صورتجلسات سال 1384 هیات عالی واگذاریصورتجلسه هیأت عالی واگذاری

جلسه هیات عالی واگذاری در تاریخ 8/1/1384 با حضور كلیه اعضاء در دفتر وزیر امور اقتصادی و دارایی تشكیل و نسبت به موارد زیر اتخاذ تصمیم بعمل آمد:
پیشنهاد سازمان خصوصی‌سازی در خصوص قیمت پایه سهام و حق تقدم سهام ناشی از افزایش سرمایه برای واگذاری از طریق بورس شركت كارخانجات صنعتی پیام از شركتهای زیرمجموعه شركت مادرتخصصی سازمان خصوصی‌سازی به شرح پیوست مطرح شد و پس از بررسی، قیمت پایه هر سهم 2267 ریال و قیمت پایه حق تقدم هر سهم 1266 ریال مورد تصویب قرار گرفت تا سازمان فوق‌الذكر مطابق مقررات نسبت به عرضه سهام و حق‌تقدم سهام مذكور اقدام نماید.

 
صورتجلسه هیأت عالی واگذاری

جلسه هیات عالی واگذاری در تاریخ 13/02/1384 با حضور كلیه اعضاء تشكیل گردید و نسبت به موارد زیر بررسی و اتخاذ تصمیم بعمل آمد.
پیشنهاد سازمان خصوصی‌سازی در خصوص قیمت پایه سهام برای واگذاری 1 شركت زیرمجموعه سازمان خصوصی و 1 شركت ریز مجموعه شركت مخابرات ایران به شرح جدول پیوست مطرح شد و پس از بررسی مورد تصویب قرار گرفت تا سازمان خصوصی‌سازی مطابق مقررات نسبت به عرضه آنها اقدام نماید.

  
صورتجلسه هیأت عالی واگذاری

جلسه هیات عالی واگذاری در تاریخ 25/2/1384 با حضور كلیه اعضاء تشكیل گردید و نسبت به موارد زیر اتخاذ تصمیم بعمل آمد:

1- گزارش عملكرد سال 1383 سازمان خصوصی سازی و اقدامات واگذاری ابتدای سال 1384 تاكنون به استماع اعضا رسید و مورد تایید قرار گرفت.
2- با پیشنهادات دبیرخانه هیات و سازمان خصوصی سازی به منظور اصلاح مقررات واگذاری سهام دولتی و متعلق به دولت به شرح پیوست (1) موافقت بعمل آمد و مقرر گردید مراتب برای تصویب نهایی به هیات وزیران ارسال گردد. همچنین پیشنهادات دبیرخانه و سازمان خصوصی سازی اصلاح دستورالعمل ماده (17) قانون برنامه سوم توسعه به شرح پیوست (2) مورد تصویب نهایی قرار گرفت.
3- با پیشنهاد سازمان خصوصی سازی مبنی بر واگذاری 1/30 درصد سهام شركت ایران شیندلر از شركتهای زیرمجموعه آن سازمان از روش مزایده در سال 1384 موافقت بعمل آمد و مقرر شد برای تصویب نهایی به هیات وزیران ارسال شود.
4- موضوع تبدیل سهام شركت لوله سازی خوزستان از شركتهای زیرمجموعه ساتكاب به پاره سهم و خروج موضوعی از مصادیق شمول واگذاری به لحاظ عدم امكان فروش پاره سهم مطرح گردید و با حذف نام شركت مذكور از شركتهای مصوب واگذاری موافقت بعمل آمد و مقرر شد برای تصویب نهایی به هیات محترم وزیران ارسال گردد.
5- هیات موافقت نمود بابت تاخیر 4 روز كاری خریدار در پرداخت مبلغ 310 میلیارد ریال و 25 روز كاری در پرداخت مبلغ 00/000/298/13 ریال بابت بخش نقدی ثمن معامله سهام بلوكی شركت سیمان هرمزگان به ارزش 912 میلیارد ریال و نیز تاخیر 20 روز كاری خریدار در پرداخت مبلغ 29.520.951.180 ریال بابت بخش نقدی ثمن معامله سهام بلوكی شركت پایساز، و همچنین تاخیر 32 روز كاری خریدار در پرداخت مبلغ 000/215/555/37 ریال بابت ثمن نقدی معامله سهام بلوكی شركت كمباین سازی ایران، سود فروش اقساطی توسط سازمان خصوصی سازی محاسبه و دریافت نگردد.
6- هیات موافقت نمود در صورتی كه برنده خارجی مزایده سهام بلوكی شركت هپكو ظرف مهلت مقرر در مجوز سرمایه گذاری صادره هیات سرمایه گذاری خارجی موضوع ماده 6 قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی، اقدام به تادیه كامل بخش نقدی ثمن معامله نماید، سود فروش اقساطی نسبت به مدت زمان سپری شده از تاریخ برگزاری مزایده توسط سازمان خصوصی سازی محاسبه و دریافت نگردد.

