صفحه اصلي >  قوانين و مقررات > مقررات اجرایی اصل ٤٤قانون اساسی > سایر مصوبات > بخشنامه موضوع ماده (2) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (44)  
 

بخشنامه "موضوع ماده (2) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی"

 

ابلاغيه شماره 157510  مورخ 12/10/1388

 

بسمه تعالي

با صلوات برمحمدو آل محمد

وزارت اموراقتصادي ودارايي

 

 تمامي وزارتخانه ها و سازمان هاي مستقل تحت نظر رييس جمهور

 

 

در اجراي ماده (2) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراي سياست‌هاي كلي اصل(44) قانون اساسي و آيين‌نامه اجرايي آن، موضوع تصويب نامه شماره115320/ت 43181ك مورخ 7/6/1388 وزراي عضوكميسيون اصل (138) قانون اساسي، خواهشمند است دستور فرمائيد به استناد بند (5) تصويب نامه مذكور و به منظور شناسايي و اعلام فعاليت‌هاي اقتصادي شامل توليد، خريد و فروش كالاها و خدمات، فهرست تمامي بنگاه‌ها و فعاليت‌هاي اقتصادي كه در تصويب‌نامه يادشده و جداول پيوست آن درج نشده را به همراه معرفي نماينده تام‌الاختيار براي طبقه بندي موارد مذكور در يكي ازگروه هاي سه گانه موضوع ماده فوق، حداكثر تا پايان دي ماه جاري به اين وزارت اعلام نمايند.

 شايان ذكر است به استناد ماده (3) قانون مورد نظر، مالكيت، سرمايه‌گذاري و مديريت دولت در بنگاه‌هاي اقتصادي داراي فعاليت مشمول گروه يك ماده دو، اعم از طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي، تاسيس موسسه و يا شركت دولتي و مشاركت با ساير بخش‌هاي اقتصادي به هر نحو و هر ميزان ممنوع است، ضمن آن كه امور در اختيار بايد تا پايان سال جاري واگذار شوند و تداوم آن‌ها صرفاً با پيشنهاد دولت و تصويب مجلس شوراي اسلامي و براي مدت معين مجاز خواهد بود.


سيد شمس الدين حسيني
وزير اموراقتصادي ودارايي