صورتجلسات سال 1383 هیات عالی واگذاری

 
صورتجلسه هیأت عالی واگذاری

 جلسه هیأت عالی واگذاری در تاریخ 25/01/1383 با حضور کلیه اعضاء در دفتر وزیر امور اقتصادی و دارایی تشكیل و نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم شد:

1- گزارش عملكرد واگذاری در سال 1382 به استحضار رسید و هیات مقرر نمود در اجرای مفاد بند (ج) ماده (14) قانون برنامه سوم توسعه مراتب به ریاست محترم جمهوری و ریاست محترم مجلس شورای اسلامی گزارش گردد.
2- موضوع تمدید مهلت عرضه و وكالتنامه شركتهای قابل واگذاری مطرح و هیات در اجرای مفاد 5 و 19 آیین‌نامه اجرایی ماده 15 قانون برنامه سوم توسعه مقرر نمود در مورد كلیه سهام قابل واگذاری مهلت عرضه و وكالتنامه‌ها به مدت شش ماه و از ابتدای سال 1383 تمدید شود.
3- سایر موارد در دستور به جلسه بعد موكول گردید.

  
صورتجلسه هیأت عالی واگذاری

جلسه هیأت عالی واگذاری در تاریخ 25/01/1383 با حضور کلیه اعضاء و وزاری نیرو، صنایع و معادن، نفت و كشاورزی در دفتر وزیر امور اقتصادی و دارایی تشكیل و نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم شد:

1-  پیش‌نویس اصلاح آیین‌نامه بند (و) ماده (14) قانون اصلاح برنامه سوم توسعه به شرح پیوست تنظیم و تصویب گردید.
2- پیش‌نویس اصلاح آیین‌نامه اجرایی ماده 15 قانون اصلاح قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به شرح پیوست تنظیم و تصویب گردید.
ضمناً مقرر گردید در اجرای نامه شماره 355/61/30096 مورخ 28/10/1382 دبیر محترم هیات دولت مرابت عنوان تصویبنامه هیات وزیران جهت سیر مراحل قانونی به معاون اول محترم ریاست جمهوری منعكس شود.

صورتجلسه هیأت عالی واگذاری

جلسه هیأت عالی واگذاری در تاریخ 08/04/1383 با حضور کلیه اعضاء و وزیر محترم صنایع و معادن تشكیل و نسبت به مورد زیر اتخاذ تصمیم بعمل آمد.
«پیشنهاد شماره 1020252 مورخ 20/12/1382 وزارت صنایع و معادن مبنی بر حذف نام شركت نانشهر از فهرست شركتهای انحلالی سازمان صنایع ملی ایران (در حال تصفیه) موضوع تصویب‌نامه شماره 7591/ت 26469 ﻫ مورخ 28/02/1381 هیأت وزیران مطرح و با توجه به عدم تصویب موضوع انحلال شركت یاد شده توسط مجمع عمومی شركت اجازه هیأت دولت با انحلال شركت فاقد موضوعیت تشخیص داده شد و مقرر گردید مراتب برای اصلاح تصویبنامه از طریق دبیرخانه هیأت به هیأت دولت اعلام شود.»

  
صورتجلسه هیأت عالی واگذاری

جلسه هیات عالی واگذاری در تاریخ 08/04/1383 با حضور کلیه اعضاء تشکیل و نسبت به موارد زیر اتخاذ تصمیم بعمل آمد:

1- نامه شماره 1806-1م مورخ 23/02/1383 دفتر مقام معظم رهبری موضوع رهنمودها و تذکرات معظم له در خصوص واگذاری سهام شرکتهای دولتی و شماره 1404-83/م مورخ 28/02/1383 مبنی بر نقطه نظرات معاون اول محترم رئیس جمهور مطرح و مقرر شد سازمان خصوصی سازی نسبت به تهیه گزارش عملكرد واگذاری سهام شركتهای دولتی در راستای اجرای فصل سوم قانون برنامه سوم توسعه به منظور ارائه به دفتر مقام معظم رهبری اقدام نماید.
2- در اجرای مفاد مواد (5) و (19) آئین‌نامه اجرایی ماده (15) قانون برنامه سوم توسعه موضوع تمدید مدت وكالتنامه و زمان عرضه سهام مقرر شد در مورد كلیه سهام قابل واگذاری، مراتب مذكور تا پایان سال جاری تمدید شود.

 
صورتجلسه هیأت عالی واگذاری

 جلسه هیأت عالی واگذاری در تاریخ 08/04/1383 با حضور کلیه اعضاء و وزیر محترم راه و ترابری در دفتر وزیر امور اقتصادی و دارایی تشکیل و نسبت به موضوعات زیر بررسی و اتخاذ تصمیم گردید.
«برنامه زمانبندی ، روش و درصد سهام قابل واگذاری سه شرکت و انحلال یک شرکت (منوط به تایید انحلال آن توسط مجمع عمومی شرکت مزبور)، از زیرمجموعه های شرکت مادر تخصصی راه آهن جمهوری اسلامی ایران به شرح پیوست توسط هیأت تایید شد و مقرر گردید مراتب برای اخذ تصویبنامه هیأت وزیران از سوی دبیرخانه مورد اقدام قرار گیرد.»

  
صورتجلسه هیأت عالی واگذاری

 جلسه هیأت عالی واگذاری در تاریخ 30/4/1383 با حضور كلیه اعضا در دفتر وزیر امور اقتصادی و دارایی تشكیل و نسبت به مورد زیر اتخاذ تصمیم بعمل آمد:

«نماینده هیأت عالی واگذاری در كار گروه موضوع ماده ”5“ آئین‌نامه اجرایی بند (و) ماده (14) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ج. ا.ایران یك نفر به انتخاب وزیر دادگستری خواهد بود.»