 
صورتجلسه هیأت عالی واگذاری

جلسه هیات عالی واگذاری در تاریخ 1/3/1384 با حضور كلیه اعضاء تشكیل گردید و نسبت به موارد زیر اتخاذ تصمیم بعمل آمد:

1- هیات موافقت نمود در صورتی كه مجموع ایام تاخیر در پرداخت اقساط تا پایان قرارداد فروش اقساطی توسط خریدار یا هر یك از خریداران، كمتر از سی روز كاری بوده و خریدار یا خریداران به كلیه تعهدات خود بموجب قرارداد عمل نموده باشند، هیات عامل سازمان خصوصی سازی به هنگام تسویه حساب مجاز است سود فروش اقساطی و وجه التزام خسارت تاخیر در تادیه (جریمه دیركرد) را بابت این ایام تاخیر محاسبه و مطالبه ننماید.
2- با توجه به رای اخیر هیات داوری موضوع ماده 20 قانون برنامه در خصوص طرح دعوی سازمان علیه خریداران سهام شركت صنعتی مهرآباد هیات موافقت نمود چنانچه خریداران سهام شركت نسبت به ارائه اسناد ضمانت ،تعهد به پرداخت اقساط باقیمانده به موقع و سایر اقدامات مربوط عمل نمایند ،سازمان خصوصی سازی مجاز است باقیمانده ثمن معامله 4 قسط باقیمانده از هشت قسط را كه از سوی خریداران تا كنون وصول نشده است تا دو سال دیگر (مجموعا 4 سال از تاریخ انعقاد قرارداد )با احتساب سود فروش اقساطی محاسبه نموده و اقساط مذكور را به همین ترتیب مطالبه نماید.
3- در اجرای بند ‌"7"دستورالعمل ماده "17" قانون برنامه سوم هیات با توجه به نیاز شدید شركت پایساز به سرمایه گذاری جهت نوسازی و اصلاح ساختار موافقت نمود ،چنانچه خریدار سهام شركت پایساز (سهامی عام) تعهد نماید سرمایه گذاری موثر در شركت فوق با نظارت سازمان خصوصی سازی بكند از یك دوره شش ماهه به عنوان دوره تنفس در صورت اجرای تعهد و قبل از پرداخت قسط اول بهره مند باشد . سازمان مجاز است به هنگام عقد قرارداد مربوط، مراتب را در متن آن منظور نماید.

