صورتجلسات سال 1381 هیات عالی واگذاری

 
صورتجلسه هیأت عالی واگذاری

جلسه هیات عالی واگذاری در مورخ 24/2/1381 با حضور اعضا و وزیر محترم صنایع و معادن تشكیل و نسبت به موارد ذیل بررسی و اتخاذ تصمیم بعمل آمد.
«انحلال شركتهای سازمان صنایع ملی ایران به شرح فهرست پیوست، منوط به تایید انحلال آنها توسط مجامع عمومی شركتهای مذكور، از سوی هیات بلامانع اعلام شد و مقرر گردید مراتب جهت اخذ تصویب‌نامه هیات وزیران از سوی دبیرخانه مورد اقدام قرار گیرد.»

  
صورتجلسه هیأت عالی واگذاری

 جلسه هیات عالی واگذاری در مورخ 24/2/1381 با حضور اعضا تشكیل گردید. گزارش دبیر هیات به استحضار اعضای هیات عالی رسید، پس از بحث و بررسی مقرر شد:

1- دبیرخانه جدول شاخص عملكرد خصوصی‌سازی مشتمل بر اطلاعات مربوط به سهام شركتهای قابل واگذاری از قبیل «تعداد و درصد سهام» ، «قیمت پایه سهام اعم از قیمت واقعی و یا قیمت برآوردی آنها»،«روش واگذاری» و سایر جزئیات مربوط و اقدامات دستگاه‌های اجرایی ذیربط در پروسه واگذاری را مشخص نماید. مجموعه اقدامات فوق بایستی امكان تسهیم درآمد پیش‌بینی شده در قاتون بودجه سال 1381 كل كشور را بین دستگاه‌های اجرایی ذیربط فراهم آورد. دبیرخانه موظف گردید اطلاعات مذكور را به عنوان عملكرد خصوصی سازی در دوره‌های زمانی مشخص منتشر نماید.
2- گزارش دبیرخانه در خصوص مشكلات اجرایی ماده 16 قانون برنامه سوم توسعه و محدودیت‌های اعمال اولویت‌های موضوع بندهای الف و ب ماده مذكور در سازمان بورس اوراق بهادار مطرح گردید. با توجه به اقدامات قبلی، هیات مقرر نمود به منظور رفع مشكل پیش‌نویس لایحه الحاق یك تبصره به ماده 16قانون مذكور توسط دبیرخانه تهیه و برای طی مراحل قانونی ارسال گردد.
3- عبارت ذیل به عنوان بند 4 مصوبه مورخ 16/5/1380 هیات در مورد تعیین میزان حق‌الوكاله فروش سهام در بورس مورد تصویب هیات قرار گرفت.
4- هزینه كارمزد و تسهیلات متعلق به معاملات مربوط به سهام شركتهای پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار به میزان 75% درصد توسط سازمان خصوصی‌سازمان خصوصی‌سازی پرداخت خواهد شد.» شماره بند 4 مصوبه فوق‌الذكر به 5 تغییر می‌نماید.


صورتجلسه هیأت عالی واگذاری

جلسه هیات عالی واگذاری در مورخ 7/3/1381 با حضور اعضا تشكیل گردید. پس از بحث و بررسی مقرر شد:

1- بررسی جامع بندهای 1 و 2 دستور جلسه به جلسه بعدی هیات موكول گردد و مقرر شد از وزرای محترم صنایع و معادن و نفت نیز برای حضور در جلسه مذكور دعوت بعمل آید.
2- گزارش مورخ 4/2/1381 دبیرخانه به استماع اعضا هیات رسید و چارچوب ادغام شركتهای دولتی به شرح ذیل مورد تایید هیات قرار گرفت.
«هیات عالی واگذاری شركتهایی را كه ادغام آنها از سوی وزارتخانه ذیربط یا وزارت امور اقتصادی و دارایی ضروری اعلام می‌گردد بررسی و پس از تایید آنها فهرست مربوط را با رعایت بند الف ماده 14 قانون برنامه سوم توسعه حهت تصویب به هیات وزیران ارائه نماید»
پس از تصویب هیات وزیران كلیه دارایی‌ها اعم از اموال منقول و غیرمنقول و حقوق مالی و مطالبات و همچنین دیون و تعهدات شركتی كه ادغام آن در شركت دیگر مقرر شده است عیناً به شركت اخیرالذكر انتقال می‌یابد.»
3- پیشنهاد وزارت صنایع و معادن دایر بر ادغام شركت بافكار در شركت ممتاز به تایید هیات رسید و مقرر گردید دبیرخانه طبق مقررات مربوط اقدام نماید.
4-  در خصوص نحوه واگذاری شركتهای نسل دوم به بعد و وجوه حاصل از فروش سهام آنها و مفاد ماده 19 قانون برنامه سوم توسعه توضیحات دبیرخانه به سمع هیات رسید و در نتیجه اصلاحیه ماده 19 به شرح ذیل مورد تایید قرار گرفت و مقرر گردید جهت طی مراحل قانونی به هیات وزیران گزارش گردد.
«وجوه حاصل از فروش سهام شركتها، فروش دارایی‌ها، اجاره شركتها و كلیه قراردادهای موضوع این فصل در دوره مالی مورد نظر بایستی به حساب تمركز وجوه مربوط در بانك جمهوری اسلامی ایران به نام خزانه‌داری كل كشور واریز گردد. خزانه‌داری كل كشور مكلف است پس از وضع 50 درصد از وجوه یاد شده بعنوان «مالیات مقطوع واگذاری دارایی های موضوع این ماده» باقیمانده وجوه دریافتی را برای تامین و پرداخت بدهی شركتهای قابل فروش اصلاح ساختار شركتهای در حال فروش، بهسازی و آماده‌سازی شركتها برای فروش توسعه صنعتی و تامین هزینه‌های جبرانی به حساب شركت دولتی ذیربط مسترد نماید. به درآمد حاصل از فروش و واگذاری دارایی‌های یاد شده مالیات دیگری تعلق نمی‌گیرد.