 
صورتجلسه هیأت عالی واگذاری

جلسه هیأت عالی واگذاری در تاریخ 30/4/1383 با حضور كلیه اعضاء در دفتر وزیر امور اقتصادی و دارایی تشكیل و نسبت به موضوعات زیر بررسی و اتخاذ تصمیم به عمل آمد:

1-  جناب آقایان سیدجلال حسینی و عادل آذر؛ نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی عضو كمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات به عنوان اعضاء ناظر مجلس در هیأت عالی واگذاری معرفی شدند.
2- تعرفه میزان حق‌الوكاله و كارمزد فروش و میزان حق‌الزحمه ارزشیابی سهام شركت‌های مورد واگذاری توسط سازمان خصوصی‌سازی، با توجه به ماده ”6“ آئین‌نامه اجرایی ماده ”15“ قانون برنامه سوم توسعه به شرح پیوست مورد تصویب قرار گرفت.
3- برخی موارد ابهام و سكوت آئین‌نامه اجرایی فصل سوم قانون برنامه سوم توسعه مطرح گردید و نظرات ارشادی هیأت به شرح ذیل مورد تصویب قرار گرفت:

الف: دبیرخانه هیأت عالی واگذاری با قید فوریت پیش‌نویس تمامی آئین‌نامه‌ها و مقررات لازم اصلاحی فصل سوم قانون برنامه سوم توسعه از جمله آئین‌نامه‌های بند ”و“ و تبصره ذیل ماده ”14“ و آئین‌نامه مواد ”15“ و ”16“ مربوط را تهیه و به هیأت پیشنهاد نماید.
ب: مقرر گردید سازمان خصوصی‌سازی كماكان و بر اساس صدر ماده ”15“ قانون برنامه سوم توسعه در هر مورد نسبت به اخذ وكالت نامه فروش سهام شركت‌های قابل واگذاری از شركت‌های مادر تخصصی اقدام نماید.
ج: دبیرخانه مؤظف گردید برای اجرایی نمودن مواد ”17“ و ”18“ قانون برنامه سوم توسعه راهكار اجرایی طراحی و پیشنهاد نماید.
د: در هنگام عرضه سهام شركت‌های مشاوره‌ای و پیمانكاری و در زمان درج آگهی‌های فروش، هرگونه محدودیت و شرایط خاص برای متقاضیان خرید، از سوی سازمان خصوصی‌سازی در آگهی‌های فروش سهام درج گردد.
هـ: با توجه به اصلاح ماده ”16“ قانون برنامه سوم توسعه واگذاری سهام ترجیحی به كاركنان صرفاً از طریق دستورالعمل ماده ”7“ آئین‌نامه مذكور صورت پذیرد و دبیرخانه با همكاری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور پیشنهاد اصلاحات لازم در خصوص ساز و كار اجرایی موضوع بند (ذ) تبصره ”5“ قانون بودجه سال 1383 كل كشور را ارائه نماید.

4-  نامه شماره 15634/27 مورخ 29/4/1383 شركت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران مبنی بر تصویب موضوع ادغام شركت حمل‌ونقل بین‌المللی سوسنگرد در شركت حمل‌ونقل و خدمات دریایی آبادان كه مورد تصویب مجامع عمومی عادی به طور فوق‌العاده شركت‌های مزبور قرار گرفته به هیأت ارائه گردید و مقرر شد دبیرخانه ضمن پیگیری موضوع، گزارش عملی ادغام را متعاقباً به هیأت ارائه نماید.

  
صورتجلسه هیأت عالی واگذاری

جلسه هیأت عالی واگذاری در تاریخ 30/4/1383 با حضور كلیه اعضا و وزیر راه وترابری در دفتر وزیر امور اقتصادی و دارایی تشكیل و نسبت به مورد زیر اتخاذ تصمیم به عمل آمد:

«نامه شماره 1831/11 مورخ 6/2/1383 وزارت راه و ترابری مطرح گردید و مقرر شد وزارت مذكور با همكاری دبیرخانه هیات عالی واگذاری حداكثر طی مدت یك ماه راهكار اجرایی نحوه خصوصی سازی شركت هواپیمایی ج.ا.ایران را به هیات پیشنهاد نماید.»

  
صورتجلسه هیأت عالی واگذاری

جلسه هیأت عالی واگذاری در تاریخ 30/4/1383 با حضور كلیه اعضا و وزیر نیرو در دفتر وزیر امور اقتصادی و دارایی تشكیل و نسبت به مورد زیر اتخاذ تصمیم به عمل آمد:

گزارش وضعیت باز پرداخت اقساط قرارداد فروش سهام شركت مهندسی پاراب فارس (سهامی خاص) مطرح گردید و با توجه به شرایط خاصی كه در ابلاغ قرارداد اصلی پیش آمده بود هیأت مقرر نمود اولین قسط معوقه از قرارداد اصلی خرید سهام شركت در تاریخ 11/06/1384 و قسط معوقه بعدی با احتساب جریمه‌های دیركرد در مهلت حداكثر 6 ماهه دریافت شود.

  
صورتجلسه هیأت عالی واگذاری

جلسه هیات عالی واگذاری در تاریخ 27/05/1383 با حضور کلیه اعضاء و وزیر محترم راه و ترابری در دفتر وزیر امور اقتصادی و دارایی تشكیل و نسبت به موارد زیر بررسی و اتخاذ تصمیم بعمل آمد:

«با واگذاری 100درصد سهام شركت سازمان توسعه راههای ایران از شركتهای زیرمجموعه شركت مادرتخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل كشور در سال 1383 به روش بورس موافقت بعمل آمد و مقرر شد برای تصویب نهایی هیات محترم وزیران ارسال گردد.»

