صفحه اصلي >  قوانين و مقررات > مقررات اجرایی اصل ٤٤قانون اساسی > مصوبات هيات واگذاري > اطلاعات مشوق‌ها و تخفیفات خریداران سهام کنترلی