صورتجلسات سال 1380 هیات عالی واگذاری

  
صورتجلسه هیأت عالی واگذاری

 جلسه هیات عالی واگذاری در مورخ 12/4/1380 در دفتر وزیر امور اقتصادی و دارایی و با حضور اعضا محترم و كارشناسان تشكیل گردید خلاصه موارد مطروحه و تصمیمات متخذه به شرح ذیل است:

1- گزارشی از نحوه پیگیری دبیرخانه در خصوص بررسی آئین‌نامه‌های بند‌های «ه» و «و» ماده (14) و آئین‌نامه ماده (16) قانون برنامه سوم توسعه كه از سوی كمیسیون اقتصادی دولت به كمیته تخصصی مربوط ارجاع شده است توسط دبیر هیات ارائه گردید.
2- با توجه به مفاد بند «الف» ماده (4) و ماده (19) قانون برنامه سوم توسعه سازمان خصوصی‌سازی به عنوان شركت مادرتخصصی تلقی و مقرر گردید طرح تصویب‌نامه هیات وزیران در این مورد تهیه و توسط دبیرخانه هیات در جریان اقدام قرار گیرد.
3- پیشنهاد سازمان خصوصی‌سازی برای واگذاری بخشی از سهام آن سازمان مطرح گردید، واگذاری تدریجی سهام یاد شده طبق فهرست پیوست و روش تعیین شده در دوره زمانی 1/6/1380 لغایت 29/12/1380 مورد تایید هیات قرار گرفت و مقرر گردید اقدامات آتی منطبق با مفاد بند (الف) ماده «14»  توسط دبیرخانه صورت پذیرد.
4- فرم موضوع ماده (2) آئین‌نامه اجرایی ماده «15» قانون برنامه سوم توسعه طبق نمونه پیوست به تصویب اعضا رسید و مقرر گردید توسط دبیرخانه برای وزارتخانه‌ها موسسات دولتی و متعاقباً شركتهای مادرتخصصی ارسال گردد.
5- گزارش مدیرعامل سازمان خصوصی‌سازی دایر بر بیان برخی از مشكلات اجرایی در مسیر واگذاری سهام شركتهای دولتی موضوع فصل سوم قانون برنامه سوم توسعه استماع و مقرر گردید:

الف – سازمان گزارش تحلیلی و كتبی از موارد و مشكلات مطروحه، در جلسه آینده تقدیم هیات نماید.
ب – طرح تصویبنامه به منظور واگذاری اختیار هیات وزیران در خصوص «تصویب اسامی شركتهای قابل فروش، انحلال و ادغام متضمن برنامه زمانبندی مورد نظر و مشخص حسب مورد و اعلام روش فروش با توجه به وضعیت بازار»‌ موضوع بند (الف) ماده 14 قانون برنامه سوم توسعه به هیات عالی واگذاری و به استناد اصل 127 قانون اساسی، توسط دبیرخانه هیات تهیه و در جریان اقدام قرار گیرد.

6- ضوابط موضوع بند «ط» ماده 14 قانون برنامه سوم توسعه طرح و مقرر گردید پیش‌نویس تهیه شده در كمیته تخصصی طرح و نتیجه آن به جلسات آتی هیات گزارش گردد.
7- جلسه بعدی هیات برای روز سه شنبه مورخ 26/4/1380 و با هماهنگی قبلی تعیین گردید.    

   
صورتجلسه هیأت عالی واگذاری

 

جلسه هیات عالی واگذاری در ساعت 30/10 روز سه‌شنبه مورخ 2/5/1380 با حضور اعضا تشكیل و نسبت به موارد ذیل بحث و اتخاذ تصمیم بعمل آمد.