  
صورتجلسه هیأت عالی واگذاری

جلسه هیات عالی واگذاری در تاریخ 27/05/1383 با حضور کلیه اعضاء و وزیر محترم صنایع و معادن در دفتر وزیر امور اقتصادی و دارایی تشكیل و نسبت به موارد زیر بررسی و اتخاذ تصمیم بعمل آمد:

1- با پیشنهاد شركت مادرتخصصی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران مبنی بر واگذاری سهام چهار شركت زیرمجموعه متضمن درصد سهام قابل واگذاری,‏ روش و برنامه زمانبندی فروش به شرح پیوست 1 موافقت بعمل آمد.
2- وضعیت نهایی درصد سهام قابل واگذاری شركتهای زیرمجموعه شركت مادرتخصصی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران كه قبلاَ مجوزهای فروش كسب نموده‌اند به شرح پیوست 2 مورد موافقت قرار گرفت.
3- با پیشنهاد شركت مادرتخصصی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران مبنی بر واگذاری سهام پنج شركت زیرمجموعه متضمن درصد سهام قابل واگذاری‏‏‏, روش و برنامه زمانبندی فروش به شرح پیوست 3 موافقت بعمل آمد.
4- وضعیت نهایی درصد سهام قابل واگذاری شركتهای زیرمجموعه شركت مادر تخصصی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران كه قبلاَ مجوزهای فروش دریافت نموده‌اند به شرح پیوست 4 مورد موافقت قرار گرفت.
5- مقرر شد كلیه موارد برای تصویب نهایی هیات محترم وزیران ارسال گردد.

  
صورتجلسه هیأت عالی واگذاری

جلسه هیات عالی واگذاری در تاریخ 27/05/1383 با حضور کلیه اعضاء و وزیر محترم بازرگانی در دفتر وزیر امور اقتصادی و دارایی تشكیل و نسبت به موارد زیر بررسی و اتخاذ تصمیم بعمل آمد:

«با پیشنهاد وزارت بازرگانی مبنی بر واگذاری 90 درصد سهام شركت بین‌المللی‌ بازرسی كالای تجاری از شركتهای زیرمجموعه شركت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران در سال 1383 به روش مزایده موافقت بعمل آمد و مقرر شد برای تصویب نهایی هیات محترم وزیران ارسال گردد.»

  
صورتجلسه هیأت عالی واگذاری

جلسه هیات عالی واگذاری در تاریخ 27/05/1383 با حضور کلیه اعضاء و وزرای محترم صنایع و معادن,‏ نفت, نیرو و جهاد كشاورزی در دفتر وزیر امور اقتصادی و دارایی تشكیل و نسبت به موارد زیر بررسی و اتخاذ تصمیم بعمل آمد:

«به موجب تصمیمات جلسه مورخ 15/11/1382 هیات وزیران, آئین‌نامه‌های اصلاحی موضوع بند (و) و (ﻫ) ماده (14) و آئین نامه ماده (15) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی‏, اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به شرح پیوست مورد تصویب قرار گرفت و مقرر شد برای ابلاغ به هیات دولت ارسال گردد.»

  
صورتجلسه هیأت عالی واگذاری

جلسه هیات عالی واگذاری در تاریخ 27/05/1383 با حضور کلیه اعضاء در دفتر وزیر امور اقتصادی و دارایی تشكیل و نسبت به مورد زیر بررسی و اتخاذ تصمیم بعمل آمد:

«سازمان خصوصی‌سازی مجاز است در مواردی كه فروش سهام منجر به مبادله قرارداد گردد، بمنظور رعایت مفاد بند (الف) ماده (4) آئین‌نامه اجرایی بند (ﻫ) ماده (14) قانون برنامه سوم توسعه و در اجرای مفاد جزء (2-4) بند (4) دستور‌العمل ماده (17) قانون مذكور، در موارد دریافت سایر اسناد معتبر بابت تضمین انجام تعهدات خریدار در پرداخت اقساط باقیمانده ثمن معامله، ضمانت‌نامه‌های معتبر در تضمین معاملات دولتی مندرج در ماده (3) تصویبنامه‌ شماره 10729/ت 26590 ﻫ مورخ 01/04/1381 هیات وزیران به استثناء اجزاء 4 و 5 بند (ﻫ) ماده مذكور را بعنوان ضمانت معتبر دریافت نماید.»

  
صورتجلسه هیأت عالی واگذاری

جلسه هیات عالی واگذاری در تاریخ 04/07/1383 با حضور کلیه اعضاء و وزیر محترم صنایع و معادن در دفتر وزیر امور اقتصادی و دارایی تشكیل و نسبت به موارد زیر بررسی و اتخاذ تصمیم بعمل آمد.
پیشنهاد سازمان خصوصی‌سازی درباره قیمت پایه سهام برای واگذاری بلوكی تعدادی از شركتهای زیرمجموعه شركت مادر تخصصی ساتكاب بهمراه نحوه فروش سهام میزان بلوك قابل واگذاری هر شركت به شرح جدول ضمیمه مورد تصویب قرار گرفت و مقرر شد با رعایت ضوابط و مقررات مربوط از طریق بورس واگذار شوند.

 
صورتجلسه هیأت عالی واگذاری

جلسه هیات عالی واگذاری در تاریخ 04/07/1383 با حضور کلیه اعضاء و وزرای جهاد كشاورزی و صنایع و معادن در دفتر وزیر امور اقتصادی و دارایی تشكیل و نسبت به موارد زیر بررسی و اتخاذ تصمیم بعمل آمد.