 
صورتجلسه هیأت عالی واگذاری

جلسه هیات عالی واگذاری در تاریخ 1/3/1384 با حضور كلیه اعضاء و وزرای راه و ترابری و نفت تشكیل گردید و نسبت به موارد زیر بررسی و اتخاذ تصمیم بعمل آمد:
1-  با پیشنهاد وزارت نفت مبنی بر حذف نام شركت حمل و نقل و ترخیص كالا متعلق به شركت مادرتخصصی ملی نفت ایران از فهرست شركتهای مصوب قابل واگذاری با توجه به تغییر ماموریت شركت مذكور، موافقت بعمل آمد و مقرر شد برای تصویب نهایی هیات وزیران ارسال شود.
2- از آنجا كه مصوبات قبلی هیات محترم وزیران در خصوص تعیین فهرست شركتهای زیرمجموعه شركتهای مادرتخصصی وزارت نفت دچار تغییرات زیادی شده است، لذا در راستای اجرای مفاد بند (ح) تبصره (8) قانون بودجه سال 1384 كل كشور، مقرر شد وزارت نفت ضمن همكاری با سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور، فهرست شركتهای قابل واگذاری به تفكیك شركتهای مادرتخصصی آن وزارت را به دبیرخانه پیشنهاد نماید.
3- پیشنهاد وزارت راه و ترابری در خصوص نحوه واگذاری سهام سازمان توسعه راه های ایران مطرح شد و با توجه به عدم قابلیت اجرای پیشنهاد مذكور با ساز و كار اجرایی موجود، مقرر شد سازمان خصوصی سازی در چارچوب مصوبه ذیربط هیات وزیران و روش های اجرایی كنونی نسبت به واگذاری سهام شركت مذكور اقدام نماید.
4- موضوع واگذاری سهام شركت هواپیمایی ج.ا.ایران مطروحه در جلسه مورخ 27/11/1383 هیات عالی واگذاری مجدداً مطرح شد و مقرر گردید موضوع تا ابلاغ نظریه تبیین اصل (44) قانون اساسی توسط مقام معظم رهبری و حداكثر تا پایان شهریور ماه مراعی باقی بماند.

 
صورتجلسه هیأت عالی واگذاری

جلسه هیات عالی واگذاری در تاریخ 7/3/1384 با حضور كلیه اعضاء در دفتر وزیر امور اقتصادی و دارایی تشكیل و نسبت به موارد زیر اتخاذ تصمیم بعمل آمد:
پیشنهاد سازمان خصوصی سازی مبنی بر تعدیل میزان كارمزد حق الزحمه ارزشیابی شركتهای مورد واگذاری (موضوع مفاد بند 4 تعرفه ضمیمه صورتجلسه مورخ 30/4/83 هیات عالی واگذاری )به شرح زیر مورد تصویب قرار گرفت و مقرر شد از تاریخ 1/1/83 به همین نحو به مورد اجرا گذاشته شود:
‹ میزان كارمزد حق الزحمه ارزشیابی شركتهای مورد واگذاری توسط سازمان خصوصی سازی در خصوص شركتهای مزایده ای به ماخذ 5/1 (یك و نیم) در هزار ارزش كل سهام بلوكی آگهی شده و تا سقف 1000 میلیون ریال برای هر شركت و در مورد شركتهای بورسی به ماخذ 5/0 (نیم) در هزار ارزش كل سهام بلوكی آگهی شده و تا سقف 500 میلیون ریال برای هر شركت تعیین و از شركتهای مادرتخصصی دریافت می گردد.

 
صورتجلسه هیأت عالی واگذاری

جلسه هیات عالی واگذاری در تاریخ 28/4/1384 با حضور كلیه اعضاء و معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان تربیت بدنی در دفتر وزیر امور اقتصادی و دارایی تشكیل گردید و نسبت به مورد زیر اتخاذ تصمیم بعمل آمد:

‹با پیشنهاد سازمان تربیت بدنی مبنی بر واگذاری 20% از سهام شركت فرهنگی ورزشی پیروزی (پرسپولیس) براساس قیمت و شرایطی كه به برنده مزایده بلوك سهام در مرحله اول واگذاری واگذار خواهد شد به علاقمندان و عموم مردم با نظارت سازمان تربیت بدنی موافقت بعمل آمد و مقرر شد برای تصویب نهایی به هیات محترم وزیران ارسال گردد.›


صورتجلسه هیأت عالی واگذاری

جلسه هیات عالی واگذاری در تاریخ28/4/1384 با حضور كلیه اعضاء در دفتر وزیر امور اقتصادی و دارایی تشكیل گردید و نسبت به موارد زیر اتخاذ تصمیم بعمل آمد:

