صورتجلسات سال 1382 هیات عالی واگذاری

 

 صورتجلسه هیأت عالی واگذاری

جلسه هيات عالي واگذاري در مورخ 9/2/1382 با حضور كليه اعضا تشكيل گرديد و پس از بحث و بررسي نسبت به موارد ذيل اتخاذ تصميم بعمل آمد:

1- گزارش عملكرد سال 81 سازمان خصوصي‌سازي موضوع واگذاري سهام شركتهاي دولتي به استحضار اعضا رسيد و مقرر گرديد با تكميل گزارش در خصوص واگذاري فعاليت‌ها و تصدي‌گري‌ دستگاه‌هاي دولتي به بخش خصوصي گزارش نهايي جهت طرح در دولت در جلسه آينده هيات ارائه گردد.
2- گزارش دفتر ويژه بازرسي رئيس جمهور و گزارش سازمان بازرسي كل كشور از عملكرد خصوصي‌سازي كه از دفتر معاون محتر م رئيس جمهور به منظور طرح در جلسه هيات واصل شده به استحضار اعضا رسيد و رهنمودهاي لازم توسط اعضا جهت تهيه پاسخ ارائه گرديد.
3- تمديد اعتبار وكالتنامه شركتهايي كه مهلت 6 ماهه وكالت فروش آنها به اتمام رسيده است به شرح پيوست و به استناد تبصره ماده 5 آئين‌نامه اجرايي ماده 15 قانون برنامه سوم توسعه مورد تاييد هيات قرار گرفت.
4- با توجه به گزارش سازمان خصوصي‌سازي موضوع بند 4 دستور جلسه، عرضه سهام شركت مقره‌سازي به صورت خرده فروشي يا بلوك‌هاي كمتر از 5 درصد و عرضه سهام شركت پيله به قيمت اسمي مورد موافقت قرار گرفت.
5- گزارش مورخ 9/2/82 سازمان خصوصي‌سازي در خصوص شركت نخكار طرح گرديد. فروش سهام شركت مذكور قبلاً به ارزش هر سهم 350 ريال و به صورت نقد و اقساط آگهي گرديده ليكن درخواست خريد براي آن دريافت نشده است. با توجه به اين موضوع و نيز مفاد گزارش فوق‌الذكر كه مشكلات شركت مذكور را تصريح نموده است پيشنهاد سازمان خصوصي‌سازي مبني بر انحلال شركت مورد موافقت اعضاي هيات قرار گرفت و مقرر گرديد جهت تصويب هيات محترم وزيران ارسال گردد.

صورتجلسه هیأت عالی واگذاری

جلسه هيات عالي واگذاري در مورخ 30/2/1382 با حضور كليه اعضا در دفتر وزير امور اقتصادي و دارايي تشكيل و نسبت به موارد ذيل بررسي و اتخاذ تصميم گرديد:

1- واگذاري سهام ترجيحي به كاركنان شركت روكش چوبي ايران با توجه به بند (ذ) تبصره 5 قانون بودجه سال 1382 كل كشور مورد موافقت قرار گرفت.
2- در خصوص شركت كارخانجات مقدم مقرر شد عرضه اين شركت در حال حاضر مراعي بماند و پس از برگزاري مجمع عمومي سالانه، مجدداً در هيات مطرح گردد.
3- در خصوص شركت كشت و صنعت شهريار مقرر شد با توجه به آئين‌نامه بند و ماده 14 قانون برنامه سوم توسعه تجديد ارزيابي دارايي‌هاي شركت بعمل آيد و به صورت نقد و اقساط طي اقساط سه ساله آگهي و عرضه شود.
4- واگذاري 60 درصد از سهام شركتهاي بيمه دانا، البرز و آسيا به صورت عرضه در بورس در سال 1382 مورد تاييد قرار گرفت و مقرر شد تصويبنامه لازم تهيه و به هيات محترم وزيران ارسال شود.
5- نامه شماره 110-80/3280 مورخ 21/11/1381 وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح مطرح شد و مقرر گرديد فعلاً مراعي باقي بماند.

 صورتجلسه هیأت عالی واگذاری

 جلسه هيات عالي واگذاري در مورخ 30/2/1382 با حضور كليه اعضا در دفتر وزير امور اقتصادي و دارايي تشكيل و نسبت به موارد ذيل بررسي و اتخاذ تصميم گرديد:

