صفحه اصلي > درباره ما > هيات عامل 
 

میرعلی اشرف عبدالله پوری حسینی

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس کل سازمان

88089901 (9821+)

88080882 (9821+)
poorihosseini@ipo.ir

 

داود خانی

عضو هیات عامل و معاون برنامه ریزی، توسعه منابع و امور پشتیبانی

88089901 (9821+)

88080882 (9821+)
Khani@ipo.ir

 

زهره عالی پور

عضو هیات عامل و معاون واگذاری سهام و بنگاه ها

88089901 (9821+)

88080882 (9821+)
Alipour@ipo.ir

 

سیدعلیرضا آل احمد

عضو هیات عامل و معاون شرکتها و قیمت گذاری بنگاه ها

88089901 (9821+)

88080882 (9821+)
Aleahmad@ipo.ir

 

سید محمد حسینی

 عضو هیات عامل و معاون نظارت، امور حقوقی و قراردادها

 

88089901 (9821+)

88080882 (9821+)
Hosseini@ipo.ir