1- گزارش عملكرد واگذاری سهام شركتها از ابتدای سال جاری تاكنون در راستای اجرای ماده 20 آیین نامه اجرایی ماده 15 قانون برنامه سوم توسط سازمان خصوصی سازی ارائه گردید و به استماع اعضاء رسید.
2- پیشنهاد دبیرخانه هیات عالی واگذاری (سازمان خصوصی سازی) به منظور اصلاح دستورالعمل موضوع بند (1) آیین نامه اجرایی ماده (16) قانون برنامه سوم مورد تنفیذ در ماده (9) قانون برنامه چهارم توسعه به شرح بندهای (الف) و (ب) زیر تصویب گردید و مقرر شد در مورد آن دسته از سهام دولتی شركتها كه سهام ترجیحی آنها تاكنون واگذار نشده است، اصلاحات به عمل آمده به شرح ذیل اعمال گردد:

الف – عبارت ‹چهار میلیون ریال› در جزء (2) بند (1) به عبارت ‹ده میلیون ریال› تغییر می یابد.
ب – عبارت ‹بیست و پنج درصد› در بندهای (5) ، (6) و (7) به عبارت ‹بیست درصد› تغییر می یابد.

3- در اجرای مفاد ماده (3) آیین نامه اجرایی بند (ﻫ) ماده (14) قانون برنامه سوم توسعه مورد تنفیذ در برنامه چهارم توسعه و براساس پیشنهاد سازمان خصوصی سازی در مورد تعیین حداقل میزان بخش نقدی ثمن معامله و حداكثر مهلت زمانی پرداخت اقساط، موارد به شرح جدول ضمیمه مورد تصویب قرار گرفت و سازمان خصوصی سازی اجازه اقدام در عرضه های بعدی مطابق مفاد جدول مصوب را خواهد داشت و مقرر شد در موارد خاص بنا به پیشنهاد هیات عامل سازمان خصوصی سازی و تصویب هیات عالی واگذاری اقدام شود.
4- نامه شماره 52391-60 مورخ 6/4/1384 وزارت صنایع و معادن در خصوص درج تعهد شركتهای مادرتخصصی نسبت به پرداخت بدهی مالیاتی شركتهای مورد واگذاری تا پایان سال مالی قبل از فروش سهام كه متعاقب انعقاد قرارداد احراز گردند، در قرارداد های فروش سهام مطرح شد و با توجه به تعهدات خریدار مندرج در مفاد بند (1-6) دستورالعمل ماده (17) قانون برنامه سوم توسعه مبنی بر اقرار به اطلاع از وضعیت مالی شركت، مقرر شد عبارت مربوط به تعهد سازمان در پیگیری وصول مالیات احرازی مذكور از شركتهای مادرتخصصی ذیربط و پیگیری ماده 26 قانون برنامه سوم توسعه مندرج در مفاد بند (5-5) دستورالعمل یاد شده حذف و به شرح زیر اصلاح گردد و مراتب از این به بعد به همین نحو در قراردادهای فروش سهام درج گردد.

    "5-5- سازمان متعهد گردد عطف به ماده 25 فصل سوم قانون برنامه سوم توسعه، پیگیری اجرای تعهدات شركتهای مادرتخصصی را عهده دار گردد."
5- استعلام سازمان خصوصی سازی دایر بر مبنای زمانی آغاز محاسبه اقساط در دوران بازپرداخت اقساط فروش های نقد و اقساطی كه در مقررات اجرایی خصوصی سازی تصریح نشده است، مطرح گردید و چنین تشریح شد كه روز بعد از آخرین مهلت مجاز خریدار برای پرداخت بخش نقدی ثمن معامله، مبنای محاسبه ابتدای زمان دوران بازپرداخت اقساط معامله در فروش های نقد و اقساط سازمان خصوصی سازی است.