1-در خصوص موارد مطروحه در بند 4 به شرح ذيل اتخاذ تصميم گرديد:
الف – سهام شركت صنايع فراساحل در زمان مناسب با شرايط نقد و اقساط به صورت اقساط دو ساله عرضه شود.
ب –  سهام شركت سيمان كارون در زمان مناسب و در بلوك‌هاي كوچكتر عرضه گردد.
ج –  فروش سهام شركت حمل و نقل گسترش (شاهد) در حال حاضر مراعي بماند و در عين حال پيگيري لازم با سهامدار عمده ( شركت شاهد) بعمل آيد تا در صورت امكان در موعد واگذاري، سهام توسط آن شركت خريداري و يا مجموعه سهام يكجا براي فروش عرضه گردد.
2-  عرضه سهام شركت ادوات كشاورزي (تاكا) با شرايط نقد و اقساط به صورت اقساط سه ساله مورد موافقت قرار گرفت.
3-  قيمتگذاري شركت سيمان خوزستان به بهاي 12132 ريال براي هر سهم بر مبناي روش تعديل ارزش سرمايه‌گذاري‌هاي ريالي و ارزي موضوع بند (ب) ماده (4) آئين‌نامه بند (و) ماده (14) قانون برنامه سوم توسعه و فروش به روش مزايده و به صورت نقد و اقساط طي اقساط سه ساله مورد تاييد واقع شد.
4-  نامه شماره 10369/110 مورخ 1/11/81 سازمان صنايع ملي ايران در خصوص پيشنهاد حذف نام شركت تحقيقاتي فني و مهندسي صنايع سلولزي ايران از فهرست شركتهاي انحلالي مطرح شد و مقرر گرديد سازمان مذكور مراتب را با سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور هماهنگ نموده و موضوع جهت اتخاذ تصميم در جلسه آتي هيات عالي واگذاري مطرح گردد.

 

صورتجلسه هیأت عالی واگذاری

جلسه هيات عالي واگذاري در مورخ 30/2/1382 با حضور كليه اعضا در دفتر وزير امور اقتصادي و دارايي تشكيل و نسبت به موضوع ذيل بررسي و اتخاذ تصميم گرديد.
«واگذاري شركت ملي حفاري ايران به بخش غيردولتي به صورت مزايده و در سال 1382 مورد تاييد قرار گرفت و مقرر شد تصويب‌نامه لازم تهيه و به هيات محترم وزيران ارسال گردد.»

 

صورتجلسه هیأت عالی واگذاری

جلسه هيات عالي واگذاري در تاريخ 31/4/1382 با حضور كليه اعضا در دفتر وزير امور اقتصادي و دارايي تشكيل و درباره موارد ذير بررسي و تصميم‌گيري شد:

1- گزارش راهبردي سازمان خصوصي‌سازي درباره خصوصي سازي هواپيمايي ج.ا.ايران به استماع اعضاي هيات رسيد.
2- درباره عدم واريز وجوه حاصل از افزايش سرمايه شركتهاي مشمول واگذاري به حساب خزانه مقرر شد:

 يكم: افزايش سرمايه شركتهاي مزبور پس از اخذ مجوز از سازمان خصوصي‌سازي انجام گيرد.
دوم: درباره تفاوت ماهوي سهام و حق تقدم از معاونت حقوقي رياست جمهوري كسب نظر شود.

3- درباره امكان تغيير روش واگذاري شركتهاي تصويب شده توسط هيات وزيران از مزايده به بورس (موضوع بند 6 دستور جلسه) مقرر شد متن زير به عنوان تبصره الحاقي آئين نامه اجرايي ماده 15 قانون برنامه سوم توسعه به هيات وزيران ارائه گردد:

   «در مورد شركتهايي كه واگذاري آنها طبق مصوبات هيات وزيران به روش مزايده تعيين شده است، چنانچه شركتهاي مزبور در بورس اوراق بهادار پذيرفته شوند، تغيير روش واگذاري آنها از مزايده به بورس با تاييد سازمان خصوصي‌سازي بلامانع خواهد بود.»

 صورتجلسه هیأت عالی واگذاری

 جلسه هيات عالي واگذاري در تاريخ 31/4/1382 با حضور كليه اعضا و وزير صنايع و معادن در دفتر وزير امور اقتصادي و دارايي تشكيل و درباره موضوعات زير بررسي و تصميم‌گيري شد:

1- برنامه زمانبندي، روش و درصد سهام قابل واگذاري چهار شركت زيرمجموعه سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران به شرح فهرست پيوست به تاييد رسيد.
2- با توجه به انتقال سهام دولت در شركت بازرسي مهندسي و صنعتي ايران به سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران مقرر گرديد معادل ارزش اسمي سهام ياد شده به سرمايه دولت در سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران منظور گردد.

صورتجلسه هیأت عالی واگذاری

 جلسه هيات عالي واگذاري در تاريخ 31/4/1382 با حضور كليه اعضا و وزير نيرو در دفتر وزير امور اقتصادي و دارايي تشكيل و درباره موضوع زير بررسي و تصميم‌گيري شد:
«برنامه زمانبندي، روش و درصد سهام قابل واگذاري 52 شركت و تصفيه و انحلال 8 شركت زيرمجموعه شركت مادرتخصصي ساتكاب به شرح فهرست پيوست به تاييد رسيد.»