  
صورتجلسه هیأت عالی واگذاری

جلسه هیات عالی واگذاری در مورخ 11/4/1381 با حضور اعضا تشكیل گردید و گزارش‌های تهیه شده توسط دبیرخانه منضم به دستورجلسه مورد بحث و بررسی قرار گرفت و به شرح ذیل اتخاذ تصمیم بعمل آمد:

1- اعمال روش «ارزش روز خالص دارای‌ها» برای تعیین قیمت پایه سهام شركتهای مشاورین مدیریت نظام‌آوران، خدمات بهداشتی و درمانی صنایع اصفهان و خدمات دریایی فولادبر و اعمال روش «تنزیل خالص جریان وجوه نقد» برای تعیین قیمت پایه سهام شركت مطالعاتی طرح‌های جامع فلزات از شركتهای تابعه شركت ملی فولاد ایران مورد تایید قرار گرفت.
2- انحلال شركت صادراتی فرآورده‌های شیمیایی از شركتهای زیرمجموعه سازمان صنایع ملی ایران مورد تایید قرار گرفت و مقرر گردید دبیرخانه اقدامات لازم بعدی را بعمل آورد.
3- اعمال روش‌های «ارزش روز خالص دارایی‌ها» و تنزیل خالص جریان وجوه نقد به طور تواماً برای تعیین قیمت پایه سهام شركت تولیدی آجر ایلام از شركتهای زیرمجموعه سازمان صنایع ملی ایران مورد تایید قرار گرفت.
4- تصویب‌نامه شماره 1122/ت 25420/ه مورخ 19/1/81 هیات وزیران مورد بحث و بررسی قرار گرفت و توضیحات نماینده وزارت صنایع و معادن در عدم تطبیق تصویبنامه یاد شده با سیاست‌های واگذاری سهام شركتهای دولتی در قانون برنامه سوم توسعه مورد تایید اعضا هیات قرار گرفت و چگونگی انطباق آن با مفاد ماده 16 قانون اخیر‌الذكر نیز محل تامل تشخیص داده شد.
لذا مقرر گردید دبیرخانه نامه‌ای عنوان معاون اول محترم رئیس جمهور دایر بر لغو تصویب‌نامه یاد شده تهیه و در جریان اقدام قرار دهد.
5- بحث و بررسی در خصوص بند (1) دستورجلسه، به جلسه آتی هیات موكول شد.

 
صورتجلسه هیأت عالی واگذاری

جلسه هیات عالی واگذاری در مورخ 26/4/81 با حضور اعضا تشكیل گردید. ابتداگزارش دبیرخانه دایر بر روند عملیات واگذاری سهام شركتهای دولتی و بررسی راهكارهای دستیابی به درآمدهای پیش‌بینی شده در قانون بوجه سال 1381 كل كشور از محل فروش سهام شركتهای دولتی به استحضار اعضا هیات عالی رسید و مقرر گردید در جلسه آتی هیات ضمن هماهنگی قبلی در خصوص دعوت تعدادی از آقایان وزرای محترم اقدام لازم بعمل آید.
 برنامه زمانبندی و روش واگذاری 8 شركت متعلق به وزارت جهاد كشاورزی به شرح جدول ضمیمه كه طی نامه شماره 011/4143/34 مورخ 18/4/81 وزیر محترم جهاد كشاورزی به دبیرخانه هیات واصل گردیده توسط هیات عالی واگذاری تایید و مقرر گردید جهت تصویب نهایی هیات محترم وزیران ارسال گردد.

  
صورتجلسه هیأت عالی واگذاری

جلسه هیات عالی واگذاری در مورخ 29/5/81 با حضور اعضا تشكیل و نسبت به موارد دیل تبادل نظر و اتخاذ تصمیم بعمل آمد:

1- گزارشی از روند فروش سهام شركتهای دولتی و مشكلات ناشی از جریان كند تشكیل شركتهای مادرتخصصی و همچنین شركتهایی كه برنامه واگذاری آنها تنظیم شده ولی سهامی از آنها برای فروش به سازمان خصوصی‌سازی ارائه نشده است به سمع هیات رسید و مقرر گردید در این خصوص:

الف- گزارشی عنوان معاون اول محترم رئیس جمهور تهیه گردد.
ب- سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدامات لازم را جهت تسریع در تصویب اساسنامه شركتهای مادرتخصصی بعمل آوردند.
ج- سیاست‌ها و اقدمات مربوط به تهاتر 9000 میلیارد ریال از سهام دولتی با بدهی دولت موضوع بند «ك» تبصره «5» قانون بودجه سال 1381 كل كشور توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی به جلسه آینده هیات ارائه گردد.

2- بررسی موارد پیشنهادی برای اصلاح فصول دوم و سوم قانون برنامه سوم توسعه مربوط به ساماندهی واگذاری سهام شركتهای دولتی كه از سوی دبیرخانه ارائه شده بود به جلسه آینده موكول گردید.
3- برنامه زمانبندی واگذاری سهام شركتهای زیرمجموعه شركت مادرتخصصی ساتكاب وابسته به وزارت نیرو با حضور نمایندگان آن وزارت مطرح و هیات مقرر نمود لیست كاملتری متضمن تعداد بیشتری از شركتهای قابل واگذاری شركت مادرتخصصی ساتكاب تهیه و به جلسه آینده هیات ارائه گردد.

  
 صورتجلسه هیأت عالی واگذاری

جلسه هیات عالی واگذاری در مورخ 29/5/81 با حضور اعضا و وزیر محترم صنایع و معادن تشكیل و نسبت به موارد ذیل تبادل نظر و اتخاذ تصمیم بعمل آمد.

