صورتجلسات سال 1379 هیات عالی واگذاری 
اولین جلسه هیات عالی واگذاری در ساعت 11صبح مورخ 18/5/1379 در دفتر وزیر امور اقتصادی و دارایی و با حضور كلیه اعضا تشكیل گردید خلاصه موارد مطروحه و تصمیمات متخذه به شرح ذیل است:
1- توسط دبیرخانه تبصره (35) گزارشی مبنی بر تشریح وظایف عوامل سیاستگذار و اجرایی امر خصوصی‌سازی در قانون برنامه سوم و اقدامات مقدماتی انجام یافته ارائه گردید.
2- دستورالعمل «نحوه تشكیل جلسات هیات و چگونگی اتخاذ تصمیمات آن» مورد بررسی و تایید اعضای هیات قرار گرفت.
3- شرح وظایف دبیرخانه هیات عالی واگذاری طرح و با اصلاحاتی به تایید رسید تا متعاقباً جایگاه سازمانی و تشكیلات مورد نیاز آن براساس ماده «12» قانون برنامه سوم توسعه و شرح وظایف مذكور، توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین و به مورد اجرا گذارده ‌شود.
4- مقرر گردید خلاصه مذاكرات هر جلسه توسط دبیرخانه تهیه و در جلسه آتی به استماع اعضا جلسه برسد.
5- جلسه در ساعت 13 پایان یافت.
 

وظایف پیشنهادی دبیرخانه هیات عالی واگذاری

  
ماده 1- به موجب ماده «24» قانون برنامه سوم توسعه دبیرخانه هیات عالی واگذاری در وزارت امور اقتصادی و دارایی تشكیل می‌گردد و رئیس آن بعنوان دبیر هیات عالی واگذاری توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی تعیین می‌گردد.
 
ماده 2- وظایف دبیرخانه عبارت است از:

1-2- تهیه و تدوین پیش‌نویس آئین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، ضوابط و راهكارهای منظور شده در ماده «14» قانون برنامه سوم توسعه.
2-2- دریافت فهرست سهام و شركتهای موضوع ماده «11» قانون برنامه سوم توسعه.
3-2- طبقه‌بندی سهام و شركتهای موضوع ماده فوق با توجه به مفاد بندهای «1و 2» تبصره «4» ماده «4» قانون برنامه سوم و پیشنهاد آن به هیات برای طی مراحل بعدی.
4-2- هماهنگی با شركتهای مادرتخصصی به منظور ارائه پیشنهاد تعیین تكلیف و برنامه زمانبندی واگذاری سهام و شركتها و درج آن در دستور جلسه هیات.
5-2- جمع‌آوری اطلاعات لازم و تشكیل بانك اطلاعاتی مربوط.
6-2- برقراری سیستم مناسب اطلاع‌گیری و اطلاع‌دهی.
7-2- تهیه طرح و الگوی كلی زمانبندی و واگذاری سهام و پیشنهاد آن به هیات برای طی مراحل بعدی.
8-2- انجام بررسی‌های كارشناسی در خصوص نحوه حمایت از حقوق سهامداران جزء و پیشنهاد تصویب آن به هیات.
9-2- بررسی مشكلات شركتهای مادرتخصصی و سازمان خصوصی‌سازی در امر واگذاری و ارائه پیشنهاد‌های لازم به هیات.
10-2- تهیه گزارش‌های تحلیلی ادواری متضمن تجزیه و تحلیل‌ها و بررسی نقاط قوت و ضعف و بازخوردهای فرآیند و راهكارهای پیش برنده جهت ارائه به هیات.
11-2- بهره‌گیری از نظرات كارشناسان خبره به منظور تدوین برنامه نظارت بر فرآیند واگذاری و سازماندهی فعالیت‌های فرهنگی، تبلیغاتی در امر واگذاری.
12-2- فراهم‌ آوردن مقدمات تشكیل جلسات هیات.

 ماده 3- دبیرخانه به منظور انجام امور محوله می‌تواند نسبت به تشكیل كمیسیون‌های تخصصی ذیربط اقدام نماید.


