صفحه اصلي >  قوانين و مقررات > مصوبات هیات واگذاری > سال ١٣٩٤ > مصوبه هیات واگذاری - ۹۴/۰۵/۲۱ 
 

« مصوبه هيئت واگذاري »
سيصد و پنجمين جلسه هيئت واگذاري رأس ساعت-/8 روز شنبه مورخ 21/06/1394 در محل سالن جهاد اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی تشكيل و موارد زير پس از بحث و بررسي مورد اتخاذ تصميم قرار گرفت:
 


1. گزارش نتايج «بازرسي ويژه سال 1393 از شركت‏هاي واگذارشده» به استماع اعضاء رسید و رهنمودهای لازم ارائه شد.
2. پيرو اقاله قرارداد شركت «فولاد آذربایجان به‏همراه طرح فولاد میانه» و با توجه به ارائه گزارش حسابرسي ويژه سازمان حسابرسي مورخ 19/05/1394 درمورد واگذاري شركت و طرح ياد شده و عـدم ورود خسارت از ناحيه خريداران آن‏ها در مدت تصدي، با تصفيه حساب و استرداد كليه وجوه دریافتی خزانه بابت معامله ياد‏شده موافقت و مقرر شد سازمان خصوصي‏سازي ترتيبات استرداد آن را اجرا نمايد.
3. انحـلال شـرکت «توسعه منابع آب و خاک سیستان» از شرکت‏های زیرمجموعه وزارت نیرو موضوع مصوبه شمـاره 24104/م تـاریخ 29/03/1393 تـا پایان سـال 1394 لغـو، مطابـق پيـوست بـه فهـرست شركت‏هـاي قابل واگذاري سال 1394 اضافه و مقرر شد همزمان با تصویب فهرست شرکت‏های قابل‏واگذاری سال 1395 توسط هيئت واگذاري، واگـذاري شركت تعیین تکلیف شـود.
4. گزارش نتیجه مذاکره با خریدار شرکت «مجتمـع آلومينيوم المهدي به‏همراه طرح هرمزال» و ابلاغ قرارداد واگذاري سهام شركت و دارائي ياد شده (طرح) و الحاقيه مربوط به آن در اجرای مصوبه مورخ 31/05/1394 هیئت واگذاری به اطلاع اعضاء رسید.
5. قيمت پايه و شرايط واگذاري 20 درصد سهام شركت «توسعه نيشكر و صنايع جانبي» متعلق به وزارت جهاد كشاورزي جهت واگذاري از طريق فرابورس مطرح و پس از بحث و بررسي، قيمت پايه هـر سهم بـه مبلغ 94,223 ريـال جمعا به مبلغ 21,541,535,506,700 ريال بر اساس ارزش روز خالص دارائيها به‏صورت نقد و اقساط شامل 10 درصد نقد و مابقي به‏صورت اقساط 8 ساله طي 16 قسـط مساوي بـا فـواصل زماني6 ماهه از طريق فرابورس مطابق جداول پيوست مورد تصويب قرار گرفت. در ضمن مقـرر شد در صورتي‏كه ساير سهامداران تمايل به واگـذاری سهام خود به همراه سهام مذکور با قيمت پايه و شرايط مصوب مذكور را داشته باشند، موضوع در آگهي عرضه درج شود.