1- برنامه زمانبندی، روش و درصد سهام قابل واگذاری تعداد 19 شركت از شركتهای زیرمجموعه سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران به شرح فهرست پیوست 1 مورد تایید قرار گرفت.
2- پیشنهاد مشترك سازمان صنایع ملی ایران و سازمان خصوصی‌سازی دایر بر فروش نقد و اقساط شركت فرآورده‌های غذایی تاكستان زیرمجموعه سازمان صنایع ملی ایران طبق مقررات مربوط مورد موافقت واقع شد.
3- واگذاری 15% از سهام شركت پریكاست بتون متعلق به سازمان صنایع ملی ایران به شرح جدول پیوست 2 مورد تایید قرار گرفت.

  
صورتجلسه هیأت عالی واگذاری

جلسه هیات عالی واگذاری در مورخ 26/6/1381 در دفتر وزیر امور اقتصادی و دارایی تشكیل و نسبت به مسائل ذیل بحث و بررسی و اتخاذ تصمیم به عمل آمد:

1- واگذاری سهام شركتهای زیرمجموعه شركتهای مادرتخصصی وابسته به وزارت نفت از جمله سهام شركتهای پتروشیمی با حضور وزیر نفت مورد بحث قرار گرفت. با توجه به ضرورت تامین بخشی از درآمدهای پیش‌بینی شده در قانون بودجه سال 1381 كل كشور از محل فروش سهام مذكور و همچنین امكان اجرا و ادامه طرح‌های توسعه در شركتهای پتروشیمی مقرر گردید در جلسه‌ای با حضور مسئولین وزارت امور اقتصادی و دارایی و شركت ملی صنایع پتروشیمی و دبیرخانه هیات عالی واگذاری میزان فروش سهام پتروشیمی و راهكارهای مرتبط با تامین اهداف فوق‌الذكر تعیین و حسب مورد با ارائه وكالت به سازمان خصوصی ‌سازی و با توجه به مفاد بند ك تبصره 5 قانون بودجه سال جاری اقدامات اجرایی مربوط صورت پذیرد.
2- پیرو مذاكرات قبلی فروش 49% سهام شركت فولاد مباركه از شركتهای زیرمجموعه شركت مادرتخصصی توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران در مرحله اول و از طریق بورس اوراق بهادار مورد تایید هیات قرار گرفت.
3- به منظور تسریع در واگذاری سهام شركتهای دولتی، همزمان با تصویب درصد، روش و برنامه‌ زمانبندی فروش سهام شركتهای مذكور توسط هیات وزیران، وكالت فروش آنها به سازمان خصوصی‌سازی تفویض شده تلقی می‌گردد.
4- مفاد نامه شماره 7133/667 مورخ 26/6/1381 دبیرخانه هیات عالی واگذاری (تصویر پیوست) در مورد نحوه فروش سهام شركتهای متوسط و كوچك مورد تایید هیات قرار گرفت.
5- به استناد بند ز ماده 14 قانون برنامه سوم توسعه و با توجه به مفاد ماده 3 آئین‌نامه اجرایی ماده 16 قانون اشخاص با مدیریت توانمند به افرادی اطلاق می‌شود كه حداقل دارای پنج سال سابقه مدیریت در پست‌های مدیرعامل، عضو هیات مدیره و مدیركل و یا عناوین مشابه در رده مدیریت باشند.احراز موارد فوق به عهده هیات موضوع تبصره 2 آئین‌نامه اجرایی ماده 16 قانون برنامه سوم توسعه است.
6- آقای علی‌اكبر هاشمیان با توجه به مفاد تبصره‌های مواد 1 و 2 آئین‌نامه اجرایی ماده 16 قانون برنامه سوم توسعه موضوع تصویب‌نامه شماره 23760/ت 24654/ه مورخ 20/5/1380 هیات وزیران به عنوان نماینده هیات عالی واگذاری در كار گروه هیات مندرج در تبصره‌های فوق‌الذكر تعیین می‌گردد.
7- فروش بلوك‌های یك تا پنج درصدی از سهام شركتهای دولتی توسط سازمان خصوصی‌سازی با توجه به وضعیت بازار مورد تایید هیات قرار گرفت.
8- تغییر روش واگذاری سهام شركتهای مالیبل ایران، ماشین‌سازی تبریز، گسترش انفورماتیك، شركت ماشین‌آلات تراكتور سازی و موتورسازان تراكتورسازی از شركتهای زیرمجموعه شركت مادرتخصصی گسترش و نوسازی صنایع ایران مورد تایید قرار گرفت.
9- فروش تعداد 59429 سهم معادل 148% سهام كارخانجات تولیدی بهمن از سهام متعلق به سازمان صنایع ملی ایران از طریق بورس اوراق بهادار مورد تایید قرار گرفت.

  
صورتجلسه هیأت عالی واگذاری 

جلسه هیات عالی واگذاری در مورخ 5/9/81 با حضور اعضا تشكیل گردید. پس از بحث و بررسی مقرر شد:

1- گزارشی از میزان همكاری هر یك از وزارتخانه‌ها در اجرای برنامه واگذاری شركتهای قابل واگذاری توسط دبیر هیات به استحضار اعضا رسید و تصریح گردید كه فروش 1338 میلیارد ریال سهام صرفاًٌ متعلق به سازمان خصوصی‌سازی و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران است. مقرر شد دبیرخانه همچنان اجرای بخشنامه معاون اول محترم رئیس جمهور را پیگری نماید، ضمناً از آنجا كه وزارت نفت و شركتهای تابعه آن علیرغم مكاتبات و پیگری های انجام شده تاكنون هیچ اقدامی در مورد واگذاری سهام شركتهای خود بعمل نیاورده‌اند مقرر گردید در جلسه بعدی از وزیر محترم نفت به منظور حضور در جلسه هیات دعوت بعمل آید.
2- گزارش دبیرخانه از وضعیت برگزاری جلسات هیات عالی واگذاری ارائه گردید كه مقرر شد دبیرخانه جهت برگزاری جلسات هیات حتی‌الامكان در بعدازظهر روزهای سه‌شنبه هماهنگی لازم را بعمل آورد.
3-در خصوص شمول بند ج تبصره 4 ماده4 قانون برنامه سوم توسعه به شركتهایی كه واگذاری آنها به تصویب هیات وزیران رسیده ولیكن تاكنون وكالت واگذاری آنها به سازمان خصوصی‌سازی ارائه نگردیده و به فروش نرسیده است هیات مقرر نمود:

