صفحه اصلي >  قوانين و مقررات > مصوبات هیات واگذاری > سال ١٣٩٤ > مصوبه هیات واگذاری - ٩٤/٠٢/١٩ 
 

« مصوبه هيئت واگذاري »

 

 دويست و نود و نهمين جلسه هيئت واگذاري رأس ساعت-/8  روز شنبه مورخ 19/02/1394 در محل سالن جهاد اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی تشكيل و پس از بحث و بررسي موارد زیر تصويب شد:

 

1. قیمت پایه و شرایط واگذاری 9/49 درصد سهام شركت «تعميرات نيروگاهي ايران» متعلق به شـركت مادرتخصصي توانير جهت واگذاري از طريق مزايده مطرح و پس از بحث و بررسي مقرر شد موضوع مراعي و پس از تعيين تكليف انتقال شرکت مذکور از گروه (1) به گروه (2) بنگاه های قابل واگذاری توسط هیئت محترم وزیران، نسبت به طرح مجدد موضوع در جلسات آتي هيئت واگذاري اقدام شود. (نمايندگان دستگاه ذيربط آقايان: چيت چيان، دائمي، حسن زاده، كردي و پيشاهنگ)

2. قيمت پايه و شرايط واگذاري 100 درصد سهام شركت «توليد نيروي برق خليج فارس» متعلق به شركت مادرتخصصي توانير جهت واگذاري از طريق فرابـورس مطـرح و پس از بحـث و بـررسي مقرر شد مطالبات شرکت مادرتخصصی یادشده از دولت ظرف مدت سه ماه توسط سازمان حسابرسی بررسی و نتيجه در هیئت واگذاری مطرح شود. (نمايندگان دستگاه ذيربط آقايان: چيت چيان، دائمي، حسن زاده، كردي و پيشاهنگ)

3. قيمت پايه و شرايط واگذاري عرضه مجدد 03/92 درصد سهام شركت «نساجي قائم‏شهر» متعلـق بـه شـرکت مادرتخصصی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران جهت واگذاري از طريق مزايده مطرح و پس از بحث و بررسي، قيمت پايه هـر سهم بـه مبلغ 86،824،833 ريال جمعا به مبلغ 418،929،819،225 ريال براساس 90  درصد ارزش روز خالص دارايي‏ها به صورت نقد و اقساط شامل10 درصد نقد و مابقي در اقساط 8 ساله طي 16 قسـط مساوي بـا فـواصل زماني 6 ماهه جهت واگذاري از طريق مزايده مـورد تصـويب قـرار گرفـت. (نمايندگان دستگاه ذيربط آقايان: يزداني، سليماني و صالح كندري)

4. قيمت پايه و شرايط واگذاري عرضه مجدد 65/8 درصد سهام شركت «صنايع فراساحل» متعلق به شرکت مادرتخصصی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران جهت واگذاري از طريق مزايده مطرح و پس از بحث و بررسي، قيمت پايه هـر سهم بـه مبلغ 57,579,656  ريال جمعا به مبلغ  369,200,754,272  ريال براساس ميانگين روش‏هاي ارزش روز خالص دارائي ها، ارزش ويژه دفتري و ارزش اسمي به صورت نقد و اقساط شامل10 درصد نقد و مابقي در اقساط6 ساله طي 12 قسط مساوي بـا فواصل زماني6  ماهـه جهت واگذاري از طريق مزايده مـورد تصـويب قـرار گرفـت. (نمايندگان دستگاه ذيربط آقايان: يزداني، سليماني و صالح كندري)

5.   بـا پيشنهاد اضافـه شـدن نـام شركت «كارآفرينان توسعه صنعت مهر» متعلـق بـه شركت مادرتخصصي سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران بـه فهرست سهام قابل واگذاری گروه (1) سال 1394 موافقت و واگذاري 10 درصد سهـام شركت مذكور بـا قيمت پايـه هر سهم بـه مبلـغ 381 ريال جمعا بـه مبلغ 3,810,000,000 ريال براساس ارزش ويژه دفتري به صورت نقد از طريق مزايده مـورد تصـويب قـرار گرفـت. (نمايندگان دستگاه ذيربط آقايان: يزداني، سليماني و صالح كندري)

6. قيمت پايـه و شـرايط واگـذاري 80/26 درصـد سهـام شـركت «گسترش چراغ دانش» متعلـق بـه شـرکت مادرتخصصی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران جهت واگذاري از طريق مزايده مطرح و پس از بحث و بررسي، قيمت پايه هـر سهم بـه مبلغ 50 ريال جمعا به مبلغ 669,995,000 ريال براساس ارزش روز خالص دارايي‏ها به صورت نقد از طريق مزايده مـورد تصـويب قـرار گرفـت. (نمايندگان دستگاه ذيربط آقايان: يزداني، سليماني و صالح كندري)