1- گزارش عملكرد سازمان خصوصی‌سازی در ارتباط با واگذاری سهام شركتهای دولتی در 6 ماهه اول سال 1383 موضوع ماده (20) آئین‌نامه اجرایی ماده (15) قانون برنامه سوم توسعه به استماع اعضاء رسید و هیات مقرر نمود در اجرای مفاد بند (ج) ماده (14) قانون برنامه سوم توسعه، مراتب پس از اخذ نظرات اعضاء و تكمیل گزارش به ریاست محترم جمهوری و مجلس شورای اسلامی گزارش گردد.
2- با پیشنهاد وزارت صنایع و معادن مبنی بر واگذاری 5% سهام شركت اكتشافی كشور به روش مزایده در سال 1383 موافقت بعمل آمد و مقرر شد برای تصویب نهایی هیات وزیران ارسال شود.
3- پیشنهاد وزارت صنایع و معادن مبنی بر حذف نام پژوهشكده سیستم‌های پیشرفته صنعتی از فهرست شركتهای مصوب قابل واگذاری زیرمجموعه سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران مورد موافقت واقع نگردید. در این ارتباط مقرر شد دبیرخانه از دفتر حقوقی نهاد ریاست جمهوری استعلام مبنی بر امكان واگذاری سهام شركت به دانشگاه صنعتی شریف یا سایر دانشگاه‌ها و مراكز آموزشی كشور را تعقیب نموده و نتیجه را به هیات اعلام نماید.
4- با پیشنهاد اصلاح درصد سهام قابل واگذاری تعدادی از شركتها مطابق جداول پیوست این صورتجلسه موافقت بعمل آمد و مقرر شد برای تصویب نهایی هیات وزیران ارسال شود.

   
صورتجلسه هیأت عالی واگذاری

جلسه هیات عالی واگذاری در تاریخ 04/07/1383 با حضور کلیه اعضاء و وزیر محترم صنایع و معادن در دفتر وزیر امور اقتصادی و دارایی تشكیل و نسبت به موارد زیر بررسی و اتخاذ تصمیم بعمل آمد.
پیشنهاد سازمان خصوصی‌سازی درباره قیمت پایه سهام برای واگذاری بلوكی تعدادی از شركتهای زیرمجموعه شركتهای مادرتخصصی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران بهمراه نحوه فروش سهام میزان بلوك قابل واگذاری هر شركت به شرح جدول ضمیمه مورد تصویب قرار گرفت و مقرر شد با رعایت ضوابط و مقررات مربوط از طریق بورس واگذار شوند.

 
صورتجلسه هیأت عالی واگذاری

جلسه هیات عالی واگذاری در تاریخ 02/08/1383 با حضور کلیه اعضاء و وزرای محترم صنایع و معادن، نیرو، ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات و بازرگانی در دفتر وزیر امور اقتصادی و دارایی تشكیل گردید و نسبت به موارد زیر بررسی و اتخاذ تصمیم بعمل آمد.

1- پیشنهاد سازمان خصوصی‌سازی در خصوص قیمت پایه سهام برای واگذاری بلوكی تعداد 11 شركت زیرمجموعه شركت مادرتخصصی ساتكاب از روش مزایده و میزان بلوك قابل واگذاری هر شركت به شرح جدول پیوست 1 بررسی و تصویب شد و مقرر شد به همین نحو عرضه گردند.
2- پیشنهاد سازمان خصوصی‌سازی در خصوص قیمت پایه سهام برای واگذاری بلوكی 16 شركت مشتمل بر تعداد 14 شركت زیرمجموعه سازمان خصوصی‌سازی و تعداد یك شركت زیرمجموعه سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و یك شركت زیرمجموعه شركت مخابرات ایران از روش بورس و میزان بلوك قابل واگذاری هر شركت به شرح جدول پیوست 2 بررسی و تصویب شد و مقرر شد به همین نحو عرضه گردند.
3- پیشنهاد سازمان خصوصی‌سازی در خصوص واگذاری سهام خرد دولتی در تعداد 38 شركت مشتمل بر تعداد 20 شركت زیرمجموعه سازمان خصوصی‌سازی، تعداد 5 شركت زیرمجموعه سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، تعداد 11 شركت زیرمجموعه ساتكاب، تعداد یك شركت زیرمجموعه شركت بازرگانی دولتی ایران و تعداد یك شركت زیرمجموعه سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران از روش مزایده به شرح ضمایم پیوست مطرح شد و فروش سهام آنها با قیمت پایه پیشنهادی مورد تصویب قرار گرفت و مقرر شد به همین نحو عرضه گردند.

 
صورتجلسه هیأت عالی واگذاری

جلسه هیات عالی واگذاری در تاریخ 02/08/1383 با حضور كلیه اعضاء در دفتر وزیر امور اقتصادی و دارایی تشكیل و نسبت به موارد زیر اتخاذ تصمیم به عمل آمد:

1- تصمیم اكثریت اعضای هیات عامل سازمان خصوصی سازی در مورد فروش نقد واقساط سهام موضوع ماده (1) آئین‌نامه بند (ﻫ) ماده (14) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،اجتماعی وفرهنگی ج.ا.ایران مورد تایید هیات عالی واگذاری است.
2- تصمیم اكثریت اعضای هیات عامل سازمان خصوصی سازی در مورد موضوع تبصره (2) ماده (1) آئین‌نامه بند (و) ماده (14) قانون برنامه سوم توسعه در خصوص تعیین سهام بلوكی مورد تایید هیات عالی واگذاری است. سازمان یاد شده می‌تواند نسبت به بلوك‌بندی سهام آگهی شده و بفروش نرفته نیز تجدید نظر نموده و تمام یا بخشی از آنها را به صورت تدریجی و یا در قالب بلوك‌بندی جدید عرضه نماید. رعایت قیمت پایه تصویبی برای سهام بلوكی در صورت فروش آنها به صورت نقد و اقساط الزامی خواهد بود و اصلاح و تغییر آن با رعایت ماده (7) آئین‌نامه فوق‌الذكر مجاز خواهد بود. عرضه سهام بلوكی در صورت فروش نقدی آنها از طریق برگزاری مزایده در بورس و با قیمت پایه معادل آخرین قیمت تابلوی بورس در روز قبل از مزایده با رعایت قیمت مبنای سهام، موضوع ماده (3) آئین‌نامه مذكور مجاز می‌باشد.