الف – تصمیم‌گیری و اخذ مصوبات لازم به منظور فروش شركتهای قابل واگذاری، به معنای عدم مالكیت دولت در شركتهای مذكور تلقی نمی‌گردد.
ب –  اداره شركتها در دوره پس از تصویب هیات وزیران تا موعد واگذاری آنها، براساس مقررات قانون تجارت و با توجه به مفاد اساسنامه مربوط و تصمیمات مجمع عمومی آنها صورت می‌پذیرد.
ج - اخذ تصویبنامه هیات وزیران برای فروش سهام شركتهای دولتی مانع از درج ارقام بودجه آنها در قانون بودجه سالانه كل كشور نیست.

4– در خصوص واگذاری سهام شركتهای قند چهارمحال و دارویی الحاوی مقرر شد شركتهای مزبور مجدداً مورد كارشناسی قرار گرفته و با قیمت جدید در جریان فروش قرار گیرند.
5- با پیشنهاد سازمان خصوصی سازی مبنی بر فروش سهام خرد این سازمان در 29 شركت غیربورسی زیانده به شرح پیوست به قیمت اسمی سهام موافقت گردید.

  
صورتجلسه هیأت عالی واگذاری

جلسه هیات عالی واگذاری در مورخ 5/9/1381 با حضور اعضا و وزیر محترم نیرو تشكیل گردید. پس از بحث و بررسی مقرر شد:
سقف برنامه زمانبندی، روش و درصد سهام قابل واگذاری 41 شركت متعلق به وزارت نیرو به شرح جدول ضمیمه كه طی نامه شماره 47977/2/100 مورخ 7/8/81 به دبیرخانه هیات واصل گردیده توسط هیات عالی واگذاری تایید و جهت تصویب نهایی هیات محترم وزیران ارسال گردد.

  
صورتجلسه هیأت عالی واگذاری

جلسه هیات عالی واگذاری در مورخ 26/9/81 با حضور مسئولین وزارت پست و تلگراف و تلفن تشكیل و نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید:

1- 45 درصد سهام شركت صنایع مخابراتی كارخانجات شیراز(ITMC) متعلق به وزارت پست و تلگراف و تلفن حسب مقررات قانون برنامه سوم توسعه به شركت مادرتخصصی مخابرات ایران منتقل و از طریق شركت مادر یاد شده برنامه واگذاری آن شامل زمان و روش واگذاری به دبیرخانه هیات عالی واگذاری ارائه گردد.
2- واگذاری 94/44 درصد سهام شركت صنایع مخابراتی راه دور(ITI) از شركت مادرتخصصی مخابرات ایران از طریق بورس و حداكثر تا پایان شهریور ماه سال 1382 مورد تایید هیات قرار گرفت.
3- مقرر گردید وضعیت شركتهای طرح و توسعه تلفن ایران و سنجش از راه دور و فیبر نوری و نیز پیشنهاد وزارت پست و تلگراف و تلفن در خصوص انتزاع و استقلال شبكه‌های تلفن همراه و دیتا در جلسه آینده هیات با حضور وزیر پست و تلگراف و تلفن مورد بررسی قرار گیرد.

 
صورتجلسه هیأت عالی واگذاری

جلسه هیات عالی واگذاری د رمورخ 26/9/81 تشكیل و پس از بحث و بررسی نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم به عمل آمد:

1- در مورد تعیین نماینده هیات عالی در كمیسیون موضوع ماده 5 آئین‌نامه بند و ماده 14 قانون برنامه سوم مقرر گردید سوابق تجربی و تحصیلی افراد مطروحه در اختیار اعضای هیات قرار گرفته و دبیرخانه پس از اعمال هماهنگی‌های لازم نسبت به تنظیم صورتجلسه مربوط و معرفی نماینده هیات اقدام نماید.
2- با توجه به اطلاع قبلی وزیر محترم نفت مبنی بر عدم امكان شركت در جلسه مقرر گردید در جلسه آتی هیات از ایشان دعوت بعمل آید.
3- نحوه و چگونگی خصوصی سازی بیمه‌ها و بانك‌ها با حضور مسئولین بیمه مركزی و شبكه بانكی مورد بررسی قرار گرفت و مقرر گردید:

الف – دبیرخانه پیشنهاد لازم به منظور اصلاح تصویب‌نامه هیات وزیران در مورد تبدیل وضعیت شركتهای بیمه ایران،البرز، آسیا، دانا و همچنین بانك‌های صادرات، سپه، ملت و تجارت از شركت مادرتخصصی به شركتهای زیرمجموعه خصوصی‌سازی به منظور فراهم آوردن مقدمات واگذاری سهام آنها تهیه و جهت تصویب هیات وزیران ارسال نماید.
ب -  بیمه مركزی و مدیران عامل بانك‌های صادرات و سپه حسب مورد و ظرف یك ماه برنامه واگذاری سهام بیمه‌های مذكور در بند الف فوق و بانك‌های صادرات و سپه را تهیه و جهت اقدامات آتی به هیات عالی واگذاری ارائه نمایند.
ج –   بانك ملی ایران كماكان به عنوان شركت مادرتخصصی و حسب مقررات مربوط وظایف محوله را به انجام می‌رساند. نحوه خصوصی‌سازی بانك‌های تخصصی در جلسات آتی هیات مورد بررسی قرار خواهد گرفت و برنامه واگذاری سهام بانك‌های تجارت و ملت متعاقباًٌ ضمن هماهنگی دبیرخانه به بانك‌های یاد شده تهیه و به هیات عالی ارائه خواهد شد.