1- گزارش شماره 1546/52/د مورخ 1/5/80 دبیرخانه دایر بر انجام اقدامات لازم به منظور الحاق سه تبصره به مواد «16و17و25» قانون برنامه سوم توسعه قرائت گردید هیات ارائه الحاقیه مذكور را در حال حاضر ضروری تشخیص نداد.
2- گزارش شماره 1547/53/د مورخ 1/5/1380 دبیرخانه مبنی بر واگذاری اختیارات بند «الف» ماده «14» قانون برنامه سوم توسعه به هیات موضوع اصل «127» قانون اساسی طرح و مورد موافقت هیات عالی واگذاری قرار نگرفت.
3- آئین‌نامه موضوع ماده «17» قانون برنامه سوم توسعه مورد بحث و بررسی قرار گرفت. و مقرر گردید نقطه نظرات هیات در كمیته تخصصی طرح و نتیجه در جلسه آتی هیات ارائه گردد.
4- در خصوص نحوه تقسیم‌بندی شركتها موضوع ماده «16» قانون برنامه سوم توسعه در ارتباط با تصویب‌نامه شماره 18378/ت24860/ه مورخ 24/4/1380 هیات محترم وزیران دایر بر واگذاری سهام شركتهای سازمان خصوصی‌سازی بحث و بررسی بعمل آمد و مقرر گردید سازمان اقدامات لازم را معمول و نتیجه را به هیات گزارش نماید.

  
صورتجلسه هیأت عالی واگذاری

جلسه هیات عالی واگذاری در مورخ 16/5/1380 و با حضور اعضا تشكیل و نسبت به موارد ذیل بحث و بررسی و اتخاذ تصمیم بعمل آمد:

1- دستورالعمل موضوع ماده «7» آئین‌نامه اجرایی ماده «16» قانون برنامه سوم توسعه مطرح و پس از اعمال اصلاحات لازم به شرح پیوست مورد تصویب هیات قرار گرفت.
2- دستورالعمل موضوع ماده «17» قانون برنامه سوم توسعه در بخش فروش سهام مطرح و پس از اعمال اصلاحات لازم مورد تصویب هیات قرار گرفت و مقرر گردید موارد مربوط به واگذاری مدیریت و اجاره پس از طرح در كمیته تخصصی دبیرخانه و متعاقباً تصویب هیات به دستورالعمل فوق‌الذكر الحاق گردد.
3- در خصوص نحوه سازماندهی فعالیت‌های فرهنگی تبلغاتی برای امر واگذاری بحث و بررسی بعمل آمد و مقرر گردید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور محورهای مربوط را تدوین نموده تا پس از طرح در كمیته تخصصی دبیرخانه به هیات ارائه گردد.
4- میزان حق‌الوكاله فروش سهام موضوع ماده «6» آئین‌نامه ماده «15» قانون برنامه سوم توسعه طرح و اجرای آن برای مدت یك سال و به شرح پیوست مورد تصویب هیات قرار گرفت.
5- فهرست بخشی از سهام هشت شركت سازمان خصوصی سازی برای فروش از تاریخ 1/6/1380 لغایت 29/12/1380به شرح پیوست طرح و مورد تایید هیات قرار گرفت و مقرر گردید به قید فوریت جهت تصویب نهایی به دفتر هیات دولت ارسال گردد.

صورتجلسه هیأت عالی واگذاری

جلسه هیات عالی واگذاری در مورخ 17/7/1380 در دفتر وزیر امور اقتصادی و دارایی در ساعت 10 صبح تشكیل و نسبت به موارد ذیل بحث و بررسی و اتخاذ تصمیم بعمل آمد:

