صفحه اصلي >  قوانين و مقررات > مصوبات هیات واگذاری > سال ١٣٩٤ > مصوبه هیات واگذاری - ۹۴/۰۵/۲۴ 
 

« مصوبه هيئت واگذاري»
سيصد و دومين جلسه هيئت واگذاري رأس ساعت-/8 روز شنبه مورخ 24/05/1394 در محل سالن جهاد اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی تشكيل و پس از بحث و بررسي موارد زیر تصويب شد:

1.     قيمت‏هاي پايـه «جايگاه‏هاي سوخت» يـازده استان مطابق جـداول پيوست متعلق به شركت ملي پخش فرآورده‏هاي نفتي ايران براي واگذاري از طريق مزايده مطرح و قيمت‏هاي مذكور براي واگذاري به روش مزايده با ساز وكار به شرح ذيل تصويب شد:

الف) در صورتي‏كه قيمت كارشناسي كمتر از ده برابر خالص درآمد مورد انتظار سالانه باشد، قيمت پايه معادل ده برابر خالص درآمد مورد انتظار ساليانه است.

ب) درصورتي‏كه قيمت كارشناسي بيش از بيست برابر خالص درآمد مورد انتظار سالانه باشد، قيمت پايه معادل بيست برابر خالص درآمد مورد انتظار ساليانه است.

ج) درصورتي‏كه قيمت كارشناسي بيش از ده برابر و كمتر از بيست برابر خالص درآمد مورد انتظار باشد، قيمت پايه معادل قيمت كارشناسي است.

همچنين مقرر شد مزايده جايگاه‏هاي هر استان به‏صورت يكجا و نقد برگزار شود و بالاترين پيشنهاد قيمت براي مجموع جايگاه‏هاي هر استان مبناي تعيين برنده مزايده قرار گيرد. (نماينده دستگاه ذيربط آقاي معظمي)

2.     قيمت پايه و شرايط واگـذاري 10 درصد سهام شركت «مجتمع صنايع پتروشيمي دهلران سپهر» متعلق به شركت مادرتخصصي ملي صنايع پتروشيمي جهت واگذاري از طريق مزايده مطرح و پس از بحث و بررسي، قيمت پايه هـر سهم بـه مبلغ 41,328 ريـال جمعا به مبلغ 41,328,000,000 ريال براساس ارزش روز خالص دارائيها به‏صورت نقد و اقساط شامل 20 درصد نقد و مابقي به‏صورت اقساط 4 ساله طي 8 قسـط مساوي بـا فـواصل زماني6 ماهه از طريق مزايده مطابق جداول پيوست مورد تصويب قرار گرفت. (نمايندگان دستگاه ذيربط آقايان: معظمي، رحيميان سراي)

3.     قيمت پايه و شـرايط واگـذاري 78/19 درصـد سهـام شـركـت «پتروشيمي كـازرون» متعلـق بـه شركت مادرتخصصي ملي صنايع پتروشيمي جهت واگذاري از طريق فرابورس مطرح و پس از بحث و بررسي، قيمت پايه هـر سهم بـه مبلغ 2,360 ريـال جمعا به مبلغ 308,103,347,760 ريال براساس ارزش روز خالص دارائيها به‏صورت نقد و اقساط شامل 20 درصد نقد و مابقي به‏صورت اقساط 4 ساله طي 8 قسـط مساوي بـا فـواصل زماني6 ماهه از طريق فرابورس مطابق جداول پيوست مورد تصويب قرار گرفت. (نمايندگان دستگاه ذيربط آقايان: معظمي، رحيميان سراي)

4.     موضوع «تعيين قيمت مانده سهام ترجيحي جذب نشده شركت پتروشيمي خراسان» مطرح و پس از بحث و بررسي واگذاري تعداد 14,451,205 سهم از سهام شركت مذكور به متقاضيان سهام ترجيحي جامانده از مرحله اول واگذاري سهام ترجيحي به قيمت هر سهم 6،095 ريال مورد تصويب قرار گرفت و مقرر شد سازمان خصوصي‏سازي نسبت به واگذاري سهام مذكور به متقاضيان با رعايت مقررات اقدام نمايد. (نمايندگان دستگاه ذيربط آقايان: معظمي، رحيميان سراي)