4-  گزارش دبیر كار گروه بند ك تبصره 5 قانون بودجه سال 1381 كل كشور ارائه گردید توسط رئیس هیات گزارشی از اقدامات به عمل آمده در خصوص تمركز امور مربوط به تهاتر بدهی دولت موضوع تبصره فوق در هیات عالی پیش‌بینی ساز و كار لازم در این خصوص در لایحه بودجه سال 1382 كل كشور به هیات ارائه و مقرر گردید موضوع از طریق نمایندگان ناظر مجلس شورای اسلامی در هیات عالی نیز به ترتیب مقتضی مورد پیگیری قرار گیرد.

  
صورتجلسه هیأت عالی واگذاری

جلسه هیات عالی واگذاری در مورخ 26/9/1381 تشكیل و با واگذاری 38/83 درصد سهام شركت سیمان هگمتان از شركتهای زیرمجموعه شركت مادرتخصصی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران به روش مزایده و دریافت حداقل 40 درصد ثمن معامله به صورت نقد و الباقی آن به اقساط دو ساله و با رعایت آئین‌نامه فروش اقساطی موضوع تصویب نامه شماره 24094/ت/24285/Ú مورخ 22/5/80 هیات وزیران موافقت گردید.
قیمت پایه سهام شركت یاد شده با توجه به گزارش شماره 7279 مورخ 18/9/1381 شركت مادرتخصصی فوق‌الذكر و ضمائم آن به مبلغ 6297 ریال مورد تایید قرار گرفت.

  
صورتجلسه هیأت عالی واگذاری

هیات عالی واگذاری به استناد تصویب نامه شماره 31020/ت24266/هـ مورخ 16/7/81 هیات محترم وزیران موضوع «كار گروه ارزش مزیت ناشی از واگذاری سهام مدیریتی و كنترلی» جناب آقای محمد حسین مهدوی عادلی را بعنوان نماینده هیات عالی واگذاری تعیین می‌نماید.

  
صورتجلسه هیأت عالی واگذاری

جلسه هیات عالی واگذاری در مورخ 17/10/81 در دفتر وزیر امور اقتصادی و دارایی تشكیل و پس از بحث و بررسی در خصوص دستور جلسه نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم به عمل آمد:

واگذاری سهام شركتهای زیرمجموعه وزارت نفت با حضور وزیر محترم نفت مورد بررسی قرار گرفت و مقرر گردید:

الف- قیمت پایه سهام شركتهای حمل و نقل و ترخیص كالا و سازمان خدمات هلیكوپتری (ساخه) از شركتهای زیرمجموعه شركت مادرتخصصی ملی نفت ایران به سازمان خصوصی سازی اعلام تا نسبت به عرضه و فروش سهام آنها طبق مقررات اقدام گردد.
ب- شركت ملی مهندسی و ساختمان نفت با توجه به توضیحات ارائه شده دایر بر ایفای نقش كارفرمایی توسط شركت یاد شده در اجرای پروژه‌های نفتی از فهرست شركتهای مورد واگذاری خارج و ابقا آن در زیرمجموعه شركت مادرتخصصی ملی نفت ایران مورد تایید هیات قرار گرفت.
ج- در مورد سهام شركتهای زیرمجموعه شركت مادرتخصصی ملی صنایع پتروشیمی توضیحات وزیر محترم نفت دایر بر تعهدات ناشی از فاینانس‌های خودگردان توسط شركت مادر یاد شده كه متكی بر دارایی‌ها و درآمد حاصل از سهام شركتهای‌ پتروشیمی است به جلسه هیات ارائه گردید و براساس پیشنهادات ایشان مندرج در نامه شماره 2691-4/30 مورخ 30/9/1381 مقرر گردید موضوع به منظور اتخاذ تصمیم نهایی در جلسه‌ای با حضور معاون اول محترم رئیس جمهور مورد بررسی و اتخاذ تصمیم قرار گیرد.
د- در عین حال وزارت نفت آمادگی خود را برای واگذاری سهام شركتهای پتروشیمی براساس مفاد بند ك تبصره 5 قانون بودجه سال 1381 كل كشور با توجه به مذاكرات انجام شده با سازمان تامین اجتماعی و سازمان بازنشستگی اعلام نمود.
هـ- واگذاری سهام 63شركت از شركت‌های مجموعه وزارت نفت موضوع بند 3 نامه شماره 2691-4/30 مورخ 30/9/81 فو‌ق‌الذكر مورد بحث قرار گرفت و مقرر گردید وزارت نفت ضمن آماده‌سازی شرایط عرضه سهام شركتهای مذكور برنامه زمانبندی و روش عرضه سهام آنها را تدریجاً در سال 1382 به هیات عالی واگذاری ارائه نماید.

  
صورتجلسه هیأت عالی واگذاری

جلسه هیات عالی واگذاری مورخ 17/10/1381 در دفتر وزیر امور اقتصادی و دارایی تشكیل و پس از بحث و بررسی در خصوص دستور جلسه در موارد ذیل اتخاذ تصمیم به عمل آمد:

