صفحه اصلي >  قوانين و مقررات > مقررات اجرایی اصل ٤٤قانون اساسی > سایر مصوبات > دستورالعمل و چارچوب نحوه انجام کار و ارائه گزارش قیمت‌گذاری 
 

دستور العمل و چارچوب نحوه انجام كار و ارائه گزارش قيمت گذاري

 

بسمه تعالي

"با صلوات بر محمد و آل محمد"

وزارت امور اقتصادي و دارايي

 

در اجراي بند (3-4) ماده (4) آئین نامه اجرایی "شیوه های قیمت گذاری بنگاه ها و نحوه اعمال شیوه های مذکور در همین چارچوب" موضوع تصويب نامه شماره 210676/196514/2/63 مورخ 20/12/1387 شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی، دستور العمل و چارچوب" نحوه انجام كار و ارائه گزارش قيمت گذاري" به شرح ذيل ابلاغ مي شود.

 

ماده 1 : واژه ها و اصطلاحات مندرج در این دستورالعمل، در معانی مشروح زیر به کار برده می شود:

الف) قانون:قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی.

ب) سازمان: سازمان خصوصی سازی.

پ)آیین نامه قیمت گذاری: آیین نامه اجرایی"شیوه های قیمت گذاری بنگاهها ونحوه اعمال شیوه های مذکور در همین چارچوب " مصوب شورای عالی اجرای سياستهای کلی اصل 44 قانون اساسی.

ت) بنگاه مشمول واگذاری:بنگاه، سهام و فعالیت اقتصادی موضوع گروه (1) و(2) ماده (2) قانون که نام آن برای واگذاری به تصویب مراجع ذی ربط رسیده است.

ث)گزارش قيمت گذاري سهام:گزارشی است که بر مبنای اطلاعات و مستندات ارائه شده از سوی بنگاه مشمول واگذاری  توسط کارشناس قیمت گذاری بنگاه تهیه و مطابق مندرجات این دستورالعمل به سازمان ارائه می شود.

 ج)کارشناس قیمت گذاری بنگاه: شخص حقیقی یا حقوقی که بر اساس مصوبه موضوع بند (2-4) ماده (4) آئین نامه قیمت گذاری، توسط سازمان از بین کارشناسان رسمی دادگستری، کارشناسان مرکز امور مشاوران و کارشناسان قوه قضائیه، موسسات حسابرسی عضو  جامعه حسابداران رسمی ایران و سایر اشخاص ذی صلاح انتخاب می شود تا گزارش قیمت گذاری سهام را تهیه نماید.

 چ) کارشناس فنی قیمت گذاری:شخص حقیقی یا حقوقی که بر اساس مصوبه موضوع بند (2-4) ماده (4) آئین نامه قیمت گذاری، توسط سازمان از بین کارشناسان رسمی دادگستری، کارشناسان مرکز امور مشاوران و کارشناسان قوه قضائیه در رشته های راه و ساختمان و نقشه برداری،صنعت و فن، وسائط نقلیه و سایر رشته های موردنیاز انتخاب می شود تا نسبت به قیمت گذاری دارائی های ثابت یا جاری غیر پولی بنگاه مشمول واگذاری و ارایه آن به کارشناس قیمت گذاری بنگاه مبادرت کند.

ماده 2- چارچوب قیمت گذاری بنگاهای مشمول واگذاری مطابق سرفصلهاي كلي نمونه پیوست این دستورالعمل تعیین می شود. سازمان مکلف است همواره نسخه ای از آخرین نمونه تفصيلي گزارش دهی مذکور را بااعمال اصلاحات یا تغییرات احتمالی، بر اساس سرفصلهاي كلي ضميمه اين دستورالعمل دراختیار کارشناسان قیمت گذاری بنگاه ها قرار دهد .

ماده3- رعایت نحوه انجام کار و مبانی قیمت گذاری مطابق بندهای زیر از سوی کارشناسان موضوع این دستورالعمل ضروری است:

1- کارشناسان موضوع این دستورالعمل باید بلافاصله پس از انتخاب از سوی  سازمان، ارزیابی بنگاه را آغاز و حسب لزوم و نیاز سازمان، جدول زمان بندی انجام کار خود را به سازمان ارائه کنند. اگر بنا به دلایلی نظیر عدم همکاری مدیران بنگاه مشمول واگذاری یا عدم ارایه اطلاعات و اسناد لازم، قیمت گذاری و تهیه گزارش آن ممکن نباشد، کارشناس مربوط باید بلافاصله موانع انجام کار را گزارش دهد تا سازمان نسبت به رفع آن اقدام نماید .