6. قيمت پايه و شرايط واگـذاري 100 درصد سهـام شـركت «كشت و صنعت هفت تپه» متعلق به شركت مادرتخصصي سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران جهت واگذاري از طريق مزايده مطرح و پس از بحث و بررسي، قيمت پايه هـر سهم بـه مبلغ 14,974 ريـال جمعا به مبلغ 2,916,056,720,342 ريال براساس ارزش روز خالص دارائيها به‏صورت نقد و اقساط شامل 5 درصد نقد و مابقي به‏صورت اقساط 8 ساله طي 16 قسـط مساوي بـا فـواصل زماني6 ماهه از طريق مزايده مطابق جداول پيوست مورد تصويب قرار گرفت و مقرر شد در شرايط عرضه درج شود در صورتی که خریدار متعهد شود در دو سال نخست پس از واگذاري نسبت به سرمايه‏گذاري جديد از منابع خود در شركت مبادرت نمايد، طي همين مدت (دو سال) و حداكثر تا 4 قسط به ميزان سرمايه‏گذاري صورت گرفته و تا سقف مبلغ 4 قسط ياد‏شده پس از تائيد مطابق ساز وكار مـاده (2) دستـورالعمل «نحوه نظارت پس از واگذاري» تـوسط سازمـان خصوصی‏سازی، از تنفس در پرداخت اقساط بدون احتساب سود فروش اقساطي بهره‏مند شود.
7. قيمت پايه و شرايط واگذاري 28/98 درصد سهام شركت «ماشين سازي تبريز» متعلق به شـركت مادرتخصصي سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران جهت واگذاري از طريق مزايده مطرح و مقرر شد با حضور نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت مجددا در دستور جلسه هیئت واگذاری قرار گیرد.
8. قيمت پايه و شرايط واگذاري 100 درصد سهام شركت «ريخته‏گري ماشين سازي تبريز» متعلق به شركت مادرتخصصي سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران جهت واگذاري از طريق مزايده مطرح و مقرر شد با حضور نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت مجددا در دستور جلسه هیئت واگذاری قرار گیرد.
9. قيمت پايه و شرايط واگذاري 40 درصد سهام شركت «توسعه كشت ذرت» متعلق به شركت پشتيباني امور دام كشور جهت واگذاري از طريق مزايده مطرح و پس از بحث و بررسي با قيمت پايه هـر سهم بـه مبلغ 38,465,803 ريـال جمعا به مبلغ 107,704,248,400 ريال بر اساس ارزش روز خالص دارائيها به‏صورت نقد و اقساط شامل 15 درصد نقد و مابقي به‏صورت اقساط 6 ساله طي 12 قسـط مساوي بـا فـواصل زماني6 ماهه جهت واگذاري از طریق مزايده مطابق جداول پيوست مورد تصويب قرار گرفت.
10. قيمت پايه و شرايط واگذاري «كشتارگاه صنعتي ايلام» متعلق به شركت پشتيباني امور دام كشور جهت واگـذاري از طريق مزايـده مطرح و پـس از بحـث و بررسي مقرر شـد مجمـوعه عرصه، اعيان، ماشين آلات، تجهيزات، تاسيسات و حق الامتياز كشتارگاه مذكور واقع در شهرك صنعتي ششدار ايلام به ارزش 124,079,000,000 ريال به‏صورت نقد و اقساط شامل 10 درصد نقد و مابقي به صورت اقساط 7 ساله طي 14 قسط مساوي با فواصل زماني 6 ماهه از طریق مزايده مطابق جداول پيوست واگذار گردد.
11. قيمت پايه و شرايط واگذاري «كشتارگاه صنعتي اقليد فارس» متعلق به شركت پشتيباني امور دام كشور جهت واگـذاري از طريق مزايـده مطرح و پـس از بحـث و بررسي مقرر شـد مجمـوعه عرصه، اعيان، ماشين آلات، تجهيزات، تاسيسات و حق الامتياز كشتارگاه مذكور واقع در کیلومتر 9 جاده اقليد سورمق به ارزش 124,079,000,000 ريال به‏صورت نقد و اقساط شامل 10 درصد نقد و مابقي به صورت اقساط 7 ساله طي 14 قسط مساوي با فواصل زماني6 ماهه از طریق مزايده مطابق جداول پيوست واگذار گردد.