 
صورتجلسه هیأت عالی واگذاری

جلسه هیات عالی واگذاری در تاریخ 01/09/1383 با حضور کلیه اعضاء در محل ساختمان حافظیه ریاست جمهوری تشكیل و نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم شد:

1- گزارش عملكرد سازمان خصوصی‌سازی در خصوص واگذاری سهام شركتهای دولتی از ابتدای سال جاری تاكنون موضوع ماده (20) آئین‌نامه اجرایی ماده (15) قانون برنامه سوم توسعه به استماع اعضاء رسید.
2- پیشنهاد دبیرخانه در خصوص اصلاح دستورالعمل ماده (7) آئین‌نامه اجرایی ماده (16) قانون برنامه سوم توسعه مبنی بر حذف تبصره 2 بند (2) دستورالعمل مزبور مورد تصویب قرار گرفت.
3- پیشنهاد سازمان تربیت بدنی مبنی بر اخذ مجوزهای قانونی واگذاری موسسه فرهنگی، ورزشی پیروزی (پرسپولیس) مطرح شد و مقرر گردید فعلاً مراعی باقی ماند.

  
صورتجلسه هیأت عالی واگذاری

جلسه هیات عالی واگذاری در تاریخ 01/09/1383 با حضور کلیه اعضاء در محل ساختمان حافظیه ریاست جمهوری تشكیل و نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم شد:

1- با پیشنهاد وزارت صنایع و معادن در خصوص حذف نام شركت نوسازی صنایع ایران (كشتی‌سازی خلیج‌فارس) از برنامه واگذاری سهام شركتهای زیرمجموعه سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران موافقت بعمل آمد و مقرر شد برای تصویب نهایی هیات وزیران ارسال گردد.
2- با پیشنهاد سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در خصوص اصلاح درصد سهام دو شركت قابل واگذاری زیرمجموعه آن سازمان به شرح پیوست موافقت بعمل آمد و مقرر شد برای تصویب نهایی هیات وزیران ارسال گردد.

  
صورتجلسه هیأت عالی واگذاری

جلسه هیات عالی واگذاری در تاریخ 01/09/1383 با حضور کلیه اعضاء در محل ساختمان حافظیه ریاست جمهوری تشكیل و نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم شد:

1- با پیشنهاد وزارت راه و ترابری در خصوص تغییر روش واگذاری شركت خدمات خط و ابنیه فنی (تهیه و تولید تراورس و روسازی خطوط راه‌آهن) از شركتهای زیرمجموعه شركت مادرتخصصی راه آهن ج.ا.ایران به دلیل اینكه شركت یاد شده در بورس وارد نشده است از روش بورس به مزایده موافقت بعمل آمد و مقرر شد برای تصویب نهایی هیات وزیران ارسال گردد.
2- با پیشنهاد تغییر روش واگذاری سهام شركت سازمان توسعه راه‌‌های ایران از شركتهای زیرمجموعه شركت مادرتخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل كشور به دلیل اینكه شركت یاد شده در بورس وارد نشده است از روش بورس به مزایده موافقت بعمل آمد و مقرر شد برای تصویب نهایی هیات وزیران ارسال گردد.
3- با پیشنهاد اصلاح درصد سهام شركت واگن پارس از شركتهای زیرمجموعه راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران از 40% به 14/17% موافقت بعمل آمد و مقرر شد برای تصویب نهایی هیات وزیران ارسال گردد.

  
صورتجلسه هیأت عالی واگذاری

جلسه هیات عالی واگذاری در تاریخ 01/09/1383 با حضور کلیه اعضاء در محل ساختمان حافظیه ریاست جمهوری تشكیل و نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم شد:

«با پیشنهاد شركت مادرتخصصی عمران شهرهای جدید در خصوص واگذاری 55% ازسهام 3 شركت عمران شهرهای جدید سهند، هشتگرد و بهارستان از شركتهای زیرمجموعه آن شركت مادرتخصصی به منظور واگذاری در سال 1383 و از طریق بورس موافقت بعمل آمد و مقرر شد برای تصویب نهایی هیات وزیران ارسال گردد.»

 
صورتجلسه هیأت عالی واگذاری

جلسه هیات عالی واگذاری در تاریخ 01/09/1383 با حضور کلیه اعضاء در محل ساختمان حافظیه ریاست جمهوری تشكیل و نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم شد:

1- با پیشنهاد وزارت بازرگانی در خصوص واگذاری سهام ترجیحی بابت 51% سهام واگذار شده شركت سهامی فرش ایران بابت رد دیون دولت موافقت بعمل آمد و مقرر شد برای تصویب نهایی هیات وزیران ارسال گردد.
2- با پیشنهاد وزارت بازرگانی در خصوص واگذاری 100% سهام شركت نمایشگاه‌های بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران به روش مزایده در سال 1383 موافقت بعمل نیامد و مقرر شد موضوع فعلامراعی باقی بماند.

  
صورتجلسه هیأت عالی واگذاری

جلسه هیات عالی واگذاری در تاریخ 22/09/1383 با حضور كلیه اعضاء تشكیل گردید و نسبت به مورد زیر بررسی و اتخاذ تصمیم بعمل آمد.
پیشنهاد سازمان خصوصی‌سازی مبنی بر تمدید سه ماهه سررسید دو قسط باقیمانده قرارداد فروش سهام شركت سیمان هگمتان مطرح و مورد موافقت قرار گرفت.


صورتجلسه هیأت عالی واگذاری

جلسه هیات عالی واگذاری در تاریخ 22/09/1383 با حضور كلیه اعضاء تشكیل گردید و نسبت به مورد زیر بررسی و اتخاذ تصمیم بعمل آمد.
آیین‌نامه پیشنهادی ماده 24 قانون برنامه سوم توسعه موضوع بیمه مجریان و دست‌اندركاران امر واگذاری مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد نمایندگان اعضاء هیأت و وزرای صنایع و معادن و نیرو نسبت به آن بررسی و ارائه نظرنمایند و نتیجه برای تصویب به هیأت ارائه گردد.