2- کارشناسان فنی قیمت گذاری باید حداکثر ظرف یک ماه پس از انتخاب، موارد مربوط به خود را قطعی نموده و گزارش لازم را به کارشناسان قیمت گذاری بنگاه تحویل دهند. کارشناس قیمت گذاری بنگاه نیز باید حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از دریافت گزارش تمامی کارشناسان فنی قیمت گذاری، گزارش نهایی قیمت گذاری بنگاه مشمول واگذاری را تکمیل نمود و به سازمان تحول دهد. در صورت نیاز به تعدیل زمان بندی ارائه گزارش به دلایلی خارج از ارده کارشناس، مراتب از سوی وي به سازمان اعلام می شود تادر صورت موافقت، زمان بندی جدیدی برای گزارش دهی تعیین شود.

3- ارزیابی قیمت بنگاه مشمول واگذاری توسط کارشناس قیمت گذاری بنگاه براساس آئین نامه قیمت گذاری و با درج و تکمیل اطلاعات لازم در چارچوب گزارش دهی موضوع ماده (2) فوق انجام می شود. کارشناس قیمت گذاری بنگاه باید نسبت به مهر و امضای گزارش نهایی ارزیابی اقدام و آن را در چهار نسخه واحد به صورت کتبی و الکترونیکی در قالب لوح فشرده و سه نسخه از آن را به سازمان تحویل دهد.

4- کارشناس فنی قيمت گذاري تحت مدیریت کارشناس قیمت گذاری بنگاه ارایه خدمات می کند و باید گزارش خود را درباره قیمت گذاری دارائی های مورد ارزیابی، به کارشناس قیمت گذاری بنگاه ارایه نماید. کارشناس قیمت گذاری بنگاه نیز مکلف است براساس قضاوت حرفه ای و تحلیل کارشناسی دقیق و علمی، و بر اساس دارایی های ارزیابی شده، قیمت واحدی برای سهام و بنگاه مشمول واگذاری که معرف ارزش پایه عادلانه و منصفانه سهام و بنگاه مذکور باشد، تعیین نماید.

5- برای رفع هر گونه اشکال یا مغایرت احتمالی در ارزیابی، هماهنگی لازم باید بین کارشناس قیمت گذاری بنگاه و کارشناسان فنی قیمت گذاری صورت پذیرد و کارشناس  قیمت گذاری بنگاه باید با بررسی دقیق گزارش هر یک از کارشناسان فنی و تطبیق آن با صورت ریز دارائی های بنگاه، نسبت به کامل بودن اطلاعات و مندرجات گزارش قیمت گذاری اطمینان حاصل نماید.

6- بازدید، ارزیابی  وقیمت گذاری دارایی های مشمول قیمت گذاری توسط کارشناسان فني قیمت گذاری باید براساس فهرست اموال تایید شده بنگاه مشمول واگذاری که صورت ریز آن را از کارشناس قیمت گذاری يا مدير عامل بنگاه، دریافت می کنند باشد و اقدامات ارزيابي نيز با هماهنگی آنان صورت گیرد و در اين راستا مشاهده عینی و حضوري دارایی های مذکور توسط کارشناس مورد نظر الزامي است.

7-کارشناس فنی قیمت گذاری و کارشناس قیمت گذاری بنگاه حق واگذاری کار ارجاعی سازمان را به سایر اشخاص ندارند و قیمت گذاری باید با سرپرستی مستقیم و راساً توسط شخص آنان صورت گیرد، لذا هرگونه مسئولیت در زمینه قیمت گذاری متوجه کارشناس ذی ربط است.

8- کارشناس قیمت گذاری بنگاه موظف به رعایت قوانین و مقررات مربوط به در مورد قیمت گذاری بنگاههای دولتی و متعلق به دولت است و باید استاندارد های حسابداری و حسابرسی و آیین رفتار حرفه ای را رعایت نماید. در صورت تخطی از موارد مذکور و اهمال در انجام وظایف توسط کارشناسان موضوع این دستورالعمل، مراتب از سوی سازمان برای رسیدگی به مراجع صالح مربوط اعلام می شود.

9- کارشناسان موضوع این دستورالعمل مکلفند پس از رسیدگی گزارش قیمت گذاری ازسوی سازمان و احصای هر نوع ایراد یا اشکال احتمالی در قیمت گذاری بنگاه یا سهام مشمول واگذاری، مراتب را مورد رسیدگی مجدد قرار داده و گزارش نهایی خود را با اصلاح نكات اعلام شده مجدداً به سازمان ارایه کنند.