12. قيمت پايه و شرايط واگذاري «كشتارگاه صنعتي ياسوج» متعلق به شركت پشتيباني امور دام كشور جهت واگـذاري از طريق مزايـده مطرح و پـس از بحـث و بررسي مقرر شـد مجمـوعه عرصه، اعيان، ماشين آلات، تجهيـزات، تاسيسـات و حـق الامتيـاز كشتارگـاه مذكـور واقـع درکیلـومتر7 جـاده یـاسـوج بـه ارزش 124,079,000,000 ريال به‏صورت نقد و اقساط شامل 10 درصد نقد و مابقي به صورت اقساط 7 ساله طي 14 قسط مساوي با فواصل زماني 6 ماهه از طریق مزايده مطابق جداول پيوست واگذار گردد.
13. قيمت پايه و شرايط واگذاري «كشتارگاه صنعتي زابل» متعلق به شركت پشتيباني امور دام كشور جهت واگـذاري از طريق مزايـده مطرح و پـس از بحـث و بررسي مقرر شـد مجمـوعه عرصه، اعيان، ماشين آلات، تجهيزات، تاسيسات و حق الامتياز كشتارگاه مذكور واقع در محمد آباد،کيلومتر 30 زابل به ارزش 102,490,888,700 ريال به‏صورت نقد و اقساط شامل 10 درصد نقد و مابقي به صورت اقساط 7 ساله طي 14 قسط مساوي با فواصل زماني 6 ماهه از طریق مزايده مطابق جداول پيوست واگذار گردد.
14. قيمت پايه و شرايط واگذاري كشتارگاه «بندپي مازندران» متعلق به شركت پشتيباني امور دام كشور جهت واگـذاري از طريق مزايـده مطرح و پـس از بحـث و بررسي مقرر شـد مجمـوعه عرصه، اعيان، ماشين آلات، تجهيزات، تاسيسات و حق الامتياز كشتارگاه مذكور واقع در بابل به ارزش 169,924,200,000 ريال به‏صورت نقد و اقساط شامل 5 درصد نقد و مابقي به صورت اقساط 6 ساله طي 12 قسط مساوي با فواصل زماني 6 ماهه جهت واگذاري از طریق مزايده مطابق جداول پيوست واگذار گردد.
15. فهرست برخي تغييرات بنگاه‏هاي قابل واگذاري در سال 1394 به تفكيك گروه‌هاي (1) و (2) ماده (2) قانون اجـراي سياست‏هاي كلـي اصـل (44) قانون اساسي در اجراي جـزء (2) بنـد (ب) ماده (40) قانون مذكور تـوسط سازمان خصوصي‌سازي مطـرح و پـس از بحـث و بـررسي فهرست بنگاههاي قابل واگذاري سال 1394 با اعمال تغييرات ذيل به شرح پيوست مورد تصويب قرار گرفت:
الف) انتقـال نـام شـركـت «مجتمع صنايع آلومينيوم جنوب» از فهرسـت گـروه (1) به‏ فهرسـت گـروه (2) بنگـاه‏هـاي قابل واگذاري.
ب) درج نام شركت‏ «پالايش گاز پارسيان سپهر» در فهرست گروه (1) بنگاه‏هاي قابل واگذاري.
ج) درج نام شركت‏ «مركز ملي شماره گذاري كالا و خدمات» در فهرست گروه (1) بنگاه‏هاي قابل واگذاري.
د) درج نام شركت‏ «ملي صادرات گاز ايران» در فهرست گروه (2) بنگاه‏هاي قابل واگذاري.
ﻫ) درج نام شركت‏ «گوشت يزد» در فهرست گروه (1) بنگاه‏هاي قابل واگذاري.
و) درخصوص شركت «حمل و نقل ريلي كشور» مقرر شد بررسي بيشتر از سوي سازمان خصوصي‏سازي انجام و در جلسه آتي تصميم گيري شود.

اين تصويبنامه در اجراي قسمت اخير ماده (39) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل (44) قانون اساسي ابلاغ مي‏گردد./
علي طيب نيا