1- گزارشات دبیرخانه تحت عنوان «روند خصوصی در برنامه سوم توسعه تاكنون» و «واگذاری سهام متعلق به سازمان خصوصی‌سازی و تحلیل آن» توسط دبیر هیات به سمع اعضا رسید.
2-  فهرست اسامی شركتهای قابل فروش و انحلال شركت مادرتخصصی سازمان صنایع ملی ایران مورد بررسی قرار گرفت. نقطه‌نظرات دبیرخانه و توضیحات مسئولین شركت فوق‌الذكر ارائه گردید. هیات ضمن تایید كلیات موضوع مقرر نمود فهرست یاد شده در كمیته تخصصی هیات عالی نظارت با توجه به مقررات مربوط و مصوبات كمیته تبصره «35» مورد بررسی مجدد قرار گرفته و در جریان اقدامات تكمیلی آتی قرار گیرد.
3-  در خصوص برنامه سازماندهی فعالیت‌های فرهنگی تبلیغاتی، هیات ضمن تایید محورها و ابزارهای پیشنهادی دبیرخانه برای فعالیت‌های مذكور مقرر نمود سیاست‌های مربوط به فعالیت‌های فرهنگی – تبلیغاتی نیز در كمیته تخصصی هیات تدوین و متعاقباً به جلسه هیات ارائه گردد.
4- موانع و مشكلات پیش رو در راه تشكیل شركتهای مادرتخصصی با توجه به مذاكرات انجام شده در كمیسیون اقتصادی دولت و با حضور وزیر محترم بازرگانی مورد بحث و بررسی قرار گرفت هیات مقرر نمود دبیرخانه گزارشی در خصوص موضوع مشتمل بر تشریح وضعیت موجود و متضمن ارائه راهكارهای پیش برنده برای تسریع در روند خصوصی‌سازی به جلسه آتی هیات تقدیم نماید.

صورتجلسه هیأت عالی واگذاری

جلسه هیات عالی واگذاری در مورخ 24/7/1380 در دفتر وزیر امور اقتصادی و دارایی در ساعت 10 صبح تشكیل و نسبت به موارد ذیل بحث و بررسی و اتخاذ تصمیم بعمل آمد:

1- تدوین لایحه مستقل خصوصی سازی و نیز انجام برخی اصلاحات ضروری در قانون برنامه سوم توسعه كه در گزارش دبیرخانه به عنوان راهكارهای پیش برنده برای دستیابی به اهداف خصوصی سازی مطرح شده بود مورد تایید اعضای هیات قرار نگرفت و مقرر گردید اصلاحات مورد نیاز در مقررات و آئین‌نامه‌های مربوط صرفاً در چارچوب قانون برنامه سوم توسعه در هیات طرح و بررسی و مورد تایید و تصویب قرار گرفته و عندالزوم به تصویب مراجع ذیربط نیز برسد.
2- توضیحات لازم در خصوص مفاد گزارش 4343 مورخ 21/7/1380 توسط دبیر هیات ارائه شد. در خصوص پیشنهادات دبیرخانه در چارچوب قانون بحث و مقرر گردید براساس مفاد بند 1 بخش ﻫ گزارش فوق‌الذكر در مورد چهار شركت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان صنایع ملی ایران، شركت ملی صنایع پتروشیمی، تصویب نامه هیات وزیران تهیه و در جریان اقدامات آتی قرار گیرد.
3- در مورد پیشنهاد بند 4 بخش ه گزارش مذكور در خصوص مفاد ماده 16 مقرر گردید موضوع با معاونت حقوقی ریاست جمهوری هماهنگ و نظریه در این مورد دریافت گردد.

 
صورتجلسه هیأت عالی واگذاری

هیات عالی واگذاری فهرست اسامی 106 شركت متعلق به شركت مادرتخصصی سازمان صنایع ملی ایران (6 برگ پیوست) متضمن درصد سهام و روش فروش و برنامه زمانبندی آنها كه طی نامه شماره 1013489 مورخ 8/8/1380 وزیر محترم صنایع و معادن به دبیرخانه هیات واصل و در كمیسیون تخصصی مربوط مورد بررسی قرار گرفته است را تایید و مقرر نمود جهت تصویب نهایی هیات محترم وزیران ارسال گردد.