صورتجلسه هیأت عالی واگذاری

جلسه هيات عالي واگذاري در تاريخ 4/6/1382 با حضور كليه اعضا و وزير صنايع و معادن در دفتر وزير امور اقتصادي و دارايي تشكيل و درباره موضوع‌هاي زير بررسي و تصميم‌گيري شد:

1- گزارش عملكرد 5 ماهه سازمان خصوصي‌سازي به اطلاع اعضا رسيد.
2- موضوع نحوه واگذاري سهام شركت كارخانجات مخابراتي ايران (ITMC) مورد بررسي و تصويب قرار گرفت:

الف - مقرر شد شركت به سهامي عام تبديل شود و از طريق بورس عرضه گردد.
ب - درصد سهام قابل واگذاري هر يك از گروه‌هاي الف و ج سهامداران با تشخيص سازمان خصوصي‌سازي باشد.
ج- در عين حال مقرر شد مراتب به استحضار وزير محترم پست و تلگراف و تلفن رسانده شود.

3- چگونگي فروش سهام شركت ماشين‌آلات صنعتي تراكتورسازي از شركتهاي زيرمجموعه سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران مطابق پيشنهاد سازمان خصوصي‌سازي تاييد شد.
4- از عملكرد وزارت صنايع و معادن مبني بر همكاري با سازمان خصوصي‌سازي در رابطه با واگذاري‌هاي سال 1382 تشكر و قدرداني بعمل آمد.

صورتجلسه هیأت عالی واگذاری

 جلسه هيات عالي واگذاري در تاريخ 25/6/1382 با حضور كليه اعضا در دفتر وزير امور اقتصادي و دارايي تشكيل و درباره موضوع‌هاي زير بررسي و تصميم‌گيري شد:

1- عملكرد واگذاري سهام 6 ماهه نخست سال 1382 توسط سازمان خصوصي‌سازي مطرح و مورد بررسي و تبادل نظر اعضا قرار گرفت و رهنمودهاي لازم ارائه شد.
2- پيش‌نويس آيين‌نامه‌هاي مواد 15 و 16 قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه مطرح و مقرر شد در دستور كار نشست بعدي هيات عالي واگذاري براي تصميم‌گيري نهايي قرار گيرد.
3- نامه شماره 240/م مورخ 11/6/1382 سازمان خصوصي‌سازي در زمينه نحوه اجراي ماده 24 قانون برنامه سوم توسعه موضوع بيمه مجريان امر واگذاري مطرح و مقرر شد جهت تدوين آئين‌نامه مربوط كار گروهي مركب از سازمان مديريت و برنامه‌ريزي، سازمان خصوصي‌سازي بيمه مركزي و بيمه ايران در دفتر معاون محترم امور شركتهاي دولتي وزارت امور اقتصادي و دارايي تشكيل و آيين نامه مربوطه در اسرع وقت تدوين و ارائه شود.

 

صورتجلسه هیأت عالی واگذاری

 جلسه هيات عالي واگذاري در تاريخ 25/6/1382 با حضور كليه اعضا و وزير نيرو در دفتر وزير امور اقتصادي و دارايي تشكيل و درباره موضوع زير بررسي و تصميم‌گيري شد:

«نامه شماره 2000/5362 مورخ 10/6/1382 شركت ساتكاب همراه با گردشكار دبيرخانه هيات عالي واگذاري در خصوص ارزش منافع دو قطعه زمين تقويم نشده در قيمت پايه سهام شركت مهندسين مشاور پاراب فارس از شركتهاي زيرمجموعه شركت مادرتخصصي ساتكاب مطرح و پس از بحث و تبادل نظر مقرر گرديد ارزش روز منافع زمين‌هاي مزبور پس از ارزيابي توسط كارشناسان رسمي دادگستري به ثمن معامله اضافه و به نسبت درصد سهام واگذار شده به صورت 40% نقد و 60% فروش اقساطي به برنده مزايده واگذار شود و به تناسب اين تغييرات، كليه قراردادهاي قبلي طي الحاقيه‌اي اصلاح شود.»

 

صورتجلسه هیأت عالی واگذاری

 جلسه هيات عالي واگذاري در تاريخ 25/6/1382 با حضور كليه اعضا و وزير صنايع و معادن در دفتر وزير امور اقتصادي و دارايي تشكيل و درباره موضوع زير بررسي و تصميم‌گيري شد:

«نامه شماره 23302/82 مورخ5/6/1382 سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران در خصوص واگذاري صددرصد سهام شركت هاي تراكتورسازي ايران، صنايع آذرآب و ماشين سازي اراك مطرح و مقرر شد كليه سهام شركتهاي مزبور به صورتهاي كنترلي و مديريتي و يا تدريجي از طريق بورس اوراق بهادار و توسط سازمان خصوصي‌سازي در سال 1382 واگذار شود.»

