صفحه اصلي >  قوانين و مقررات > مقررات اجرایی اصل ٤٤قانون اساسی > سایر مصوبات > دستورالعمل برگزاري و نحوه اداره جلسات هيات نظارت بر مقررات زدايي 
 

دستورالعمل"برگزاري و نحوه اداره جلسات و اخذ تصميمات هيات نظارت بر مقررات زدايي  و تسهيل شرايط صدور مجوزها و پروانه فعاليت‌هاي اقتصادي"

مصوب شماره 98133/2/63 مورخ 14/2/1388 آن هیآت

 

بسمه تعالي

با صلوات برمحمد وآل محمد

وزارت امور اقتصادي ودارايي

ماده 1- اصطلاحات به كار رفته در اين دستورالعمل داراي معاني زير است:

قانون: قانون اجراي سياست هاي كلي اصل (44) قانون اساسي مصوب سال 1387.

هيات: هيات نظارت بر مقررات زدايي و تسهيل شرايط صدور مجوزها و پروانه فعاليت‌هاي اقتصادي موضوع تبصره (4) ماده (7) قانون.

دبيرخانه: دبيرخانه شوراي عالي اجراي سياست هاي كلي اصل (44) قانون اساسي، موضوع تبصره (2) ماده (41) قانون، مستقر در معاونت امور بانكي،بيمه و شركت‌هاي دولتي وزارت امور اقتصادي و دارايي.

ماده2- جلسات عادي هيات با دستور جلسه مشخص و با دعوت كتبي دبيرخانه، هر دو هفته يكبار در محل وزارت امور اقتصادي و دارايي تشكيل مي شود.

تبصره- حسب ضرورت، بنابه هماهنگي دبيرخانه با اعضاي هيات، جلسات فوق‌العاده تشكيل می‌شود.

ماده3- دعوت از اعضاي هيات حداقل يك هفته قبل از تشكيل جلسه از سوي دبيرخانه به عمل می‌آيد. دستور جلسه و مستندات آن به همراه دعوت‌نامه براي اعضاء ارسال مي‌شود.

ماده4- اعضاي هيات از بين خود يك نفر را به عنوان رييس و يك نفر را به عنوان نايب رييس براي مدت يك سال تعيين مي‌نمايند. در خاتمه اين مدت انتخاب مجدد به عمل مي‌آيد.

تبصره- رياست جلسات بر عهده رييس هيات و در غياب وي بر عهده نايب رييس هيات است. رييس هيات مسئول ابلاغ مصوبات و سخنگوي هيات است.

ماده5- جلسات هيات با حضور اكثريت اعضاء رسميت مي يابد و تصميمات آن با رأي موافق اكثريت نسبي اعضاي هيات معتبر است.

تبصره1- دبيرخانه تصميمات اعضاء را در صورتجلسه‌اي ثبت و نگهداري مي‌نمايد و موظف است به طريق مقتضي تصميمات هيات را به اطلاع عموم برساند.

 تبصره2- عدم حضور هر يك از اعضاي هيات در چهار جلسه متوالي و يا شش جلسه غير متوالي بدون اطلاع و هماهنگي قبلي در طول يك سال، پس از طرح در هيات از سوي رييس هيات به رييس جمهور منعكس خواهد شد.

ماده6- هيات براي رسيدگي كارشناسي موضوعات، حسب مورد نسبت به تشكيل كارگروه‌هاي تخصصي تصميم‌گيري مي‌نمايد.نحوه فعاليت و موضوعات قابل رسيدگي در كارگروه‌هاي تخصصي از سوي هيات تعيين خواهد شد.

ماده7- حضور كارشناسان و مسئولان دستگاه‌هاي دولتي و غيردولتي و اشخاص صاحب‌نظر براي شركت در جلسات هيات، حسب موضوع مربوط، با تصميم قبلي اعضاء و دعوت كتبي دبيرخانه مجاز است.

ماده8- دبيرخانه حسب ضرورت، عوامل كارشناسي، بررسي، بازرسي و نظارت مورد نياز هيات براي انجام وظايف موضوع تبصره (4) ماده (7) قانون و آيين نامه اجرايي ماده (7) قانون و اقدامات اجرايي اين دستورالعمل را فراهم مي‌نمايد.

ماده9- اين دستورالعمل در (9) ماده و (4) تبصره در تاريخ 8/2/ 1388به تصويب هيات رسيده است و هرگونه اصلاح يا تغيير در آن، با تصميم اكثريت نسبي اعضاي هيات صورت خواهد گرفت.