صفحه اصلي >  قوانين و مقررات > مصوبات هیات واگذاری > سال ١٣٩٤ > مصوبه هیات واگذاری - ۹۴/۰۶/۰۷ 
 

« مصوبه هيئت واگذاري »
سيصد و چهارمين جلسه هيئت واگذاري رأس ساعت-/8 روز شنبه مورخ 07/06/1394 در محل سالن جهاد اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی تشكيل و پس از بحث و بررسي موارد زیر تصويب شد:

 


1. موضوع نحوه واگذاري شـركت‏هاي «غله و خدمات بازرگاني» در اجراي مصوبه شماره 174418 مورخ 22/10/1392 هيئت واگذاري به اطلاع اعضاء رسيد و پس از بحث و بررسي مقرر شد سازمان خصوصي‏سازي نسبت به تهيه الگوي آماده‏سازي و واگـذاری شركتهاي مذكور از جمله واگذاري همزمان شركت‏هاي يادشده در كنار عرضه سيلوها و انبارهاي مورد نظر اقدام نمايد. (نمايندگان دستگاه ذيربط آقايان: بخشنده، مهرفرد، شجاعي، پاكروان و اشراقي)
2. موضـوع نحـوه واگـذاري شركت «خدمـات حمايتي كشاورزي» مطرح و پس از استمـاع نظـرات نمايندگان وزارت جهاد كشاورزي درخصوص جايگاه شركت مزبور در تامين نهاد‏ه‏هاي كشاورزي و با توجه به مطالبات شرکت فوق از دولت بابت يارانه و همچنین بدهی آن شركت به سیستم بانکی کشور، مقرر شد وزارت جهادكشاورزي راهکارهای واگذاری شرکت یاد شده را تعيين و در جلسات آتی هیئت واگذاری درخصوص الگوی جامع‏ واگذاری تصميم‏گيري شود. (نمايندگان دستگاه ذيربط آقايان: بخشنده، مهرفرد، شجاعي، پاكروان، اشراقي و سيف)
3. موضوع نحوه واگذاري شركت‏هاي «كشاورزي و دامپروري سفيدرود» و «كشت و صنعت و دامپروري مغان» مطرح و پس از بحث و بررسي تصميمات ذيل اتخاذ شد:

الف) درخصوص شـرکت «كشـاورزي و دامپـروري سفيـدرود» مقرر شد وزارت جهاد كشاورزي و سازمان خصوصي‏سازي الگوي انتقال يك هزار هكتار از اراضي شركت ياد شده بـه شـركت شهرک‏های کشاورزی و واگذاري باقيمانده اراضي شركت مزبور با فرض عدم تغییرکاربـری توسط خريداران پس از واگذاري را تهیه و نتيجه جهت تصمیم‏گیری در هیئت واگذاری ارائه شود.

ب) درخصوص شرکت «كشت و صنعت و دامپروري مغان» مقرر شد سهام 40 درصدي شرکت فوق در شرکت «کشت و صنعت پارس» توسط سازمان خصوصي سازي قيمت ‏گذاري و به منظور واگذاري به بخش غيردولتي به هیئت واگذاری پیشنهاد شود. همچنین مقرر شد سازمان خصوصی‏ سازی نسبت به آماده سازي و واگذاري مابقي موارد قابل واگذاري شركت ياد شده اقدام نمايد. (نمايندگان دستگاه ذيربط آقايان: بخشنده، مهرفرد، شجاعي، پاكروان، اشراقي، سجادي، يوسفي فرد و محمدي)

4. قيمت پايه و شرايط واگذاري جايگاه‏ سوخت واقع در «استان ايلام» متعلق به شركت ملي پخش فرآورده‏هاي نفتي ايران جهت واگذاري از طريق مزايده مطرح و پس از بحث و بررسي واگذاري عرصه، اعيان و تاسيسات جايگاه شركتي «شهر ايلام» به ارزش 57,753,600,000 ريال به‏صورت نقد جهت واگذاري از طریق مزايده مورد تصويب قرار گرفت. (نمايندگان دستگاه ذيربط آقايان: معظمي، تجلا، باقرپور، ارواي و اسماعيلي)
5. قيمت پايه و شرايط واگذاري جايگاه‏‏هاي سوخت واقع در «استان البرز» متعلق به شركت ملي پخش فرآورده‏هاي نفتي ايران مطرح و مقرر گرديد موارد ذیل از طريق مزايده يكجا به صورت نقدي واگذار گردند:


الف) عرصه، اعيان و تاسيسات جايگاه شركتي «نسا» به ارزش 60,339,000,000 ريال

ب) عرصه، اعيان و تاسيسات جايگاه واقع در «شهر كرج» به ارزش 168,960,000,000 ريال
(نمايندگان دستگاه ذيربط آقايان: معظمي، تجلا، باقرپور، ارواي و اسماعيلي)