1- نامه شماره 5165054 مورخ 25/8/81 وزارت كار و امور اجتماعی در خصوص تخصیص سهام ترجیحی به كارگران در مورد سهام شركتهایی كه به ازای تهاتر بدهی‌های دولت واگذار می‌شوند مطرح گردید. با توجه به این كه موضوع مورد نظر در تبصره 4 لایحه بودجه سال 1382 كل كشور پیش‌بینی گردیده است لذا اقدامی از سوی هیات ضروری تشخیص داده نشد.
2- با توجه به گزارش مورخ 10/10/81 دبیرخانه متن ذیل به عنوان بند 4 ماده 4 آیین‌نامه اجرایی ماده 15 قانون برنامه سوم توسعه موضوع تصویب‌نامه شماره 4508/ت 23743/ه مورخ 9/2/1380 هیات وزیران، مورد تایید هیات قرار گرفت و مقرر گردید برای تصویب هیات وزیران ارسال گردد:
«هرگونه تصمیم در خصوص تغییر سرمایه شركتهایی كه واگذاری سهام آنها به تصویب هیات وزیران رسیده است در طی دوره‌ای كه وكالت فروش آنها به سازمان خصوصی‌سازی ارائه شده با هماهنگی سازمان مذكور انجام می‌پذیرد.»
3- پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی دایر بر واگذاری سهام شركت سهامی چاپخانه دولتی مطرح و مقرر گردید دبیرخانه متن لازم به منظور اصلاح تصویب‌نامه هیات وزیران مبنی بر تبدیل وضعیت شركت یاد شده از یك شركت مادرتخصصی به شركت زیرمجموعه سازمان خصوصی سازی تهیه و برنامه واگذاری سهام شركت مذكور را برای سال 1382 از طریق بورس تهیه و برای تصویب نهایی هیات وزیران ارسال نماید.

  
صورتجلسه هیأت عالی واگذاری

جلسه هیات عالی واگذاری در مورخ 1/11/81 با حضور اعضا و وزیر محترم نیرو در دفتر وزیر امور اقتصادی و دارایی تشكیل و نسبت به موارد ذیل بررسی و اتخاذ تصمیم به عمل آمد:
پیشنهاد مشترك شركت مادرتخصصی ساتكاب و سازمان خصوصی سازی دایر بر فروش نقد و اقساط شركت صنعتی مهرآباد از شركتهای زیرمجموعه شركت مادرتخصصی ساتكاب طبق مقررات آئین‌نامه بند"هـ" ماده 14 قانون برنامه سوم توسعه موضوع برقراری نظام اقساطی فروش مورد موافقت قرار گرفت.

  
صورتجلسه هیأت عالی واگذاری

جلسه هیات عالی واگذاری در مورخ 1/11/81 با حضور اعضا و وزیر محترم صنایع و معادن در دفتر وزیر امور اقتصادی و دارایی تشكیل و نسبت به موارد ذیل بررسی و اتخاذ تصمیم به عمل آمد:

1- پیشنهاد مشترك سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و سازمان خصوصی سازی دایر بر فروش نقد و اقساط شركتهای تولید ادوات كشاورزی اراك (تاكا) و مجتمع كشتی‌سازی و صنایع فراساحل ایران زیرمجموعه سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران طبق مقررات آئین‌نامه بند ه ماده 14 قانون برنامه سوم توسعه موضوع برقراری نظام اقساطی فروش مورد موافقت واقع شد.
2- واگذاری تمامی 84% سهام شركت صنایع دریایی ایران (صدرا) متعلق به شركت مادرتخصصی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران از طریق بورس در سال 1381 مورد تایید قرار گرفت و مقرر شد مراتب جهت تصویب نهایی هیات وزیران ارسال گردد.

  
صورتجلسه هیأت عالی واگذاری

جلسه هیات عالی واگذاری در مورخ 1/11/81 با حضور اعضا و وزیر محترم مسكن و شهرسازی در دفتر وزیر امور اقتصادی و دارایی تشكیل و نسبت به موارد ذیل بررسی و اتخاذ تصمیم به عمل آمد:
«واگذاری 22% سهام شركت ایجاد محیط از زیرمجموعه شركت مادرتخصصی سازمان عمران و بهسازی شهری از طریق مزایده حداكثر تا پایان سال 1382 مورد تایید قرار گرفت و مقرر شد جهت تصویب نهایی هیات وزیران ارسال گردد.»

 
صورتجلسه هیأت عالی واگذاری

جلسه هیات عالی واگذاری در مورخ 1/11/81 با حضور اعضا و وزیر محترم صنایع و معادن در دفتر وزیر امور اقتصادی و دارایی تشكیل و نسبت به موارد ذیل بررسی و اتخاذ تصمیم به عمل آمد:

1- میزان حق ‌الوكاله فروش سهام موضوع ماده 6 آئین‌نامه اجرایی ماده 15 قانون برنامه سوم توسعه طرح و اجرای آن تا پایان سال 82 به شرح پیوست و مطابق جدول مصوب قبل مورد تصویب قرار گرفت.
2-اعمال روش ارزش روز خالص دارایی‌های شركت برای تعیین قیمت پایه سهام شركتهای كارخانجات مقدم، پیله، نخكار، كاغذ حریر، قند یاسوج و كشت و صنعت شهریار از شركتهای زیرمجموعه سازمان خصوصی‌سازی مورد تایید قرار گرفت.
3- با پیشنهاد سازمان خصوصی سازی مبنی برفروش نقد و اقساط شركتهای فوق به جز شركتهای كاغذ حریر و قند یاسوج طبق آئین‌نامه بند ه ماده 14 قانون برنامه سوم توسعه موافقت گردید.
4- پیشنهاد مشترك سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و سازمان خصوصی سازی دایر بر فروش نقد و اقساط شركتهای تولید ادوات كشاورزی اراك تاكا و مجتمع كشتی‌سازی و صنایع فراساحل ایران زیرمجموعه سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران طبق مقررات آیین‌نامه بند"ه"ماده 14قانون برنامه سوم توسعه موضوع برقراری نظام اقساطی فروش مورد موافقت واقع شد.
5- واگذاری تمامی 84% سهام شركت صنایع دریایی ایران (صدرا) متعلق به شركت مادرتخصصی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران از طریق بورس در سال 1381 مورد تایید قرار گرفت و مقرر شد مراتب جهت تصویب نهایی هیات وزیران ارسال گردد.
6- دستورالعمل موضوع ماده 7 آیین‌نامه اجرایی ماده 16قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی در خصوص تعیین قیمت میانگین سهام ترجیحی موضوع بند 1 – 1 و 2 – 1 دستورالعمل مزبور مطرح و ضمن تاكید بر دستورالعمل یاد شده مقرر شد در روزی كه سازمان بورس اوراق بهادار سند انتقالی سهام به نام ذینفع صادر نماید، اولین معامله همان روز مبنای تعیین قیمت پایه سهام ترجیحی خواهد بود.
7- مقرر گردید هر گونه شرط شركتهای مادرتخصصی، مبنی بر تبدیل مطالبات شركتهای مزبور از شركتهای قابل واگذاری بدین حال مندرج در متن وكالتنامه ‌های مورد مبادله نافذ نبوده و وكالتنامه باید بدون شرط مزبور تنظیم گردد.