 

صورتجلسه هیأت عالی واگذاری

جلسه هيات عالي واگذاري در تاريخ 25/6/1382با حضور كليه اعضا و وزير راه و ترابري در دفتر وزير امور اقتصادي و دارايي تشكيل و درباره موضوع زير بررسي و تصميم‌گيري شد:

«بر پايه نامه شماره 71/44938 مورخ 11/6/1382 سازمان حمل و نقل پايانه‌هاي كشور واگذاري صددرصد سهام شركت سهامي حمل و نقل بين‌المللي جمهوري اسلامي ايران توسط سازمان خصوصي‌سازي به صورت مزايده و در نيمه دوم سال 1382 مورد بررسي و تصويب قرار گرفت.»

 

صورتجلسه هیأت عالی واگذاری

جلسه هيات عالي وگذاري در تاريخ 15/7/1382 در دفتر وزير امور اقتصادي و دارايي تشكيل و درباره موضوع‌هاي زير بررسي و تصميم‌گيري شد:

1- آمار واگذاري و نيز برنامه‌هاي سازمان خصوصي‌سازي تا پايان سال 1382 به شرح پيوست يكم دستور جلسه مطرح و مورد بررسي و تبادل نظر اعضا قرار گرفت و رهنمودهاي لازم ارائه شد.
2- پيش‌نويس آيين‌نامه‌هاي مواد 15 و 16 قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه مطرح و پس از بررسي برخي از مواد آيين‌نامه‌هاي مزبور ادامه رسيدگي و تصميم نهايي به جلسه بعد موكول شد.

صورتجلسه هیأت عالی واگذاری

 جلسه هيات عالي واگذاري در تاريخ 15/7/1382 با حضور وزير صنايع و معادن در دفتر وزير امور اقتصادي و دارايي تشكيل و درباره موضوع‌هاي زير بررسي و تصميم‌گيري شد:
1- صورتجلسه مورخ 26/6/1382 كميسيون ماده 5 آيين‌نامه بند (و) ماده 14 قانون برنامه سوم توسعه در خصوص تعيين ارزش مزيت ناشي از سهام مديريتي و كنترلي شركتهاي«صنعتي دريايي ايران»، «ماشين‌سازي اراك»، «صنايع آذرآب» به ترتيب به ميزان 35، 49 و 35 درصد به صورت بلوك يكجا مطرح و مقرر گرديد:

1-1 قيمتهاي معاملاتي سهام شركتهاي مزبور در بورس اوراق بهادار تهران مبناي ارزش قيمت پايه واگذاري به شرح زير قرار گيرد:
 

رديف

نام شركت

درصد مورد واگذاري

ارزش پايه مورد واگذاري (ميليارد ريال)

1

صنعتي دريايي ايران

35

9/3344

2

ماشين‌سازي اراك

49

1/737

3

صنايع آذرآب

35

6/297


 
2-1- چنانچه قيمت روز معامله از قيمت مبناي ارزش پايه تعيين شده كه براساس آخرين قيمت معاملاتي در روز تشكيل كمسيون ماده 5 محاسبه شده است بيشتر شد قيمت روز معامله مورد عمل قرار گيرد (منظور از قيمت روز معامله، قيمت تابلو در آخرين روز معاملاتي قبل مي‌باشد).
3-1- فروش سهام مورد واگذاري هر يك از شركتهاي مزبور در صورت لزوم با تشخيص سازمان خصوصي‌سازي از طريق پيش‌ آگهي مناسب در رسانه‌هاي عمومي حاوي اطلاعات لازم پيرامون مشخصات كلي سهام شرايط فروش و نحوه دريافت ثمن معامله واگذاري سهام آغاز مي‌شود و سرانجام با اعلام آگهي نهايي در يك تاريخ معين و با رعايت شرايط و ضوابط موجود صورت پذيرد.
4-1- هيات عالي اجازه فروش سهام شركتهاي مذكور را به صورت نقد يا نقد و اقساط با رعايت آيين‌نامه مربوط به سازمان خصوصي‌سازي تفويض نمود.

2- نامه شماره 29688-50004-70 مورخ 14/7/1382 وزارت صنايع و معادن موضوع واگذاري شركتهاي فولاد‌مباركه و ذوب‌آهن اصفهان مطرح مقرر گرديد جهت ايجاد هماهنگي‌هاي لازم مراتب توسط وزراي امور اقتصادي و دارايي و صنايع و معادن در هيات محترم وزيران مطرح و پيگيري شود.