 
 صورتجلسه هیأت عالی واگذاری

جلسه هیات عالی واگذاری در مورخ 27/9/1380 با حضور اعضا و وزیر محترم صنایع و معادن تشكیل و نسبت به موارد ذیل بررسی و اتخاذ تصمیم بعمل آمد.

1- گزارش دبیر هیات به استماع اعضا رسید.
2- بند 3 تصویب‌نامه شماره 21192/ت24246/ه مورخ 20/5/1380هیات محترم وزیران مورد بحث قرار گرفت و مشكلات ناشی از اجرای آن بررسی شد و مقرر گردید دبیرخانه گزارش و متن اصلاحی تصویب‌نامه یاد شده را تهیه و ارائه نماید.
3-فروش سهام پنج شركت آكام شن، آكام بتون، جین مد، سبحان و تكوین كه سهام آنها به طور تبعی و یا مستقیم به شركت مادرتخصصی سازمان صنایع ملی ایران تعلق دارد مورد تایید قرار گرفت و مقرر گردید ضمن ارسال فهرست پنج شركت یاد شده برای تصویب نهایی هیات محترم وزیران، شركت مادرتخصصی سازمان صنایع ملی ایران وضعیت سهام شركتهای یاد شده را حسب مفاد تصویب نامه شماره 21192/ت 24246/ه مورخ 1380/5/20 روشن نموده و مراتب را به اطلاع سازمان خصوصی سازی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برساند.
4- با توجه به بند(ج) تبصره(4) ماده(4) قانون برنامه سوم توسعه و با عنایت به تبصره(2) ماده(2) تصویبنامه شماره 21192/ت24246/ه مورخ 1380/5/20 هیات محترم وزیران شمول قانون تجارت بر شركتهایی كه واگذاری سهام آنها به تصویب كار گروه واگذاری موضوع تبصره "35" قوانین بودجه سالهای 1377و1378 كل كشور و بند(ف) تبصره(2) قانون بودجه سال 1379 كل كشور رسیده است مورد تایید هیات قرار گرفت.

 صورتجلسه هیأت عالی واگذاری

جلسه هیات عالی واگذاری در مورخ 25/10/1380 با حضور اعضا تشكیل و نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم بعمل آمد:

1- مشكلات اجرایی فصل دوم و سوم قانون برنامه سوم توسعه در ارتباط با برنامه خصوصی سازی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. هیات مقرر نمود سازمان خصوصی‌سازی با مشاركت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به تهیه لایحه خصوصی‌سازی اقدام و نتیجه را به هیات گزارش نمایند.
2- واگذاری سهام در بورس اوراق بهادار و همزمان با آن رعایت اولویت‌های موضوع بندهای الف و ب ماده 16 قانون برنامه سوم توسعه و عدم امكان عملی آن مورد بررسی قرار گرفت و هیات مقرر نمود مراتب به منظور دریافت نظریه و راهكار اجرایی به معاون محترم حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور منعكس گردد و در صورت عدم دریافت راه حل مناسب، موضوع از طریق اصلاح ماده قانونی یاد شده پیگیری گردد.
3- دوره‌های زمانبندی فروش سهام شركتهای دولتی كه در هیات عالی تایید و به تصویب هیات محترم وزیران می‌رسد دارای یك سقف زمانی است. سازمان خصوصی‌سازی مكلف گردید در صورت فراهم آمدن شرایط سهام مذكور را در اسرع وقت و در زیر سقف زمانی تعیین شده به فروش برساند.
4- بند ج ماده 16 قانون برنامه سوم توسعه در مورد سهام كنترل كننده مدیریت مورد بحث و بررسی قرار گرفت. هیات مقرر نمود دبیرخانه در این مورد گزارشی به جلسه آتی هیات تقدیم نماید و به ویژه موضوع نگهداری یا واگذاری این گونه سهام را در جلسه‌ای با سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران كه اخیرا پیشنهاد نگهداری آنها را ارائه نموده است بررسی و نتیجه را اعلام نماید.