6- موضوع گزارش هیات عامل سازمان خصوصی سازی در خصوص تاخیر خریدار سهام شركت كشت و صنعت جوین در پرداخت بخش نقدی ثمن معامله شامل 6 روز كاری تاخیر برای پرداخت مبلغ 400 میلیون ریال و 8 روز كاری تاخیر برای پرداخت مبلغ 9 میلیون ریال و10 روز كاری تاخیر برای پرداخت مبلغ 144.550.416 ریال، همچنین تاخیر خریدار سهام شركت نوسازی كاران خوزستان در پرداخت بخش نقدی ثمن معامله شامل 3 روز كاری تاخیر برای پرداخت مبلغ 276.750.000 ریال و 5 روزكاری تاخیر برای پرداخت مبلغ 4.536.000 ریال و نیز تاخیر خریدار سهام شركت تهران نیرو در پرداخت بخش نقدی ثمن معامله شامل 3 روزكاری تاخیر برای پرداخت مبلغ 3.500.000.000 ریال و 5 روزكاری تاخیر برای پرداخت مبلغ 1.049.175.000 ریال و تأخیر خریدار سهام شركت نخكار نسبت به پرداخت ثمن نقدی معامله بمدت 4 روز مطرح گردید و به استناد اختیار مندرج در تبصره 1 ماده 3 آیین نامه اجرایی بند (ﻫ) ماده (14) قانون برنامه سوم توسعه كه با تصویب هیات محترم وزیران طی برنامه چهارم توسعه نیز تنفیذ شده است، با دریافت ثمن معامله بدون احتساب سود فروش اقساطی بابت موارد تاخیر فوق موافقت بعمل آمد.

7- گزارش سازمان خصوصی سازی در خصوص شركتهای عرضه شده از مهرماه 1383 تاكنون كه منجر به فروش نشده است مطرح شد و مقرر گردید سازمان خصوصی سازی از این به بعد در تعیین قیمت پایه سهام قابل واگذاری بر اساس نتایج حاصل كه در بخش چهار گزارش صراحتاً به آن اشاره شده است، اقدام نماید.

8- تصویبنامه هیات وزیران در خصوص ماده 24 قانون برنامه سوم مورد تنفیذ در ماده 9 قانون برنامه چهارم توسعه مطرح گردید و مقرر شد به منظور اجرایی نمودن مصوبه مذكور كار گروه مشتركی مركب از وزارت امور اقتصادی و دارایی، بیمه مركزی ایران و سازمان خصوصی سازی ساز و كار لازم در این زمینه را طراحی و نتیجه را در اسرع وقت به هیات اعلام نمایند.

9- پیشنهاد سازمان خصوصی سازی مبنی بر تعیین قیمت سهام ترجیحی واگذاری به كاركنان شركت كارخانجات صنعتی پیام (سهامی عام) با منظور نمودن قیمت پایین تر در یكی از دو وضعیت ‹ اولین قیمت معاملاتی سهام در روز انتقال سهام ترجیحی به كارگران› و یا ‹قیمتی كه سهام بلوكی مورد عرضه سازمان به فروش رسیده است› برای محاسبه قیمت میانگین سهام ترجیحی قابل تخصیص مطرح شد، با توجه به ارائه درخواست خرید و پرداخت مبلغ نقدی سهام توسط كارگران در مهلت مجاز قانونی و در جهت حمایت هر چه بیشتر از این قشر عزیز زحمتكش، با پیشنهاد یاد شده موافقت گردید.

10- پیشنهاد سازمان خصوصی سازی مبنی بر اعمال تخفیفات مندرج در ماده 8 آئین نامه اجرایی بند (و) ماده (14) قانون برنامه سوم توسعه برای خریداران سهام شركت پاراب فارس (سهامی خاص) مطرح و به استناد ماده مذكور، با اعمال تخفیف در سود فروش اقساطی به میزان 30 درصد مبلغ مجموع سود فروش اقساطی قابل پرداخت محاسبه شده در زمان عقد قرارداد اصلی و متمم به مبلغ 911/384/61 ریال به نحوی كه از مبلغ قابل پرداخت خریداران در آخرین قسط كسر گردد موافقت بعمل آمد.

11- پس از استماع گزارش عملكرد ارائه شده و با توجه به اقدامات بعمل آمده توسط سازمان خصوصی سازی، اعضاء هیات عالی واگذاری ضمن تشكر از تلاش و اقدامات مثبت بعمل آمده، از زحمات هیات عامل سازمان خصوصی سازی در آماده سازی و عرضه سهام دولتی و متعلق به دولت و ایجاد فضای مثبت و مناسب در روند اجرای برنامه خصوصی سازی و نیز تلاش مدیران و كاركنان آن سازمان در این زمینه قدردانی بعمل آوردند و بر ادامه روند یاد شده تاكید نمودند.