 

صورتجلسه هیأت عالی واگذاری

 جلسه هيات عالي واگذاري در تاريخ 6/8/1382 با حضور كليه اعضا در دفتر وزير امور اقتصادي و دارايي تشكيل و درباره موضوعات زير بررسي و تصميم‌گيري شد:

1- گزارش عملكرد واگذاري و نيز سازماندهي جديد اتخاذ شده جهت ارزشيابي سهام شركتها مطرح و مورد بررسي و تبادل نظر اعضا قرار گرفت و رهنمودهاي لازم ارائه شد.
2- بنا به درخواست وزارت صنايع و معادن و نيرو در طي جلسه فوق هيات عالي واگذاري و وزراي وزارتخانه‌هاي مذكور به منظور احراز قيمت واقعي سهام كليه شركتهاي مورد واگذاري مربوطه كه بدواً در بورس اوراق بهادار پذيرفته مي‌شوند، سازمان خصوصي‌سازي را به عرضه و فروش سهام در بورس اوراق بهادار به ميزان حداكثر يك ميليون سهم و پس از انتشار آگهي در روزنامه مجاز نمودند همچنين هيات عالي واگذاري و وزراي وزارتخانه‌هاي مذكور در خصوص تعيين نحوه فروش سهام كليه شركتها به صورت نقد يا نقد و اقساط موضوع مواد 1 و 3 بند "هـ" ماده 14 قانون برنامه سوم توسعه نيز اختيارات خود را در اين موارد به سازمان خصوصي‌ساز تفويض نمودند.
3- ميزان حق الزحمه ارزشيابي شركتهاي مورد واگذاري و هزينه كار مزد تسهيلات معاملات مربوط به سهام شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار از ابتداي سال 1382 و به شرح زير تصويب شد:

الف – دريافت حق الزحمه ارزشيابي شركتهاي مورد واگذاري به ميزان 5/1 (يك و نيم) در هزار ارزش كل شركت از شركتهاي مادرتخصصي.
ب – حق‌الزحمه قيمتگذاري و ارزيابي سهام شركتهاي مورد واگذاري توسط موسسات حسابرسي و كارشناسان رسمي دادگستري عيناً به مبلغ حق‌الزحمه بند الف اضافه مي‌شود.
پ - دريافت هزينه كارمزد انجام معاملات در بورس اوراق بهادار به ميزان 75/0 درصد از شركتهاي مادر تخصصي.

 صورتجلسه هیأت عالی واگذاری

 جلسه هيات عالي واگذاري در تاريخ 6/8/1382 با حضور كليه اعضا و وزير صنايع و معادن در دفتر وزير امور اقتصادي و دارايي تشكيل و درباره موضوعات زير برسي و تصميم‌گيري شد:

1- بر پايه نظر كمسيون ماده 5 آيين‌نامه بند و ماده 14 قانون برنامه سوم قيمت پايه «سيمان خوزستان» با احتساب ارزش مزيت ناشي از سهام مديريتي و كنترلي، براي كل سهام شركت 1280 (يك هزار و دويست و هشتاد) ميليارد ريال تصويب و مقرر شد 96 درصد سهام متعلق به سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران به صورت چهل درصد نقد و شصت درصد اقساطي و براي مدت سه سال با رعايت ضوابط و مقررات مربوطه به صورت مزايده واگذار شود.
2- با توجه نظر كمسيون ماده 5 مذكور قيمت پايه سهام شركت سيمان خاش با احتساب ارزش مزيت ناشي از سهام مديريتي و كنترلي بر مبناي آخرين قيمت معامله شده تابلوي بورس اوراق بهادار در تاريخ تشكيل جلسه كمسيون ماده 5 به نرخ 21807 ريال و براي كل سهام شركت 4/1308 (يك هزار و سيصد و هشت و چهاردهم) ميليارد ريال تصويب و مقرر شد 51 درصد سهام متعلق به سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران به صورت چهل درصد نقد و شصت درصد اقساطي و براي مدت دو سال با رعايت ضوابط و مقررات مربوطه واگذار شود. در ضمن چنانچه قيمت تابلو در آخرين روز قبل از عرضه سهام از قيمت مبناي ارزش پايه تعيين شده فوق بيشتر باشد آن قيمت مبناي ارزش پايه قرار مي‌گيرد.
3-  نظر به پذيرش شركتهاي موتورسازان تراكتورسازي ايران و سيمان اردبيل آهك آذرشهر در بورس اوراق بهادار و ضرورت عرضه اوليه به روش مورد عمل در اين بازار حجم عرضه اوليه حداكثر به ميزان يك ميليون سهم جهت تعيين قيمت توسط بازار پس از انتشار آگهي روزنامه به تصويب رسيد.
4- بنا به درخواست وزارت صنايع و معادن در طي جلسه فوق هيات عالي واگذاري و وزير صنايع و معادن به منظور احراز قيمت واقعي سهام كليه شركتهاي مورد واگذاري متعلقه آن وزارتخانه كه بدواً در بورس اوراق بهادار پذيرفته مي‌شوند سازمان خصوصي‌سازي را به عرضه و فروش سهام در بورس اوراق بهادار به ميزان حداكثر يك ميليون سهم و پس از انتشار آگهي در روزنامه مجاز نمودند. همچنين هيات عالي واگذاري و وزير صنايع و معادن در خصوص تعيين نحوه فروش سهام كليه شركتهاي متعلقه به آن وزارتخانه به صورت نقد و يا نقد و اقساط موضوع مواد 1 و 3 بند "ه" ماده 14 قانون برنامه سوم توسعه نيز اختيارات خود را از اين پس به سازمان خصوصي‌سازي تفويض نمودند.

