صفحه اصلي >  قوانين و مقررات > مقررات اجرایی اصل ٤٤قانون اساسی > سایر مصوبات > دستورالعمل شناسايي و مشمولان طرح سهام عدالت به زنان سرپرست خانوار 
 

دستورالعمل شماره 75821 مورخ 30/04/1389

وزير امور اقتصادي و دارايي

دستورالعمل شناسايي و تاييد مشمولان طرح واگذاري سهام عدالت به زنان سرپرست خانوار(بدون شرط اشتغال)، كاركنان موسسات خيريه و افراد تحت پوشش اين موسسات، فعالان قرآني، قالي بافان، مدد جويان تحت پوشش مراكز مراقبت از زندانيان آزاد شده، كارگران فصلي و درخواست كنندگان مردمي

 

ماده1در اجراي مفاد تبصره (3)ماده (34)قانون اجراي سياستهاي كلي اصل (44) قانون اساسي ،مشمولان زير كه تا تاريخ ابلاغ اين دستور العمل از سهام عدالت برخوردار نشده باشند، در صورت تكميل فرم تقاضا و اظهار عدم تمكن مالي ، واجد شرايط دريافت سهام در اين مرحله هستند.

الف – زنان سرپرست خانوار (بدون شرط اشتغال(

1 – زنان متاهل كه همسران آن ها بيمار و يا از كار افتاده هستند و افراد تحت تكلف آن ها كه داراي مدرك پزشكي يا تاييد وزارت رفاه و تامين اجتماعي(سازمان بهزيستي كشور يا نهادهاي حمايتي مربوط )مي باشند .

2 – زنان متاهل بد سرپرست و افراد تحت تكلف آن ها كه همسران آن ها زنداني ،معتاد به مواد مخدر متواري يا مهاجر بوده و داراي مدرك دادگاه و تاييد وزارت رفاه و تامين اجتماعي(سازمان بهزيستي كشور يا نهادهاي حمايتي مربوط)مي باشند .

3 – زنان مطلقه و بيوه و افراد تحت تكلف آن ها كه داراي مدرك طلاق و يا فوت شوهر مي باشند.

4 – فرزندان اناث مجرد خود سرپرست و بد سرپرست و افراد تحت تكفل آنان كه داراي مدارك فوت پدر و مادر براي دختران مجرد خود سرپرست و يا مدرك دادگاه و تاييد وزارت رفاه و تامين اجتماعي (سازمان بهزيستي كشور) براي دختران مجرد بد سرپرست مي باشند.

ب – كاركنان موسسات خيريه و افراد تحت پوشش اين موسسات :

1 – كاركنان ثابت و افتخاري موسسات فوق كه تا تاريخ ابلاغ اين دستور العمل حداقل سه ماه از اشتغال آن ها در اين موسسات گذشته باشد و افراد تحت تكفل آنان، بر اساس تاييد وزارت رفاه و تامين اجتماعي .

2 – اشخاص تحت پوشش موسسات فوق الذكر كه تا تاريخ ابلاغ اين دستور العمل حداقل 3 ماه از تحت پوشش بودن آن ها گذشته باشد و افراد تحت تكفل آنان ، بر اساس تاييد وزارت رفاه و تامين اجتماعي.

ج – فعالان قرآني :

افرادي كه حسب تاييد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي يا سازمان تبليغات اسلامي تا تاريخ ابلاغ اين دستور العمل حداقل 3 ماه در زمينه حفظ و تفسير قرآن كريم فعاليت دارند و افراد تحت تكفل آن ها.

د – قالي بافان :

افرادي كه تحت نظارت و تاييد وزارت بازرگاني (مركز ملي فرش ايران يا ادارات كل بازرگانان استان ها) تا تاريخ ابلاغ اين دستور العمل حداقل شش ماه به شغل قالي بافي اشتغال داشته اند و افراد تحت تكفل آن ها.

ه – مددجويان تحت پوشش مراكز مراقبت از زندانيان آزاد شده :

افرادي كه پس از آزادي از زندان در تاريخ ابلاغ اين دستورالعمل تحت مراقبت و تاييد مراكز مذكور باشند و افراد تحت تكفل آن ها ،بر اساس تاييد سازمان زندانها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور.و- کارگران فصلی:

کارگرانی(از جمله کارگران ساختمانی و ...) که در برخی از اوقات سال کار می کنند ولی در برخی از فصول به خاطر شرایط طبیعی و جوی بیکارند و افراد تحت تکفل آنان، با تایید وزارت کار و امور اجتماعی (ادارات کل کار و امور اجتماعی استانها(.