7. قيمت پايـه و شرايط واگـذاري عـرضه مجدد املاك شركت «سنگ آهن شرق ايران» متعلق به شركت مادرتخصصي سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران واقع در منطقه كوهسنگي شهر مشهد جهت واگذاري از طريق مزايـده مطـرح و پس از بحث و بـررسي مقـرر شـد بـا قيمت 39,110,000,000 ريال به‌‏صورت نقد و اقساط شامل 50 درصد نقد و مابقي به‏صورت اقساط 1 ساله طي 2 قسـط مساوي بـا فـواصل زماني6 ماهه از طريق مزايده واگذار گردد. (نمايندگان دستگاه ذيربط آقايان: يزداني و باب اله زاده)

8. قيمت پايه و شرايط واگذاري اموال و املاك شركت «كشتارگاه صنعتي جونقان چهارمحال و بختياري» متعلق به شركت مادرتخصصي پشتيباني امور دام كشور جهت واگـذاري از طريق مزايـده مطرح و پـس از بحـث و بررسي مقرر شـد مجمـوعه عرصه، اعيان، ماشين آلات، تجهيزات، تاسيسات و حق الامتياز كشتارگاه مذكور واقع در جاده شهركرد- جونقان به ارزش 393,006,185,000 ريال به‏صورت نقد و اقساط شامل 10 درصد نقد و مابقي به صورت اقساط 7 ساله طي 14 قسط مساوي با فواصل زماني 6 ماهه جهت واگذاري از طریق مزايده واگذار گردد. (نمايندگان دستگاه ذيربط آقايان: ورداسبي، جدي و پرهيز)

9. قيمت پايـه و شرايط واگـذاري اموال و املاك شـركت «كشتارگاه صنعتي فساران اصفهان» متعلق بـه شركت مادرتخصصي پشتيباني امور دام كشور جهت واگذاري از طريق مزايده مطرح و پس از بحث و بررسي مقرر شد مجموعه عرصه، اعيان، ماشين آلات، تجهيزات، تاسيسات و حق الامتياز كشتارگاه مذكور واقع در جاده اصفهان- نايين به ارزش 201,793,720,000 ريال به‏صورت نقد و اقساط شامل 10 درصد نقد و مابقي به صورت اقساط 7 ساله طي 14 قسط مساوي با فواصل زماني 6 ماهه جهت واگذاري از طریق مزايده واگذار گردد.  (نمايندگان دستگاه ذيربط آقايان: ورداسبي، جدي و پرهيز)

10. قيمت پايه و شرايـط واگذاري اموال و املاک شـرکـت «كشتارگاه صنعتي بندپي مازندران» متعلـق بــه شركت مادرتخصصي پشتيباني امور دام كشور جهت واگذاري از طريق مزايده مطرح و پس از بحث و بررسي مقرر شد مجموعه عرصه، اعيان، ماشين آلات، تجهيزات، تاسيسات و حق الامتياز كشتـارگاه مذكـور بـه ارزش 169,924,200,000 ريال به‏صورت نقد و اقساط شامل 10 درصد نقد و مابقي به صورت اقساط 7 ساله طي 14 قسط مساوي با فواصل زماني 6 ماهه جهت واگذاري از طريق مزايده واگذار گردد. (نمايندگان دستگاه ذيربط آقايان: ورداسبي، جدي و پرهيز)

11. قيمت پايـه و شـرايط واگـذاري 87/49 درصـد سهـام شـركت «عمران و مسكن سازان استان فارس» جهـت واگذاري از طريق مزايده مطرح و پس از بحث و بررسي، قيمت پايه هـر سهم بـه مبلغ 16,884,944 ريال جمعا به مبلغ 151,542,372,400 ريال براساس ارزش روز خالص دارايي‏ها به صورت نقد و اقساط شامل30 درصد نقد و مابقي در اقساط 3 ساله طي 6  قسـط مساوي بـا فـواصل زماني 6  ماهه جهت واگذاري از طريق مزايده مـورد تصـويب قـرار گرفـت.

12. قیمت پایه و شرایط واگذاری 63/28 درصد سهام شركت «كشت و صنعت شهريار» جهت واگذاري مطرح و پـس از بحـث و بـررسي مقرر شد بعـد از تعيين تكليـف امـلاك شركت مذكـور در منطقه كهنوج جيرفت و بررسی مجدد نحوه قيمت گذاري سهام شركت يادشده، نتيجه در جلسات آتی هیئت واگذاری مطرح شود.

13. «فهرست عناوين مشاغل مربوط به مشمولين دستورالعمل بيمه مسئولان و مجريان امر واگذاري سال 1394» مطرح و پس از بحث و بررسي به استناد ماده (3) آيين‏نامه اجرايي نحوه بيمه مسئولان و مجريان امر واگذاري مطابق پيوست مورد تصويب قرار گرفت.

14. با انتشار آگهي عرضه شركت «پتروشيمي دماوند» موضوع بند (2) مصوبه شماره 22208 مـورخ 15/02/1394 هيئت واگـذاري موافقت شـد.

 اين تصويبنامه در اجراي قسمت اخير ماده (39) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل (44) قانون اساسي ابلاغ مي‏گردد./