صورتجلسه هیأت عالی واگذاری

جلسه هيات عالي واگذاري در تاريخ 6/8/1382 با حضور كليه اعضا و وزير نيرو در دفتر وزير امور اقتصادي و دارايي تشكيل و درباره موضوع زير بررسي و تصميم‌گيري شد:

1- نظر به پذيرش شركت سيمان كارون در بورس اوراق بهادار و ضرورت عرضه اوليه به روش مورد عمل اين بازار حجم عرضه اوليه حداكثر به ميزان يك ميليون سهم جهت تعيين قيمت توسط بازار پس از انتشار آگهي در روزنامه به تصويب رسيد.
2- بنا به درخواست وزارت نيرو در طي جلسه فوق هيات عالي واگذاري و وزير نيرو به منظور احراز قيمت واقعي سهام كليه شركتهاي مورد واگذاري متعلقه به آن وزارتخانه كه بدواً در بورس اوراق بهادار پذيرفته مي‌شوند سازمان خصوصي‌سازي را به عرضه و فروش سهام در بورس اوراق بهادار به ميزان حداكثر يك ميليون سهم و پس از انتشار آگهي در روزنامه مجاز نمودند. همچنين هيات عالي واگذاري و وزير نيرو در خصوص تعيين نحوه فروش سهام كليه شركتها متعلقه به آن وزارتخانه به صورت نقد يا نقد و اقساط موضوع مواد 1 و 3 بند "هـ" ماده 14 قانون برنامه سوم توسعه نيز اختيارات خود را از اين پس به سازمان خصوصي‌سازي تفويض نمودند.

صورتجلسه هیأت عالی واگذاری

جلسه هيات عالي واگذاري در تاريخ 25/9/1382 با حضور اعضا در دفتر وزير امور اقتصادي و دارايي تشكيل و درباره موضوع‌هاي زير بررسي و تصميم‌گيري شد:

1- گزارش عملكرد واگذاري و آمار آن تا تاريخ تشكيل جلسه به استحضار رسانده شد و رهنمودهاي لازم ارائه گرديد.
2- پيش‌نويس آيين‌نامه‌هاي بند "هـ" ماده 14 بند (و) ماده 14 و ماده 15 قانون برنامه سوم توسعه و اصلاحيه آن مطرح و پس از بررسي به شرح پيوست به تصويب رسيد و مقرر گرديد مراتب جهت اتخاذ تصميم هيات محترم وزيران تقديم شود.
3- پي‌نويس آيين‌نامه اجرايي ماده 16 مطرح و پس از بحث و بررسي و انجام پاره‌اي اصلاحات مقرر گرديد پيش‌نويس نهايي در جلسه آتي مطرح گردد.
4- نظر به پذيرش اخير برخي از شركتهاي مشمول واگذاري در بورس اوراق بهادار و ضرورت عرضه اوليه به روش مورد عمل اين بازار، به سازمان خصوصي‌سازي اجازه داده شد جهت تعيين قيمت توسط بازار تا تصويب آيين‌نامه ماده 15 در هيات محترم وزيران (موضوع بند دو اين صورتجلسه) حداكثر تا يك ميليون سهم پس از انتشار آگهي در روزنامه نسبت به عرضه اقدام نمايد.

صورتجلسه هیأت عالی واگذاری

 جلسه هيات عالي واگذاري در تاريخ 16/10/1382 با حضور كليه اعضا و وزير نيرو در دفتر وزير امور اقتصادي و دارايي تشكيل و نسبت به مورد ذيل بررسي و اتخاذ تصميم شد:

«نامه شماره 100/20/54246 مورخ 16/09/1382 وزير نيرو در خصوص تغيير روش واگذاري سهام شركت كلر پارس از طريق «بورس» به علت عدم امكان پذيرش شركت مذكور در بورس اوراق بهادار تهران در سال جاري مطرح و با روش واگذاري شركت مذكور از طريق «مزايده» موافقت گرديد.»

 

 صورتجلسه هیأت عالی واگذاری

 جلسه هيات عالي واگذاري در تاريخ 16/10/1382 با حضور كليه اعضا و وزير صنايع و معادن در دفتر وزير امور اقتصادي و دارايي تشكيل و نسبت به مورد ذيل بررسي واتخاذ تصميم شد:

«نامه شماره 3597/663/110 مورخ 24/8/1382 رئيس هيات تصفيه سازمان صنايع ملي ايران در خصوص انحلال شركتهاي صنايع برودتي لرستان (سهامي خاص) و نوظهور اسپرت (با مسئوليت محدود) مطرح و با انحلال شركتهاي مذكور پس از طي تشريفات قانوني مندرج در قانون تجارت و طرح تصويب موضوع در مجامع عمومي شركتهاي فوق‌الذكر موافقت گرديد و مقرر شد جهت اخذ مصوبه هيات محترم وزيران اقدام شود.»

