» و «ارزش بازدهي (صفر) مبناي قيمت پايه سهام شركت پيمانكاري حمل و نقل ساب ساحل قرار گرفت و مبناي قيمت پايه مركز توسعه و فن آوري نيرو (متن) نيز ارزش ويژه دفتري تعيين شد. همچنين مقرر شد اطلاعات جديد شركت نورد و لوله اهواز با هماهنگي شركت مادرتخصصي ذيربط به بورس ارائه شود و پس از بازگشايي نماد معاملاتي، مجدداً قيمت گذاري و به هيأت ارائه گردد.
2-پيشنهاد سازمان خصوصي سازي در مورد واگذاري سهام تعدادي از شركتها در چارچوب طرح واگذاري سهام عدالت مشتمل بر اطلاعات تعداد سهام، قيمت هر سهم و ارزش كل سهام مورد واگذاري به شركت كارگزاري سهام عدالت به شرح جدول پيوست مطرح گرديد و قيمتهاي مذكور به استثناء قيمت شركت كشتيراني ج.ا.ايران مورد تصويب نهايي قرار گرفت و مقرر شد سازمان خصوصي سازي ضمن عقد قرارداد واگذاري با شركت كارگزاري سهام عدالت اقدام لازم بعمل آورد. در خصوص شركت كشتيراني جمهوري اسلامي ايران مقرر شد تا سقف (45/2) درصد از سهام براي كشف قيمت و عرضه تدريجي به عموم مردم در بورس، تا سقف (45/2) درصد براي سهام ترجيحي و (10) درصد براي سهام در اختيار دولت تخصيص يافته و مابقي (05/34) درصد سهام به طرح سهام عدالت اختصاص يابد. همچنين موافقت شد قيمت سهام واگذار شده پس از پذيرش شركت در بورس و تعيين قيمت واگذاري سهام عدالت آن از طريق بورس (قيمت نهايي)، توسط سازمان خصوصي سازي و شركت كارگزاري سهام عدالت در حسابهاي طرفين اصلاح شود.
3-پيشنهاد سازمان خصوصي سازي داير بر تجديد قيمت و مزايده شركتهاي روكش چوبي ايران و پارس الوان مطرح شد و با تكرار مزايده شركتهاي مذكور مطابق قيمتهاي پيشنهادي سازمان خصوصي سازي موافقت شد.

موضوع عدم ايفاي تعهدات و پرداخت اقساط سهام خريداري شده شركت قدس نيرو از جانب شركت مهندسين مشاور لار احدي از خريداران مطرح شد و با توجه به وكالت نامه بلاعزل محضري سازمان خصوصي سازي براي فروش سهام مورد نظر، مقرر شد در خصوص آن بخش از سهام شركت كه وجه آن توسط شركت مشاور لار پرداخت نشده است در صورت تقاضاي ساير خريداران، با همان شرايط و قيمت واگذار شده قبلي، سهام به خريداران مذكور بدون احتساب سود فروش اقساطي مضاعف و جرايم ديركرد و طي قرارداد جديدي واگذار گردد.