6. قيمت پايه و شرايط واگذاري جـايگاه‏ سوخت «استـان‏كهگيلويه و بـويراحمـد» متعلق به شركت ملي پخش فرآورده‏هاي نفتي ايران جهت واگذاري مطرح و پس از بحث و بررسي مقرر شد عرصه، اعيان و تاسيسات جايگاه شركتي «شهر ياسوج» به ارزش 74,880,000,000 ريال به‏صورت نقد جهت واگذاري از طریق مزايده واگذار گردد. (نمايندگان دستگاه ذيربط آقايان: معظمي، تجلا، باقرپور، ارواي و اسماعيلي)
7. قيمت پـايـه و شـرايط واگـذاري جـايگاه‏ سـوخت «استان خـراسان جنوبي» متعلـق بـه شركت ملي پخش فرآورده‏هاي نفتي ايران جهت واگذاري مطرح و پس از بحث و بررسي واگذاري عرصه، اعيان و تاسيسات جايگاه شركتي واقع در «بيرجند» به ارزش 73,862,800,000 ريال به‏صورت نقد جهت واگذاري از طریق مزايده مورد تصويب قرار گرفت. (نمايندگان دستگاه ذيربط آقايان: معظمي، تجلا، باقرپور، ارواي و اسماعيلي)
8. قيمت پايه و شرايط واگذاري 100 درصد سهام شركت «پتروشيمي دماوند» متعلق به شركت مادرتخصصي ملي صنايع پتروشيمي جهت واگذاري از طريق فرابورس مطرح و پس از بحث و بررسي واگذاري با قيمت پايه هـر سهم بـه مبلغ 1,346,122,240 ريـال جمعا به مبلغ 16,826,528,000,000 ريال بر اساس ارزش روز خالص دارائيها به‏صورت نقد و اقساط شامل 10 درصد نقد و مابقي به‏صورت اقساط 8 ساله طي 16 قسـط مساوي بـا فـواصل زماني6 ماهه جهت واگذاري از طریق فرابورس مورد تصويب قرار گرفت. همچنین مقرر شد وصول طلب شرکت مادرتخصصی ذيربط از شرکت مذکور و نحوه دريافت آن از زمان واگذاری شـرکت (خصوصی شدن) بـا شـرایط و نـرخ سـود مشابـه پـرداخت اقسـاط تـوسط خـریدار بـه سازمان خصوصی سازی، در شرايط عرضه و قرارداد واگذاري درج شود. همچنين در شرايط عرضه درج شود در صورتی که خریدار متعهد شود در دو سال نخست پس از واگذاري نسبت به سرمايه‏گذاري جديد از منابع خود در شركت مبادرت نمايد، به ميزان سرمايه‏گذاري صورت گرفته و تا 4 قسط پس از تائيد مطابق ساز وكار ماده (2) دستورالعمل «نحوه نظارت پس از واگذاري» توسط سازمان خصوصی‏سازی، از تنفس در پرداخت اقساط بدون احتساب سود فروش اقساطي بهره‏مند شود. (نمايندگان دستگاه ذيربط آقايان: معظمي، راستي، اسماعيلي و شهرياري)
9. قيمت پايه و شرايط واگذاري 0674/0 درصد سهام شركت «پتروشيمي پارس» متعلق به شركت مادرتخصصي ملي صنايع پتروشيمي جهت واگذاري از طريق مزايده مطرح و پس از بحث و بررسي با قيمت پايه هـر سهم بـه مبلغ 20,602 ريـال جمعا به مبلغ 83,375,469,920 ريال بر اساس ميانگين روش‏هاي سودآوري، P/E و ارزش فعلي درآمدهاي آتي به‏صورت نقد و اقساط شامل 50 درصد نقد و مابقي به‏صورت اقساط 1 ساله طي 2 قسـط مساوي بـا فـواصل زماني6 ماهه جهت واگذاري از طریق مزايده مورد تصويب قرار گرفت. (نمايندگان دستگاه ذيربط آقايان: معظمي، راستي و اسماعيلي)
10. اصلاح اساسنامه شركت «خدمات كيفيت آريا اس جي اس» مطرح و پس از بحـث و بررسي به استناد بند (3) ماده (18) قانون سياست‏هاي كلي اصل (44) قانون اساسي با افزايش سرمايه شركت مزبور از مبلغ 1،500،000،000 ريال به مبلغ 122،500،000،000 ريال از محل مطالبات حال شده سهامدارن و اصلاح ماده (6) اساسنامه شرکت مذكور به شرح پيوست موافقت شد.

اين تصويبنامه در اجراي قسمت اخير ماده (39) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل (44) قانون اساسي ابلاغ مي‏گردد./