  
صورتجلسه هیأت عالی واگذاری

جلسه هیات عالی واگذاری در مورخ 23/11/1380 و با حضور اعضا تشكیل و نسبت به موارد ذیل بحث و بررسی و اتخاذ تصمیم بعمل آمد:

1- «چارچوب و محورهای فعالیت‌های فرهنگی – تبلیغاتی» موضوع بند د ماده 14 قانون برنامه توسعه مورد بررسی قرار گرفت و عیناً (به شرح پیوست) تصویب شد. هیات تاكید نمود انجام امور در حد افراد تعیین شده در ضوابط مصوب بوده و توسعه تشكیلاتی صورت نگیرد.
2-  ضوابط موضوع ماده «18» قانون برنامه سوم توسعه مورد بحث قرار گرفت و با توجه به مصوبه اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام مبنی بر تعریف و شمول سیاست‌های كلی موضوع اصل 44 قانون اساسی، هیات مقرر نمود تصویب ضوابط مذكور فعلاً مراعی بماند.
3- برنامه زمانبندی و روش واگذاری سهام شركتهای متعلق به سازمان خصوصی‌سازی (به شرح پیوست) بررسی و تایید شد و مقرر گردید برای تصویب نهایی هیات محترم وزیران ارسال گردد.

 
صورتجلسه هیأت عالی واگذاری

جلسه هیات عالی واگذاری در تاریخ 23/11/80 با حضور اعضا و وزیر محترم نفت تشكیل و نسبت به موارد ذیل بررسی و اتخاذ تصمیم بعمل آمد:

1- برنامه زمانبندی و روش واگذاری سهام تعدادی از شركتهای وزارت نفت از زیرمجموعه دو شركت مادرتخصصی «ملی صنایع پتروشیمی ایران» و «ملی نفت ایران» به شرح جداول پیوست تایید و مقرر گردید برای تصویب نهایی هیات محترم وزیران ارسال گردد
2- مقرر گردید در خصوص شركت ملی حفاری ایران از زیرمجموعه شركت مادرتخصصی ملی نفت ایران، وزارت نفت گزارشی متضمن محدوده فعالیت‌ شركت و نحوه اعمال سیاست‌های حاكمیتی دولت پس از واگذاری شركت یاد شده به هیات ارائه تا متعاقباً تصمیم لازم اتخاذ گردد.

 
  صورتجلسه هیأت عالی واگذاری

جلسه هیات عالی واگذاری در مورخ 7/12/1380 با حضور اعضا و وزیر محترم صنایع و معادن تشكیل و نسبت به موارد ذیل بررسی و اتخاذ تصمیم بعمل آمد.

1- درخواست شماره 10267/61 مورخ 23/10/1380 شركت شهرك‌های صنعتی دایر بر فروش یك میلیون سهم شركت سیمان سپاهان طرح و واگذاری سهام یاد شده در سه ماهه اول سال 1381 مورد تایید قرار گرفت.
2-  برنامه زمانبندی و روش فروش 27 شركت برای سال 1381 و 26 شركت برای سال‌های 1382 و 83 متعلق به شركت مادرتخصصی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به شرح دو برگ لیست پیوست مورد تایید قرار گرفت.
3- اتخاذ تصمیم در مورد 40% سهام شركت ایران خودرو، 02/40% سهام شركت سایپا، 95/48%سهام شركت تراكتورسازی ایران، 9/48% سهام شركت صنعتی دریایی ایران، 99/48% مجتمع كشتی‌سازی خلیج فارس، 49% سهام شركت آذر آب و 84/42% سهام شركت سرمایه‌گذاری رنا،49% مجتمع صنعتی اسفراین، 99/48% سهام شركت ماشین‌سازی اراك مندرج در گزارش مورخ 6/12/1380 دبیرخانه به جلسات آتی هیات موكول شد.
4- با توجه به گزارش 5/12/1380 دبیرخانه و به استناد بند «پ» ماده «4» آئین‌نامه شیوه قیمت‌گذاری موضوع تصویب‌نامه شماره 23511/ت 24653/ه مورخ 17/5/1380 هیات وزیران روش تعیین قیمت پایه سهام چهار شركت زیان‌ده متعلق به سازمان صنایع ملی ایران به شرح ذیل مورد تایید قرار گرفت.