ز – درخواست كنندگان مردمي

كساني كه طي نامه كتبي به عنوان رييس جمهور ،يكي از وزرا،يكي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي يا يكي از مقامات، خود را واجد شرايط دريافت سهام عدالت معرفي و مورد تاييد وزارت رفاه و تامين اجتماعي و يا وزارت امور اقتصاد و دارايي (دبير خانه مركزي اجراي طرح توزيع سهام عدالت ) قرار گرفته باشند.

تبصره – حداكثر افراد مورد احتساب در يك خانوار براي توزيع سهام (5) نفر است و در صورتي كه تعداد افراد خانوار بيش از اين تعداد باشد ،سهام تخصيصي بين همه اعضاي خانوار توزيع خواهد شد و از اين بابت سهام اضافه تعلق نخواهد گرفت.

ماده 2سازمان خصوصي سازي (دبيرخانه مركزي اجراي طرح توزيع سهام عدالت) نمونه فرم هاي جمع آوري اطلاعات را طراحي نموده و به تعداد مورد نياز براي هر يك از استان ها – برابر آمار اعلام شده – تهيه و در اختيار سازمان امور اقتصاد ي و دارايي استان ها (دبير خانه هاي استاني طرح توزيع سهام عدالت ) قرار خواهد گرفت.

ماده 3 – دستگاه هاي اجرايي يا نهادهاي متولي هر يك از گروه هاي مشمولان موضوع ماده (1) اين دستورالعمل، فراخوان مشمولان و تكميل ،بازبيني و اعاده فرم هاي تكميل شده را بر عهده دارند.

ماده 4 – سازمان امور اقتصادي و دارايي استان ها (دبير خانه هاي استاني طرح توزيع سهام عدالت) وظيفه راهبري، پيگيري انجام وظايف و نظارت بر عملكرد دستگاه هاي اجرايي و نهادهي مربوطه فوق الذكر را در زمينه دريافت و جمع بندي اطلاعات در سطح استان و كنترل و بازبيني و تاييد اطلاعات و تعامل با سازمان خصوصي سازي در جهت اجراي مناسب اين دستورالعمل ها و موارد ابلاغي بر عهده دارند.

ماده 5 سازمان خصوصي سازي موظف است پس از دريافت فرم هاي اطلاعات مشمولان از سازمان امور اقتصادي و دارايي استان ها تكميل و رفع اشكالات مشمولان را در تبادل اطلاعات با سازمان هاي ياد شده و از طريق همكاري سازمان ثبت احوال كشور به عمل آورده و فهرست نهايي و پالايش شده مشمولان را تهيه نمايد.

تبصره – سازمان ثبت احوال كشور موظف است در اجراي اين ماده حداكثر همكاري و مساعدت لازم را به عمل آورد.

ماده 6 – سازمان خصوصي سازي پس از تهيه فهرست تاييد شده مشمولان ، موظف است فراخوان عضويت در شركت هاي تعاوني عدالت شهرستان ها را براي دريافت سهام عدالت بر اساس اين فهرست ،از طريق نهاد هاي مربوطه فوق الذكر ،براي مشمولان ارسال نمايد.

تبصره – فراخوان موضوع اين ماده سندي است كه در قالب الگوي ارايه شده از سوي سازمان خصوصي سازي تنظيم مي شود و با امضاي رييس سازمان امور اقتصادي و دارايي هر استان صادر مي گردد.

ماده 7 – شركت هاي تعاوني عدالت شهرستاني با مراجعه مشمولان براي عضويت در تعاوني ،در قبال دريافت فراخوان و مدارك لازم ،مطابق دستورالعمل ابلاغي نسبت به ثبت نام مشمولان اقدام خواهند نمود.

ماده 8 – تعيين ساير گروه هاي مشمول دريافت سهام عدالت با نظر مشترك وزراي رفاه و تامين اجتماعي و امور اقتصادي و دارايي و با رعايت سقف هاي مندرج در ماده (34) قانون اجراي سياست هاي كلي اصل (44) قانون اساسي خواهد بود.

 

                                                                                                                                                                                سيدشمس الدين حسيني
                                                                                                                                                                                  وزير اموراقتصادي ودارايي