  
صورتجلسه هیأت عالی واگذاری

جلسه هیات عالی واگذاری در مورخ 15/11/81 با حضور كلیه اعضا و وزیر محترم نیرو در دفتر وزیر امور اقتصادی و دارایی تشكیل و نسبت به موارد ذیل بررسی واتخاذ تصمیم گردید:

1- با پیشنهاد شركت مادرتخصصی ساتكاب مبنی بر تعیین قیمت پایه هر سهم شركتهای توسعه منابع آب خاورمیانه 5196000 ریال، مهندسی مشاور ری آب 5637000 ریال، مهندسی مشاور نیروی آذربایجان 4034687 ریال، مهندسین مشاور سفید رود گیلان 4408543 ریال، مهندسی مشاور نیرو 6116553 ریال، مهندسی مشاور پاراب فارس 2610398 ریال، مهندسین مشاور طوس آب 9517000 ریال و سابیر بین‌الملل 173771 ریال موافقت گردید.
2- پیشنهاد مشترك شركت مادرتخصصی ساتكاب و سازمان خصوصی‌سازی دایر بر فروش نقد و اقساط شركتهای مقره‌سازی ایران، توسعه منابع آب خاورمیانه، مهندسی مشاور ری آب، مهندسی مشاور نیروی آذربایجان، مهندسین مشاور سفید‌رود گیلان، مهندسین مشاور نیرو، مهندسین مشاور پاراب فارس،مهندسین مشاور طوس آب، سابیر بین‌الملل و سیمان كارون از شركتهای زیرمجموعه شركت مادرتخصصی ساتكاب مطابق مفاد آیین‌نامه فروش اقساطی موضوع بند ه ماده 14 قانون برنامه سوم توسعه مورد موافقت واقع شد.

  
صورتجلسه هیأت عالی واگذاری

جلسه هیات عالی واگذاری در مورخ 15/11/81 با حضور كلیه اعضا و وزیر محترم صنایع و معادن در دفتر وزیر امور اقتصادی و دارایی تشكیل و نسبت به موارد ذیل بررسی و اتخاذ تصمیم گردید:

1- پیشنهاد شركت مادرتخصصی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران مبنی بر ارائه وكالت فروش كلیه شركتهای مصوب به سازمان خصوصی‌سازی بعنوان مجوز فروش نقد و یا نقد و اقساط مطرح و مورد تایید هیات قرار گرفت و مقرر شد فروش شركتهای مزبور مطابق مفاد آیین‌نامه بند ه ماده 14 قانون برنامه سوم توسعه و با تشخیص سازمان خصوصی سازی با اولویت فروش نقد و با توجه به شرایط بازار صورت پذیرد.
2- با پیشنهاد شركت مادرتخصصی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و سازمان خصوصی سازی دایر بر فروش نقد و اقساط شركت سیمان كردستان از شركتهای زیرمجموعه شركت مادرتخصصی فوق‌الذكر طی اقساط دو ساله و با رعایت مفاد آیین‌نامه فروش اقساطی موافقت گردید. همچنین قیمت پایه سهام شركت یاد شده با توجه به پیشنهاد شماره 8848 مورخ 81/11/6 شركت مادرتخصصی ذیربط به مبلغ 10994 ریال تایید شد.
3- با پیشنهاد تغییر روش واگذاری سهام شركت سیمان خاش از بورس به مزایده موافقت گردید و مقرر شد مراتب جهت تصویب نهایی هیات وزیران ارسال گردد.
4- قیمت پایه سهام شركت منطقه‌ای معادن آذربایجان با توجه به پیشنهاد شماره 8742 مورخ 3/11/81 شركت مادرتخصصی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و ضمایم آن به مبلغ 54028 ریال مورد تایید قرار گرفت.
5- اقدام شركتهای مادرتخصصی مبنی بر لغو یكطرفه وكالتنامه فروش در مراحل اجرایی عملیات واگذاری سهام نافذ نبوده و مقرر گردید سازمان خصوصی‌سازی براساس وكالت دریافتی نسبت به ادامه عملیات فروش سهام اقدام نماید.
6- پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی دایر بر واگذاری سهام شركت سهامی خدمات ماشین‌های محاسب الكترونیكی مطرح و مقرر شد دبیرخانه متن لازم مبنی بر تبدیل وضعیت شركت مزبور از یك شركت مادرتخصصی به شركت زیرمجموعه سازمان خصوصی سازی و تعیین برنامه واگذاری سهام آن را برای سال 1382 از طریق سازمان بورس اوراق بهادار تهیه و برای تصویب نهایی هیات وزیران ارسال نماید.
7- متن ذیل به عنوان تبصره بند (پ) ماده 4 آئین‌نامه اجرایی بند (و) و ماده 14 قانون برنامه سوم توسعه موضوع شیوه‌های قیمت‌گذاری سهام، تخفیف‌ها و جگونگی پرداخت قیمت توسط خریداران مورد تایید قرار گرفت و مقرر گردید برای تصویب هیات وزیران ارسال گردد.
تبصره: در مواردی كه تعیین قیمت پایه سهام شركتها با استفاده از روش‌های 6 گانه فوق منجر به تعیین ارزش واقعی سهام نگردد استفاده از شیوه قیمتگذاری مندرج در بندهای «الف» و «ب» ماده 4 همین آیین‌نامه مجاز می‌باشد.

