جناب آقاي مهندس پوري حسيني
رياست محترم سازمان خصوصي سازي


با سلام؛
ضمن تأييد سند راهبردي پيشنهاد شده توسط جنابعالي و ابلاغ آن برای اجرا، در سند تهيه شده اهداف و اقدامات مربوط به تسريع و تسهيل دستيابي به توسعه مشاركت عمومي و توسعه توانمندي‌هاي بخش‌هاي خصوصي و تعاوني كم رنگ ديده شده يا مسكوت مانده است. لذا الزامي است طي چهار ماه آينده در مورد چگونگي احياي اين مأموريت‌ها تصميم گيري شود و در سند شش ماه بعدي اين اهداف درج شود.

همچنين الزامي است:
• گزارش تحقق اهداف و پيشرفت اقدامات پيش‌بيني شده در اين سند با همكاري سامانه‌ي مديريت استراتژيك به صورت سه ماه يك‌بار تهيه و براي اينجانب ارسال شود.
• سند مذكور انتشار عمومي يابد تا زمينه نقد و بررسي آن توسط كارشناسان و صاحب‌نظران فراهم شود.
• بر مبناي تغيير سياستها، تكاليف، شرايط و همچنين بازخوردهاي دريافتي، سند راهبردي در بازه هاي زماني دست كم شش ماهه روزآمد شود.

از ايزد منان خواستار توفيق جنابعالي و تمام همكارانتان براي تحقق اهداف و اقدامات راهبردي پيش بيني شده مي‌باشم.


علي طيب نيا              

سند راهبردی سازمان خصوصی سازی(اهداف راهبردی)

پیوست اول - اهداف

پیوست دوم - اقدامات