گروه صنعتی برنز                ارزش اسمی
غنچه پرور                         ارزش ویژه دفتری
كاغذ پارس                       ارزش ویژه دفتری
قند ممسنی                     ارزش ویژه دفتری


5- با توجه به نامه شماره 3595/ه /ب مورخ 7/8/1380 رئیس محترم مجلس شورای اسلامی و تبصره پیش بینی شده در لایحه بودجه سال 81 كل كشور دایر بر انجام اقدامات لازم به منظور تشكیل شركت مادرتخصصی سازمان صنایع ملی ایران، مقرر گردید مقدمات لازم برای واگذاری سهام سازمان مذكور در سال 81 توسط سازمان خصوصی‌سازی بعمل آید.

 
صورتجلسه هیأت عالی واگذاری

جلسه هیات عالی واگذاری در مورخ 7/12/1380 با حضور اعضا تشكیل و نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم بعمل آمد:

1-  گزارش مورخ 9/11/1380 دبیرخانه در خصوص مفاد بند «ج» ماده «16» قانون برنامه سوم توسعه طرح و هیات مقرر نمود پس از دریافت نظریه معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور موضوع به طور یكجا همراه بندهای الف و ب ماده 16 در جلسه هیات مورد بررسی قرار گیرد.
2- گزارش مورخ 9/11/1380 دبیرخانه در خصوص اجرای مفاد تصویب‌نامه شماره 21192/ت24246/ه مورخ 20/5/1380 طرح و با توجه به عدم تشكیل شركتهای مادرتخصصی در بسیاری از وزارتخانه‌‌ها، هیات عالی واگذاری تصویب نمود كه وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی علل عدم تشكیل شركتهای مادرتخصصی در وزارتخانه‌های مختلف كه باعث كندی و یا توقف امر خصوصی سازی شده است را به ترتیبی كه مقتضی می‌دانند بررسی و پیگیری و نتیجه در جلسات آتی هیات طرح گردد.
3-  رای مقدماتی شماره 3730/د مورخ 5/10/80 دبیر هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین در خصوص تبصره 2 ماده 8 آئین‌نامه موضوع تصویب نامه شماره 23760/ت24654/ه مورخ 20/5/1380 طرح و متن جایگزین ذیل مورد تایید هیات قرار گرفت تا طبق مقررات مربوط مورد اقدام قرار گیرد
"به كارگرانی كه با توجه به قوانین و مقررات واگذاری سهام در گذشته از طریق سازمان مالی گسترش مالكیت واحدهای تولیدی با تسهیلات مقرر سهام كارگری خریداری نموده‌اند حداكثر معادل دو میلیون ریال سهام با شرایط مذكور در این آئین نامه سهم واگذار می‌گردد."
4-  نامه شماره 619/37-16564/105 مورخ 15/10/80 سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور طرح وانحلال 16 شركت مذكور در نامه فوق مورد تایید هیات قرار گرفت ومقرر گردید جهت تصویب نهایی هیات محترم وزیران ارسال گردد.
5- سقف زمانی تصویب شده در برنامه زمانبندی واگذاری شركتها مهلت حداكثری است و سازمان خصوصی‌سازی موظف است در صورت فراهم‌ آمدن شرایط،زودتر از زمان پیش‌بینی شده كار واگذاری را به انجام برساند. دبیرخانه مكلف است این موضوع را در متن پیش نویس تصویب‌نامه‌های هیات وزیران منظور نماید.