 

دستورالعمل‌ نحوه تشكیل جلسات هیات عالی واگذاری
موضوع ماده "24" قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی


 
ماده 1- تعاریف برخی از عناوین و اصلاحات مذكور در این دستورالعمل‌ به شرح ذیل است:

1-1- قانون: قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران.
2-1- هیات: هیات عالی واگذاری موضوع ماده «13» قانون.
3-1- رئیس هیات: وزیر امور اقتصادی و دارایی.
4-1- وزیر ذیربط: وزیر وزارتخانه‌ای كه وضعیت شركتهای وابسته، تابعه و تحت پوشش آن در جلسه هیات مطرح می‌شود.
5-1- دبیرخانه: دبیرخانه موضوع ماده «13» قانون مستقر، در وزارت امور اقتصادی و دارایی.
6-1- دبیر: دبیر هیات عالی واگذاری.
7-1- مصوبات: كلیه موضوعاتی كه براساس قانون، پیشنهاد، تایید و تصویب آنها به عهده هیات قرار دارد.

ماده 2- هیات حداقل یك جلسه در ماه خواهد داشت كه با دعوت كتبی دبیر هیات تشكیل می‌گردد.
 
ماده 3- جلسات هیات در صورت لزوم با نظر رئیس هیات به طور فوق‌العاده تشكیل خواهد شد.
 
ماده 4- در دعوت‌نامه دستور جلسه قید و مستندات مربوط حداقل یك هفته قبل برای اعضا هیات ارسال می‌گردد.
 
ماده 5- جلسات هیات با حضور حداقل 4 نفر از اعضا كه حداقل 3 نفر آنها دارای حق رای می‌باشند رسمیت می‌یابد و مصوبات آن با احراز حداقل 3 رای اعتبار دارد.
 
ماده 6- در جلساتی كه برای تعیین تكلیف شركتها تشكیل می‌شود تصمیم‌گیری با حضور وزیر ذیربط انجام می‌گیرد و وزیر ذیربط در موضوع این ماده دارای حق رای می‌باشد.

تبصره: چنانچه وزیر ذیربط به هر دلیل در جلسه حضور نیابد برای یكبار دیگر از وی دعوت بعمل می‌آید و در صورت عدم حضور مجدد، هیات در خصوص شركتهای وابسته، تابعه و یا تحت پوشش آن وزارتخانه تصمیم‌گیری می‌نماید.
 
ماده 7-خلاصه مذاكرات جلسات هیات توسط دبیرخانه تهیه و مصوبات آن توسط رئیس هیات ابلاغ می‌گردد.

 

صورتجلسه هیأت عالی واگذاری

 
دومین جلسه هیات عالی واگذاری ساعت 11 صبح مورخ 1/6/1379 در دفتر وزیر امور اقتصادی و دارایی و با حضور اعضا تشكیل گردید خلاصه موارد مطروحه و تصمیمات متخده به شرح ذیل است:

- پیش نویس «آئین‌نامه برقراری نظام اقساطی فروش سهام» موضوع بند ه ماده «14» قانون برنامه سوم توسعه به شرح پیوست مورد بررسی و تایید هیات قرار گرفت و مقرر گردید تا جهت تصویب نهایی به هیات محترم وزیران ارسال گردد
- مقرر گردید سایر آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوط نیز به ترتیب اهمیت تدوین و در هیات مورد بررسی قرار گیرد.
- جلسه در ساعت 13 پایان یافت.

 
صورتجلسه هیأت عالی واگذاری

 

هیات عالی واگذاری طی جلسات سوم الی ششم نسبت به بحث و بررسی در خصوص آئین‌نامه اجرایی ماده «16» قانون برنامه سوم توسعه اقدام و آئین‌نامه مذكور به شرح پیوست در جلسه مورخ 1379/9/21 مورد تایید نهایی هیات قرار گرفت تا جهت تصویب هیات محترم وزیران ارسال گردد.
  

صورتجلسه هیأت عالی واگذاری


 هیات عالی واگذاری طی جلسات هفتم الی نهم با حضور اعضا تشكیل و نسبت به بررسی و تدوین نهایی آئین‌نامه موضوع بند «و» ماده «14» قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی كشور اقدام نمود و مقرر گردید آئین‌نامه یاد شده جهت تصویب هیات محترم وزیران ارسال گردد.