   
صورتجلسه هیأت عالی واگذاری

جلسه هیات عالی واگذاری در تاریخ 22/09/1383 با حضور كلیه اعضاء تشكیل گردید و نسبت به موارد زیر بررسی و اتخاذ تصمیم بعمل آمد.
پیشنهاد سازمان خصوصی‌سازی در خصوص قیمت پایه سهام برای واگذاری 4 شركت زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی به شرح جدول پیوست بررسی و تصویب شد و مقرر گردید سازمان خصوصی‌سازی نسبت به عرضه سهام شركتهای مذكور اقدام نماید.

  
صورتجلسه هیأت عالی واگذاری

جلسه هیات عالی واگذاری در تاریخ 22/09/1383 با حضور كلیه اعضاء و وزرای محترم نیرو،صنایع ومعادن، ارتباطات و فن آوری اطلاعات و سرپرست محترم وزارت راه و ترابری تشكیل گردید و نسبت به موارد زیر بررسی و اتخاذ تصمیم بعمل آمد.

1- گزارش عملكرد سازمان خصوصی سازی در ارتباط با واگذاری سهام شركتهای دولتی و متعلق به دولت از ابتدای سال 1383 لغایت 22/9/1383 به استماع اعضا رسید.
2- پیشنهاد سازمان خصوصی سازی در خصوص قیمت پایه سهام برای واگذاری 11 شركت زیر مجموعه وزارت صنایع و معادن ،یك شركت زیر مجموعه وزارت نیرو یك شركت زیر مجموعه وزارت ارتباطات و فن آوری اطلاعات و یك شركت زیر مجموعه وزارت راه و ترابری به شرح جداول پیوست بررسی و تصویب شد و مقرر گردید سازمان خصوصی سازی نسبت به عرضه سهام شركتهای مذكور اقدام نماید.

  

صورتجلسه هیأت عالی واگذاری

جلسه هیأت عالی واگذاری در تاریخ 15/10/1383 با حضور کلیه اعضاء در دفتر وزیر امور اقتصادی و دارایی تشكیل و نسبت به مورد زیر اتخاذ تصمیم به عمل آمد و مقرر شد برای تصویب نهایی هیات وزیران ارسال گردد:

سازمان خصوصی سازی مجاز است در خصوص كلیه شركتهای مصوب كه واگذاری سهام آنها از طریق بورس تعیین گردیده است ، با توجه به ضرورت تامین اهداف تعین شده در بودجه كشور و محقق شدن اعداد مورد نظر در صورتی كه تا این تاریخ نماد معاملاتی آنها در بورس اوراق بهادار باز نشده باشد ، نسبت به واگذاری آنها از روش مزایده اقدام نماید.

  
صورتجلسه هیأت عالی واگذاری

جلسه هیات عالی واگذاری در تاریخ 23/10/1383 با حضور كلیه اعضا تشكیل گردید و نسبت به مورد زیر بررسی و اتخاذ تصمیم بعمل آمد.
آیین‌نامه پیشنهادی ماده 24 قانون برنامه سوم توسعه موضوع بیمه مجریان و دست‌اندركاران امر واگذاری مورد بررسی و تصویب قرار گرفت و مقرر شد برای تصویب نهایی هیات وزیران ارسال گردد.

  
صورتجلسه هیأت عالی واگذاری

جلسه هیات عالی واگذاری در تاریخ 26/10/1383 با حضور كلیه اعضا و وزرای محترم صنایع و معادن و نیرو و سرپرست محترم وزارت راه و ترابری در دفتر وزیر امور اقتصادی و دارایی تشكیل و نسبت به موارد زیر بررسی و اتخاذ تصمیم بعمل آمد:
پیشنهاد سازمان خصوصی سازی در خصوص قیمت پایه سهام برای واگذاری مزایده‌ای تعداد 8 شركت زیرمجموعه ساتكاب 3 شركت زیرمجموعه سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و یك شركت زیرمجموعه سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای به شرح پیوست مطرح شد و پس از بررسی مورد تصویب قرار گرفت تا سازمان خصوصی‌سازی مطابق مقررات نسبت به عرضه آنها اقدام نماید.

  
صورتجلسه هیأت عالی واگذاری

 جلسه هیات عالی واگذاری در تاریخ 18/11/1383 با حضور كلیه اعضاء و معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان تربیت بدنی تشكیل گردید و نسبت به مورد زیر اتخاذ تصمیم شد:
«نامه شماره 29464/1 مورخ 5/11/1383 سازمان تربیت بدنی مبنی بر پیشنهاد واگذاری موسسه فرهنگی ورزشی پیروزی (پرسپولیس) – شركت سهامی عام – مطرح گردید و با واگذاری 100% سهام شركت مذكور به روش مزایده در سال 1383 موافقت بعمل آمد و مقرر شد برای تصویب نهایی هیات محترم وزیران ارسال گردد.»

   
صورتجلسه هیأت عالی واگذاری

جلسه هیات عالی واگذاری در تاریخ 18/11/1383 با حضور كلیه اعضاء و وزرای محترم صنایع و معادن، نیرو و بازرگانی در دفتر وزیر امور اقتصادی و دارایی تشكیل و نسبت به موارد زیر بررسی و اتخاذ تصمیم به عمل آمد:

1- پیشنهاد سازمان خصوصی‌سازی در خصوص قیمت پایه سهام برای واگذاری تعداد 6 شركت زیر مجموعه ساتكاب؛ 9 شركت زیرمجموعه سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، یك شركت زیرمجموعه سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، یك شركت زیرمجموعه شركت بازرگانی دولتی ایران و 7 شركت زیرمجموعه سازمان خصوصی‌سازی به شرح جداول پیوست مطرح شد و پس از بررسی مورد تصویب قرار گرفت تا سازمان خصوصی‌سازی مطابق مقررات نسبت به عرضه آنها اقدام نماید.
2- هیات عالی واگذاری موافقت می‌نماید ثمن نقدی معامله بابت خرید سهام لیفتراك‌سازی سهند كه با تاخیر 4 روزه از سوی خریدار پرداخت شده است و نیز ثمن نقدی معامله بابت خرید سهام سیمان اردبیل و آهك آذرشهر كه با تاخیر 15 روزه از سوی خریدار پرداخت شده است بدون احتساب سود فروش اقساطی توسط سازمان خصوصی سازی دریافت گردد.