5.     موضوع مطالبات سازمان خصوصي سازي بابت واگذاري سهام شركت‏هاي «ماشين سازي لرستان» و «مهندسي خط و ابنيه فني راه آهن» مطرح و با توجه به نامه شماره 17656/94 مورخ 05/05/1394 دادستاني محترم انقلاب تهران مبني بر موافقت با تداوم مالكيت خريداران قبلي سهام بر دو شركت موصوف با رعايت مقررات جاري اين سازمان، موضوع واگذاري سهام مذكور براي وصول مطالبات سازمان (موضوع مصوبه جلسه شماره دويست و هشتادو پنج) منتفي اعلام شد. همچنين به سازمان خصوصي سازي اجازه داده شد علاوه بر اختيار موضوع بند (9) مصوبه دويست و شصت و نه هيئت واگذاري مبني بر استمهال 4 قسط خريداران بنگاه‏ها، نسبت به امهال 8  قسط پرداخت نشده با رعايت مقررات اقدام نمايد.

6.     گـزارش «قيمت ‏گذاري شركت مهندسين مشاور مهاب قدس» مطرح و با وجود اقدامات به‏عمل آمده براي توقف اجـرا و ابطـال رأي صادره از سـوي شعبه 19 مجتمـع قضـايي شهيد بهشتي، ضـرورت تسريع در ارزشگذاري 49 درصد از سهام شركت ياد شده مورد تاكيد قرار گرفت. همچنين به‏علت هزينه بسيار بالاي كارشناسي اين امر كه به‏دليل گستردگي شركت‏هاي زيرمجموعه شركت «آب و برق صبا» تحميل مي شود، هيئت واگذاري همراهي لازم را براي جبران هزينه ها از طريق مجاري قانوني و متعارف انجام خواهد داد.

7.     موضوع «ضرورت بازنگري آگهي‏هاي واگذاري بنگاه‏ها در جرايد با رويكرد صرفه جويي در هزينه‏هاي انتشار» مطرح و هيئت با انتقال آن دسته از تصميمات خود از متن آگهي‏هاي روزنامه ها به سايت اينترنتي سازمان خصوصي‏سازي موافقت نمود. همچنين مقرر شد سازمان مزبور ضمن بررسي ساير مقررات اجرايي و شناسايي موارد الزامي براي انتشار در آگهي‏ها، نسبت به شناسايي موارد مشابه كه به تصويب هيئت وزيران و شوراي عالي اجراي سياستهاي كلي اصل (44) قانون اساسي رسيده است مبادرت و پيشنهادات اصلاحي را از همان مراجع درخواست نمايد.  

8.     قیمت پایه و شرایط واگذاری 08/87  درصد سهام شركت «حمل و نقل بين المللي خليج فارس» متعلق به شركت مادرتخصصي بازرگاني دولتي ایران جهت واگذاري از طريق بورس مطرح و پس از بحث و بررسي مقرر شد با قيمت پايه هرسهم مطابق با قیمت پاياني تابلو بورس در روز قبل از عرضه به اضافه 20 درصد به‏شرط آنكه از مبلغ 3،836 ريال كمتر نباشد جمعا به مبلغ حداقل 1،165،837،120،000 ريال به‏صورت نقد و اقساط شامل 25 درصد نقد و مابقي به‏صورت اقساط 5 ساله طي 10 قسـط مساوي با فواصل زماني 6 ماهه از طريق بورس مطابق جداول پيوست مورد تصويب قرار گرفت. (نماينده دستگاه ذيربط آقايان: محمودي، عيدي وندي، ورداسبي و شجاعي)

9.     قیمت پـایه و شرایط واگـذاری 01/5 درصد سهـام شـركت «سرمايه‏گـذاري رنـا» متعلق بـه شركت مادرتخصصي سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران جهت واگذاري از طريق بورس مطرح و پس از بحث و بررسي مقرر شد بـا قيمت پـايه هـرسهم مطـابق با قیمت پاياني تابلو بـورس در روز قبـل از عرضه به اضافه 5 درصد به‏شرط آنكه  از مبلغ 1,106 ريال كمتر نباشد جمعا به مبلغ حداقل 166,170,134,970 ريال به‏صورت نقد و اقساط شامل 20 درصد نقد و مابقي به‏صورت اقساط 5 ساله طي 10 قسـط مساوي با فواصل زماني 6 ماهه از طريق بورس مطابق جداول پيوست مورد تصويب قرار گرفت.

 

 

 اين تصويبنامه در اجراي قسمت اخير ماده (39) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل (44) قانون اساسي ابلاغ مي‏گردد./

                                                                                                                     علي طيب نيا