صفحه اصلي >  قوانين و مقررات > مصوبات هیات واگذاری > سال ١٣٩٤ > مصوبه هيات واگذاري - ۹۴/۰۹/۰۷ 
 

سيصد و هشتمين جلسه هيئت واگذاري رأس ساعت-/9 روز شنبه مورخ 07/09/1394 در محل سالن جهاد اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی تشكيل و موارد زير پس از بحث و بررسي مورد اتخاذ تصميم قرار گرفت:

1- قيمت پايه و شرايط واگذاري 17 درصد سهام شركت «عمران و مسكن‌سازان استان گلستان» متعلق به شركت مادرتخصصي عمران و بهسازی شهری ایران جهت واگذاري از طريق مزايده مطرح و پس از بحث و بررسي، قيمت پايه هـر سهم بـه مبلغ 94،776 ريـال جمعا به مبلغ16،111،920،000 ريال براساس ارزش روز خالص دارايي‏ها به‏صورت نقد و اقساط شامل 20 درصد نقد و مابقي به‏صورت اقساط 5 ساله طي 10 قسـط مساوي بـا فـواصل زماني6 ماهه از طريق مزايده مورد تصويب قرار گرفت. (نماينده دستگاه ذيربط آقاي رشيد)
2- قيمت پايه و شرايط واگذاري املاك شركت «توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور- واقع در شهرهاي سنندج و بيجار» مطرح و پس از بحث و بررسي با واگذاري آنها به‏شرح ذيل از طريق مزايده جداگانه و به‏صورت نقد و اقساط شامل 20 درصد نقد و مابقي با اقساط 4 ساله طي 8 قسـط مساوي بـا فـواصل زماني6 ماهه موافقت گرديـد:
الف) يك قطعه زمين واقع در شهـرك فرهنگيـان شهـر بيجـار بـه مساحـت 30،000 مترمربع به ارزش 57,875,100,000 ريال
ب) يك قطعه زمين واقع در ضلع شمال شرقي شهرك فرهنگيان شهر بيجار به مساحت 39،900 مترمربع به ارزش 31,122,000,000 ريال
ج) يك قطعه زمين واقـع در بلـوار توحيـد شهـر سننـدج بـه مساحـت تقـريبي 112،000 مترمربع به ارزش 252,210,960,000 ريال (نماينده دستگاه ذيربط آقاي مدبر)
3- قيمت پايه و شرايط واگذاري املاك شركت «توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور- پيست‏ اسب‏ سواري واقع در شهركرمان» مطرح و پس از بحث و بررسي مقرر شد سازمان خصوصی‏سازی سایر روش‏های ممکن برای واگذاری نظیر اجاره به شرط تمليك را نيز بررسی و جهت اتخاذ تصمیم در جلسه آتی هیئت واگذاری مطرح نماید. (نماينده دستگاه ذيربط آقاي مدبر)
4- «تجدید نظر در نحوه تعیین قیمت پایه و شرایط واگذاری جایگاه‌های سوخت» موضوع تصويب‏نامه‏هاي شماره 107029 مورخ 11/06/1394 و شماره 120753 مورخ 30/06/1394 هيئت واگذاري مطرح و پس از بحث و بررسی مقرر شد با همان قيمت پايه مصوب قبل و با شرايط عرضه به صورت نقد و اقساط شامل40 درصد نقد و مابقي در اقساط 2 ساله طي 4 قسط مساوي بـا فواصل زماني6 ماهـه جهت واگذاري از طريق مزايده و واگذاری هر جایگاه به‏صورت منفرد مـورد تصـويب قـرار گرفـت.
5- موضوع «نحوه اعطاي تنفس بدون سود فروش اقساطي در قراردادهاي واگذاري سازمان خصوصي‌سازي» مطرح و نحوه اعطاي تنفس در قراردادهاي واگذاری بدین نحو که در ابتدا مبالغ اقساط قرارداد با احتساب سود فروش اقساطي و بدون اعمال تنفس محاسبه و سپس سررسيد تمام اقساط بدون احتساب سود فروش اقساطي زمان تنفس و معادل مدت تنفس مصوب شده هيئت واگذاري به تاريخ جديد منتقل گردد، مورد تایید قرار گرفت. همچنین تصریح شد امهال اقساط خریداران کماکان با احتساب سود دوره استمهال صورت مي‏پذيرد.
6- اصلاح آيين نامه «نظام اقساطي واگذاري و نحوه دريافت بهاي حقوق قابل واگذاري» مطرح و پس از بحث و بررسي مقرر شد متن ذيل به عنوان ماده‌ (10) الحاقي به آيين‌نامه مذكور منضم و جهت تصويب به شوراي عالي اجراي سياست‌هاي كلي اصل (44) قانون اساسي پيشنهاد شود:
«ماده (10) آئين‌نامه نظام اقساطي واگذاري»:
«تمام يا بخشي از وجه التزام به عنوان تأخير تأديه خريداران در صورت وجود ادله موجه از سوي خريدار نظير بروز عوامل خارج از اختيار وي مانند تحريم و شرايط نامساعد محيط كسب و كار، بنا به بررسي و پيشنهاد سازمان خصوصي‌سازي و تصويب هيئت واگذاري قابل بخشودگي است. اين موضوع کماکان شامل واگذاري‌هاي انجام شده سازمان خصوصي‌سازي نيز مي‌شود.»
7- موضوع «ترتيبات قرارداد فيمابين سازمان خصوصي‌سازي و خريداران بنگاه‏ها در مورد نحـوه وصـول مطـالبات شركت‌هاي مادرتخصصي از شركت‏هاي واگذار شده» مطرح و پس از بحث و بررسي مقرر شد متن زير به انتهای بند (5) مصوبه دویست و هفتاد و ششم هيئت واگذاري اضافه شود:
«در مواردی که شرکت مادر تخصصی خارج از حقوق صاحبان سهام و به عنوان سهامدار مطالبه ای از شرکت مورد واگذاری دارد، چنانچه شرکت مادر ذیربط به سازمان خصوصی سازی رضایت نامه ای برای وصول مطالبه خود از شرکت توسط خریدار ارائه نماید، سازمان خصوصی سازی خریدار را متعهد به پرداخت این مطالبه در قرارداد واگذاری با آهنگ پرداخت و نرخ سود فروش اقساطی مطابق نرخ مصوب واگذاری به شرکت مادر تخصصی می نماید.»

اين تصويبنامه در اجراي قسمت اخير ماده (39) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل (44) قانون اساسي ابلاغ مي‏گردد./