 

 صورتجلسه هیأت عالی واگذاری

جلسه هيات عالي واگذاري در تاريخ 16/10/1382 با حضور كليه اعضا در دفتر وزير امور اقتصادي و دارايي تشكيل و پس از بحث و بررسي نسبت به موارد ذيل اتخاذ تصميم شد:

1. پيش نويس آيين‌نامه تبصره الحاقي به ماده 14 قانون اصلاح قانون برنامه سوم توسعه موضوع فروش سهام شركتهاي مشمول واگذاري از طريق مذاكره مطرح و مقرر شد اعضا نظرات مشورتي خود را به دبيرخانه هيات اعلام تا پس از جمع‌بندي پيش‌نويس نهايي توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي براي ارائه به هيات محترم وزيران تنظيم گردد.
2. در اجراي مفاد مواد 5 و 19 آيين‌نامه اجرايي ماده 15 قانون برنامه سوم توسعه موضوع تمديد مدت وكالتنامه و زمان عرضه سهام مقرر شد در مورد كليه سهام قابل واگذاري مراتب مذكور تا پايان سال جاري تمديد شود.
3. آگهي عرضه سهام شركت صنعتي دريايي ايران (صدرا) توسط سازمان خصوصي‌سازي در تاريخ ششم بهمن‌ماه سال جاري پس از ثبت افزايش سرمايه به مبلغ 500 ميليارد ريال بر مبناي ارزش پايه مصوب در جلسه 15/7/1382 هيات عالي واگذاري و به شرح منتشره در روزنامه‌هاي كثيرالانتشار به استحضار رسيد.

صورتجلسه هیأت عالی واگذاری

 جلسه هيات عالي واگذاري در تاريخ 30/10/1382 با حضور كليه اعضا در دفتر وزير امور اقتصادي و دارايي تشكيل و پس از بحث و بررسي نسبت به موارد ذيل اتخاذ تصميم شد:

1- گزارش عملكرد واگذاري و برنامه‌هاي سازمان تا پايان سال 1382 به استحضار رسانده شد و رهنمودهاي لازم ارائه گرديد.
2- موضوع واگذاري شركت صنعتي دريايي ايران (صدرا) مطرح و هيات عالي واگذاري بر ادامه روند كار بر پايه شرايط اعلام شده از طريق جرايد كثيرالانتشار تاكيد نمود.

 

صورتجلسه هیأت عالی واگذاری

 جلسه هيات عالي واگذاري در تاريخ 30/10/1382 با حضور كليه اعضا و وزير صنايع و معادن در دفتر وزير امور اقتصادي و دارايي تشكيل و نسبت به مورد ذيل بررسي و اتخاذ تصميم شد:

«نامه شماره 1016637 مورخ 11/10/1382 وزير محترم صنايع و معادن در خصوص راهكارهاي اجرايي در خصوص تسويه حساب مطالبات شركتهاي مادرتخصصي از شركتهاي زيرمجموعه هنگام فروش سهام مطرح و پس از بحث و تبادل نظر در مورد كليات موضوع مقرر گرديد پس از اخذ نظرات وزارتخانه‌هاي ذيربط دبيرخانه در اين زمينه مطالعه لازم را انجام داده و نتايج جهت اتخاذ تصميم نهايي به هيات ارائه شود.»

صورتجلسه هیأت عالی واگذاری

 جلسه هيات عالي واگذاري در تاريخ 30/10/1382 با حضور كليه اعضا و وزير نيرو در دفتر وزير امور اقتصادي و دارايي تشكيل و نسبت به مورد ذيل بررسي و اتخاذ تصميم شد:

«نامه شماره 2000/5897 مورخ 27/10/1382 شركت ساتكاب و فهرست پيوست نامه مذكور در مورد يازده شركت زيرمجموعه با ميزان مشاركت 4 درصد و كمتر مطرح و پس از بحث و بررسي مقرر شد در مورد آن دسته از شركتهاي مندرج در فهرست مذكور، ارزش ويژه و ارزش اسمي هر كدام كه بيشتر باشد مبناي قيمت پايه جهت مزايده قرار گيرد و آگهي مربوط بر اين اساس منتشر گردد.»