10-کارشناسان موضوع این دستورالعمل باید اطلاعات خود از بنگاه مشمول واگذاری را کاملاً محرمانه تلقی نموده و دراختیار سایرین قرار ندهند. این کارشناسان موظفند حسب مورد در جلسات رسيدگي توسط سازمان خصوصي سازي شركت نمود و در صورت لزوم و با هماهنگی سازمان، برای ادای توضیحات در جلسات هیأت واگذاری، هیأت داوری یا سایر مراجع قضایی حضور یابند.

11- چنانچه کارشناسان موضوع این دستورالعمل درتهیه گزارش قیمت گذاری، مقررات مربوط و چارچوب گزارش دهی را رعایت ننمایند و یا اقلام با اهمیت در قیمت گذاری را افشاء نکنند وگزارش آنان دارای ایرادات با اهمیت و اساسی به تشخیص سازمان باشد یا در مهلت مقرر تحویل نشود، سازمان می تواند ضمن پي گيري در مراجع مربوط، تا پنجاه درصد از حق الزحمه آنان را نيز کسر نماید. همچنین سازمان می تواند در صورت عدم دریافت گزارش قیمت گذاری بنگاه در زمان مقرر، پس از اعلام کتبی به کارشناسان مربوط، قیمت گذاری را به سایر کارشناسان واجد شرایط محول کند.

ماده 4-در ارایه گزارش قیمت گذاری بنگاه ها، نکات زیر باید از سوی کارشناسان مربوط رعایت شود:

1- قیمت گذاری کلیه دارایی های ثابت یا جاری غیر پولی مورد ارزیابی باید بر مبنای ارزش جاری آنها در زمان مراجعه و یا بازدید کارشناس باشد و در وثیقه بودن، ترهین، توثیق، امانی بودن و توقیف دارایی های مورد قیمت گذاری و هرگونه اطلاعات یا نکات با اهمیت در زمینه مالکیت و بهره برداری دارایی های مذکور افشاء شود.

2- در ارزیابی ساختمانها، مستغلات و املاک باید نقشه ها و اطلاعات و مشخصات کامل آنها از جمله اطلاعات اسناد مالکیت، پلاک ثبتی، اصلاحات، عقب نشینی، متراژ دقیق، مزاحمت ها، نوع کاربری، تصرفی، ترهین، توثیق بودن، موات و ملی بودن اراضی و ... اعلام و گزارش شود. درارزیابی وسایل نقلیه نیز باید اطلاعات لازم از جمله شماره پلاک، رنگ، مدل، اطلاعات سند، قطعیت مالکیت و احراز تعلق آن با توجه به استعلام از مراجع ذی صلاح افشاء و گزارش شود. همچنین در ارزیابی سایر دارایی ها نظیر تاسیسات و ماشین آلات، باید اطلاعت کامل آن ها حسب مورد با ذکر مشخصات و اسناد هویتی و مالکیتی به ترتیب فوق گزارش و تعیین قیمت شود.

3- انعکاس مبالغ دقیق بدهی ها و مطالبات ريالي و ارزي و مبناي نرخ آنها در بنگاه مشمول واگذاری فی مابین شرکت مادر تخصصی ذی ربط یا سایر دستگاههای اجرایی ونهادهای دولتی، خزانه داري كل، موسسات پولی و اعتباری و بانک های عامل و بانک مرکزی و سایر اشخاص بدهکار یا طلبکار و افشای مغایرت احتمالی حسابهای بنگاه با اشخاص غیر و همچنین افشاء و گزارش وثایق و تراهین و امانات بنگاه نزد سایرین، همچنین گزارش اخذ تسهیلات ارزي و ريالي و نحوه تسويه آنها و افشاء و پیش بینی تعدیلات لازم در چارچوب مقررات آیین نامه قیمت گذاری در مورد قراردادهای مهم و اساسی و دعاوی له یا علیه بنگاه مشمول واگذاری از سوی کارشناس قیمت گذاری بنگاه الزامی است.

4- کارشناس قیمت گذاری بنگاه مکلف به تعیین قیمت بر اساس آخرین صورت های مالی حسابرسی شده و لحاظ کردن تغییرات احتمالی در وضعیت مالی بنگاه مورد قیمت گذاری در زمان منتهی به تاریخ قیمت گذاری است و می بایستی هرگونه رویداد تا زمان تنظیم گزارش قیمت گذاری را بر قیمت سهام یا بنگاه اثر می گذارد، در گزارش افشاء و درج نماید.