صورتجلسه هیأت عالی واگذاری

جلسه هیات عالی واگذاری در تاریخ 27/11/1383 با حضور كلیه اعضا و وزرای محترم صنایع و معادن، جهاد كشاورزی و نیرو در دفتر وزیر امور اقتصادی و دارایی تشكیل گردید و نسبت به موارد زیر بررسی و اتخاذ تصمیم بعمل آمد.
پیشنهاد سازمان خصوصی‌سازی در خصوص قیمت پایه سهام برای واگذاری سهام بلوكی از طریق مزایده و بورس تعداد 25 شركت مشتمل بر 6 شركت زیرمجموعه سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، یك شركت زیرمجموعه سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، 5 شركت زیرمجموعه سازمان خصوصی‌سازی، 11 شركت زیرمجموعه ساتكاب و 2شركت زیرمجموعه شركت خدمات كشاورزی به شرح جداول پیوست بررسی و تصویب شد و مقرر گردید سازمان خصوصی‌سازی نسبت به عرضه سهام شركتهای مذكور اقدام نماید.

  
صورتجلسه هیأت عالی واگذاری

جلسه هیات عالی واگذاری در تاریخ 27/11/1383 با حضور كلیه اعضا در دفتر وزیر امور اقتصادی و دارایی تشكیل گردید و نسبت به موارد زیر بررسی و اتخاذ تصمیم بعمل‌ آمد.

1-  موضوع واگذاری شركت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران مطرح و مقرر شد وزارت راه و ترابری با همكاری دبیرخانه هیات ضمن مطالعه و بررسی لازم، پیشنهاد نحوه اقدام در این خصوص را تا پایان اردیبهشت ماه سال 1384 به هیات عالی واگذاری گزارش نماید.
2-  پیشنهاد وزارت نفت مبنی بر حذف نام شركت حمل و نقل و ترخیص كالا از شركتهای مصوب واگذاری به دلیل تغییر موضوع فعالیت شركت و ضرورت ابقاء آن مطرح و مقرر شد موضوع مجدداً در جلسات بعدی طرح و مشروط به توجیه وزیر محترم نفت تصمیم‌گیری شود و فعلاً مراعی باقی بماند.

  
صورتجلسه هیأت عالی واگذاری

 جلسه هیات عالی واگذاری در تاریخ 27/11/1383 با حضور كلیه اعضا در دفتر وزیر امور اقتصادی و دارایی تشكیل گردید و نسبت به موارد زیر بررسی و اتخاذ تصمیم بعمل‌ آمد.

1- گزارش عملكرد سازمان خصوصی‌سازی از ابتدای سال جاری تاكنون به استماع اعضا هیات رسید و مورد تایید قرار گرفت.
2- با پیشنهاد سازمان خصوصی‌سازی در خصوص اصلاح مصوبه واگذاری دو شركت گیوار و صنعتی جهان زیرمجموعه شركت مادرتخصصی سازمان خصوصی‌سازی و تغییر وضعیت آنها به انحلال (با توجه به مصوبات مجامع عمومی هر دو شركت) موافقت به عمل آمد و مقرر شد برای تصویب نهایی هیات محترم وزیران ارسال گردد.
3-موضوع تصمیم‌گیری برای موسسه فرهنگی ورزشی پیروزی (پرسپولیس) – شركت سهامی عام – مطرح گردید و اعضا ضمن تایید تصمیمات جلسات مورخ 1/9/1383 و 18/11/1383 مقرر نمودند مصوبات مذكور مراعی باقی بمانند و هر گونه اقدام از سوی هیات در مورد اجرایی نمودن تصمیمات واگذاری موسسه مذكور منوط به اخذ نظریه نهایی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور خواهد بود.
4- مصوبات جلسات مورخ 1/7/1383 و 30/10/1383 هیات محترم وزیران در خصوص مفاد بند (ر) و (ذ) تبصره 5 قانون بودجه سال 1383 كل كشور مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مقرر شد دبیرخانه تا دو هفته بعد نسبت به دعوت از هیات عالی واگذاری، كار گروه بند (ذ) تبصره (5) قانون بودجه سال 1383و وزرای صنایع و معادن، رفاه و تامین اجتماعی و بازرگانی به منظور برگزاری جلسه مشترك و تصمیم‌گیری موارد مذكور اقدام نماید.
5- نامه شماره 42025 مورخ 2/10/1383 معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری در مورد پژوهشكده سیستم‌های پیشرفته صنعتی مطرح و مقرر شد موضوع واگذاری شركت در جلسات بعدی با حضور وزیر صنایع و معادن مورد بررسی و تصمیم‌گیری قرار گیرد و تا آن موقع سازمان خصوصی‌سازی اقدامی جهت واگذاری آن شركت ننماید.
6- با پیشنهاد وزارت صنایع و معادن مبنی بر اصلاح درصد سهام قابل فروش شركت مركز تحقیقات و آزمایش آلایندگی (صنایع دریایی آزاده چابهار) از 100% به 10% موافقت بعمل آمد و مقرر شد برای تصویب نهایی هیات وزیران ارسال شود.
7- با پیشنهاد وزارت صنایع و معادن مبنی بر درخواست حذف نام شركت نوظهور اسپرت از فهرست شركتهای انحلالی سازمان صنایع ملی ایران (در حال تصفیه) موافقت بعمل آمد و مقرر شد وزارت صنایع و معادن متعاقباً پیشنهادی برای نحوه تعیین تكلیف و ساماندهی شركت به هیات ارائه نماید تا مراتب جهت اخذ مصوبه هیات وزیران ارسال گردد.
8- با پیشنهاد وزارت نیرو مبنی بر اصلاح درصد مصوب سهام قابل فروش شركت لوله‌سازی خوزستان زیرمجموعه شركت مادرتخصصی ساتكاب از 001/0 درصد به پاره سهم موافقت بعمل آمد و مقرر شد برای تصویب نهایی هیات محترم وزیران ارسال گردد.
9- با پیشنهاد وزارت نیرو مبنی بر حذف نام شركت چشمه‌های آب معدنی سبلان از فهرست شركت انحلالی آن وزارت به دلیل عدم قبولی سایر سهامداران موافقت بعمل آمد و مقرر شد سهام شركت ساتكاب در سه شركت آلومتك (5/36درصد از روش بورس)، مهندسین مشاور نیرو (9/49 درصد از روش مزایده ) و چشمه‌های آب گرم معدنی سبلان (24درصد از روش مزایده) برای واگذاری در سال 1383 و سال 1384 تعیین گردد و مراتب جهت تصویب نهایی هیات وزیران ارسال شود.
10- بر پایه گزارش عملكرد ارائه شده و اقدامات بعمل آمده توسط سازمان خصوصی‌سازی، اعضاء هیات عالی واگذاری ضمن تشكر از تلاش و اقدامات مثبت بعمل آمده از زحمات هیات عامل سازمان خصوصی‌سازی در آماده‌سازی و عرضه بیش از 000/25 میلیارد ریال سهام دولتی و متعلق به دولت و ایجاد فضای مثبت و مناسب در روند اجرای برنامه خصوصی‌سازی و نیز تلاش مدیران و كاركنان آن سازمان در این زمینه قدردانی بعمل آورند و بر ادامه روند یاد شده تاكید نمودند.

