صفحه اصلي >  قوانين و مقررات > احکام خصوصی سازی درقانون بودجه سال ١٣٩٣ 
 
« موارد مرتبط با سازمان خصوصي سازي در قانون بودجه سال 1393 کل کشور»

 

قانون بودجه سال 1393 كل كشور در تاريخ 11/12/1392 توسط رئيس جمهور محترم به معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور جهت اجرا توسط دستگاههاي اجرايي ذيربط ابلاغ گرديد. با عنايت به قانون ياد شده، اهم تكاليف سازمان خصوصي سازي در سال 1393 به شرح زير مي باشد:

 

-        تكليف واريز به خزانه از محل واگذاريها: 77.000 ميليارد ريال (رديف درآمدي 310501)

-        تكليف مربوط به رد ديون دولت از محل واگذاريها: 116.000 ميليارد ريال (104.000 ميليارد ريال موضوع رديف درآمدي 310502 بعلاوه 12.000 ميليارد ريال موضوع جزء (الف) تبصره «3»)

-        تسویه بدهی شركتهاي تابعه و وابسته به وزارتخانه هاي دولت به اشخاص حقيقي و حقوقي خصوصي و تعاوني با بدهي همان اشخاص بابت اقساط واگذاري:50.000 ميليارد ريال (رديف درآمدي 310503)

 

 

لازم به ذكر است برخي از بندهاي مرتبط با خصوصي سازي در قانون بودجه سال 1392 كل كشور از جمله بند (9-27) كه به نحوه تشكيل مجامع بنگاههاي مشمول واگذاري پرداخته است، از قانون بودجه سال 1393 كل كشور حذف شده است؛ كه باتوجه به عدم شفافيت ماده (18) قانون اصل (44) قانون اساسي درخصوص نحوه برگزاري مجامع اين گونه شركتها، قابل تأمل است.

جدول پيوست تكاليف مرتبط با سازمان خصوصي سازي در قانون بودجه سال 1393 كل كشور در مقايسه با تكاليف مرتبط در قانون بودجه سال 1392 كل كشور را نشان مي دهد.