 

صورتجلسه هیأت عالی واگذاری

 جلسه هيات عالي واگذاري در تاريخ 14/11/1382 با حضور كليه اعضا در دفتر وزير امور اقتصادي و دارايي تشكيل و دستور جلسه به شرح زير بحث و بررسي و اتخاذ تصميم شد:

« نامه شماره 316/18/1 مورخ 26/9/1382 وزير محترم بازرگاني منظم به نامه دبير محترم هيات دولت به شماره 30324/28824 مورخ 15/9/1382 در خصوص واگذاري سهام به سازمانهاي تامين اجتماعي و بازنشستگي كشور باحضور روساي سازمانهاي مذكور مطرح گرديد. در اين جلسه وزير محترم بازرگاني مشاركت نفرمودند و روساي سازمانهاي بازنشستگي و تامين اجتماعي به استحضار رساندند كه مراتب قبلاً به تفصيل در كميسيون اقتصادي هيات دولت مطرح واتخاذ تصميم شده است. عليهذا هيات به طور اصولي مقرر نمود در اجراي ماده 16 قانون برنامه سوم در زمينه سهام قابل واگذاري به سازمانها و صندوق‌هاي بازنشستگي چارچوب سياستي و نظارتي لازم در پيش‌نويس آيين نامه ماده مذكور ملحوظ گردد و مقرر شد دبيرخانه هيات عالي در اين زمينه بررسي و پيشنهادات خود را ارائه نمايد.»

 

صورتجلسه هیأت عالی واگذاری

جلسه هيات عالي واگذاري در تاريخ 14/11/1382 با حضور كليه اعضا و وزير صنايع و معادن در دفتر وزير امور اقتصادي و دارايي تشكيل و نسبت به مورد ذيل بررسي و اتخاذ تصميم شد:

نامه شماره 39451 مورخ 21/7/1382 معاون اول محترم رياست جمهوري در مورد تعيين تكليف شركتهاي دولتي و نيز نامه شماره 121381-815 مورخ 15/7/1382 معاون امور توليدي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور در زمينه اجراي تبصره ماده 11 قانون متمركز امور صنعت و معدن و تشكيل وزارت صنايع و معادن مصوب 06/10/1379 و همچنين نامه شماره 32485/11078/61 مورخ 01/10/1382 معاون امور شركتهاي دولتي وزارت امور اقتصادي و دارايي در ارتباط با موراد فوق‌الذكر مطرح و هيات مقرر نمود به منظور تعيين تكليف شركتهاي دولتي راكد و غيرفعال و شناسايي شركتهاي دولتي فعال دبيرخانه هيات عالي واگذاري با همكاري وزارت صنايع و معادن ، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و سازمان امور مالياتي و معاونت امور شركتهاي دولتي وزارت امور اقتصادي و دارايي نسبت به جمع‌آوري آمار و اطلاعات و ارائه پيشنهاد به هيات اقدام لازم معمول دارد تا حسب قوانين ناظر براي هر مورد بررسي و اتخاذ تصميم شود.»

 

 صورتجلسه هیأت عالی واگذاری

 جلسه هيات عالي واگذاري در تاريخ 14/11/1382 با حضور كليه اعضا و وزير راه و ترابري در دفتر وزير امور اقتصادي و دارايي تشكيل و نسبت به مورد ذيل بررسي و اتخاذ تصميم شد:

«پيرو رسيدگي اوليه هيات عالي در مورد خصوصي‌سازي هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 31/4/1382 هيات عالي واگذاري كه به علت عدم ارائه گزارش دراين زمينه توسط وزارت راه و ترابري منجر به اتخاذ تصميم نشد و بنا به پيگيري بازرسي ويژه رياست جمهوري طي نامه شماره 0121/1489 م مورخ 26/9/1382 مراتب مجدداً در دستور كار قرار گرفت و در همين ارتباط مديرعامل هواپيمايي جمهوري اسلامي مقرر گرديد وزارت راه و ترابري در اجراي بند 5 پي‌نوشت رياست محترم جمهور ذيل گزارش شماره 0118/24 م مورخ 11/1/1382 بازرسي ويژه رئيس جمهور مبني بر «زمينه خصوصي‌سازي شركت هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران به صورت يك پروژه در سال جاري فراهم آيد» تمهيدات اجرايي لازم را فراهم نمايد و هيات عالي واگذاري هرگونه بررسي و اعلام نظر خود را پس از تهيه گزارش مذكور اعلام نمايد.»

 

صورتجلسه هیأت عالی واگذاری

جلسه هيات عالي واگذاري در تاريخ 28/11/1382 با حضور كليه اعضا و وزراي صنايع و معادن، نفت، نيرو و جهاد كشاورزي در دفتر وزير امور اقتصادي و دارايي تشكيل و نسبت به مورد ذيل بررسي و اتخاذ تصميم شد:

1- اصلاح آيين‌نامه بند ه ماده 14 موضوع تصويبنامه شماره 24094/ت24285/ه مورخ 22/5/1382 مطرح و به شرح ذيل به تصويب رسيد.
عبارت مشترك شركت مادرتخصصي ذيربط و در سطر سوم ماده (1) آيين نامه فوق‌الذكر حذف شود.
2- ادامه بررسي ساير موارد در دستور به جلسه بعد موكول شد.