  
صورتجلسه هیأت عالی واگذاری

جلسه هیات عالی واگذاری در تاریخ 3/12/1383 با حضور كلیه اعضاء و وزیر محترم جهاد كشاورزی تشكیل گردید و نسبت به مورد زیر اتخاذ تصمیم بعمل آمد:

«پیشنهاد سازمان خصوصی‌سازی در خصوص قیمت پایه سهام برای واگذاری بلوكی از طریق بورس شركت تولید سموم علف‌كش (سهامی عام) از شركتهای زیرمجموعه شركت مادرتخصصی خدمات كشاورزی به شرح پیوست مطرح شد و پس از بررسی مورد تصویب قرار گرفت تا سازمان خصوصی‌سازی مطابق مقررات نسبت به عرضه آن اقدام نماید.»

  
صورتجلسه هیأت عالی واگذاری

 جلسه هیات عالی واگذاری در تاریخ 19/12/1383 با حضور كلیه اعضا و وزیر محترم جهاد كشاورزی تشكیل گردید و نسبت به موارد زیر بررسی و اتخاذ تصمیم به عل آمد:

پیشنهاد سازمان خصوصی‌سازی در خصوص قیمت پایه سهام برای واگذاری مزایده‌ای تعداد 4 شركت زیرمجموعه شركت مادرتخصصی تولید محصولات كشاورزی، دامی و منابع طبیعی به شرح پیوست مطرح شد و پس از بررسی مورد تصویب قرار گرفت تا سازمان خصوصی‌سازی مطابق مقررات نسبت به عرضه آنها اقدام نماید. 

 
صورتجلسه هیأت عالی واگذاری

جلسه هیات عالی واگذاری در تاریخ 23/12/1383 با حضور كلیه اعضاء و وزرای محترم نیرو و صنایع و معادن تشكیل گردید و نسبت به موارد زیر بررسی و اتخاذ تصمیم بعمل آمد:

1- پیشنهاد سازمان خصوصی‌سازی در خصوص قیمت پایه برای واگذاری سهام بلوكی از طریق بورس و مزایده تعداد 7 شركت مشتمل بر تعداد 2 شركت زیرمجموعه ساتكاب، تعداد 4 شركت زیرمجموعه سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و یك شركت زیرمجموعه سازمان خصوصی‌سازی به شرح جداول پیوست بررسی و تصویب شد و مقرر گردید سازمان خصوصی‌سازی نسبت به عرضه سهام شركتهای مذكور اقدام نماید.
2- پیشنهاد سازمان خصوصی‌سازی مبنی بر اعمال تخفیفات مندرج در ماده 8 آیین‌نامه بند و ماده 14 قانون برنامه سوم توسعه برای خریداران سهام دو شركت مهندسین مشاور ری‌آب (سهامی خاص) و مهندسی مشاور طوس‌ آب (سهامی خاص) مطرح و به استناد ماده مذكور، با اعمال كاهش در سود فروش اقساطی به میزان 25 درصد مبلغ مجموع سود فروش اقساطی قابل پرداخت محاسبه شده در زمان عقد قرارداد در خصوص شركت مهندسین مشاور ری‌آب 727/170/68 ریال و شركت مهندسی مشاور طوس‌آب مبلغ 208/813/113 ریال به نحوی كه از مبلغ قابل پرداخت خریداران در آخرین قسط كسر گردد موافقت بعمل آمد.
3- مقرر شد متن زیر برای ادامه اقدامات واگذاری سهام توسط سازمان خصوصی سازی به منظور تصویب هیات وزیران ارسال گردد.
«سازمان خصوصی‌سازی مجاز است در سال 1384 نسبت به ادامه عرضه سهام شركتهای دارای برنامه زمانبندی فروش كه عملیات واگذرای آنها تا انتهای سال 1383 به پایان نرسیده است، بر مبنای قانون و مقررات برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ج.ا.ایران اقدام و در واگذاری آنها تسریع نماید.»
4- در اجرای مفاد مواد 5 و 19 آیین‌نامه اجرایی ماده 15 قانون برنامه سوم توسعه موضوع تمدید مدت اعتبار وكالتنامه‌ها مقرر شد در مورد كلیه سهام قابل واگذاری، مراتب مذكور تا پایان سال 1384 تمدی شود.