 
صورتجلسه هیأت عالی واگذاری

جلسه هیات عالی واگذاری در مورخ 26/11/81 با حضور وزیر محترم بازرگانی تشكیل و پس از بحث و بررسی در مورد ذیل اتخاذ تصمیم بعمل آمد:
روش، درصد و برنامه زمانبندی واگذاری تعداد 14 شركت زیرمجموعه شركت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران به شرح پیوست به شرط رعایت مفاد مندرج در ستون توضیحات جدول پیوست مورد تایید قرار گرفت و مقرر شد مراتب جهت تصویب نهایی به هیات محترم وزیران ارائه گردد.

 
صورتجلسه هیأت عالی واگذاری

جلسه هیات عالی واگذاری در مورخ 26/11/81 با حضور وزیر محترم نیرو تشكیل و قیمت پایه هر سهم شركت سیمان كارون با توجه به نامه شماره 2000/4543 مورخ 19/11/81 شركت مادرتخصصی ساتكاب در خصوص 5/27 درصد سهام شركت مزبور به مبلغ 60094 ریال مورد تایید قرار گرفت.

 
صورتجلسه هیأت عالی واگذاری

جلسه هیات عالی واگذاری در مورخ 20/12/1381 با حضور اعضا تشكیل و نسبت به موارد ذیل بررسی و اتخاذ تصمیم گردید:

1- گزارش دبیر هیات موضوع بند یك و دو دستور جلسه به استماع اعضا هیات رسید.
2- گردش كار نحوه واگذاری سهام شركتهای دولتی ناظر بر چگونگی تعیین قیمت پایه و نیز تعیین میزان سهم هر وزارتخانه برای وصول و تامین درآمدهای پیش‌بینی شده از محل فروش سهام در قانون بودجه سال 1382 كل كشور با توجه به اصلاحیه مواد 15 و 16 قانون برنامه سوم توسعه مورد بررسی قرار گرفت و مقرر گردید دبیرخانه گزارش لازم را در این چارچوب تهیه و تا پایان فروردین ماه سال 82 ارائه نماید در عین حال سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور نیز پیشنهاد خود دایر بر تسهیم وصول 7000 میلیارد ریال درآمد پیش‌بینی شده در قانون بودجه سال 1382كل كشور را به تفكیك وزارتخانه‌ها در جلسه آتی هیات ارائه نماید.
3- با توجه به نظریه هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین و مقررات عمومی كشور مقرر گردید متن ذیل به عنوان ماده 5 آیین نامه بند و ماده 14 جهت تصویب هیات وزیران ارسال گردد.

 

ماده 5 - ارزش مزیت ناشی از سهام مدیریتی و كنترلی موضوع این آیین‌نامه، به استثنای سهام كنترل‌كننده مدیریت شركتهای بزرگ موضوع بند ج ماده 16 قانون برنامه سوم توسعه كه از طریق بورس اوراق بهادار واگذار می‌گردد به پیشنهاد شركت مادرتخصصی ذیربط و تایید كار گروهی مركب از مدیرعامل سازمان خصوصی‌سازی نماینده هیات عالی واگذاری و مدیرعامل شركت مادرتخصصی تعیین می‌شود.

4- نامه شماره 743/500/81 مورخ 22/10/81 وزارت مسكن و شهرسازی مطرح و در عین حال اصل واگذاری سهام شركتهای عمران شهرهای جدید مورد تاكید هیات قرار گرفت معهذا مقرر گردید مراتب به وزارت مسكن و شهرسازی منعكس گردد تا برنامه واگذاری مربوط را با توجه به ماهیت و نوع فعالیت شركتهای یاد شده به دبیرخانه هیات عالی واگذاری ارائه نمایند.
5- روش تعیین قیمت و ارقام مربوط به قیمت پایه سه شركت رادیاتور اتومبیل ایران، تولید تصویر ایران و روغن نباتی شیراز از شركتهای زیرمجموعه سازمان خصوصی سازی به شرح جدول پیوست مورد تایید هیات قرار گرفت و مقرر گردید شركت روغن نباتی شیراز به صورت نقد و اقساط با اقساط دو ساله و با رعایت آیین‌نامه نظام فروش اقساطی موضوع بند "هـ" ماده 14 قانون برنامه سوم توسعه عرضه گردد.
6- درخواست دبیرخانه و شركتهای مادرتخصصی در خصوص اجرای ماده 26 قانون برنامه سوم توسعه دایر بر معافیت پرداخت مالیات نقل و انتقال سهامی كه در اجرای قانون برنامه سوم توسعه فروخته می‌شود مطرح و مقرر گردید مراتب به سازمان امور مالیاتی منعكس گردد تا سازمان یاد شده نظریه صریح و قابل اجرای خود را در این خصوص به سازمان بورس اوراق بهادار اعلام نماید.
7- متن وكالتنامه اعطایی خریداران اقساطی سهام به سازمان خصوصی سازی با اعمال اصلاحات لازم به شرح پیوست مورد تایید هیات قرار گرفت.

  
صورتجلسه هیأت عالی واگذاری

جلسه هیات عالی واگذاری در مورخ 20/12/81 با حضور كلیه اعضا و وزیر محترم پست و تلگراف و تلفن در دفتر وزیر امور اقتصادی و دارایی تشكیل و نسبت به موارد ذیل بررسی و اتخاذ تصمیم گردید:

1- با انتقال سهام متعلق به وزارت پست و تلگراف و تلفن در شركت كارخانجات مخابراتی ایران به شركت مخابرات ایران موافقت گردید.
2- برنامه زمانبندی، روش و درصد سهام قابل واگذاری سه شركت زیرمجموعه شركت مخابرات ایران به شرح جدول پیوست مورد تایید قرار گرفت.
3- مقرر شد موارد فوق جهت تصویب نهایی به هیات محترم وزیران ارسال گردد.